Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Spolupráce s rodiči

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V příspěvku autorka nastínila spolupráci s rodičovskou veřejností při realizaci cílů ŠVP.

Prostřednictvím školního vzdělávacího programu (ŠVP) se snažíme naplňovat potřeby dětí. Naším stěžejním záměrem je naučit děti pohybovat se ve světě, do kterého vyrůstají. Zároveň respektujeme nezastupitelné místo rodiny pro utváření osobnosti každého dítěte. Usilujeme o to, abychom jako mateřská škola byli rodičům partnerem i rádcem, proto je stále více zapojujeme do dění v mateřské škole.

V souladu s koncepčními záměry klademe důraz na rozvoj základů zdravého sebevědomí a sebejistoty tak, aby každý jednotlivec dokázal být sám sebou a zároveň se dokázal přizpůsobit životu ve společnosti. Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití.

V partnerství s rodičovskou veřejností zdůrazňujeme prioritu společně stráveného času rodiče a dítěte.

Koncepční záměry naplňujeme zejména prostřednictvím integrovaných bloků a řady akcí, včetně kroužků rodičů i dětí.

Plánování probíhá na úrovni školy (ŠVP) a na úrovni tříd. Integrované bloky, převzaté ze ŠVP, jsou v třídních vzdělávacích programech (TVP) konkretizovány vzhledem ke specifičnosti tříd za spoluúčasti obou učitelek, dětí, zaměstnanců mateřské školy a také rodičů.

Styl plánování vzdělávání umožňuje v průběhu školního roku operativně začleňovat do ŠVP aktuální integrované bloky, které jsou v souladu s filosofií práce mateřské školy a na jejichž realizaci se významně podílejí rodiče.

Organizace vzdělávacího programu probíhá nejenom v rámci jednotlivých tříd, ale také při společných akcích školy za hojné účasti rodičovské veřejnosti. I v dnešní uspěchané době, při velkém pracovním vytížení rodičů se nám spolupráce s rodiči daří. Proč? Rodiče jsou spokojeni, že jejich děti chodí rády do mateřské školy. Mezi rodiči a pedagogickými pracovnicemi panují přátelské vztahy.

Moc si ceníme hmotné a finanční podpory rodičů a sponzorů naší MŠ. Pravidelně seznamujeme rodičovskou veřejnost s rozpočtem školy, s našimi plány i přáními. Na „zeď přání" děti kreslí to, co nám ve škole chybí, i to, co by si přály a na co už náš rozpočet nestačí. Za každou pomoc (a nejedná se vždy jen o finanční prostředky) rodičům poděkujeme. Na „zeď přání" zveřejníme jméno partnera, či anonymně uvedeme poskytnutou konkrétní pomoc mateřské škole - záleží na přání každého rodiče. Děti k poděkování vyrobí drobnou odměnu.

Naši spolupráci s rodiči lze rozdělit do tří oblastí:

 • Oblast ekonomická
  • rodiče nás průběžně zásobují hygienickými potřebami (papírové kapesníčky, papírové ubrousky a utěrky, toaletní papír) a výtvarným materiálem (čtvrtky, pastelky, lepidla...)
  • sbírají pro mateřskou školu starý papír, hliník, víčka od PET lahví (za peníze jezdíme na výlety)
  • malují obrázky na zeď (ani jsme netušili, jak jsou rodiče tvořiví)
  • poskytují škole právní pomoc i finanční prostředky - po dohodě s rodiči a dětmi vybíráme vhodné hračky a další vybavení tříd
   Zdůrazňuji, že vše probíhá dobrovolně, dle možností rodičů.
 • Oblast výchovně-vzdělávacího procesu
  • spolupráce při rozvíjení a obohacování integrovaných bloků
  • nabídka exkurzí a návštěv rodičů v zaměstnání (policie, záchranka, škola, restaurace, obora...)
  • půjčování osvědčených a oblíbených pomůcek, knih, hraček a výchovných programů pro naši interaktivní tabuli (od září 2008 již budou v mateřské škole tři)
  • společný karneval s rodiči - výroba masek (rodičům to moc slušelo)
  • společné plánování nové fasády - výběr barev, obrázků (fasáda bude netradiční, snad se povede)
  • nově zavedené odpolední kroužky pro rodiče a děti (logopedický, keramický, výtvarný, literárně-dramatický, pohybově-taneční) - dávají nám nový rozměr poznání dětí i jejich rodičů
 • Oblast evaluační
  • spolupráce při organizaci zpracování vstupních dotazníků
  • konzultace s učitelkami ohledně vzdělávacích problémů
  • konzultace ohledně doporučených vyšetření (PPP, psycholog, výchovný poradce)
  • 2 - 3x/rok možnost konzultovat individuálně evaluační záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí
  • spolupráce při zpracování individuálních plánů práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou i s dětmi nadanými
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek