Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka školního řádu jednotřídní mateřské školy, který byl zpracován v souladu s § 30 školského zákona.
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
s účinností od 1. září 2008

Činnost mateřské školy vykonává Masarykova Základní škola a Mateřská škola Semčice. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb.

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Články školního řádu:
 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných rodičů.
 2. Provoz a vnitřní režim školy.
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy.
Přílohy školního řádu:
 • Vnitřní řád pro pedagogy (zveřejněn ve sborovně).
 • Provozní řád (zveřejněn společně se školním řádem).
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
Děti mají právo na:
 • poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně)
 • na adaptační režim
Zákonní zástupci mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a vedoucí učitelkou, případně i s ředitelkou
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o prospívání svého dítěte
 • seznámit se s vlastním hodnocením školy
 • zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole
Zákonní zástupci jsou povinni:
 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
 • do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)
 • v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole
 • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy
Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Zřizovatelem organizace je Obec Semčice.
Ředitelka organizace přenesla práva i povinnosti na učitelku, pověřenou vedením mateřské školy.
Mateřská škola zajišťuje provoz od 6:30 do 15:45 hodin.
Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy (zpracované v součinnosti se zřizovatelem):
 1. Děti rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky a děti s jejím odkladem.
 2. Děti od tří let zaměstnaných matek s trvalým pobytem v Semčicích.
 3. Děti mladší čtyř let na čtyři hodiny denně s trvalým pobytem v Semčicích.
 4. Děti mladší tří let s trvalým pobytem v Semčicích.
 5. Děti od tří let z okolních obcí

Ředitelka přijímá do mateřské školy dítě na základě přihlášky rodičů, případně stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole (nejdéle po dobu tří měsíců). Na základě vyplněného evidenčního listu dítěte, vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky. Ředitelka může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do mateřské školy v souladu s § 35 školského zákona.

Platby v mateřské škole

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).
 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na xxx Kč měsíčně (vyhláška č.14,§6, odst. 2).
 • U dětí, které docházejí do mateřské školy na 4 hodiny denně, činí úplata za vzdělávání xxx Kč měsíčně.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6, odst. 3).
 • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • O osvobození od úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitelka (školský zákon, § 164, odst. a).
 • Výše stravného činí xxx Kč.
 • Úplatu za vzdělávání i za stravné hradí zákonní zástupci ekonomické pracovnici (v budově základní školy) nebo bezhotovostní platbou na účet Masarykovy Základní školy a Mateřské školy Semčice.
 • Úplatu za vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit do 10. dne následujícího měsíce.
 • Omlouvání ze stravování se provádí 24 hodin předem zápisem do sešitů nebo telefonicky. Při náhlém onemocnění je možnost první den absence odebrat oběd do jídlonosičů (v čase 11:00 - 11:15 hodin).
Režim dne

Po příchodu do mateřské školy mají děti možnost volby spontánních činností na základě vlastního zájmu. Pedagogické pracovnice zároveň věnují individuální péči jednotlivcům a prostřednictvím cílených podnětů rozvíjejí zejména jejich řečové, výtvarné a pracovní schopnosti. Následuje společné přivítání a řízené pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cviků. Po hygieně a svačině pokračuje nabídka řízených i spontánních aktivit. Denně dětem zajišťujeme pobyt venku před obědem. Jeho délka trvání je závislá na počasí. Oběd se podává okolo 11:45 hodin. Respektujeme potřebu dětí na délku odpočinku. Ty, co spánek nepotřebují, zaměstnáváme klidnými činnostmi. Odpolední činnosti zahrnují pohybové aktivity, svačinu a pestrou škálu spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí realizovány na školní zahradě.

Snažíme se rodičům vycházet vstříc a po dohodě jim děti předáváme v průběhu celého dne.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

Škola zajistí pojištění dětí proti úrazu u České pojišťovny. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.

V případě počtu dětí nad dvacet (a v případě absence vedoucí učitelky), zajišťuje jejich bezpečnost při pobytu venku či na akcích pořádaných školou společně s učitelkou také provozní pracovnice.

Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Nepovolujeme přinášet do mateřské školy nebezpečné či cenné předměty, tvrdé bonbóny, žvýkačky, ale i doma pečené výrobky.

Zákaz jízdy na vlastním kole či koloběžce se v areálu školy vztahuje na děti, rodinné příslušníky i další širší veřejnost.

Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.

Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace.

Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami. Postupně probíhá ve třídě výměna starších, uzavřených skříněk za nové. Otevřené skříňky umožňují dětem samostatný výběr hraček i dalšího materiálu a usnadňují jim rovněž jejich úklid. Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek