Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Leváci

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Olga Zelinková
Anotace: Leváctví, jeho příčiny, diagnostika a práce s levorukým dítětem, obtíže, s nimiž se učitel setkává.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: psací náčiní pro leváky, pomůcky pro leváky
Klíčová slova: leváctví, dominance mozkové hemisféry, zásady práce s leváky, nevyhraněná lateralita, zkřížená lateralita, Inspiromat

Odkazy na zajímavé informace k textu:
cs.wikipedia.org/wiki/Leváctví
prolevaky.cz


Leváctví je přednostní užívání jednoho z párových orgánů, a to nejen ruky, ale též nohy, oka a ucha. U většiny lidí je vrozené. Výjimku tvoří případy, kdy člověk po úrazu nebo nemoci musí používat pouze ten orgán, který je funkční. Leváctví je výrazně ovlivněno dědičností. Přibližně 45 % dětí, které se narodí levorukým rodičům, je též levorukých. Kromě genetických činitelů se na vzniku laterality podílí též nitroděložní prostředí, především hladina testosteronu.

Rozhodující pro přednostní používání orgánů pravé či levé části těla však není orgán sám, ale centrální nervová soustava, která jej řídí. Může se tedy stát, že dominantní je oko, na kterém má dítě více dioptrií. Centrální nervová soustava se vyvíjí, dozrává a jedna z mozkových polokoulí se stává dominantní pro řízení aktivity pravé či levé ruky (nohy, oka, ucha). Používání párových orgánů umístěných na těle vlevo je řízeno z pravé mozkové polokoule.

Healeyová uvádí, že v americké a britské populaci je 10-15 % leváků. Platí však, že používání levé ruky není handicapem při správném výchovné vedení. Ani v dospělosti leváci svou situací netrpí.    

Již v předškolním věku dochází k lateralizaci, tj. přednostnímu používání jednoho z párových orgánů. V té době je třeba nechat dítěti úplnou volnost v tom, do které ruky vezme lžíci, pastelku, hračku. Není vhodné předávat násilně předměty z levé ruky do pravé. V literatuře se uvádí, že k vyhranění dochází mezi 3. - 5. rokem v závislosti na dozrávání nervové soustavy. Začíná-li dítě stále častěji používat levou ruku, podporujeme tuto skutečnost a rodiče se s ní musí smířit. 

Již od mateřské školy je třeba dodržovat některé zásady:

 1. Nenutíme dítě k používání pravé ruky, protože je to „lepší", protože většina lidí je pravorukých.
 2. Dítě sedí u stolečku, později v lavici tak, aby levým loktem nenaráželo do pravé ruky vedle sedícího souseda.
 3. Předměty, hračky podáváme do levé ruky. Nejsme-li si jisti, zda je dítě skutečně levák, podáváme je (necháváme je ležet) ve stejné vzdálenosti od obou rukou. Papír na kreslení, sešit pokládáme vlevo od osy těla, při psaní zvedáme levý horní okraj.  
 4. Ve školním věku a později lze používat pomůcky, předměty pro leváky (pero, nůžky, pracovní nářadí apod.).
 5. Zcela nepřípustné jsou poznámky zesměšňující leváky, přecvičování na pravou ruku.
 6. Držení psacího náčiní v předškolním i školním věku se neliší významně od práce s pravákem. Sledujeme správné sezení při psaní (opora nohou o zem, přiměřeně vysoká pracovní plocha), správné držení psacího náčiní ve třech prstech, sklon psacího náčiní (hrot směřuje k rameni).
 7. Přestože existuje doporučený sklon písma, netrváme za každou cenu na plnění toho požadavku.

Zkoušku laterality provádějí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, psychologové nebo speciální pedagogové v jiných zařízeních. Na základě vyšetření a dalších informací stanoví, zda dítě je pravák, levák, zda má dosud lateralitu nevyhraněnou nebo zkříženou. Používají soubor úkolů, které nejsou v denním životě běžné (ne kreslení, používání lžíce apod.). Významně mohou přispět k určení laterality rodiče, pedagogové a další dospělí, kteří se dítěti věnují. Sledování dítěte v různých situacích je cestou k určení vedoucí ruky, nohy, oka či ucha. Průkazné aktivity:

 • Hračky, pastelky, lžíci bere do levé ruky. Podáme-li předmět do pravé, předá si ho do levé.
 • Odráží se levou nohou.
 • Přikládá kukátko k levému oku.

Tzv. přecvičování leváka je trestuhodným činem poškozujícím dítěte. Nejde, jak z výše uvedeného vyplývá, o činnost ruky. Zcela na počátku akce stojí podnět jdoucí z pravé hemisféry, plánování pohybu z téže strany. Nutí-li dospělý dítě pracovat druhou rukou, brání přirozenému vývoji, poškozuje ho, protože mu vnucuje podmínky pro něj nevhodné. Zkuste pravákovi dát lžíci do levé ruky, mnohdy se ani nenají.

Někteří dospělí, kteří uvádějí, že jsou přecvičení leváci, popisují své přetrvávající obtíže - nečitelný rukopis, vysokou chybovost, obtíže při orientaci v prostoru, obtíže při rozlišování pravé a levé strany. Výzkumy profesora Sováka ukázaly na opoždění vývoje řeči, zadrhávání, poruchy chování, u menších dětí pomočování, poruchy spánku. Tyto aktivity ukazují na stresovou situaci, v níž se organismus dlouhodobě nachází.

S nevyhraněnou lateralitou, kdy dítě bere předměty jednou do pravé, jednou do levé ruky, se setkáváme běžně u předškolních dětí. Je to vývojový jev, který neznepokojuje. Závažnější je situace na počátku školní docházky. Návyk správného psaní, automatizaci grafomotorického projevu je třeba provádět dominantní rukou. Na počátku 1. ročníku je možné nechat dítě provádět uvolňovací cviky pravou i levou rukou a sledovat, které výtvory jsou lepší. Pokud se neprojevuje rozdíl, je vhodné požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

U některých dospělých přetrvává nevyhraněná lateralita po celý život. Píší pravou rukou, ale manuální aktivity provádějí levou. Jiří Trnka též psal pravou, ale kreslil levou. Nelze tedy říci, že nevyhraněná lateralita je handicapem.

Zkřížená lateralita, nesouhlasná lateralita znamená, že u dítěte je dominantní např. levá ruka a pravé oko. Toto zjištění může být důležité při rozhodování o tom, kterou rukou bude dítě psát. Používá-li při psaní střídavě pravou a levou ruku na podobné úrovni kvality a dominantní oko je pravé, přikláníme se k psaní pravou rukou. Není dostatek výzkumů, které by prokázaly, že zkřížená lateralita je vždy spojena s poruchami čtení a psaní.

Každé dítě jsem naučila psát pravou rukou! Takové sdělení paní učitelky nahání hrůzu. Kdyby tomu tak bylo, zřejmě se jí podařilo nejen potlačit genetické vlivy, ale též změnit činnost nervové soustavy. Může mít pravdu v případě, že děti, které začaly v její třídě psát levou rukou, nebyly vyhranění leváci, ale spíše děti s nevyhraněnou lateralitou (ambidextrií).

Dominanci pravé mozkové hemisféry a jí odpovídající leváctví může dítě někdy potlačit silným strachem, stresem. Kdy a kde se však dlouhodobě trvající stres projeví?

Víte, že...
 • první knížka o leváctví vyšla u nás již v roce 1962
 • první zkoušky laterality a první výzkumy spojené s lateralitou se datují do 60. let minulého století
 • autory prvního publikovaného testu, který se používá dodnes, byl Z. Matějček a Z. Žlab
 • mezi leváky je mnoho významných osobností (Martina Navrátilová, Albert Einstein, Bill Clinton a další)
 • diagnostika laterality je v současné době předmětem výzkumu na fakultě tělesné výchovy a sportu UK (bude časově náročnější než dosavadní soubor úkolů, počítá se s využitím moderních diagnostických postupů)
Citace a použitá literatura:
[1] - HEALEY, J. M. Leváci a jejich výchova. Praha : Portál, 2002.  
[2] - MATĚJČEK, Z.; ŽLAB, Z. Zkouška laterality. Bratislava : Psychodiagnostika , 1972.  
[3] - SOVÁK, M. Výchova leváků v rodině. Praha : SPN, 1961.  
[4] - ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001.  
[5] - ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku?. Praha : Portál, 2008.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 08. 2009
Zobrazeno: 23686krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELINKOVÁ, Olga. Leváci. Metodický portál: Články [online]. 10. 08. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2870/LEVACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Ivo VodičkaVloženo: 15. 06. 2011 23:15

První knihy o levácích a jejich leváctví:

Sovák, Miloš: Výchovné problémy leváctví, SPN, Praha, 1960

Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1961

2.Autor: Pavlína HublováVloženo: 16. 06. 2011 08:25

O výuce psaní leváků jsme diskutovali také >>zde<<. A přidám ještě jednu knihu: Vodička, I.: Nechte leváky drápat. Praha, Portál 2008, o které je také v diskuzi řeč.

3.Autor: Ivo VodičkaVloženo: 11. 10. 2012 15:10

Pokud Vás zajímá problematika leváctví, leváků a jejich života, navštivte www.levactvi.cz.

4.Autor: Ivo VodičkaVloženo: 11. 01. 2020 17:59

V průběhu let jsem shromažďoval soubor odborné literatury o levácích a levácích z domácích autorů i překladů do češtiny zatím vypadá takto:

    Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině, SPN, Praha, 1958
    Sovák, Miloš: Výchovné problémy leváctví, SPN, Praha, 1960
    Sovák, Miloš: Lateralita jako pedagogický problém, SPN, Praha, 1962
    Sovák, Miloš: Metodika výchovy leváků, SPN, Praha, 1966
    Matějček, Zdeněk; Žlab Zdeněk: Zkouška laterality, Psychodiagnostické a didaktické testy, 1972
    Jágr, Jiří: Nerobte z ľaváka praváka, Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy, 1971 a 1979, 14 stran
    Monatová, Lili, 1925-2003: Charakteristické zvláštnosti a výchova levorukých dětí, Praha, Ústav zdravotní výchovy, 1979, 4 strany
    Drnková, Zdena; Syllabová, Růžena: Záhada leváctví a praváctví, Avicennum, Praha, 1983 (2. vydání 1991)
    Synek, František: Záhady levorukosti, Horizont, Praha, 1991
    Křišťanová, Ladislava: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1987 (1991, 1995, 1998)
    Healey, Jane M.: Leváci a jejich výchova, Portál, Praha, 2002
    Zoche, Hermann-Josef: Vidím svět i z druhé strany, Ikar, Praha, 2006
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Leváctví - heslo v otevřené encyklopedii, založeno 2006 překladem z angické verze a průběžně doplňováno různými autory
    Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat, Portál, Praha, 2008, 2. vydání 2015
    Wright, Ed: Slavní leváci v dějinách lidstva, Fortuna Libri, Praha, 2008
    Vodička, Ivo: KuliFerda a jeho svět / Pracujeme s levákem v předškolním věku, Raabe, Praha, 2015
    Šplíchal, Antonín: Já píšu levou! Pracovní listy na procvičování grafomotoriky, Fragment, Praha, 2016

Odkazy na časopisecké články a další najdete na: https://www.levactvi.cz/literatura-o-levacich/

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.