Odborný článek

Cesta kolem světa

20. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Rybárová

Anotace

Poznávání odlišných kontinentů, národností, kultur, tradic a zvyků prostřednictvím různých aktivit.

 

Dílčí záměry:

1. Oblast Dítě a jeho tělo:

 • Rozvoj pohybových dovedností, zdokonalení hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Osvojení si praktických dovedností

2. Oblast Dítě a jeho psychika

 • Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností
 • Rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti
 • Rozvoj tvořivosti
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Vytvoření základů pro práci s informacemi
 • Poznávání sebe sama, získávání samostatnosti
 • Rozvoj sebeovládání
 • Rozvoj schopnosti vyjadřovat své pocity

3. Oblast Dítě a ten druhý

 • Seznamovat se s pravidly vzájemného soužití
 • Posilování prosociálního chování
 • Rozvoj kooperativních dovedností

4. Oblast Dítě a společnost

 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních
 • Rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností
 • Seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • Získání poznatků o existenci ostatních kultur a národností

5. Oblast Dítě a svět

 • Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • Poznávání jiných kultur
 • Rozvoj úcty k životu
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
1. část „My jsme Češi"

Očekávané výstupy:

 • získání základního povědomí národní identity
 • uvědomění si shod a rozdílů mezi lidmi (vzhled, co má kdo rád či nerad...)
 • rozlišování základních geometrických tvarů
 • počátky práce s atlasy, samostatné získávání informací

Plánované činnosti:

 • skládáme puzzle - světadíly
 • píseň „Děti, děti, děláme kolečko"
  • práce s hlasem (potichu - hlasitě)
  • pohybové ztvárnění
 • komunitní kruh
  • co všechno může být kulaté
  • hledáme kulaté tvary ve třídě
  • ve hmatovém pytlíku hledáme bez zrakové kontroly kulaté předměty (rozlišujeme kulatý - špičatý, tvrdý - měkký, hladký - drsný...)
 • práce s glóbusem
  • země je kulatá
  • hledáme podle barvy moře a pevninu
  • hledáme Českou republiku (předem označená malou značkou) a Evropu
  • jaké známe další státy
 • práce s obrazovým atlasem
  • podle obrázků zjišťujeme, co se u nás pěstuje, jaká tu žijí zvířata, zda máme hory, moře..., jaké u nás bývá počasí
 • hra „Místo si vymění, kdo..." - barva vlasů, očí, velikost, oblíbená barva, zvíře, hračka...
 • výtvarná činnost - „Nakreslím Čecha = sebe sama" (temperové barvy, křídy, pastely...)
 • poslech národní pohádky
 • pobyt venku - „české" hry (kuličky, skákání panáka...)

Pomůcky:

 • sáček s různými předměty (kulička, kostka, kolíček, pastelka, plastové víčko...)
 • glóbus
 • dětské obrazové atlasy
 • čtvrtky, pastelky (materiál dle zvolené techniky)

Další možné činnosti:

 • kreslíme národní vlajku
 • poslech české hymny
 • nácvik písně „My jsme muzikanti"
 • koláž „Naše země" - výstřižky z časopisů či kalendářů lepíme na předkreslený tvar republiky)
2. část „Na návštěvě v Evropě"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zvládnutí práce s papírem - vytrhávání
 • počátky práce s atlasy, samostatné získávání informací
 • rozvíjení zrakového vnímání - najdi na mapě...
 • rozvíjení čichu - rozlišovaná vůní jednotlivých ingrediencí
 • porovnávání množství - hodně, málo, stejně, více, méně, nejvíce, nejméně

Plánované činnosti:

 • práce s obrazovým atlasem
  • jaké jsou další země v Evropě
  • jak se mluví v Evropě, poslech nahrávky řečí vybraných národů
  • co máme stejného, co máme jiného, co nemáme vůbec
  • prohlížení obrázků z jednotlivých evropských měst
 • hudebně pohybová hra „Vlak"
  • chůze v řadě
  • reakce na signál
  • vzájemná spolupráce
  • cestujeme vlakem do jedné evropské země
 • hádáme, kam jsme přijeli (s pomocí dětského ilustrovaného atlasu, dávání nápovědi podle jednotlivých obrázků, např. je tam moře, pěstuje se tam..., jí se tam... - neočekáváme, že děti uhodnou název, ale že ukážou místo na mapě)
  (Pozn.: Při realizaci projektu jsem zvolila Itálii, jelikož v té době k nám do třídy začal docházet italský sourozenecký pár.)
  • učíme se italsky pozdravit a poděkovat
  • povídáme si o Itálii, jak vypadají Italové, co se k nám vozí italského (zmrzlina, špagety, pizza, Ferrari a Alfa Romeo, olej...)
 • poslech italské pohádky - např. Pinoccio
 • výtvarná činnost - italská mozaika
  • trhání, příp. stříhání barevného papíru, lepení do obrazců dle fantazie dětí
 • praktická činnost - pečeme pizzu
  • příprava těsta - vážení, míchání, hnětení (hned ráno, během dopoledne pozorujeme, jak těsto „roste")
  • příprava ingrediencí ke zdobení pizzy - strouháme, krájíme...
  • zdobení pizzy (rozlišujeme jednotlivé ingredience podle vůně - cibule, kečup, bylinky, salám...), učíme se myslet na druhé a dávat si přednost
 • pobyt venku - hrajeme si jako Italové - fotbal

Pomůcky:

 • obrazový atlas
 • obrázky Itálie (příroda, lidé...)
 • nahrávka jednotlivých řečí
 • ingredience na pizzu (mouka, voda, droždí, sůl, kečup, cibule, žampiony, kukuřice, salám, sýr, čerstvá bazalka, oregano...)
3. část „Cesta do Severní Ameriky"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • postihnutí charakteristického rysu
 • rozvíjení sluchového vnímání
 • zlepšení lokomočních dovedností - běh, chůze, plížení
 • rozvinutí předčtenářských dovedností - pochopení zástupné funkce symbolu

Plánované činnosti:

 • pohybová hra „Letadla v mlze" - děti se rozdělí do dvojic, ve dvojici má jedno zavázané oči, druhé je „řídící věží" - zvukovým signálem k sobě letadlo navádí. Poté si povídáme, že na další kontinent se dostaneme letadlem.
 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody USA
 • zpíváme píseň „One little indian"
 • povídáme si o původních obyvatelích Severní Ameriky - indiánech
  • jak si indiáni povídají
  • vymýšlíme si indiánská jména (jaký jsem, jací jsou kamarádi ve třídě - snaha vystihnout charakteristickou vlastnost, dovednost či jiný typický znak)
 • vyrábíme si indiánské čelenky (pírka - šikmá a lomená čára), oblečení z papírového sáčku (viz Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky, s. 12) malujeme si obličeje
  • stavíme tee-pee - deky
 • čteme a píšeme jako indiáni (obrázkové písmo, zkoušíme hádat, co znamená, „čteme") - kartičky s obrázky, děti vše nejprve zkouší „přečíst", pak samy vymýšlejí nové věty změnou pořadí obrázků
  • Kimova hra s indiánským obrázkovým písmem
 • poslech indiánské pohádky „Kozel a jaguár"
 • malujeme jako Čipevajané - malování pomocí obtažených výstřižků (vystřihnout obrázek, položit na papír, houbičkou namočenou v barvě po obrázku přejíždět)
 • pobyt venku - indiánský běh, hod oštěpem, plížení
  • kreslíme pískem jako Navajové - na trávu rozprostřít papír či bílá prostěradla, udělat z papíru kornoutky, do nich nasypat písek, písek pak v obrazcích sypeme na bílou plochu

Pomůcky:

 • šátky
 • kartičky s obrázkovým písmem - jednoduchá symbolika (postava, stan, strom, ryba...)
 • papírové sáčky, nůžky, lepidlo, čtvrtky, fixy, pastelky, barvy, houbička...
 • divadelní líčidla či tekutý pudr
4. část „Cesta do Jižní Ameriky"

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení čichu a chutě - rozlišování potravin bez zrakové kontroly
 • zlepšení práce se štětcem - uvolnění paže, správný úchop, přítlak, práce na velkém formátu
 • zlepšení pozornosti a sluchového vnímání

Plánované činnosti:

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • co máme z Jižní Ameriky - ochutnáváme kakao, čokoládu, banán apod. - bez zrakové kontroly
 • vyrábíme hispánské květiny - z hedvábného papíru
 • poslech argentinské pohádkyJak je dlouhý koňský krok", reakce na slovo kůň (tlesknutí)
 • malujeme hlínou na motivy pohádky - hlínu rozpustíme v trošce vody na kaši, kterou pak nanášíme štětcem na plátno
 • grafomotorické cvičení - vlny na řece Amazonce
 • pobyt venku - pohybová hra Anakonda

Další možné činnosti:

 • obrázky z vlny
 • malování deštného pralesa
 • fotbal

Pomůcky:

 • potraviny pocházející z Jižní a Střední Ameriky, šátky
 • výtvarný materiál - hedvábný papír, nůžky, drátky, štětce, hlína, plátno

5. část „Cesta do Afriky"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení práce s nůžkami
 • rozvíjení sluchového vnímání, vnímání rytmu, intonace, schopnosti hudební improvizace
 • posílení svalstva celého těla

Plánované činnosti:

 • zpěv písně „Pět minut v Africe" - pohybové vyjádření jednotlivých slok
 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody Afriky
 • povídáme si o obyvatelích Afriky
  • jak bydlí, jaké mají oblečení, jídlo...
 • vyrábíme si africkou čepičku kufi - z proužků papíru (viz Výtvarné náměty z Asie, Afriky a Ameriky, s. 90)
 • poslech africké pohádky „Opatrnost" (Alžír)
  • lezeme ve dvojicích jako želvy
  • grafomotorické cvičení - želvička
 • poslech africké hudby
  • výroba chřestidel a bubínků (z krabiček od sýrů, kelímků od jogurtů, PET lahví...)
  • hra na rytmické nástroje, na ozvěnu, hudební štafeta (postupné opakování určitého zvuku)
  • pohybová improvizace
 • cvičíme jako africká zvířátka
  • lev - lezení ve vzporu klečmo
  • lev se protahuje - ve vzporu klečmo střídavě natahovat paži a nohu
  • zvířátka se lekla - leh na zádech - kolébka - posílení břišních svalů
  • had vykukuje - leh na břiše, zvedání trupu a hlavy, posílení zádových svalů
  • slon dupe - sed, nohy pokrčené, střídavě zvedat nohy
  • sloní uši - sed, ruce v týl, lokty dopředu a zpět, posílení mezilopatkových svalů
  • zvířátka usnou - relaxace
  • hra „Noc se blíží, džunglí se plíží..."
  • lev zařval - kdo je lev? - rozeznávání bez zrakové kontroly

Další možné činnosti:

 • výroba egyptských korálků z papíru
 • koláž na téma prales - lepíme z geometrických tvarů
 • hledání diamantů v písku

Pomůcky:

 • nahrávka africké hudby
 • pomůcky na výrobu nástrojů - kelímky, krabičky, barevné papíry, lepidlo, nůžky, čočka, rýže, písek...
6. část „Mezi Araby"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení fyzické zdatnosti - běh

Plánované činnosti:

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Arabech, beduínech
  • převlékáme se - bílá velká trika, turbany
  • nepoužíváme stoly, židle, jíme na zemi, rukou...
  • v případě dobrého počasí se přesuneme na zahradu, uděláme z dek stany
  • grafomotorické cvičení - poušť, písek
 • tkáme koberce - na stavu z vlny či papírové tkaní, posloupnost v užívání barev
 • poslech africké pohádky „Opatrnost" (Alžír)
  • lezeme ve dvojicích jako želvy
 • pořádáme dostihy arabských koní
  • výroba koníků - vystřihnout hlavu, z vlny hřívu, upevnit na tyč
 • hra „Karavana velbloudů" - společné překonávání překážek v terénu
 • malujeme „mramorové dlaždice" - na bílou čtvrtku tuší a dřívkem květiny, kolorujeme anilinovými barvami

Pomůcky:

 • deky, prostěradla, velká trika, šátky
 • tkalcovský či papírový stav, vlny
7. část „Cestujeme do Asie"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení fyzické zdatnosti - běh

Plánované činnosti:

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Asiatech
  • malujeme si oči, pozdrav, úklony
  • přebírání luštěnin pinzetou (hůlky) - jemná motorika, třídění
 • vyrábíme japonský vějíř učíwa - vystřihování, kresba tuší a dřívkem
 • poslech mongolské pohádky „Stařeček, vlk a tygr"
  • dramatizace pohádky
 • výroba japonské panenky kokeší
 • papírové skládanky origami
 • grafomotorické cvičení - medvídek panda
 • zápasy sumo - zdůraznění zásad čestnosti, vzájemná úcta mezi soupeři
 • stavíme velkou čínskou zeď z písku

Pomůcky:

 • pinzeta, luštěniny
 • výtvarný materiál - papíry bílé a barevné, špejle, tuš, dřívka od nanuků
8. část „Cestujeme do Austrálie"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení skoku snožmo

Plánované činnosti:

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Australanech
  • surfujeme - rovnováha na balanční ploše
 • vyrábíme bumerang - stříháme z polypropylenových tácků, házíme jím
 • poslech australské pohádky „Jak přišlo sucho"
  • pantomima, snažíme se rozesmát kamaráda
  • jak je důležitá voda, připravujeme citronádu
 • hrajeme kroket, ragby
 • grafomotorické cvičení - klokan skáče - horní oblouk
 • cvičíme jako australská zvířata
  • skáčeme jako klokan
  • skáčeme jako zajíci
  • lezeme jako lenochodi
 • výroba papírových rybiček - libovolná technika, na každou rybu kancelářská sponka
  • lovíme ryby na prut s magnetem

Pomůcky:

 • polypropylenové tácky, sešívačka, nůžky
 • zástěrky s kapsou (do každé malá plyšová hračka)
 • výtvarný materiál - podle zvolené techniky, čtvrtky, kancelářské sponky, pruty s magnetem
 • citrony, cukr, voda, brčka

Návrh jídelníčku:

 • Česká republika - jakékoli české jídlo (např. škubánky)
 • Evropa - Itálie - pizza
 • Arábie - kuskus se zeleninou a krůtím masem, brokolicová polévka (podávaná v hrnečku, bude se jíst rukama)
 • Asie - jaki kimo, rýže
 • Austrálie - australská ryba, salát
 • Severní Amerika - americké sýrové těstoviny (ke svačině by mohly být americké skořicové tousty)
 • Jižní Amerika - chilli con carne, rýže
 • Afrika -zapečené brambory po egyptsku
 • Afrika - kotlík afrického domorodce, chléb

Literatura a použité zdroje

[1] – BLÁHOVÁ, D. Pohádky z klokaní kapsy. Praha : EGMONT ČR, s. r. o., 2007. ISBN 80-7186-224-X.
[2] – Atlas světa. Praha : Svojtka, 2002. ISBN 80-7237-585-7.
[3] – COOPER, A. Dětský ilustrovaný atlas světa. Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-330-5.
[4] – DELALANDRE, B. Cesta kolem světa. Praha : Albatros, 2007. ISBN 978-80-00-01793-8.
[5] – Dětské hry z celého světa. Praha : Svojtka, 2001. ISBN 80-7237-270-X.
[6] – Dětský atlas světa. Praha : Svojtka, 2003. ISBN 80-7237-128-2.
[7] – DRIJVEROVÁ, M. Pohádky z celého světa. Praha : Brio, 2001. ISBN 80-86113-42-6.
[8] – HEGEROVÁ, V. Dětská atlas světa aneb Alík na cestách. Praha : Axióma, 2005. ISBN 80-7292-097-9.
[9] – KINDERSLAY, B. Děti jako já. Bratislav : Perfekt, 1996. ISBN 80-8046-051-5.
[10] – LANGEN, A. Dopisy od Felixe. Praha : Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-1052-5.
[11] – SACKETT, E. Ilustrovaný atlas světa. Praha : Albatros, 2000. ISBN 80-00-00808-4.
[12] – TERZIAN, A. Výtvarné náměty z Asie, Afriky a indiánské Ameriky. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-188-6.
[13] – KEMP, R. Obrazový atlas světa. Praha : Slovart, 1994. ISBN 80-85871-73-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Rybárová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí