Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vlastní hodnocení školy

Ikona teoreticky

Vlastní hodnocení školy

Ikona odbornost
Autor: Leona Kaiprová
Anotace: Autorka ve svém příspěvku uvádí strukturu vlastního hodnocení, projednanou v zákonné lhůtě pedagogickou radou. Z vlastního hodnocení je zřejmá snaha hodnotit stanovené oblasti vzhledem ke koncepčním záměrům mateřské školy. Účinné je zakotvení opatření k zajištění kvalitativního posunu v práci školy.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: hodnocení školy, evaluace, záznam
Návrh struktury vlastního hodnocení školy
(srpen 2007)

1. Podmínky ke vzdělávání:

  • základní údaje o škole
  • personální podmínky
  • materiálně-technické podmínky
  • finanční podmínky

2. Průběh a výsledky vzdělávání:

  • přijímací řízení
  • školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání

3. Spolupráce školy s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání:

  • spolupráce s rodiči
  • spolupráce s jinými organizacemi (zřizovatel, školy, aj.)

4. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických   pracovníků:

  • kvalita řízení a plánování
  • hospitační a kontrolní činnost
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

5. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům:

  • organizace akcí školy a její prezentace
  • spolupráce s partnery

Předání záznamů a dotazníků (termín: leden, květen)

 1. Evaluace vzdělávacích cílů třídními učitelkami (příloha č. 1)
 2. Autoevaluační záznam řídícího pracovníka (příloha č. 2)
 3. Autoevaluační a evaluační záznam pedagogického pracovníka (příloha č. 3)
 4. Autoevaluační a evaluační záznam provozního zaměstnance (příloha č. 4)
 5. Dotazník pro rodiče (příloha č. 5)

Předání zpracovaných záznamů a dotazníků (termín: červen).

1. Podmínky ke vzdělávání

1.1 Základní data o škole

adresa školy: Mateřská škola Kostelní Lhota
počet tříd: jedna, věkově heterogenní
Kostelní Lhota 28
289 12 Sadská
zřizovatel: Obec Kostelní Lhota
IČO školy:
Telefon:
E-mail:
součásti školy: školní jídelna, která zajišťuje stravování také žákům z místní základní školy
IZO školy:

ředitelka mateřské školy:

učitelka pověřená zastupování v případě absence ředitelky:

Právní forma

Od 1. prosince 2002 je škola právním subjektem - příspěvkovou organizací zřízenou usnesením zastupitelstva obce Kostelní Lhota ze dne 15. října 2002. Činnost příspěvkové organizace - mateřská škola je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školský zákon a vyhláškou č.14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání. Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a stravování vlastních zaměstnanců podle ustanovení vyhlášky č.84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o závodním stravování. Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou hospodářskou činnost, navazující na hlavní účel, k němuž byla zřízena.

Mateřská škola byla postavena jako dvoutřídní účelové zařízení se školní jídelnou. V současné době funguje jako jednotřídní předškolní zařízení s celodenním provozem s kapacitou 25 dětí. Budova je přízemní, má tři pavilony, které jsou propojeny chodbou. Byla postavena svépomocí občanů a slavnostně otevřena 27. února 1978. Součástí právního subjektu je školní jídelna s kapacitou 80 strávníků. Stravovací služby poskytuje pro děti mateřské školy, základní školy, zaměstnance MŠ. Je umístěna v jednom z pavilonu mateřské školy.

1.2 Personální podmínky

Díky stmelenému pracovnímu kolektivu se daří ve škole udržovat trvale příznivé sociální klima, což má kladný dopad na rozvoj osobnosti dětí. Další vzdělávání pedagogických pracovnic výrazně napomohlo při naplňování koncepčních záměrů. Účast na organizovaných vzdělávacích akcích (Skotačíme na bublinách, Náprava grafomotorických potíží u dětí předškolního a mladšího školního věku, Evaluace a autoevaluace předškolního vzdělávání) bylo účinně doplněno studiem odborné literatury. K aktualizaci a inovaci ŠVP napomohly poznatky získané účastí na akci: Aktuální přístupy k naplňování ŠVP v mateřské škole. Proces řízení ztěžuje minimální možnost přenést práva a povinnosti na učitelku s kratším pracovním úvazkem.

Klady
 • Personální podmínky umožnily kvalitativní posun v naplňování koncepčních cílů.
 • Byla zajišťována řádná bezpečnost dětí.
 • V interpersonálních vztazích je navozena vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc.
Zápory
 • Částečný úvazek učitelky omezuje v procesu řízení dělbu práce mezi ní a ředitelku.
Závěr
 • Zvýšení pracovního úvazku učitelky řešit ve spolupráci se zřizovatelem, zajistit provoz i ve druhé třídě.
 • Využít nabídky seminářů k proškolení v oblasti legislativy.
 • Dle možností absolvovat kurz informační gramotnosti.

