Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Držíme masopust

Ikona aplikace
Autor: Hana Kohoutová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít.

Očekávané výstupy: Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu. Umět prožívat a projevovat radost. Chápat humor a vtip, umět ho vhodně a citlivě použít (rozlišit humor a posměšek atd.).

Časový rozsah: 4 týdny

Věková skupina: 3 – 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít.
Očekávané výstupy: Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu. Umět prožívat a projevovat radost. Chápat humor a vtip, umět ho vhodně a citlivě použít (rozlišit humor a posměšek atd.).
Časový rozsah: 4 týdny
Věková skupina: 3 – 6 let

Myšlenková mapa oblastí a činností k tématu:

Foto

Výroba pomůcek:

Jednotlivé části tématu nelze od sebe oddělit, většina činností je integrovaná. Některé pomůcky jsme si s dětmi připravili a v průběhu činností je používali.

Vyrábíme hudební nástroje

 • vozembouch - použili jsme tyč z Polykarpovy stavebnice, na kterou jsme připevnili Orf. nástroje a nahoru masku vyrobenou z papírového sáčku
 • chrastítko - do prázdných krabiček jsme nasypali různý drobný materiál (rýži, kroupy)

Děláme dobroty

 • jitrnice - do nastřižených punčoch jsme nastrkali zmuchlané papíry nebo vatu a zašpejlovali

Vyrábíme masky

 • z papírových tácků
 • malovali jsme na papírové pytlíky grimasy (vlastního obličeje ze zrcadla, případně kamarádova)
Činnosti

Během celého dne jsme zařazovali humorné žertíky a rýmy. Četli jsme humorné příběhy - vybírali jsme z připraveného zásobníku (např. hádanky z České čítanky pro nejmenší, básničky, písničky - např. Masopust držíme, Skákej medvěde, Vdávalo se motovidlo). Děti samy zkoušely legrační rýmování.

Každý den je jedno z dětí korunováno na krále Masopustu (dopředu vyrobíme žezlo, korunu a jablko). Po celou dobu se ve třídě konal jarmark (z kuchyňky jsme použili různé hrnce, vařečky, koláče, či vyrobené jitrnice atd.).

Pohybové činnosti (příklady)

 • mimo každodenních rozcviček jsme zařadili např. hudebně pohybovou hru Hojačky, hojačky. Děti na každé slovo udělaly daný pohyb (stojačky, klekačky, lehačky, atd.)
 • vyrobili jsme si masopustního koně (hlava z papíru a prostěradlo) pro dvě děti - ty musely spolupracovat a koordinovat pohyby
 • tancovali jsme s oblečeným koštětem při písni Vdávalo se motovidlo
EVALUACE

Děti nejvíce zaujalo zpívaní písně Vdávalo se motovidlo, legrace při hudebně pohybové hře Hojačky, výroba nástrojů a masek, vtip hospodáře, zkoušení starých masek, především Kobyly, masopustní průvod.

Děti se seznámily s některými lidovými tradicemi patřícími k masopustu, prožily si radost a veselí, poznaly vtip a humor v říkankách, v ilustracích, v maskách; naučily se zazpívat píseň, přednést krátký text, vyrobit a požívat netradiční hudební nástroje (valcha).

Nepovedlo se zapojit všechny rodiče do činností (děti nepřinesly humorné obrázky z domova).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 08. 2004
Zobrazeno: 37453krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Hana. Držíme masopust. Metodický portál: Články [online]. 07. 08. 2004, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/30/DRZIME-MASOPUST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.