Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Stopy ve sněhu

Praktický příspěvek
zkušenost
střednědobý
Ukázka z celoročního školního programu na téma živočišná říše. Děti poznávají vlastnosti sněhu, stopy živočichů a experimentují s přírodními materiály.

Úvod

Prostřednictvím praktických činností se děti seznamují se stopami volně žijících zvířat.

Cíl výuky

Děti poznávají stopy některých zvířat (živočichů), uplatňují smyslové vnímání, poznávají vlastnosti sněhu, spolupracují ve skupině.

Zvířecí stopy v knize

Pomůcky: knihy, encyklopedie, kartičky se stopami, obrázky zvířat

Popis činnosti:

Krátký rozhovor učitelky s dětmi – co je to stopa, jak vzniká, ukázka různých zvířecích stop v knize, porovnávání a hledání rozdílů mezi stopami – každé zvíře má jinou nohu, jiný otisk (stopu). Porovnávání tvaru, velikosti, členitosti.

Odlévání stop ze sádry

Pomůcky: modely stop ze sádry

Popis činnosti:

Učitelka ukáže dětem modely stop jednotlivých zvířat. Děti je zkoumají a slovně popisují, jak stopa vypadá. Poté modely stop zkoušíme otisknout do různých povrchů – v miskách máme například hlínu a písek. Děti zkoušejí otisknout různé stopy do obou materiálů, pak povrch uhladí a zkoušejí další stopy. Modely stop mohou také zkusit otisknout do modelíny. Poté děti s učitelkou připraví sádru a kelímky a vyrobí odlitky různých stop ze sádry. Po zaschnutí přiřadí k jednotlivým sádrovým stopám obrázek zvířete, kterému stopa patří. 

Odlévání stop ze sádry
1. Odlévání stop ze sádry
Popletené stopy:

Pomůcky: kartičky se zvířecími stopami

Popis činnosti:

Děti si s učitelkou zahrají pohybovou hru „na zvířátka". Dle pokynů učitelky skáčou jako zajíci, chodí jako čápi, poskakují jako ptáci, plíží se do nory jako liška, chodí jako medvědi apod. Zvířata se pohybují v prostoru třídy. Po ukončení hry zvířata odejdou na jednu stranu třídy, lehnou si a odpočívají. Mezitím učitelka položí do prostoru, kde si „hrála zvířata", stopy různých zvířat. Stopy jsou vždy ve dvojicích, ale neuspořádaně, každá stopa z páru leží někde jinde. Porovnávají, zda jsou stopy k sobě správně přiřazeny do dvojice. Učitelka jim vysvětlí, že jak tam běhaly, stopy se pomíchaly, a teď musíme najít zase ty, které k sobě patří. Děti hledají dvojice stejných stop (páry), ty řadí do řady pod sebe. Když najdou všechny stopy, pozorně se dívají, zda daly páry správně k sobě. Mohou také zkusit určit, zda poznají u některých stop, kterému zvířeti patří, popřípadě stopy vyhledají v encyklopedii.

Jaké stopy mají dětí

Pomůcky: barevné papíry, vodové barvy (černá), štětce, nůžky, lepidlo

Popis činnosti:

Každé dítě si vybere 1 barevný papír (A4). Na dlaň a prsty své ruky nanese štětcem černou barvu a obtiskne na barevný papír. Barvu znovu nanáší na dlaň a několikrát obtiskává. Obtisky dlaně nanáší na papír dle své fantazie. Po uschnutí si každý prohlíží své stopy na čtvrtce a hledá v nich jakýkoli tvar (i nedokončený). Když nějaký symbol ve svých stopách najde (ptáčka, labuť, jiné zvířátko, květinu ...), vystřihne ho a nalepí na papír v jiné barvě. Pokud symbol není celý, dítě ho dokreslí pastelkou (například křídlo ptáčka, nohu slonovi apod). Hotové výkresy z vlastních stop si děti vzájemně prohlédnou a vystaví na nástěnku.

Nácvik básně, rytmizace

Pomůcky: Orffovy nástroje

Popis činnosti:

Mecháček přednese dětem novou básničku (je to lesní skřítek a kamarád dětí – látkový panáček, který je provází některými činnostmi):

Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop,
sníh nám poví podle stop.
Chodila tu zrána,
chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček
otisk  čtvero paciček.
Ani bažant nescházel,
taky se tu procházel.

Koroptvičky nakonec
nožkou psaly na tom sněhu:

Byly jsme tu v noci dnes
až do rána na noclehu,
mrazila nás ale zem
nejvíc na nožičky.

Se srdečným pozdravem

Vaše koroptvičky.

OPRAVILOVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Zima v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. Str. 48. ISBN 80–7178–268–8.