Zaměstnanci školy - provozní pracovníci

 • domovnice, úvazek 65 %
 • kuchařka, vyučena v oboru, úvazek 80 %
 • vedoucí školní jídelny, vyučena prodavačkou, úvazek 31 %
 • pracovnice v obchodním provozu, vyučena, úvazek 44 %
Klady
 • Dodržování řádů a směrnic.
 • Spolupráce s ředitelkou, stmelený stabilizovaný kolektiv.
 • Kladný vztah k dětem.
 • Účast na akcích školy.
Zápory
 • Občas nedostatečný úklid zahrady.
 • Rezervy ve skladbě stravy (nedostatečná nabídka ovoce a zeleniny).
 • Nízká zastupitelnost.
Závěr
 • Dbát na čistotu ve škole i na zahradě.
 • Konzultovat skladbu jídelníčku s pedagogickými pracovnicemi, rodiči i odborníky (akce školy).
1.3 Materiálně-technické podmínky
Klady
 • Zakoupení nových dětských stolů a židlí, dětské kuchyňky se spotřebiči, ubrusů, dopisní schránky, dvou koloběžek, dětské a odborné literatury směřující k rozvoji pohybových dovedností dětí, okenní sítě do kuchyně i dveřní sítě, bezdrátové domovní zvonky a čtyři nové dřevěné zahradní prvky.
 • Opravy: vymalování kuchyně a příslušenství, průchodu, výměna vchodových dveří, schodiště u kuchyně (ve spolupráci se zřizovatelem).
Zápory
 • Přetrvávající závady: oprava obkladů u terasy, častá poruchovost čerpadla.
 • Přetrvávající potřeby: nerezové nádobí do kuchyně, dětské polštáře a povlečení.
Závěr
 • Odstranění přetrvávajících závad zakotvit do plánu materiálního rozvoje pro následující školní rok.
 • Odbornou literaturu doplnit o další tituly - cíleně na podporu psychického rozvoje předškolního dítěte.
1.4 Finanční podmínky

Zúčtování s obecním rozpočtem viz vyúčtování
Zúčtování se státním rozpočtem viz výkaz P1 - 04
Zapojen rezervní fond - budování zahrady

Část financí z rezervního fondu použít na odstranění přetrvávajících závad a potřeb. Sponzorské dary využít k doplnění vybavení školní zahrady (nové hrací prvky).

2. Průběh a podmínky vzdělávání
2.1 Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na další školní rok proběhl dne 10. května 2006 v mateřské škole. Děti byly přijímány v souladu s kritérii, která stanovují přednostní přijímání dětí před předpokládaným zahájením povinné školní docházky. Rodičovská veřejnost byla informována prostřednictvím místního rozhlasu, vývěskou v budově školy a v obecním úřadu i informací v místním zpravodaji. K zápisu se dostavilo 13 rodičů.

Závěr

Opět nemohli být uspokojeni všichni žadatelé o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je žádoucí ve spolupráci se zřizovatelem požádat o navýšení kapacity a zahájení provozu ve druhém křídle mateřské školy.

2.2 Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání

Koncepce, cíle, školní vzdělávací program

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu, který byl zpracován v souladu s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. K plánování obsahu vzdělávání docházelo také prostřednictvím třídních plánů.

Program je sestaven z šesti bloků tematicky propojených ročním obdobím. Obsah vhodně doplňovala účast v projektu Medvídek Nivea, návštěvy v solné jeskyni a řada dalších aktivit, a to i za účasti rodičů. Úspěšně probíhal rozvoj komunikačních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností. Dařilo se vytvářet prostor k rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. Třídní plány obsahovaly záměry pro cílenou individuální péči a rozvoj jemné motoriky. Učitelky naplňování ŠVP průběžně vyhodnocovaly, zaměřily se na efektivní využití podnětů z reálných podmínek školy i jejího okolí. V inovovaném ŠVP chceme podporovat rozvoj pohybových aktivit, vytvářet základy zdravého životního stylu se zdravou stravou.

Klady
 • Pohyb - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
 • Jazyk - rozvoj a kultivace estetického vnímání.
 • Poznávání - osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy.
 • Estetika - rozvoj kulturně estetických dovedností.
 • Práce, grafomotorika - vřelý vztah k místu a prostředí, ve kterém žije, osvojení praktických dovedností.
 • Průběžné vzdělávací cíle - rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.
Zápory a závěr
 • Pohyb - zařazovat více cviků na správné držení těla, otužovat dětský organismus, nabízet dětem pestřejší výběr tělocvičného nářadí a náčiní.
 • Jazyk - zaměřit se na sebevyjádřování, samostatné vyprávění, dbát na hygienu hlasu, rozvoj dialogu.
 • Poznávání - nadále vytvářet přátelskou atmosféru, usměrňovat agresivní chování jednotlivců, zařazovat více prvků z multikulturní výchovy, více pracovat s psychomotorickou hrou, nadále seznamovat s protidrogovou problematikou
 • Estetika - nabízet dětem rozličné výtvarné a pracovní techniky, dávat větší prostor pro samostatnou a tvořivou práci
 • Práce, grafomotorika - rozvíjet grafomotoriku, zařazovat více skládání z papíru, cvičení na jemnou motoriku
 • Průběžné vzdělávací cíle - rozvíjet a podporovat u dětí zdravé sebevědomí a dětská přátelství, zařazovat komunitní kruh
 • ŠVP - inovovat obsah tak, zajistit větší návaznost na reálné prostředí. Zakomponovat nové nástroje hodnocení do evaluačního systému.
3. Spolupráce školy s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání
3.1 Spolupráce s rodiči
Klady
 • Spolupráce s rodiči významně napomohla realizaci koncepčních cílů.
 • Účast rodičovské veřejnosti na akcích školy dokladuje jejich zájem o dění ve škole. Pravidelně sledují informace na nástěnkách.
 • O spokojenosti rodičů s prací mateřské školy vypovídají také výsledky dotazníků (75 % návratnost s naprostou převahou pozitivního hodnocení).
 • Program i organizace společných setkání motivuje rodiče k aktivní spoluúčasti na plánování vzdělávacího obsahu. Ke zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání rodiče významně napomohli finančními, hmotnými dary, ale také i brigádami při zvelebení školní zahrady.
Zápory
 • I přes značný zájem rodičů se prozatím nepodařilo získat ke spolupráci zcela všechny.
Závěr
 • Pokračovat ve stávajících formách spolupráce, promyslet účinnější vzhledem k aktuální situaci na škole (více osvětové činnosti).
3.2 Spolupráce s jinými organizacemi

Přesto, že partnerství s dalšími organizacemi probíhala pomocí standardních postupů, mělo pozitivní dopad na obohacení života dětí v mateřské škole. Napomohlo rozvíjet samostatnost dětí, poskytlo řadu podnětů k rozvoji poznání i řeči.

Obec Kostelní Lhota
Základní škola Kostelní Lhota
Městské kulturní středisko Poděbrady

Závěr
 • Pokračovat ve stávající velmi dobré spolupráci (viz akce školy).
 • Pokusit se navázat spolupráci s dětskou lékařkou a dentální hygieničkou.
 • Využívat tradice v regionu k učení dětí, zajistit funkční využití námětů rodičů a zaměstnanců školy k rozšíření vzdělávací nabídky (anketa).
4. Řízení školy, kvalita personální práce
4.1 Kvalita řízení a plánování
Klady
 • Vytvořený funkční informační systém uvnitř školy umožňuje včasnou reakci na aktuální změny.
 • Jednání pedagogické rady směřovalo k řešení aktuálních pedagogických problémů. Přínosem byla konzultace vedení zdravotně preventivních cviků, a to i s přizvaným odborníkem.
 • Hodnocení zaměstnanců školy sice výrazně přispělo ke zvýšení kvality činností, ale bez možnosti jakéhokoliv finančního ocenění jejich zvýšené snahy.
 • Příznivé sociální klima, vstřícnost celého pracovního kolektivu.
Zápory
 • Prozatím nižší účinnost závěrů z jednání pedagogické rady. Prozatím nebyla provedena revize.
Závěr
 • Řízení zaměřit na zvýšení účinnosti závěrů stanovených na základě jednání pedagogické rady. Zajistit revizi.
4.2 Hospitační a kontrolní činnost

Hospitace jsou prováděny operativními vstupy do třídy, záměrnými kontrolami a hospitacemi s konkrétním cílem, který koresponduje s koncepčními cíli.

Závěry

Přistupovat zodpovědněji k vedení třídní dokumentaci (aktualizovat a doplnit údaje ve školní matrice). Nezkracovat za příznivého počasí pobyt dětí venku. Zkvalitnit písemné záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí - uvádět vždy termín hodnocení a opatření k jejich dalšímu rozvoji.

4.3 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

Inspekce se uskutečnila ve školním roce 2002/03 a provedla ji školní inspektorka Mgr. Anna Doskočilová - oblastní pracoviště Kolín.

Předmět kontroly - vedení dokumentace školy, evidence dětí, personální podmínky, podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, dodržování vyhlášky o mateřských školách, materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve spontánních a řízených činnostech. Výsledky hodnoceny velmi dobře, příkladně.

4.4 Kontrola provozních zaměstnanců prováděna každý měsíc se zaměřením na naplňování koncepčních záměrů školy
 • Připravenost na zahájení školního roku (úklid všech prostor).
 • Dodržování kritických bodů v kuchyni.
 • Nakládání s prádlem.
 • Vyváženost stravy, skladba jídelníčku.
 • Nepřítomnost na pracovišti.
 • Vybavení lékárniček.
 • Sanitace kuchyně, kuchyněk a ostatních prostor školy.
 • Používání OOPP, BOZP.
Závěr
 • Zaměřit se na spotřební koš ve stravování - více ovoce a zeleniny, méně cukrů a tuků, obohacovat jídelníček o nová jídla a recepty z potravin zdravé výživy.
 • Doplnit vybavení lékárničky.
Přehled akcí školy

Září

Schůzka v MŠ s rodiči
Schůzka s novou ředitelkou ze ZŠ - spolupráce, akce
Akce s rodiči a dětmi ze ZŠ „ Loučení s létem"

Říjen

Divadlo v Poděbradech „O drakovi"
Divadlo v Poděbradech „Zázračný pramínek"
Fotografování dětí v MŠ

Listopad

Divadlo v Poděbradech „Kocour v botách"
Děti v ZŠ „Klub předškolák"
Divadlo v Poděbradech „Kůzlátka a vlk"
„Zpívaní u stromu" - akce pro veřejnost, zpívání koled, vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavější vánoční ozdobu

Prosinec

Mikulášská nadílka (MŠ)
Divadlo v Poděbradech „ Legenda o hvězdě"
Návštěva v solné jeskyni - 4x
Vánoční setkání s rodiči - pečení a zdobení perníčků, výroba andílků, zpívání koled
Vítání občánků - výroba dárečků, pásmo básní
„Štědrý den v kostele" - vystoupení dětí z MŠ

Leden

Návštěva solné jeskyně 2x
Divadlo „Koloběžka" v MŠ
Schůzka s rodiči

Únor

Divadelní představení v Poděbradech „Trampoty čertíka Belínka"
Divadlo v Poděbradech „ Růženka a Kopřivěnka"

Březen

Den otevřených dveří - 2krát
„Masopustní veselice" ve spolupráci se ZŠ a obcí - průvod obcí, zábava v místní restauraci, hry a soutěže, tanec, tombola
Návštěva solné jeskyně

Duben

„Kouzelnická show v ZŠ"
Jarní besídka pro rodiče
Návštěva solné jeskyně - 4krát
Děti v ZŠ - „Klub předškolák "
Fotografování dětí v MŠ

Květen

Děti v ZŠ - „Klub předškolák"
Divadlo v Poděbradech „ Drevený Tato" - slovenská pohádka
Výlet do Poděbrad - návštěva zámku, nádvoří a jízda parníkem po Labi
Zápis nových dětí do MŠ
Netradiční oslava ke „Dni matek" - soutěže pro maminky, předání vyrobených dárečků, zakončení s opékáním špekáčků
Děti v ZŠ „Klub předškolák"
Kabaretní vystoupení Jana Petráše - akce MŠ a ZŠ

Červen

Výlet do Poděbrad - jízda mašinkou na soutok Labe a Cidliny - hry, soutěže, pohoštění dětí
Návštěva muzea
Vítání občánků - pásmo básní, výroba dárečků
Divadlo v Poděbradech - „Kocour v botách"
Procházka Poděbrady - lázeňský park, náměstí, dětské hřiště u Labe
„Rozloučení s předškoláky" - hry na zahradě školy, opékaní špekáčků

Další akce

 • Celoroční výstava prací dětí naší školy v místní prodejně potravin
 • Článek o akcích vMŠ do místního zpravodaje
Závěr

Pokračovat v tradicích školy, reagovat na náměty rodičů a zaměstnanců školy.

Ředitelka Mateřské školy Kostelní Lhota

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 07. 2009
Zobrazeno: 12870krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAIPROVÁ, . Vlastní hodnocení školy. Metodický portál: Články [online]. 19. 07. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3209/VLASTNI-HODNOCENI-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.