Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > 3. „Justýna a lež“

Ikona prakticky

3. „Justýna a lež“

Ikona prikladIkona kratkodobe
Autor: Eva Pipková
Anotace: Příspěvek se zaměřuje na mravní výchovu dětí. Učí děti rozlišovat, co je dobré a co špatné chování, vnímat rozdíl mezi pojmy pravda a lež. Vede k uvědomění si, že je lepší říci pravdu, než lhát a podvádět, k poznávání a rozlišování společensky neúnosného chování (např. krádež).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možn
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Dostatek obrazového materiálu a vhodných literárních textů. Ostatní dle konkrétních činností.
Klíčová slova: mravní výchova, dítě a lež
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Justýna a slušné chování
Tento článek navazuje na téma článku: Justýna se představuje – 1. část
Tento článek navazuje na téma článku: Justýna a kouzelná slovíčka – 2. část

Cíl výuky:

Vést děti k poznávání a rozlišování vhodného a nežádoucího společenského chování, k rešení problémových situací v dětském kolektivu nenásilnou formou. Postupně chápat, že je lepší říci pravdu, než lhát.

ÚVOD:

Třetí část projektu „Justýna a slušné chování“ je zaměřena na řešení běžných situací v mateřské škole, které vznikají při každodenní kooperaci dětí. Projevy vhodného, ale i nevhodného chování (agresivita, vzájemné ubližování, lež) se objevují v každém kolektivu. V rámci prevence negativních jevů je dobré s dětmi toto téma neopomíjet, ale naopak vést děti k poznávání, co je správně, co ne a hlavně proč. Již v tomto věku se utváří základy společenských postojů a hodnot a je na nás, dospělých, aby se rozvinuly žádoucím směrem. Nejdůležitější je správný vzor chování rodičů i pedagogů.

Poznatky a zkušenosti s dětskou lží předkládá velice pěkným a poučným způsobem PhDr. Lidmila Pekařová ve své knize „Jak žít a nezbláznit se“.

Všechny nápady a souvislosti jsou shrnuty v myšlenkové mapě (viz příloha).

NABÍZENÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI:

Uvádím přehled různých námětů pro realizaci tohoto bloku.

Pracujeme s celou skupinou dětí, ale některé činnosti zařazujeme postupně v malých skupinách nebo individuálně.

Činnosti vycházející přímo z textu knihy:

 • Připomenutí úvodních částí knihy, situace kočky Justýny.
 • Pokračování volným převyprávěním začátku dalšího příběhu -  část „Přiznání“ (ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny. s.18). Část příběhu můžeme přehrát i jako maňáskovou scénku. S textem dále pracujeme, vstupujeme do děje, vedeme děti k vymýšlení, jak by se mohla situace vyvíjet dál, ke srovnávání s vlastními zážitky a zkušenostmi. Na závěr provedeme společnou reflexi, vyvodíme závěry. Na základě prožitku z příběhu kreslí děti ilustraci. Nad obrázky s dětmi individuálně diskutujeme, všímáme si reakcí dětí na příběh, postojů k řešení situace.
 • Posloucháme a zpíváme píseň „Neučte se lhát“ z přiloženého CD. Zpěv doplňujeme vhodným pohybem, hrou na tělo a dětské hudební nástroje.
 • Práce s příběhem „Krádež v samoobsluze“ (tamtéž, s. 42) + píseň „Zloděj“ z CD ke knize. Také tento příběh rozvíjíme, hodnotíme, zamýšlíme se nad chováním aktérů. Navážeme exkursí do obchodu v místě bydliště, rozhovorem s prodavačkou o osobní zkušenosti se zloději v prodejně. Děti zde budou mít pravděpodobně sklon zevšeobecňovat ve smyslu: „zloděje zatkne policie a zavře ho do vězení“. Učitelka musí zvolit k problematice správný přístup s ohledem na citlivost dětské psychiky.

Hry a činnosti doplňující a rozvíjející téma:

 • Rozhodnutí o pravdivosti tvrzení i ve tvaru negace.

- Práce s obrazovým materiálem. Využíváme různé situační obrázky od jednodušších po složitější, vhodné jsou i ilustrace v knize Učíme se hrou, s. 160-171.

- Klasická hra „Všechno lítá, co peří má“. Vyučující volí různé věci i živočichy, děti reagují pohybem, případně i slovem (z praxe učitelek, zdroj neznámý).

- Píseň:  „Ano, ano – ne, ne“ (z CD Elce pelce kotrmelce. č. 26, Petr Eben, Václav Fišer, SUPRAPHON 2004)

- Práce s textem „Hanka a Manka“ vedoucí k pochopení, že pravda může být z odlišných úhlů pohledu různá. Je třeba vést děti k opatrnosti v úsudku, bývá dobré zamyslet se, jak to asi vidí a pociťuje ten druhý.

Hanka a Manka šly každá z jedné strany k jabloni, na které zůstalo poslední jablíčko. Hanka je viděla z jedné strany a volá: Jé, to je krásné červené jablíčko! Manka je vidí z opačné strany a říká: Jsi slepá? To jablíčko je žluté. Hádaly se, až se málem popraly a přitom si pod stromem vyměnily místo. Hanka viděla jablíčko žluté a Manka červené. Zasmály se tomu a všechno bylo zase v pořádku. (MÁDROVÁ: Učíme se hrou, s. 161)

 • Rozvoj citu a charakteru, uvědomění si vhodného a nevhodného modelu chování. Rozlišovat rozdíl mezi nechtěnou událostí, která vznikla například neopatrností a zlomyslností, záměrným ubližováním.

- Příběh „Rozbitý šálek“. Před vlastní prací objasníme dětem význam nepříliš používaného slova „šálek“, názorně ukážeme.

Chlapec si hrál a rozbil drahý šálek. Nikdo ho neviděl.
Přišel otec a zeptal se:
Kdo rozbil šálek?
Chlapec se třásl strachem a řekl: Já.
A otec na to:
Děkuji ti, že jsi řekl pravdu.

(Tolstoj: Dětem)

Po přečtení s dětmi opět diskutujeme, můžeme pomoci otázkami např. Co provedl chlapec? Proč se třásl před otcem? Proč mu otec děkoval?

Hlavní myšlenku můžeme dále rozvést a dospět k přirozeně vyplývajícímu hodnocení kladných etických vlastností - pravdomluvnosti, odvahy přiznat se i za cenu případného trestu (Učíme se hrou, s. 33).

- Další příběhy vhodné k zamyšlení a diskusi nad problémem: „Špatně“ a „Tři kamarádi“ (OSEJEVOVÁ, V. A. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. s. 241)

- Práce s obrázky, tvořivá dramatika např. s plyšáky, rozehrávání situací, vstupování do rolí.

 • Četba z knihy Neotesánek (BŘEZINOVÁ, str. 19), příběh „Nelži“
 • Rčení  „Lež má krátké nohy“ - vysvětlení, hledání dalších známých pořekadel a přísloví
 • Didaktické hry zaměřené na rozvoj komunikačních schopností, vzájemnou interakci

-„Pane strážníku, neviděl jste mého kamaráda?“ (KOŤÁTKOVÁ. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. s. 111)

-„Co se stalo?“ (tamtéž, s. 111)

- „Na detektiva“ - poznat po hmatu a podle hlasu svého kamaráda. (tamtéž, s. 101)

- „Na mlsnou kozu“ (tamtéž, s. 118) - motivace poklad x detektivové

 • Honičky s pravidly - zařazujeme průběžně, vhodně upravíme motivaci.

-„Sloupová“ (tamtéž, s. 86)

- „Lavinová honička“ (DVOŘÁKOVÁ. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. s. 140). Koho honič chytí, přidá se k němu, chytí se za ruce a honí spolu, chytí dalšího a dalšího. Děti se přidávají, až nezbude nikdo. Podle počtu dětí můžeme zvolit více honičů.

ZÁVĚR:

Uvedené náměty lze různě kombinovat, obměňovat a doplňovat. Záleží na aktuální situaci a složení kolektivu. Zde více než jinde platí nutnost citlivého přístupu k dětem tak, aby nevznikly pozdější komplikace nebo traumata u dětí, které jsou více citlivé a vnímavé nebo již mají negativní zkušenosti např. s reakcí na lež v rodině, zásahem policie apod.

Reflexe:

Tento blok se vzhledem k tématu, které je spíše abstraktního charakteru, může zdát obtížně realizovatelný. Je však třeba volit citlivý přístup k problémům a poskytovat dětem vhodný osobní vzor v chování a jednání. Děti pak dobře přistupují k řešení problémových situací a na téma velice dobře reagují.

Už v tomto věku se vytváří základy společenských postojů a hodnot! Proto je dobré téma zcela neopouštět a občas se k němu vracet, aby si děti upevňovaly správné návyky v této oblasti. Vhodné je situační učení s využíváním teoretických zkušeností, které děti získaly v průběhu realizace bloku.

Citace a použitá literatura:
[1] - VEBEROVÁ, Eva. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1981.  
[2] - KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3. 
[3] - DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. RAABE, 2006. ISBN 80-86307-27-1. 
[4] - ADAMOVSKÁ, M. Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny. Praha : Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3. 
[5] - PEKAŘOVÁ, Lidmila. Jak žít a nezbláznit se. Olomouc : Poznání, 2006. 200 s. ISBN 80-86606-49-X. 
[6] - MÁDROVÁ, Eva. Učíme se hrou. 1. vydání. Praha : Práce, 1995. 176 s. ISBN 80-208-0373-4. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc38 kBMyšlenková mapa
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 12. 2010
Zobrazeno: 14208krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PIPKOVÁ, Eva. 3. „Justýna a lež“. Metodický portál: Články [online]. 02. 12. 2010, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6871/3-„JUSTYNA-A-LEZ“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 12. 2010 10:07
V příspěvku jsou shrnuty zajímavé aktivity, které dětem pomáhají chápat pravidla vzájemného soužití.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 02. 12. 2010 10:07
Článek se zaměřuje na mravní výchovu dětí. Prostřednictvím různých aktivit seznamuje děti s tím, co je dobré a co špatné chování.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.