Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Úplata za předškolní vzdělávání - stanoviska...

Úplata za předškolní vzdělávání - stanoviska MŠMT k nejčastějším dotazům

Informativní příspěvek
Autor MŠMT
Stanoviska MŠMT k nejčastějším dotazům týkajících se úplaty za předškolní vzdělávání.

1. Jak postupovat při stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, jemuž je docházka omezena podle § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc, ve kterém dovrší 4 let věku?

Odpověď na první dotaz závisí na tom, jak vykládají úřady státní sociální podpory § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Bez ohledu na to, jaký výklad úřad státní sociální podpory zastává, lze v dané věci učinit pouze dva obecné závěry:

 1. úplata, jejíž zvláštní výše se stanoví podle § 6 odst. 3 věta druhá vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je úplatou za kalendářní měsíc. V konkrétním kalendářním měsíci se proto použije buď výše úplaty stanovená podle § 6 odst. 3 věta druhá, nebo "běžná" výše úplaty, nelze je však pro daný kalendářní měsíc kombinovat v poměru odpovídajícím docházce dítěte do mateřské školy;
 2. výše úplaty podle § 6 odst. 3 věta druhá se použije pouze tehdy, pokud byla v daném kalendářním měsíci omezena docházka dítěte do mateřské školy na 4 hodiny v rozsahu, který je nutný k zachování nároku na rodičovský příspěvek.

2. V jaké výši stanovit úplatu dětem docházejícím do MŠ nejvýše na 4 hodiny denně v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. Musí být úplata také ve výši 2/3 úplaty stanovené (již snížené) pro děti v celodenním provozu?

Odpověď spočívá zcela v dikci § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. V § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. se ukládá řediteli mateřské školy stanovit pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplatu, která nepřesáhne 2/3 výše úplaty stanovené podle § 6 odst. 1 až 3.

Z uvedeného dovozujeme, že ředitel mateřské školy stanoví zvláštní výši úplaty pro všechny děti, jichž se omezení nebo přerušení provozu týká. Jsou-li mezi těmito dětmi také děti s docházkou omezenou na 4 hodiny denně, na něž se vztahuje výše úplaty podle § 6 odst. 3 věta druhá, stanoví ředitel zvláštní výši úplaty i pro tyto děti. Výši úplaty potom pro tyto děti stanoví tak, aby nepřesáhla poměrnou část odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu, a to ze 2/3 výše úplaty v celodenním provozu.


3. V případě omezení provozu mateřské školy - omezení počtu tříd, může ředitel stanovit úplatu ve výši poměrné částky dětem, které nebudou do MŠ docházet ani jeden den v kalendářním měsíci, popř. pouze část měsíce (tj. po dobu omezení provozu). Nebo musí snížit úplatu a postupovat tak jako v období, kdy provoz není omezen? Lze si v této souvislosti jako omezení provozu vykládat i uzavření některých tříd?

Odpověď na tento dotaz je vhodné rozdělit do dvou částí:

 1. Narozdíl od původního znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., kde se výslovně upravovalo snížení úplaty mimo jiné také v souvislosti s omezenou docházkou dítěte do mateřské školy, upravuje novelizovaný § 6 v odstavci 5 pouze povinnost ředitele mateřské školy osvobodit od úplaty zákonného zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

  V ostatních případech není ředitel povinen úplatu prominout, je však oprávněn ji snížit nebo prominout na základě obecného ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (Musí přitom dbát zejména na zásadu správního řízení stanovenou v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

  Tím, že § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. již výslovně neupravuje možnost snížit úplatu za předškolní vzdělávání na 1 v případě dětí, které nedocházely do mateřské školy ani 1 den v kalendářním měsíci, se tudíž řediteli neznemožňuje v těchto případech úplatu snížit. Možnost snížit úplatu je zde naopak širší, neboť již není omezena 1 stanovené úplaty.

 2. Stanovení zvláštní výše úplaty podle § 6 odst. 4 je podmíněno omezením nebo přerušením provozu v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Nelze je proto aplikovat v případech, které sice omezení nebo přerušení provozu připomínají, avšak ve skutečnosti se o omezení nebo přerušení provozu nejedná. Typickým příkladem může být mateřská škola, která v rámci jednoho druhu provozu po část měsíce července nebo srpna neuskutečňuje vzdělávání v některých třídách. Omezení provozu, které by se vztahovalo pouze na některé děti v daném druhu provozu (tzn. například pouze na děti v určité třídě), by totiž bylo v rozporu se zásadou rovného přístupu k veřejným službám. Proto k uvedené situaci může dojít pouze jiným způsobem, například na základě dohody ředitele se zákonnými zástupci dětí. Potom ovšem nelze použít ustanovení § 6 odst. 4 a případné snížení úplaty je nutné provést u zákonných zástupců, jichž se "omezení" provozu týká, ve správním řízení na základě § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

  V souladu s právem však bude omezení nebo přerušení provozu, které se sice nebude týkat všech tříd mateřské školy, bude se však stejnou měrou vztahovat na všechny třídy v daném druhu provozu mateřské školy.


4. Zaokrouhlování částky za úplatu (2/3 z výše úplaty v celodenním provozu)

Zaokrouhlování haléřových částek bylo řešeno v souvislosti se stanovením výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Stanovisko naleznete na našich internetových stránkách: www.msmt.cz (Dokumenty; Právní výklady MŠMT - Právní výklad 1/2006, stanovisko č. 6). V souvislosti s ukončením platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 došlo k novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy v § 3 na konci písm. c) byl doplněn text: "při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu". Prakticky to znamená, že se provádí aritmetické zaokrouhlování na padesátihaléře:

 • částka končící na 1 až 25 haléřů se zaokrouhlí na celé koruny dolů (např. 100,23 Kč se zaokrouhlí na 100,- Kč);
 • haléře u částky končící na 25 až 74 haléřů se zaokrouhlí na padesátihaléř (např. 100,45 Kč se zaokrouhlí na 100,50 Kč a 100,72 Kčse zaokrouhlí na 100,50 Kč);
 • částka končící na 75 až 99 haléřů se zaokrouhlí na celou korunu nahoru (např. 100,79 Kč se zaokrouhlí na 101,- Kč).
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám