Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Traktor

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová
Tento integrovaný blok byl realizován v květnu jako součást celoročního projektu. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti byly pro děti zajímavé, aby navazovaly na předchozí získané dovednosti, odpovídaly potřebám a možnostem dětí.

Zaměření projektu
 • přiblížit tématiku motorového vozidla používaného v zemědělství
 • umožnit dětem poznat traktor
 • poslouchat vyprávění řidiče
 • umožňovat dětem navrhovat činnosti, zapojit se do vytváření projektu
 • umožnit dětem řešit problémové situace
 • usnadnit sociální integraci dítěte a jeho osobnostní rozvoj
 • rozvíjet smyslové vnímání
 • podporovat a rozvíjet zájem dětí o učení
 • rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost
 • vytvořit prostor ke hře a hravým aktivitám
Pomůcky a prostředky
 • traktor
 • hračky, kostky, stavebnice SEVA
 • pracovní listy, zhotovené pro toto téma
 • výtvarný materiál
Realizace nabízených činností
1. den
 • motivace
 • exkurze do Zemědělského učiliště v Radotíně
 • vyprávění mistra odborného výcviku

Traktor je univerzální motorové tažné vozidlo s kolovým, pásovým nebo polopásovým podvozkem, určené k tažení přívěsů nebo zemědělských strojů. Skládá se z motoru, příslušenství, hřídele, kabiny s ovládacími a kontrolními systémy a zavěšovacím zařízením. Pod kabinou jsou dvě nestejně velká kola. Traktor pomáhá v zemědělství. Co si myslíte, je traktor opravdu potřebný?

2. den

Využití předchozích zkušeností k procvičení paměti, nacházení souvislostí, rozvoji pohybových a grafomotorických dovedností a upevnění pravidel hry

 • děti vyprávějí, co se jim na traktoru líbilo, co pro ně bylo zajímavé, co si zapamatovaly z vyprávění mistra odborného výcviku
 • vytvoření myšlenkové mapy, využití návrhů dětí k plánování činností
 • kreslení velkých a malých kol
 • pohybová hra „Na traktory"
Popis pohybové hry „Na traktory"

Děti utvoří dvojice, první z dvojice drží v rukou kruh - volant, druhý se ho drží za ramena. Traktor jezdí po poli, na zvukové znamení první z dvojice rozkročí nohy, druhý ho podleze, převezme volant a dvojice pokračuje v jízdě. Děti napodobují zvuk traktoru, vydávají zvuky - trrn trrn.

Obrázek
1. Obrázek

3. den

Využití motivace k zapojení integrovaného dítěte do hry, kultivování a obohacování vztahů mezi dětmi, procvičování grafomotoriky:

 • hra „Komu pošleš traktor"?

Popis hry – děti nakládají kostky na valník a posílají traktor některému z dětí, které kostky vyndává a přemisťuje do bedny. Obměna hry - každé z dětí si vezme pět dřívek ze stavebnice Kapla, a ty může rozdat svým kamarádům, poslat je naložené ve valníku se zdůvodněním svého rozhodnutí. Například tři dřívka posílám Vládíkovi, protože si se mnou hezky hraje, dvě Davídkovi, protože mi pomohl najít autíčko apod. Před ukončením hry děti ze dřívek staví písmena.

 • jednotažky - obtahování prstem

(JOŠT, J.: Cviky zábavné Jednotažky, Praha: Fortuna, 2005, str. 37)

Obrázek
2. Obrázek

4. den

Využití motivace k rozvoji poznávacích schopností, procvičování zrakové analýzy, srovnávání:

 • děti řeší pracovní listy podle stupně obtížnosti s přihlédnutím k individuálním možnostem a zájmu o nabízenou činnost
  Obrázek
  3. Obrázek

Pracovní listy - autor A. Palatinová

Pracovní list č. 1 - otázky: Který traktor v řadě je jiný? Čím se liší? Co mají traktory stejné?
Pracovní list č. 2 - pokyny: Najdi dva stejné traktory. Co mají stejné? Jaké barvy jsou kola, okno, komín, střecha, světlo? Který traktor nemá dvojici?
Pracovní list č. 3 - Najdi tři stejné traktory. Které to jsou? Co mají stejné?
Pracovní list č. 4 - pokyny: Rozstříhej obrázek podle naznačených čar, najdi stejný obrázek na předloze a polož stejný obrázek na stejný.

 • děti spojují přerušené čáry, dokreslují chybějící části, využívají razítkovacích fixů k vytváření algoritmů, přepisují písmenka T, R, A, K, T, O, R, dokreslují a vybarvují podle vlastní fantazie
  Obrázek
  4. Obrázek

5. den

Využití motivace ke zdokonalování manipulačních dovedností dětí při hře s hračkou, procvičení výslovnosti, paměti a grafomotorických dovedností:

 • při hře s traktorem děti manipulují s volantem, který musí zastrčit do otvoru v kabině a otáčením vpravo nebo vlevo určovat směr jízdy
 • vytleskávání rytmických řad

trak-tor, frk, frk, po sil-ni-ci,
spě-chá frk, frk, k ora-ni-ci

 • obtahování tvaru na lince, dokreslování do další linky v rytmu určené říkanky

Traktor hučí, pole orá,
jedna brázda, za ní druhá

(PILAŘOVÁ, M.:Šimonovy pracovní listy 5 Grafomotorická cvičení, Praha: Portál 1997, str. 17)

Obrázek
5. Obrázek

6. den
Využití motivace k rozvoji výtvarných dovedností dětí, představivosti a fantazie:
 • děti kreslí, vybarvují, malují na různé formáty papíru, barevně se vyjadřují podle vlastní představy, učí se rozmývat a kolorovat kresbu, skládají a nalepují z barevných papírů, hodnotí vlastní činnost a její výsledky
Otázky:
 • Povedlo se ti, co jsi chtěl nakreslit?
 • Chceš nám o své kresbě něco sdělit?
 • Líbilo se ti rozmývat barvu?
 • Co bylo pro tebe nejtěžší?

Děti si vybírají z nabízených činností - hry s traktorem hračkou, magnetickou stavebnicí, stavebnicí SEVA, anebo sledování výtvarníka při kreslení traktoru z pohledu perspektivy.

7. den
Využití motivace k seznamování dětí s anglickým jazykem:
 • děti sedí v kruhu, posílají si traktor se slovy: I can drive a traktor. Can you drive a tractor? Lukáš can drive...We can drive... Na konci hry si zazpívají píseň (obměna písně Motorbike) It has two wheels and the wheels go round. What is it?
  Obrázek
  6. Obrázek

 • honička se střídáním slov

Popis hry - děti sedí v kruhu. Jedno dítě chodí kolem dětí, rukou se jich dotýká a při doteku řekne anglické slovo označující dopravní prostředek, např. car, plane, train. Na slovo traktor se začnou honit, a ten, který si sedne na určené místo jako první, je zachráněn a druhý pokračuje ve hře.

Kontrola myšlenkové mapy, zhodnocení návrhů dětí, vystavení prací.

Zhodnocení:
 • co se nám povedlo
 • co jsme se naučili
 • co se nám líbilo
 • co bychom příště mohli udělat jinak
Závěr

Dětem se líbila hra a manipulace s hračkou traktorem, honička s anglickými slovíčky a pohybová hra „Na traktory". Děti se učily přemýšlet, řešit, dále propracovávat vlastní nápady, vnímat a respektovat potřeby nejen integrovaného dítěte, ale i ostatních dětí, být trpělivé a ohleduplné. Hravý charakter i vhodná motivace didakticky zaměřených činností děti utvrdila o správnosti počínání. Děti zjistily, že něco dokáží a že z toho mají radost.

Úskalí a rizika
 • nedostatečná motivace dítěte k činnostem
 • nedostatek příležitostí ke hrám a poznávacím činnostem
 • převažující důraz na jednostranné učení
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • převaha zprostředkovaného poznávání světa
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat

Další použitá literatura:
JOŠT, J.: Cviky zábavné Jednotažky, Praha: Fortuna, 2005.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek