Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cesta kolem světa

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Šmydkeová
Spoluautor: Bc. Markéta Šmydkeová
Anotace: Projekt Cesta kolem světa je zaměřen na seznamování dětí s životem v exotických zemích. Jeho kladem jsou teoretické informace k jednotlivým zemím, přizpůsobené výkladu určenému pro věkovou kategorii předškolních dětí. Příspěvek disponuje bohatou nabídkou zajímavých činností přibližující dětem etnika a kulturní odlišnosti jednotlivých zemí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Moje planeta: výkres s předkresleným obrysem planety, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou, nůžky, lepidlo, časopisy

Naše planeta Země: velká plastová obruč (popř. lano, prádelní šňůra), plastové či dřevěné makety zvířat (popř. obrázky), předměty denní potřeby, přírodniny (kameny, žaludy, kaštany, škeble, šišky, listí, seno, sušené květy, byliny...), obrázky lidí různých národností

Cílem projektu je v průběhu školního roku seznámit děti se všemi kontinenty a jejich životem, zároveň rozvíjet všechny základní dovednosti a schopnosti přiměřené jejich věku (rozvoj motoriky, jemné motoriky, smyslového vnímání, matematického a logického myšlení apod.).

Neméně důležitou součástí projektu je i tzv. Globální rozvojové vzdělávání (GRV), které v sobě zahrnuje mnoho dalších oblastí vzdělávání. Využívanými metodami i tématy má blízko k interkulturnímu vzdělávání, environmentální výchově, výchově k lidským právům, výchově k občanství apod.

Po svém zrodu bylo GRV doménou vysokých a středních škol. Postupně se do něj začaly zapojovat i školy základní. Dnes se z úst mnoha odborníků ozývají názory, že s GRV by se mělo začínat již na úrovni MŠ. V souladu s věkem i mentální vyspělostí dětí by tato výchova měla být založena na bázi her a pohádek a na seznámení se s odlišnými kulturami a životními podmínkami. Právě na snaze seznámit děti se životem v různých částech planety je založen i tento celoroční projekt.

Cíle GRV:
 • naučit děti přijímat zodpovědnost za sebe a svět, v němž žijeme
 • povzbudit k aktivitě při řešení místních, regionálních, národních i nadnárodních problémů
 • ukázat důležitost respektování odlišných názorů a pohledů na svět
 • seznámit s příčinami a důsledky nejdůležitějších globálních problémů
 • objasnit těžké životní podmínky lidí žijících v rozvojových zemích, stejně tak i příčiny a důsledky této situace
 • obeznámit s možností aktivního zapojení v rozvoji na lokální i globální úrovni
 • vysvětlit, proč a jakým způsobem se uskutečňuje rozvojová spolupráce
Výroba panenek

Jednou z možností, jak se společně s dětmi zapojit do rozvojové spolupráce, je i Projekt Českého výboru pro UNICEF Panenka („Adoptuj panenku a zachráníš dítě"). Je zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. UNICEFu se podaří těmito očkovacími programy každý rok zachránit téměř 3 miliony dětí do 5 let věku.

Do projektu se můžete zapojit dvěma způsoby. Prvním je zakoupení panenky v ceně 600,-. Tolik činí náklady na očkování jednoho dítěte. Druhou možností je panenku vyrobit, a to podle stanoveného střihu. Musí být vybavena vlastním „rodným listem", do něhož se uvádějí údaje o výrobci i o panence. Více informací najdete na: www.unicef.cz

Další náměty:
 • sběr novin a starého papíru
 • sběr starých brýlí
 • sběr příze na pletení obvazů (vhodná je spolupráce např. s kluby seniorů)
 • sběr starých hraček - možnost předání dětským domovům, nemocnicím, azylovým domům
 • sběr plastových vršků
 • sběr poštovních známek

Na úvod je vhodné děti seznámit s globusem - popis, vysvětlení, pojmenování jednotlivých světadílů.

Naše planeta Země
Očekávané výstupy:
 • znát místo, kde žijeme
 • mít elementární poznatky o planetě Zemi
 • umět pojmenovat věci kolem nás

Pomůcky: velká plastová obruč (popř. lano, prádelní šňůra), plastové či dřevěné makety zvířat (popř. obrázky), předměty denní potřeby, přírodniny (kameny, žaludy, kaštany, škeble, šišky, listí, seno, sušené květy, byliny...), obrázky lidí různých národností

Postup: Děti sedí okolo obruče, na pokyn učitelky nosí vše, co se vyskytuje na Zemi. Jednotlivé věci pojmenovávají, popisují a ukládají do obruče. Učitelka doplní, na co děti zapomněly. Následuje rozhovor.

Moje planeta
Očekávané výstupy:
 • umět vyjádřit své pocity slovně i výtvarně
 • ovládat koordinaci oka a ruky při práci s nůžkami

Pomůcky: výkres s předkresleným obrysem planety, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou, nůžky, lepidlo, časopisy

Postup: Celou plochu kruhu pokryjeme vodou, pak štětcem postupně zapouštíme jednotlivé barvy (zelená - louky, lesy, modrá - řeky, moře, hnědá - pohoří apod.). Z různých časopisů, katalogů apod. necháme děti vystřihovat vhodné obrázky. Po zaschnutí barev děti přiřazují rostliny, lidi, zvířata k daným světadílům a postupně je nalepují. Může následovat komunitní kruh (téma - dovolená, cestování...) nebo řešení otázek typu Co by se stalo, kdyby? (se papoušek dostal na Antarktidu, lední medvěd do Afriky, Eskymákpřijel k nám na návštěvu...).

Další použitá literatura:

Časopisy Pastelka, Mateřídouška, Sluníčko, KAFOMET PV
EXIM Tours, Malujeme a luštíme, EXIM Tours 2008
NOVÁK, P., Budeme si zpívat, Agentura AGM
Omalovánky
Tematické soubory Rok předškoláka, NOMI 2001

Citace a použitá literatura:
[1] - Barevný atlas světa. Svojtka, 200. ISBN 80-7352-490-2. 
[2] - CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3. 
[3] - GRABBETOVÁ, R. Kniha plná her. Svojtka, 200. ISBN 80-7237-201-7. 
[4] - GUNZBURGER, I. et al. Hrajeme si a učíme 1. Portál , 2006. ISBN 80-7367-166-2. 
[5] - JANÍK, Z. Slovohrátky. Alda, 2000. ISBN 80-85600-82X. 
[6] - Figurky z větviček. Anagram , 2006. ISBN 80-7342-091-0. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf171 kBČást projektu - AFRIKA
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 12. 2008
Zobrazeno: 18911krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠMYDKEOVÁ, Jana. Cesta kolem světa. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2008, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2834/CESTA-KOLEM-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.