Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Týden pro inkluzi

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová
Ve spolupráci mateřské a základní školy vznikl projekt Týden pro inkluzi. Smyslem činností realizovaných v rámci tohoto týdne bylo navázat kontakt dětí „zdravých“ a dětí s „omezením“. Důraz byl kladen na vzájemný respekt a toleranci.

 

Tento integrovaný blok byl realizován koncem měsíce září a začátkem října jako součást celoročního projektu „Kamarádi Petrklíče".

V mateřské škole máme integrovány čtyři děti, každé z nich má svou odbornou asistentku, která mu zajišťuje péči v rozsahu jeho individuálních potřeb a možností. Snažíme se zajistit, aby integrované děti byly od počátků vzdělávání přijímány stejně jako jiné děti.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro všechny - pro děti bez postižení i pro děti se zdravotním postižením.

Rozvoj osobnosti dítěte s určitým handicapem závisí na citlivém přijetí a působení okolí mnohem víc, než je tomu u dítěte, které má jiné osobní předpoklady.

Týden pro inkluzi, který vyhlašuje Rytmus občanské sdružení a Quip - Společnost pro změnu, byl i pro nás výzvou. Byla to akce, jejímž smyslem bylo zviditelnit skutečnost, že se zdravotně znevýhodněnými máme více společného než odlišného.

Integrace - tento pojem chápeme jako „spolužití postižených a nepostižených při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin." (Jesenský, 1995)

Inkluze - je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení. Inkluze - „přijetí" a zapojování lidí s handicapem do společnosti je úkolem a výzvou.

Zásady

Integraci uskutečňujeme tímto způsobem:

 • snažíme se vytvořit integrovaným dětem optimální podmínky, zajišťující pocit bezpečí, rovnosti, důležitosti
 • vytvořením příznivého sociálního klimatu
 • vytvářením takových podmínek rozvoje osobnosti dítěte, které odpovídají míře jeho možností a schopností
 • vytvářením podmínek k uspokojování potřeb spojených s fyzickým, psychickým a emocionálním rozvojem dítěte
 • utvářením dovedností vstupovat do interpersonálních kontaktů dětí z intaktní skupiny a dětí integrovaných
 • utváření a dodržování pravidel jednotlivých sociálních rolí ve skupině
 • vylepšováním narušených vývojových oblastí
 • vyrovnáním a kompenzací nedostatků u dětí s postižením (např. zrakovým, pohybovým)
 • zajišťováním odborné péče a poradenství, spoluprací se speciálními pedagogy, terapeuty, psychologem a logopedem
Cíle vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • stejný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace
 • zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
 • vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost
 • rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty

Sociální integrace umožňuje výchovné působení ve dvou směrech:

 1. působení ve směru rozvíjení a obohacování vztahů, pozitivního chování dětí z intaktní skupiny vůči integrovaným dětem
 2. působení ve směru seberozvíjení, motivace a dovednosti navazovat kontakty a vztahy s ostatními dětmi, zesilujícími pocity vlastní hodnoty u dětí s postižením
Realizace nabízených činností a příležitostí
První den - Návštěva Základní školy Loučanská

Na hřišti základní školy si děti vyzkoušely různé životní situace, ve kterých se denně ocitají lidé se zdravotním postižením. Děti poznávaly, jaké to je, když někdo nemůže chodit bez pomůcek, ke chůzi potřebuje berle anebo se pohybuje na speciálně upraveném vozíku.

Děti poznávaly, jaké to je, když si někdo nemůže zapnout knoflíky anebo zavázat tkaničky u bot. Děti poznávaly, jaké to je, když někdo neslyší, nevidí anebo nemůže mluvit. Seznámily se s hmatovými knížkami a pomůckami pro nevidomé.

Děti si na různých stanovištích, které připravili učitelé se žáky základní školy, vyzkoušely:

 • jízdu na vozíčku
 • chůzi o berlích
 • vedení „slepého" kamaráda se zavázanýma očima přes různé překážky
 • reakci na sluchový podnět
 • odezírání, děti měly v uších špunty, aby neslyšely slova, která jim říkali kluci ze ZŠ
 • zavazování tkaniček s nasazenými palčáky
 • Braillovo písmo
Druhý den - využití předchozích zkušeností k upřesnění představ a pojmů, s důrazem na empatii a prosociální chování

Pomůcky - obrázek, lavička, předměty denní potřeby (mýdlo, hřeben, zubní pasta, kartáček).

 • děti vyprávějí, co je na hřišti zaujalo, co bylo pro ně zajímavé, co bylo těžké, jak se cítily, když nemohly chodit, když neslyšely, co jim školáci říkali
 • prohlížení a popis obrázku „Pojď si se mnou hrát" Petr je kluk na vozíčku, nemůže chodit a nechce ani žvejku, ani bonbon, chce si hrát. Když je v parku, dívá se na nás a jeho největší přání je - hrát si snámi. Můžeme mu pomoct? Jak si s ním můžeme hrát?
 • poskytnutí prostoru na zamyšlení
 • chůze po zvýšené ploše s pomocí kamaráda
 • didaktická hra „Hmataná" - uhodnout předměty podle hmatu, rozdělit se o počet bodů s kamarádem
Třetí den - praktické a výtvarné činnosti, rozvíjení představivosti, spolupráce, tvořivosti a zručnosti

Pomůcky - kamínky, papírové ubrousky, lepidlo, keramická hlína, výtvarný materiál.

 • zhotovení drobných dárků v podobě srdíček, malovaných kamínků, keramických svícnů a kreslených obrázků s různou tématikou pro děti z autistické třídy Jilemnické speciální školy, ale i pro děti ze základní školy Loučanská
 • instalace společné výstavy dětí se zdravotním postižením, dětí ze základní a mateřské školy v sále domu U Koruny pro rodiče a veřejnost
1.

 

2.

 

Čtvrtý den - návaznost na získané zkušenosti, posilování a obohacování vzájemné komunikace, zajišťování pohody vztahů mezi dětmi z mateřské a dětmi ze základní školy

Děti ze 3. A a 3. B základní školy Loučanská navštívily naši mateřskou školu. Všechno, o čem během týdne ve škole mluvily, najednou uviděly v reálné situaci.

 • společná diskuse o tom, jak konkrétně se chovat k těm, kteří se nějak odlišují, jak se učit toleranci a respektu k druhým, a to bez ohledu na vzájemné odlišnosti
 • jak integrovaným dětem pomáhat, například učit je poznávat děti ve třídě podle jména, naučit je jednoduchou říkanku, počkat na ně s jídlem, zdravit, poděkovat, poprosit, učit je respektovat hru ostatních dětí, mluvit na ně klidně a laskavě, dělit se o prostor i hračky, být tolerantní k jejich možné neobratnosti, brát ohled na potřeby druhého, umět pomoci zapnout knoflíky, zavázat boty, najít jeho značku a místo v šatně, umět se rozdělit, chovat se jako kamarád
 • společné zpívání, rytmizování
 • předání symbolického dárku - papírového srdíčka - školákům, poděkování za připravenou akci na školním hřišti a za návštěvu ve školce
3.
4.
Pátý den - realizace společenské hry Vadí? Nevadí! aneb Nejsme všichni stejní

Popis hry - děti jsou rozděleny do šesti skupin, v každé skupince jsou po dvou. Každá skupinka má vlastní podložku s předtištěnými obrázky, které tvoří odpovědi na otázky. Na menších kartičkách jsou otázky, které si děti postupně odebírají z krabice. Otázky a odpovědi jsou pro kontrolu správnosti označeny stejnými čísly. Učitelka dětem pomáhá, předčítá otázky, například:

 • Jakubovi se posmívají kvůli tomu, že šilhá. Co uděláš?
 • Víš, proč Eliška zavazuje kamarádovi boty?
 • Lukáš je ve třídě nový a stydí se. Jak mu pomůžeš?
 • Proč nosí Ondra brýle?
 • Proč nosí Eliška rovnátka?
 • Víš, proč jezdí Toník na vozíčku?
 • Co je správné - psát levou nebo pravou rukou?

Děti hledají odpověď, radí si a pomáhají ve hledání. Potom kartičku umístí na správné místo. Pro kontrolu si ještě ověří, že se číslo otázky na kartičce shoduje s číslem odpovědi na hrací desce.

Společná jízda na mobilním vozítku pro dva

Děti se střídají v řízení, vozí své kamarády po hrací ploše na hřišti před budovou mateřské školy.

Evaluace a hodnocení

Integrace je velkou příležitostí pro utváření pozitivních vztahů mezi dětmi zdravými a dětmi zdravotně znevýhodněnými. Jde o vzájemné přizpůsobení na základě porozumění specifiky vlastních odlišností a podobností potřeb.

Postižení ani zdravotní znevýhodnění nevytváří žádnou hranici pro vzájemný vztah dětí, obavy z určité izolace. Integrace usnadňuje osobnostní a sociální rozvoj, přispívá k získávání klíčových kompetencí.

Přínos pro děti

Děti se učí trpělivosti a ohleduplnosti. Společné naslouchání, poznávání, řešení problémů, získávání důvěry a vzájemné úcty, to jsou hodnoty důležité pro vznik nových přátelství. Děti poznaly, že i přátelství mezi zdravými a zdravotně znevýhodněnými vrstevníky je určitá hodnota.

Společná výchova umožňuje postiženému dítěti získávat pozitivní vztah ke zdravým dětem, akceptovat své postižení a také mu pomáhá snadněji se prosadit ve skupině.

Zdravým dětem společná výchova přináší možnosti vyzkoušet si solidaritu s vrstevníky, poznání, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Při každodenním setkávání zdravé děti poznávají své zdravotně znevýhodněné kamarády jako plnohodnotné členy jedné mateřské školy, učí se chovat k těmto dětem, pomáhat jim, respektovat jejich odlišnosti.

Použité zdroje:

www.msmt.cz/socialni-programy
duly.cz/dokumenty/umluvalidskaprava.htm
www.4bambini.cz/hry/vadi-nevadi-aneb-nejsme-vsichni-stejni/

 

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám