Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek nabízí nahlédnutí do systému vlastního hodnocení školy. V první části je vypracována teoretická část – jakým způsobem hodnotíme činnost mateřské školy, ve druhé části je uveden konkrétní příklad hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání dětí.

Oblasti evaluace:

1) Program školy, koncepce, cíle.

2) Podmínky ke vzdělávání.

3) Průběh a výsledky vzdělávání dětí.

4) Klima školy, spolupráce s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání dětí.

5) Řízení školy.

6) Úroveň výsledků práce školy.

1) Program školy, koncepce, cíle

Cíl:

 • kvalitní ŠVP, který je v souladu s RVP PV, vyhovuje práci učitelům i dětem
 • plnění cílů koncepčních záměrů rozvoje školy
 • plnění cílů školních vzdělávacích programů

Sledované jevy:

- dokument ŠVP a další programová nabídka, variabilita, projekty, průřezová témata

- dlouhodobý plán – koncepce, strategie

- zaměření školy, cíle

Kritéria:

- soulad ŠVP s RVP PV

- plnění školního vzdělávacího programu

- soulad mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy

- variability ŠVP

- práce pedagogů s ŠVP

- úroveň naplňování cílů, reálnost, důležitost

Techniky evaluace:

- kontrola souladu ŠVP s RVP PV a skutečné plnění ŠVP – hospitace, kontroly, tematické plány

- vlastní hodnocení učitelů

- rozbory na poradách

Časový plán:

- průběžně během školního roku

- na konci školního roku

2) Podmínky ke vzdělávání

Cíl:

 • zkvalitňování podmínek školy
 • odborný růst pg.pracovníků, kvalifikovanost a odbornost pedagogických pracovníků

Sledované jevy:

- materiální, technické, psychosociální a organizační podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, hračky, technické pomůcky

- kvalifikovanost pedagogické práce

- zvyšování kvality pedagogické práce

- DVPP

Kritéria:

- vybavenost školy pro možnost účelného vzdělávání dětí – didaktické pomůcky, hračky, technika, další vzdělávací materiál

- funkčnost a estetická úroveň budov, tříd a dalších prostor

- kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami v MŠ

- zabezpečení nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)

- vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání

- profesionalita pedagogů

- sebehodnocení učitelů

- zvyšování kvalifikace, odborný růst

- vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu

- systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy

Techniky evaluace:

- kontrola

- rozhovor se zaměstnanci, rodiči

- inventarizace

- monitorování a pozorování

- pozorování, hospitační činnost ředitelky

- sebehodnotící listy

- doklady o studiu, plány DVPP

- kvalitní akce DVPP a zpětná vazba z DVPP

Časový plán:

- průběžně

- dle plánu kontrolní činnosti

- konec školního roku

3) Průběh a výsledky vzdělávání dětí

Cíl:

 • kvalitní vzdělávací proces s dostatečným naplňováním cílů vzdělávání s ohledem na možnosti a potřeby dětí
 • dosahovat optimálních výchovných a vzdělávacích výsledků odpovídajících individuálním možnostem dětí

Sledované jevy:

- průběh vzdělávání s ohledem k vytváření klíčových kompetencí dětí

- uspokojování potřeb dětí

- individuální přístup k dětem

- využívání vhodných metod, alternativní metody, inovativní metody

Kritéria:

- podpora vytváření klíčových kompetencí ve vzdělávání

- úroveň vytváření klíčových kompetencí u dětí

- kvalita vzdělávání – příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima

- rozmanitost a poutavost vzdělávacích postupů

- provázanost tematických celků

- účelnost použití metod vzdělávání vzhledem k cíli a tématu

- efektivita využívání pomůcek

- využití motivačních metod (vstupní, průběžná)

- prostor pro vyjadřování vlastního názoru

- psychosociální podmínky vzdělávání

- individuální přístup

Techniky evaluace:

- diskuze o naplňování klíčových kompetencí u dětí

- kontrolní činnost, hospitace

- sebehodnocení učitelek

Časový plán:

- průběžně

- dle plánu kontrolní činnosti

- dle potřeby

4) Klima školy, spolupráce s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání dětí

Cíl:

 • kvalitní poradenský systém
 • informovanost a její zkvalitňování
 • rozvoj zkvalitňování spolupráce s rodiči
 • dobré klima školy, tolerance, partnerství, důvěra
 • akce školy
 • spolupráce s ostatními subjekty – význam pro děti

Sledované jevy:

- kvalita výchovného poradenství

- přístup k informacím a jejich přenos

- kvalita a využívání rodičovské iniciativy

- vzájemné vztahy mezi všemi zaměstnanci MŠ, vztahy zaměstnanců k dětem, k rodičům a dalším osobám a jejich dopad na vzdělávání

- klima a kultura školy

- kulturní akce, sportovní akce, společenské akce, svátky a tradice

- spolupráce s oborníky

- spolupráce s ostatními MŠ

Kritéria:

- adekvátní kvalifikovanost pedagogických pracovnic při poradenském servisu pro rodiče

- přístup pracovníků školy a rodičů k potřebným informacím

- poskytování potřebných informací rodičům

- kvalita spolupráce rodičů s MŠ a využívání jejich námětů a připomínek

- existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na MŠ

- existence přívětivého prostředí

- existence důvěry dětí a rodičů k učitelce a ředitelce

- množství a kvalita akcí pro děti

- organizace vystoupení, výstav

- úroveň spolupráce školy s odbornými pracovníky

- přínos pro učitele a děti

Techniky evaluace:

- sebehodnocení

- pozorování, kontrola

- spokojenost rodičů

- porady – diskuze

- schůzky a individuální rozhovory s rodiči

- fotodokumentace, prezentace

Časový plán:

- průběžně

- dle plánu

- dle potřeby

5) Řízení školy

Cíl:

 • kvalitní, systémové a kompetentní řízení školy

Sledované jevy:

- cíle a strategie školy

- způsob rozhodování ředitele

- motivování zaměstnanců

- efektivita organizace školy

- systém vedení pedagogických pracovníků – efektivita výsledků hospitací

- kontrolní systém

- kvalita dokumentace školy

Kritéria:

- schopnost ředitele stanovit cíle školy

- prosazování progresivních trendů vzdělávání

- efektivita přijatých opatření

- realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu

- aktivita zaměstnanců

- styl řízení a profesní kompetence ředitele

- kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání

- kvalita a četnost kontroly provozu

- funkčnost vnitřní dokumentace

- kvalita a efektivita školního řádu


Techniky evaluace:

- diskuze

- sebehodnocení vedení školy

- úspěch v realizaci nových trendů – diskuze

- pozorování

- hospitace ředitelky

- záznamy o kontrolách a hospitacích

- individuální rozbory vlastní pedagogické práce učitelů s ředitelkou

- kontroly dokumentace – ředitelka

- připomínkování školního řádu – učitelka, rodiče

Časový plán:

- průběžně

- dle potřeby

- dle plánu hospitací

6) Úroveň výsledků práce školy

Cíl:

 • zvyšování kvality práce školy a její prezentace na veřejnosti

Sledované jevy:

- kvalita výsledků vzdělávání

- prezentace školy

Kritéria

- zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání

- spokojenost rodičů

- propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy

- prezentace školy na veřejnosti  a odezva

Techniky evaluace:

- pozorování

- kontrola

- práce s výsledky

- záznamy z médií

Časový plán:

- průběžně

- dle potřeby

Evaluace Školního vzdělávacího programu „Smyslové poznávání přírody”  (projekt Comenius – partnerství škol)

Hlavní vzdělávací nabídkou pro děti byl v uplynulých dvou letech obsah projektu Comenius „Smyslové poznávání přírody”. Tento vzdělávací program byl velmi specifický, proto bych mu ráda věnovala větší pozornost, a to v těchto oblastech:

 • Vzdělávací dopad na děti.
 • Dopad na učitele.
 • Dopad na školu.
 • Dopad na místní společenství.
 • Způsob, jakým jsme informovali jiné školy, instituce a místní společenství o výsledcích našeho projektu.
 • Jak mohou výsledky a produkty našeho projektu využít jiní.
 • Zjištěné problémy, překážky.

Projekt Comenius byl po tři roky hlavní náplní našeho Školního vzdělávacího programu. Projekt byl rozdělen na dva časové úseky (1 + 2 roky) z důvodu změny podmínek NAEP, která projekt Comenius zastřešovala. Po ukončení prvního roku jsme odevzdali Národní agentuře (Naep) vyúčtování a projektovou zprávu, po té nám byl projekt prodloužen na zbývající dva roky.

Evaluace ŠVP ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009

Hlavní cíle programu:

1) prostřednictvím zvířat podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, potřebu sounáležitosti, spolupráce a pomoci

2) podněcovat zdravý vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte

3) rozvíjet radost dětí z poznání a podporovat potřebu poznávat nové

4) základní předpoklady pozdějšího vzdělávání – učit děti pracovat s  informacemi

5) učit děti chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

6) zkoumat přírodu v blízkém okolí pozorováním a vlastními zkušenostmi

7) rozvíjet smyslové vnímání a umět při různých činnostech smysly používat

8) vést děti ke kladnému postoji a lásce k rostlinám, zvířatům a přírodě, která je obklopuje, učit se vztahům mezi živými bytostmi

9) Prostřednictvím multikulturních zážitků rozvíjet u dětí občanské kompetence. Děti se budou setkávat s odlišnými kulturami, ale zároveň budou poznávat a vnímat své vlastní. Ačkoli my všichni máme rozdílný jazyk, jídlo a kulturu, jazyk hry je stejný na celém světě. Prostřednictvím her se budeme vzájemně poznávat.

10) Budeme zdokonalovat naše znalosti cizího jazyka a zároveň u dětí podporovat zvídavost o cizí jazyky.

 

Hlavní činnosti a aktivity realizované v průběhu projektu v naší mateřské škole

Datum

 

Popis činnosti.

Zapojené osoby.

1. období

září 2007 – prosinec 2007

 

Děti se seznamovaly s dětmi z partnerských zemích prostřednictvím národních písní, tanečků, pohádek apod.

Děti, učitelky, asociovaní partneři.

(RNDr. Petra Nová – OFČR)

 

 

Vzájemně jsme si zaslali první videonahrávku s činnostmi, písněmi a tanečky dětí.

 

 

 

Děti hledaly a sbíraly na podzim různé rostliny v okolí své mateřské školy – na zahradě, na louce, u lesa, na poli.

 

 

 

Děti se průběžně různými činnostmi učily celý proces tvorby herbáře – jak se sbírají rostliny vhodné do herbáře, jak se lisují a jak se připevňují na papír…

 

 

 

Učily se, jak se rostliny identifikují a třídí, seznamovaly se s jejich názvy.

 

 

 

Děti pozorovaly rostliny v přírodě i ve třídě mateřské školy.

 

 

 

Každá mateřská škola poslala vánoční přání (děti vyrobily vánoční pohlednice z přírodního materiálu) všem partnerům Comenius.

 

2. období

leden 2008 – březen 2008

 

Děti se seznamovaly s květinami v prostoru mateřské školy – učily se pečovat o pokojové květiny.

Děti, učitelky, asociovaný partner, rodiče.

 

 

Učily se o rostlinách – kořeny, stonek, květ, listy.

 

 

Děti pěstovaly rostliny a květiny od semínek.

 

 

Získávaly poznatky o podmínkách pro jejich růst – pozorovaly rostliny, které mají vše potřebné a rostliny, které rostou ve tmě, bez vody nebo jsou v chladu.

 

 

Pozorovaly změny na rostlinách v průběhu delší doby. Pochopily, že rostliny potřebují vodu, světlo a teplo ke svému růstu. Pokojové květiny potřebují také péči člověka.

 

 

Každé dítě přineslo také rostlinu z domova.

 

 

Děti pečovaly o rostliny a pozorovaly změny během jejich růstu.

 

 

Děti používaly různé materiály a techniky k zobrazování rostlin – ekomateriál, papír, dřevo, textil, malování, kreslení, lepení, koláže apod.

 

 

Děti ve skupině vyráběly květinové leporelo.

 

3. období

duben 2008 – červen 2008

Děti pozorovaly jarní květiny v nejbližší přírodě - vyráběly herbář z jarních květin.

Děti, učitelky, asociovaný partner, další odborníci – botanici, zaměstnanci zahradnictví, zaměstnanci pekařství, rodiče.

 

Výroba herbáře – závěrečný výstup.

 

 

Kromě výše zmíněných společných aktivit uskutečněných v průběhu projektu šk. roku 2007/2008 jsme uskutečnili ještě některé další:

 

 

Děti se učily o využití rostlin a bylin – v kuchyni, k barvení, k léčení apod.

 

 

Aktivita s dětmi „Jak se peče chleba” – seznamování s procesem pečení chleba – od obilí ke chlebu. Pečení chleba v mateřské škole. Následná návštěva dětí v pekárně – výrobně, seznamování s tím, jak se peče chleba a další produkty z mouky.

 

 

Barvení šátečků s použitím kopřiv.

 

 

Exkurze do zahradnictví – výklad a prohlídka celého areálu zahradnictví.

 

 

Výlet dětí s jejich rodiči a sourozenci do botanické zahrady – prohlídka venkovních květin a rostlin, rostlin ve sklenících s výkladem botanika (tato exkurze do botanické zahrady byla financována ESF a státním rozpočtem ČR).

 

 

Na jaře děti připravovaly zahrádky na zahradě mateřské školy, kam sázely rostliny, které vypěstovaly přes zimu v kelímcích ve třídě.

 

 

O zahrádky děti průběžně pečovaly – zalévaly je, pomáhaly plít a okopávat, učily se estetické úpravě kolem záhonků. Pozorovaly, jak rostliny rostou, a oprávněně se ze své péče radovaly.

 

 

Výstava projektových aktivit na konci školního roku pro rodiče a veřejnost. Část výstavy byla instalována v prostorách Obecního úřadu Heřmaničky a druhá část ve třídě mateřské školy a na zahradě, kde byly k vidění zahrádky dětí. Výstava projektu byla částečně financována z prostředků projektu Comenius a částečně z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

 

 

Během celého školního roku v rámci spolupráce s asociovaným partnerem probíhal každý měsíc vzdělávací program pro děti k aktuálnímu projektovému tématu, který zajišťovala RNDr. Petra Nová.

 

 

Agentura NAEP vybrala projekt naší mateřské školy pro filmování televizního pořadu, který by měl veřejnosti přiblížit mezinárodní programy, které agentura zastřešuje. Natáčení proběhlo začátkem června 2008, natáčely se především projektové aktivity dětí na zahradě mateřské školy, výstava projektu a komentář ředitelky, v čem projekt spočívá. Velice si vážíme toho, že byl vybrán projekt právě naší MŠ v programu Comenius.

 

1. období

říjen 2008 – prosinec 2008

Učení o partnerských zemích pomocí atlasů, map, globusu, internetu – která je nejblíže, nejdále, geografický povrch, poloha (vnitrozemí, přímořská), velikost, tvar, město nebo oblast našich kamarádů, hlavní město, státní vlajka.

Děti, učitelky, asociovaný partner.

 

 

Pozorování zvířat a získávání poznatků o zvířatech. Představení loutky kočičky Kitty ve všech partnerských mateřských školách – kočička přináší knihu do každé mateřské školy a stává se kamarádkou dětí v průběhu celého školního roku.

Kniha slovinské autorky Lily Prap „Why”.

Kočička Kitty postupně „přináší” dětem do všech mateřských škol knihy z ostatních zemí.

Pohádky ze všech zemí byly o zvířatech.

 

 

Děti stavěly přístřešky pro zvířata z přírodních materiálů, hledaly zvířecí příbytky v přírodě.

 

 

Probíhaly činnosti vycházející ze slovinské knihy „Why” – v naší mateřské škole se děti nejprve postupně seznámily s obsahem knihy, poté děti jako výstup z knihy výtvarně zpracovaly její obsah – výroba koláže „Afrika” – společná práce všech dětí.

 

 

 

Výroba a posílání vánočních přání do partnerských zemí.

 

 

Péče o zvířata – děti uspořádaly „Vánoce pro zvířátka” – do lesního krmelce donesly žaludy, kaštany, obilí, mrkev, seno apod. Stromek v lese ozdobily řetízky ze sušených jablek a jeřabin, které samy s učitelkami připravily. Nezapomněly také nasypat semínka ptáčkům do krmítek na zahradě mateřské školy.

 

 

Seznámení dětí s chorvatskou pohádkou „Zrcadlo”.

 

 

Proběhla 1. evaluace – každá země zhotovila evaluaci za uplynulé období v PowerPointové podobě a zaslala ostatním zemím.

 

 

2. období

leden 2009 – březen 2009

Činnosti vycházející z chorvatské pohádky – děti se pozorovaly v zrcadle, popisovaly, co vidí, hry se zrcátky.

Děti, učitelky, asociovaný partner, členové mysliveckého sdružení, rodiče.

 

Výstup z chorvatské pohádky – děti jednotlivě výtvarně zpracovaly králíčka se zrcátkem – stříhání, lepení kreslení.

 

 

Děti se staraly i nadále během zimy o zvířata – nosily potravu zvířatům do lesního krmelce a sypaly semínka ptáčkům do krmítek

 

 

Členové mysliveckého sdružení předvedli dětem prostřednictvím poutavé besedy, jak oni se starají o zvířata v zimě a jaká je jejich další úloha v přírodě.

 

 

Děti se seznámily s norskou pohádkou Tři kozlíci a skřítek Troll.

 

 

Činnosti vycházející z norské pohádky, například pohybová hra na skřítka Trolla, jako výstup z knihy opět výtvarné zpracování – děti společně vyrobily postavičku skřítka Trolla.

 

 

Děti se připravovaly na místní maškarní karneval pořádaný mateřskou školou pro veřejnost – vymýšlení a příprava zvířecích masek – pomoc rodičů.

 

 

Účast dětí ve zvířecích maskách na karnevalu – hry, soutěže, tombola aj.

 

 

Společenské, vzdělávací a další hry o zvířatech, vzájemná výměna her o zvířatech mezi partnery.

 

3. období

duben 2009 – červen 2009

Získávání poznatků o hmyzu.

Děti, učitelé, asociovaný partner, veterinární lékař, rodiče.

 

Seznámení s českou pohádkou „Krtek a kalhotky”.

 

 

Činnosti vycházející z české pohádky – příprava dramatizace pohádky. Děti vyráběly  a malovaly kulisy a rekvizity, nacvičovaly pohádku jako divadelní vystoupení na partnerskou schůzku pro partnery a pro rodiče na závěr školního roku. S přípravou kulis a rekvizit pomáhali rodiče dětí.

 

 

Návštěva veterinární stanice ve Voticích – prohlídka a výklad veterinárního lékaře – jaká zranění a onemocnění mají zvířata nejčastěji, jakým způsobem je léčí.

 

 

Dvakrát děti našly na zahradě mateřské školy a v jejím okolí zraněného ptáčka. Společně s dětmi jsme telefonovali do Stanice se zraněnými živočichy ve Voticích (OFČR – náš asociovaný partner), v prvním případě se nepodařilo ptáčka zachránit, ve druhém ano. Děti tak získaly praktickou zkušenost, co dělat, když najdou v přírodě zraněného živočicha.

 

 

Navštívili jsme s dětmi Stanici s handicapovanými zvířaty ve Voticích  (asociovaný partner) – prohlídka a výklad, jaká zranění mají jednotlivá zvířata, jak se to přihodilo, jak je léčí a zda se budou moci vrátit zpět do volné přírody.

 

 

Děti zahrály pohádku „Krtek a kalhotky” partnerům na schůzce v ČR, proběhla 2. PowerPointová evaluace projektu.

 

 

 

Výroba ptačích budek během partnerské schůzky v ČR – děti z naší MŠ a učitelé z partnerských zemí.

 

 

Každá země zaslala obrázky tří autentických zvířat a jejich stručný popis – jeden ze závěrečných projektových výstupů.

 

 

Seznámení s litevskou pohádkou „Eglé, hadí královna”.

 

 

Činnosti vycházející z litevské pohádky – výtvarné zpracování – děti vyrobily z látek a dalších doplňků královnu Eglé a hada.

 

 

Asociovaný partner – RNDr. Petra Nová opět v průběhu celého školního roku uskutečňovala tematické vzdělávací programy s dětmi v mateřské škole.

 

 

Výstava a prezentace projektu pro veřejnost a rodiče – druhý závěrečný projektový výstup.

 

 

Závěrečná evaluace celého projektu.

 

 

Vzdělávací dopad na děti


X zvýšení jazykových dovedností


U dětí se projevil větší zájem učit se cizím jazykům, seznamovaly se s některými slovy a písněmi partnerských zemí.

X zvýšení sociálních dovedností, získání kladného vztahu k přírodě

Tím, že získávaly děti znalosti o přírodě především vlastními zážitky a praktickými dovednosti, se učily kladnému vztahu k přírodě. Uvědomují si význam přírody, snaží se k ní chovat s respektem a úctou. Sociální vývoj dítěte byl rovněž ovlivněn společenskými hrami se zvířecí tematikou.


X
zvýšení motivace

Děti viděly výsledky své práce (péče o květiny v mateřské škole, pěstování rostlin a bylin na zahradě mateřské školy, výroba herbáře, společenské hry o zvířatech apod.), což je velmi motivovalo k získávání dalších poznatků a dovedností v oblasti živé a neživé přírody.

X zvýšení sebedůvěry

Vývoj dítěte v předškolním období je neustálý proces. Vyvíjí se také smysl pro přírodu, který bude trvat. Dítě se podílí na plánování činností, jejich realizaci a je právem hrdé na konečné výsledky své činnosti. Tvořivé a zdravě sebevědomé dítě je jeden z mnoha cílů současného evropského vzdělávání.

X zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách

Děti získávaly prostřednictvím multikulturních zážitků a zkušeností občanské kompetence. Setkávaly se s odlišnou kulturou a zároveň si uvědomovaly vlastní kulturu. Přestože máme odlišný jazyk, jídlo a kulturu, jazyk her je na celém světě stejný.

X přínos pro děti do jejich budoucího života

Přestože po ukončení projektu ponese náš Školní vzdělávací program již jiné téma, nadále budeme vést děti k lásce a úctě k přírodě, budeme je učit chápat důležitost a význam živé a neživé přírody. Jsme přesvědčeni, že kladný vztah k přírodě velmi výrazně ovlivňuje mezilidské vztahy. Kdo se chová k přírodě s respektem a úctou, chová se tak i k lidem. Předškolní období je tzv. období vtisku, kdy si děti osvojují základní návyky (hygienické, společenské a další). Návyky, které si děti osvojí v raném věku, přetrvají do dospělosti, tudíž i pozitivní vztah a respekt k přírodě si děti ponesou po celý jejich další život.

X jiný dopad

Je pro nás důležité, že všechny děti ze zúčastněných mateřských škol se zapojily do projektu, protože si uvědomujeme důležitost rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti: romské děti a děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Dopad na učitele

X zvýšení jazykových dovedností

Zdokonalili jsme znalost anglického jazyka a zároveň jsme se okrajově seznámili s jazyky našich partnerů (slovinština, litevština, norština, chorvatština).

X zvýšení dovedností v informačních technologiích

Pedagogové začali používat nové ICT technologie a začali hledat nové způsoby komunikace. Zdokonalené znalosti v ICT využijeme při naší další práci v mateřské škole.

X zvýšení pedagogických dovedností

Tím, že jsme měli možnost během partnerských schůzek pobýt s dětmi a jejich učitelkami v jejich mateřských školách, jsme poznávali jejich metody, uvědomovali si rozdílnosti a souvislosti ve vzdělávacích systémech v partnerských zemích.

X zvýšení motivace

Získané poznatky a zkušenosti nás inspirovaly k hledání nových inovativních metod při naší pedagogické práci.

X zvýšení dovedností v projektovém řízení

Vzhledem k výborné spolupráci všech zúčastněných zemí v projektu se zkvalitňovaly také dovednosti v projektovém řízení. Se zahraničními kolegy jsme společně plánovali obsah projektu, formy a metody jeho realizace, hodnotili naši vlastní práci a diskutovali o průběhu projektu. Získávali jsme nové zkušenosti, které vedly ke zkvalitňování řízení projektu.

X zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách

Během partnerských schůzek i realizace projektu jsme získali mnoho poznatků  o zemích našich partnerů, seznámili jsme se s jejich kulturou, zvyky, tradicemi i jejich mentalitou. Zvláště prostřednictvím partnerských schůzek se každá země velmi snažila za relativně krátkou dobu nabídnout co nejvíce ze své země.

X velká časová a organizační náročnost pro učitelky

S projektovými aktivitami, (přestože byly zakomponovány v ŠVP) byly spojeny značné časové a organizační nároky na učitelky, především pak na ředitelku, která jako koordinátorka projektu na naší MŠ vedla celou projektovou administrativu, za níž byla zodpovědná Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, která projekt zastřešovala, vypracovávala veškeré projektové zprávy, komunikovala prostřednictvím e-mailů se zahraničními partnery a řídila úspěšný průběh celého projektu.

Dopad na školu

X změny v kurikulu

Hlavní náplní Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy se stal projekt „A Sense of Nature” po celou dobu jeho průběhu. Kurikulum jsme přizpůsobovali obsahu projektových aktivit, při čemž jsme dodržovali základní mantinely ŠVP.

X změny v organizačním uspořádání

Pro naši jednotřídní mateřskou školu byla organizace v průběhu realizace projektu velmi náročná vzhledem k malému počtu zaměstnanců školy a rozsáhlým projektovým aktivitám. Všichni zaměstnanci, především však ředitelka, věnovali v průběhu projektu mnoho svého úsilí a svého volného času.

X zvýšená podpora vedení škol

Nápad, aktivita a prvotní realizace vypracování projektu vzešly právě ze strany ředitelky, která podporovala průběh projektu a po celou dobu jeho realizace motivovala ostatní pedagogické i provozní zaměstnance a podporovala jejich zájem a aktivitu.

X změny ve výuce jazyků

V mateřské škole v průběhu projektu probíhal kroužek anglického jazyka pro děti, který se těšil velkému zájmu a pokračuje i po ukončení projektu. Obě pedagogické pracovnice již několik let navštěvují pravidelně kurz anglického jazyka, ve kterém nadále také budou pokračovat. Schopnost domluvit se s kolegy z partnerských zemí je velmi motivující k získávání dalších dovedností z oblasti cizích jazyků.

X zvýšená spolupráce mezi učiteli/zaměstnanci

Pro projektové činnosti se nadchli všichni zaměstnanci mateřské školy, tedy i provozní. Přestože provozní zaměstnanci nevyjížděli na partnerské schůzky, velmi pomáhali při realizaci projektu svými postřehy a konkrétní fyzickou činností. Hlavní odpovědnost za kvalitu projektu ležela na učitelkách, ale při jeho realizaci byli všichni zaměstnanci jeden tým, ve kterém měl každý svou roli a svými dalšími nápady a aktivitou pomáhal ke zkvalitňování průběhu projektu.

X jiný dopad

V některých projektových aktivitách pokračujeme i po ukončení projektu, například péče o bylinkové, zeleninové a květinové záhonky na zahradě mateřské školy, péče o květiny ve třídách, pozorování zvířat a živočichů v okolí naší MŠ a péče o ně (v zimním období nosíme s dětmi potravu pro zvířata do nedalekého lesního krmelce, na školní zahradě děti sypou semínka ptáčkům do krmítek apod.). Pokračujeme ve spolupráci s Ochranou fauny ČR a mysliveckým sdružením „Žďár” Smilkov.

Dopad na místní společenství

X zvýšená účast rodičů

Rodiče byli seznámeni s projektem při společné schůzce rodičů a vedení MŠ v prvopočátku jeho realizace a v jeho dalším průběhu o něm byli pravidelně informováni prostřednictvím informativních nástěnek a panelů, schůzek s rodiči, při individuálních rozhovorech s rodiči, informativními letáky, výstavami, prezentacemi na konci školního roku apod. Většina rodičů projevila o projekt velký zájem, někteří se aktivně zapojili a pomohli například při realizaci některých projektových aktivit na zahradě mateřské školy (umísťování ptačích budek na stromy, oprava a výzdoba dětskými pracemi zahradního altánu apod.).

Na konci školního roku 2008/2009 rodiče zhlédli dramatizaci pohádky „Krtek a kalhotky”, kterou jsme s dětmi nacvičili v rámci projektu (zaměření na zvířata), děti k pohádce připravovaly i kulisy a rekvizity. Rodiče tak měli možnost sledovat průběh projektu po celou dobu jeho realizace a dle svých možností se do něj zapojit.

X zvýšení spolupráce s jinými místními školami

Okolní školy byly o projektu na naší mateřské škole informované přes různá média (články v místním tisku a odborných časopisech, televizní pořad o našem projektu), při setkáních na vzdělávacích aktivitách, při dalších osobních setkáních apod. Zástupci okolních škol vždy projevili velký zájem o bližší informace a také obdiv k tak odborně i časově náročné práci, ale téměř ve všech případech se vyjádřili, že vzhledem k náročnosti realizaci projektu by ho na své škole realizovat nechtěli.

X zvýšení spolupráce s místními podniky

Naše mateřská škola je pouze jednotřídní a nachází se v malé vesnici s počtem obyvatel 700, žádné podniky zde nejsou. Vstříc spolupráci s námi však vyšly okolní podniky, které jsme navštívili s dětmi v rámci projektových aktivit – návštěva a výborná prezentace botanické zahrady v Táboře (navštívili jsme ji dětmi i jejich rodiči), celou tuto akci finančně podpořil ESF a státní rozpočet ČR, který rovněž finančně podpořil prezentace projektu pro rodiče  a veřejnost na závěr školního roku 2007/2008, navštívili jsme s dětmi zahradnictví Miličín, Pekařství Kučera a syn ve Voticích, kde děti ve výrobně pozorovaly, jak se peče chleba a další pečivo.

X zvýšení podpory a účast jiných místních/regionálních aktérů

Velmi výraznou podporu jsme měli v Ochraně fauny ČR se sídlem ve Voticích, která byla asociovaným partnerem v našem projektu a aktivně se podílela na všech projektových aktivitách, zejména RNDr. Petra Nová, která se rovněž zúčastnila všech partnerských schůzek. RNDr. Petra Nová také realizovala každý měsíc vzdělávací programy pro děti v naší mateřské škole tematicky zaměřené dle plánovaných aktivit v projektu.

Rovněž jsme spolupracovali s mysliveckým sdružením „Žďár Smilkov”, jehož členové uskutečnili několikrát pro děti besedu o své myslivecké činnosti. Musím zde zdůraznit, že členové mysliveckého sdružení přišli na besedu s dětmi vždy důkladně a odpovědně připraveni. Přišli v mysliveckých uniformách, přinesli s sebou spoustu pomůcek a rekvizit (různá paroží, dalekohled, knihy, encyklopedie a další), přivedli loveckého psa, který za pomoci svého pána předvedl dětem, jak umí reagovat na různé pokyny. Děti měly možnost a prostor vzít si vše do ruky a prozkoumat, pohladit loveckého psa.

Spolupráce s Ochranou fauny a současně s mysliveckým sdružením se může na první pohled zdát jako protipól. V našem případě byl však opak pravdou – pokud obě strany předají dětem informace o své činnosti a úloze v přírodě pravdivou formou přizpůsobenou věku dětí, získají tak děti nejen více informací, ale i více úhlů pohledu na přírodu a na to, jak se k ní chovat.

 

 

 

 

Jakým způsobem jsme informovali jiné školy, instituce, místní společenství o výsledcích našeho projektu (ŠVP)

- stálá aktuálně obměňovaná expozice projektu v mateřské škole

- prezentace projektu na konci každého školního roku v mateřské škole pro rodiče, starostu a místní zastupitele, veřejnost

- projektové výstavy dílčích aktivit v mateřské škole a na obecním úřadě

- informativní články v regionálních novinách a odborných časopisech

- informativní a odborné články na Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

- pravidelná účast a prezentace projektu na seminářích pořádaných NAEP

- účast na aktivitě Comenius Week

A) zasílání pohlednice vyrobené dětmi
B) literární úvaha ředitelky MŠ na téma kniha a vzdělání – 2. místo v kategorii učitelů

- informace o projektu učitelkám mateřských škol při setkáních na vzdělávacích aktivitách i při běžných setkáních

- využití nových myšlenek v našem Školním vzdělávacím programu

-  natáčení projektových aktivit v naší mateřské škole Českou televizí – bylo vysíláno  v pořadu „Sama doma” v únoru 2009

- kniha „Pojďte s námi do přírody”, kterou napsala ředitelka MŠ Miroslava Strakatá na základě zkušeností získaných z projektu. Kniha je členěna do několika tematických kapitol, které představují, jakým způsobem jsme děti s živou a neživou přírodou seznamovali. Knihu vydává nakladatelství Computer media.

- na základě spolupráce naší mateřské školy s Ochranou fauny ČR a navazujícího projektu Comenius vypracovala ředitelka Miroslava Strakatá a RNDr. Petra Nová brožuru pod názvem „Skřítek na výpravách do říše zvířat”. Publikace je ilustrací seznamování dětí s přírodou prostřednictvím postavičky skřítka Mecháčka. V současné době je podána žádost o grant na realizaci zmíněné vzdělávací brožury.

Jak mohou výsledky a produkty našeho partnerství využít jiní

Výsledky a produkty našeho projektu mohou jiným sloužit především jako inspirace ke vzdělávacím činnostem s dětmi, popřípadě k vytvoření a realizaci vlastního projektu Comenius – Partnerství škol.

Kniha „Pojďte s námi do přírody” bude sloužit rovněž jako nápadník, inspirace a metodická pomůcka učitelkám mateřských škol a pracovníkům ekologických center v České republice a na Slovensku.
(Nakladatelství zajišťuje distribuci přímo do mateřských škol a ekocenter v České Republice a na Slovensku).

Pokud získáme grant na vzdělávací brožuru „Skřítek na výpravách do říše zvířat”, bude tato publikace rovněž sloužit jako metodická podpora a inspirace učitelkám mateřských škol a zaměstnancům ekocenter.

Zjištěné problémy/překážky

S jakými problémy/překážkami jsme se setkali na úrovni partnerství a na místní úrovni během práce na projektu a jak byly tyto překážky řešeny

Zpožděná grantová smlouva / platba

X Vysoké administrativní zatížení

 Problémy v komunikaci

 Nedostatek podpory v zúčastněných školách

X Nedostatek času na projektovou práci

 

 Problémy v organizaci školy

 Jazykové problémy

 Nedostatek finančních prostředků

 Organizační problémy s partnerskými školami

Komentář

Práce na projektu v celém jeho průběhu byla velmi zajímavá a přínosná. Důvodem označených překážek je skutečnost,  že naše mateřská škola je pouze jednotřídní, s čímž souvisí velmi malý počet zaměstnaných pedagogů (1 ředitelka + 1 učitelka) a relativně vysoký počet dětí heterogenního věku v jedné třídě mateřské školy (28 dětí ve věku 3–6 let).

Velké zatížení bylo především na mně jako ředitelce mateřské školy vzhledem k dodržování a plnění běžné administrativy spojené se zajišťováním chodu celé mateřské školy. Ale i přesto si velmi vážíme účasti na projektu, který nám přinesl neocenitelné zkušenosti a nové poznatky.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek