Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Co a jak zapisovat do třídní knihy

Co a jak zapisovat do třídní knihy

Informativní příspěvek
Autor Kateřina Smolíková
Příspěvek pojednává o zákonné povinnosti každé mateřské školy psát třídní knihu, tedy dokumentaci o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.

Podle novely školského zákona1 je povinností mateřské školy vést v každé třídě třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu. Další požadavky na obsah a formu této pedagogické dokumentace školský zákon nestanovuje (oficiálně vydávané tiskopisy jsou pouze doporučené).

V současné době učitelky v mateřských školách vedou v každé třídě jednotný "Přehled výchovné práce", který je pozůstatkem jednotného školství doby minulé, a který tak z mnoha důvodů dnešním podmínkám nevyhovuje. Proto se připravuje dokumentace nová. Protože jednotlivé mateřské školy dnes pracují (i plánují) různými způsoby, je nutno ponechat prostor i různým možnostem v dokumentaci a zároveň předejít zbytečnému nárůstu administrativní zátěže učitelek (která je dnes, zejména v souvislosti s tvorbou TVP a ŠVP, značná). Připravuje se proto více podob třídní knihy1. Každá mateřská škola si z nich bude moci vybrat takovou variantu, která jejímu školnímu vzdělávacímu programu nejlépe vyhoví. Pokud dostatečně nevyhoví žádná z nabízených variant, může si mateřská škola některou variantu dle potřeb upravit, popř. si vytvořit variantu vlastní (za předpokladu, že tato varianta splní zákonný požadavek, tj. že poskytne o vzdělávání a jeho průběhu průkazné údaje).

Vzniká otázka, co lze považovat za průkazné údaje. Protože současné vzdělávání je především o činnostech, je možno se shodnout na tom, že průkazné údaje se budou vztahovat především k činnostem. Učitelky by tak měly zapisovat právě činnosti, resp. vzdělávací činnosti praktické i intelektové, které ten který den proběhly. Tím bude zápis v třídní knize provázán s činnostním pojetím vzdělávání (vyjádřeným v RVP PV) a stejně tak i se vzdělávacími programy školními i třídními (třídními vzdělávacími plány).

Zápis v třídní knize by měl být stručným a konkrétním popisem toho, co děti během dne v mateřské škole prožily, co dělaly, čemu se věnovaly, čím se bavily, na čem pracovaly apod. Co se týče vztahu mezi tímto zápisem a vzdělávacími plány připravovanými v rámci tříd, mělo by se jednat o vzájemné propojení, nikoli o to, že by učitelka dvakrát zapisovala stejné údaje, ať již jednou v čase budoucím a podruhé v čase minulém. Nemá-li být oboje pouze formální, pak je třeba spatřovat mezi samotným plánem a zápisem v třídní knize celou řadu nezaměnitelných rozdílů (plán je záměr, zápis je realita):

  • plán připravuje učitelka předem, zápis provádí po skončení denního programu;
  • plánování se týká zamýšlené nabídky činností, zápis v třídní knize toho, co z této nabídky proběhlo, co bylo realizováno;
  • nabídka činností v plánu se týká delšího časového období, zápis vypovídá o průběhu jednoho dne;
  • plán je obecnější (činnosti jsou plánovány v rámci tematického celku), v třídní knize učitelka zaznamenává zcela konkrétní vzdělávací činnosti.3

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zatímco vést denní "výkaz" o vzdělávacích činnostech je pro učitelku povinností, zpracovávat TVP v písemné podobě a předkládat je ke kontrole její povinností není. Právě třídní knihu, dobře vedenou, je třeba považovat za oficiální a dostatečný doklad o cílevědomé a systematické vzdělávací práci učitelky.

Zápis v třídní knize má tedy významnou autoevaluační funkci. Měl by sloužit zejména učitelce samotné jako obraz o výsledku její každodenní odborné činnosti, jako doklad o vynaloženém pedagogickém úsilí a jako východisko pro další (pokračující) vzdělávací činnost (popř. pro práci druhé či ve třídě zastupující učitelky). Teprve na druhém místě by měl zápis sloužit jako podklad pro kontrolu a evaluaci vnější (pro ředitelku, popř. pro inspekční orgány).


1 Zákon 561/2004 sb., § 28/f
2 Úkolem se zabývá VÚP. V současné době se připravuje dlouhodobější ověření několika návrhů vzešlých ze současné praxe. Předpokládá se, že nové tiskopisy třídní knihy budou mít mateřské školy k dispozici v průběhu školního roku 2006/ 2007, nejpozději pak k 1.9.2007.
3 Údaje uvedené v třídní knize jsou tedy jiné než údaje v plánu, a to jak svou povahou, tak i samotným obsahem. Dokládají, jak učitelka původní plán rozvinula a obohatila, a také, jak původní plán případně proměnila (např. v důsledků aktuálních okolností či na základě výsledků evaluace). Údaje v plánu a údaje v třídní knize tak nemusí obsahově přesně korespondovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek