Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

První dny ve školce

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Tento integrovaný blok pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, podporuje ho ve vytváření a získávání schopnosti přizpůsobit se změně jakou pro něj je vstup do mateřské školy. Tento blok byl součástí celoročního projektu Kdo jsem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Cíle tématu

Cílem je pomoci dítěti adaptovat se, seznámit je s novým prostředím, základními pravidly chování, režimem dne. Téma přispívá k získávání schopnosti pochopit základní požadavky na chování v mateřské škole, rozvíjí schopnosti důležité pro navazování vztahu k druhým dětem.

Výběr tématu

Vzdělávací nabídka vychází z reality dětského života. Nabízené činnosti jsou stanoveny s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Při vytváření optimálních podmínek pro poznávací i učební činnost je zohledněna velká emocionalita 3-4letých dětí.

Součástí vzdělávací nabídky jsou i sociální a didaktické hry, které zařazujeme na začátku školního roku, kdy chceme, aby se děti navzájem seznámily a oslovovaly se křestními jmény, poznaly svou značku, věděly, kam se ukládají hračky, kam se odkládají osobní věci apod.

Čas potřebný k adaptaci závisí nejenom na věku dítěte, ale i na jeho neuropsychickém vývoji, na celkovém přístupu a chování osob v prostředí, do kterého přichází. Těžkosti adaptace se mohou odrážet ve změněném chování dítěte, v negativních projevech jako např.:

 • smutné nálady,
 • plačtivost,
 • porušení návyků,
 • odmítání jídla,
 • poruchy spánku,
 • agresivita,
 • vzdorovitost,
 • neurotické reakce.

U nově přijatého dítěte učitelka sleduje jeho projevy a chování. Citový vztah mezi učitelkou a dítětem, který je pro úspěšnou pedagogickou práci nezbytný, se vytváří a prohlubuje ve vzájemném denním styku, v oboustranném poznávání a sbližování. Učitelka pomáhá dítěti vyznat se v novém prostředí, učit se žít podle určitých pravidel. Je nezbytné děti dobře poznat, mít cit pro jejich potřeby, pochopit motivy jejich chování, snažit se jim porozumět, citlivě zvažovat slova a hlavně vytvářet atmosféru radosti a dobré pohody, ve které se děti budou cítit dobře.

Činnosti k tématu
 • rozhovory s dítětem (dětmi) o jeho (jejich) oblíbených hračkách, činnostech, kamarádech
 • interakční hry, navazování kontaktů (Kouzelné klubíčko)
 • uvolňovací cvičení, hry s prsty
 • využívání škádlivek a říkanek
 • využití maňáska (Šel medvídek do školky viz zde)
 • hry na rozvíjení smyslového vnímání
 • didaktické hry (Uklízíme hračky)
 • seznámení a nácvik písně Naše škola
 • rozhovor na téma Co se mi líbí ve školce
 • didaktická hra Kdo bydlí v domečku?
Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů je ohrožen, když učitelka např.:

 • nezná zdravotní stav a zdravotní problémy dítěte;
 • nedostatečně respektuje individuální potřeby nově přijatých dětí;
 • nevytváří prostředí, ve kterém dítě nenalézá jistotu a ochranu, porozumění a pochopení, laskavé jednání a přátelství;
 • když denní režim nevyhovuje fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu;
 • nedostatečně připraví prostředí, poskytuje nevhodné vzory chování.
Hodnocení dětí

Motivace medvídkem je pro děti účinná a hravá. Empaticky naladěné děti přiměřeně projevují své emoce, vnímají a reflektují ostatní děti i dospělé, začínají se oslovovat křestními jmény. Postupně se přizpůsobují organizačním změnám i režimu dne. Jedno děvčátko vyžaduje zvýšenou individuální péči v oblasti sebeobsluhy, má problémy s udržováním osobní hygieny - nutná spolupráce s rodiči.

Závěr z evaluace

Adaptace probíhá uspokojivě, pokračovat ve vytváření prosociálních postojů k druhému, využívat personifikaci, poskytovat pozitivní příklady a vzory prosociálního chování, rozvíjet řeč dítěte.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 11. 2005
Zobrazeno: 7816krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. První dny ve školce. Metodický portál: Články [online]. 24. 11. 2005, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/404/PRVNI-DNY-VE-SKOLCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.