Učitelka s dětmi udělají rozbor básně, o čem vlastně je a společně se ji s Mecháčkem naučí. Poté vyhledávají názvy zvířat, která se v básni vyskytují a jednotlivá slova vytleskávají. Postupně vymýšlejí názvy dalších zvířat (mravenec, liška, kuna, jezevec apod.), které vytleskávají, popřípadě k rytmizaci použijí hru „na tělo" nebo Orffovy nástroje.

Hledáme stopy ve sněhu.
2. Hledáme stopy ve sněhu

 

Pohybová hra „Na zvířata"

Pomůcky: lano

Popis činnosti:

Zvířata v přírodě musí zdolávat spoustu překážek – přeskakovat kládu, prodírat se houštím, orientovat se v pasece apod. Zkusíme si, jestli jsme zdatní jako ta zvířátka. Vytvoříme překážkovou dráhu a děti-zvířata ji zkusí zdolat (lezení po lavičce, podlézání lana, lezení po žebřinách, chůze po laně, slalom mezi kuželkami, přeskakování překážky a další).

Na závěr hra „na medvěda": jedno dítě představuje spícího medvěda a ostatní děti se k němu pomaloučku přibližují, přičemž říkají říkanku „Vstávej méďo, vstávej už, ty tak dlouho spíš, že nás nechytíš?" Medvěd se probouzí a honí děti, které se běží schovat do vyznačeného domečku (ten je například za lanem). Dítě, které medvěd chytí před domečkem, si vymění roli s medvědem. Do domečku za dětmi medvěd nemůže. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

Zkoumání povrchu

Pomůcky: nádoby s různým přírodním materiálem, šátek

Popis činnosti:

Zvířata vlastně nemají žádné boty ani bačkůrky jako děti nebo dospělí a všude chodí bosá. Na podmínky v přírodě sice mají přizpůsobené končetiny, ale i tak je někdy může něco studit, nebo píchat, mohou se poranit. Vyzkoušíme si, co ta zvířata mohou svými končetinami všechno cítit. Na táccích nebo miskách jsou připravené různé materiály – písek, jehličí, studená voda, teplá voda, kamínky, seno, suché listí, sníh, rašelina a další materiál z přírody. Nádoby s materiály jsou na linoleu v řadě za sebou. Děti postupně zkouší opatrně projít všemi nádobami, přičemž sdělují své pocity (co je studí, co je příjemné, co je teplé apod.). Poté se posadí na židličky a učitelka je vyzve, kdo chce poznat svými končetinami některé přírodní materiály. Dle zájmu učitelka zavazuje jednotlivým dětem oči šátkem a k nohám jim dává  různé materiály. Děti určují, o jaký materiál se jedná a komentují svůj pocit z dotyku svým chodidlem.

Na závěr si s učitelkou povídají, kdy a kde je vhodné chodit bosý a kde to vhodné není, kde by se mohly třeba zranit.

Zkoumání stop v přírodě

Popis činnosti:

Děti se vydají s učitelkou a se skřítkem Mecháčkem  na průzkum do lesa. V lese hledají, pozorují a zkoumají stopy různých zvířat ve sněhu nebo v blátě a snaží se určit, jakému zvířeti asi patří, kterým směrem zvíře šlo, jakou potravu asi hledá apod. Pokud se nepodaří dětem zvířecí stopu hned identifikovat, učitelka je ke správné odpovědi dovede doplňujícími otázkami – jak je stopa velká – šlo tu tedy malé zvíře nebo velké? Jaký má stopa tvar, zda jsou tam znát drápky apod. Pozorují také povrch v lese, po kterém se zvířata pohybují (sníh, bláto, suché listí, větvičky,trní ...) Během vycházky děti hledají další znaky výskytu různých zvířat.

Jaké stopy mají zvířátka z pohádky

Pomůcky: kniha Pohádky z lesní mýtinky, kniha Myslivost

Popis činnosti:

Učitelka dětem vypráví pohádku "O smutném vlkovi". Děti vzpomínají, která zvířátka v pohádce vystupují – vlk, veverka, liška, zajíc, srnka, jelen a další. Poté děti vyhledávají stopy těchto zvířat v knize Myslivost, snaží se poznat, které stopy jednotlivým zvířátkům patří. Slovně popisují, čím se stopy jednotlivých zvířat od sebe liší.

Kde žijí zvířata z chorvatské pohádky 

Pomůcky: encyklopedie, suchá tráva, klacíky a další přírodní materiál

Popis činnosti:

Použití encyklopedie – způsob života zvířat z chorvatské pohádky – králík, veverka, sojka, medvěd. Vyprávění o tom, kde žijí, jaký mají domeček, čím se živí apod.
Výroba hnízda pro sojku – děti mají k dispozici přírodní materiál, ze kterého jednotlivě staví hnízdo pro sojku. Hotová hnízdečka si vystaví, později do něj mohou dodělat sojku z papíru.

Písničky pro zvířata

Pomůcky: klávesy

Popis činnosti:

Učitelka hraje dětem melodie jednoduchých lidových písniček, které děti znají, děti se snaží poznat, o kterou písničku jde. Pokud se v dané písničce vyskytují zvířata, společně si ji zazpívají. Například:

  • Běžel tudy zajíček
  • Běžela ovečka
  • Čížečku, čížečku
  • Pásla ovečky
  • Vyletěla holubička ze skály
  • Na tý louce zelený

Počítání s veverkou

Pomůcky: ořechy, kaštany, žaludy, bukvice, obrázek s veverkami

Popis činnosti:

Děti se promění na veverky a utvoří menší skupiny. Každá skupina veverek má hromádku různé potravy, ale ne vše, co veverky jedí – vlašské ořechy, kaštany, žaludy, bukvice. Každá skupina roztřídí tuto potravu na hromádky podle druhu. Když veverky správně potravu roztřídí, dá učitelka každé skupině obrázek, na kterém jsou nakresleny tři veverky pod sebou. Následuje práce dle pokynů učitelky – veverce nahoře dej 2 oříšky, veverce dole dej 4 oříšky, veverce uprostřed dej 5 oříšků. Která veverka má nejvíce oříšků, která nejméně ...? Tuto činnost procvičujeme dle zájmu dětí – je hodně variabilní a dobře se na ní nechá procvičit číselná řada 1–10 a pojmy více, méně, stejně.

Která zvířata chodí k našemu krmelci 

Pomůcky: kaštany, žaludy, seno, mrkev, obilí, košíčky, batůžky

Popis činnosti:

Děti se vydají k lesnímu krmelci s potravou pro zvířata. Do košíčků nebo batůžků si dají potravu – kaštany, žaludy, seno apod. a jdou do lesa. Ke krmelci jdou opatrně, aby nepošlapaly zvířecí stopy. Děti nejprve sledují stopy kolem krmelce a snaží se určit, kterým zvířatům patří, která si byla pochutnat na dobrotách. Poté vysypou potravu do krmelce. Cestou zpět nezapomenou ani na ptáčky – na školní zahradě jim nasypou semena do krmítek.

Děti nosí dobroty zvířátkům do lesního krmelce
3. Děti nosí dobroty zvířátkům do lesního krmelce

Stopování na zahradě

Pomůcky: klacíky

Popis činnosti:

Děti ve sněhu porovnávají stopy svých bot (velikost, vzor podrážky). Poté vyšlapují ve sněhu různé obrazce – konkrétní i abstraktní, obrazce dokreslují klacíkem.

Sněhoví skřítci na zahradě 

Pomůcky: přírodní materiál – seno, kaštany, žaludy, bukvice, větvičky, šišky a další

Popis činnosti:

Několik dětí si obtiskne své tělo do sněhu. Děti si stoupnou rozkročmo, rozpaží a lehnou si do sněhu, aby se obtiskla jejich postava. Poté obtisknuté postavy vyzdobí – z přírodního materiálu udělají vlasy (například ze sena nebo větviček), obličej – oči, nos, ústa, oblečení, boty apod. Tak vznikne na zahradě několik sněhových skřítků, které si děti pojmenují.

Během dalších vycházek pozorují měnící se skřítky vlivem oteplování (tající sníh).

Najdeš správné stopy?

Pomůcky: encyklopedie, pracovní listy, pastelky

Popis činnosti:

Děti si prohlížejí stopy různých zvířat v encyklopediích, slovně je popisují a porovnávají. Poté dostane každé dítě pracovní list, kde jsou znázorněny dvojice různých stop. Stopy jsou však na papíře neuspořádaně a úkolem dětí je najít dvojice shodných stop. Stopy si pro lepší zapamatování mohou obtáhnout pastelkami různých barev nebo vybarvit.

Hrátky s písmeny 

Pomůcky: Kartičky se zvířaty

Popis činnosti:

Na koberci jsou rozloženy kartičky s různými zvířaty obrázkem dolů. Děti zvedají jednotlivé kartičky, určí název zvířete a snaží se určit první písmeno ve slově. Když jsou všechny kartičky se zvířaty otočené obrázkem nahoru, snaží se děti najít, zda jsou tam zvířata, která začínají na stejné písmeno (sojka, sýkorka, sysel apod.).

Reflexe

Nové poznatky děti získaly nejen hrou, ale i praktickýmimi činnostmi. Děti si upevnily své znalosti a vědomosti z oblasti živočišné říše. Práce pro ně byla zajímavá a přitažlivá Svým zájmem samy dávaly podněty k dalším souvisejícím činnostem a hrám.

Evaluace

Činnosti v bloku byly velmi rozmanité, ale zároveň plně korespondovaly s danným tématem. Děti tak měly možnost získat nové poznatky a zkušenosti mnoha různými formami, což bylo pro děti zábavné a současně přínosné.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám