Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vrby se nám zelenají

Ikona prakticky

Vrby se nám zelenají

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím jarního tématu seznámit děti s dalšími tradicemi a zvyky naší kultury a umět vnímat změny v přírodě.

Časový rozsah: 3 týdny

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * přírodniny
* obrázky s motivy Jara
* výtvarné pomůcky
* Orffovy nástroje

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím jarního tématu seznámit děti s dalšími tradicemi a zvyky naší kultury, umět vnímat změny v přírodě.
Časový rozsah: 3 týdny
Věková skupina: 3 - 6 let


Cíle tématu

Vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, rozvíjení dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. Rozvíjení společenského a estetického vkusu, rozvíjení pohybových dovedností a kultivovaného projevu. Procvičování výslovnosti pomocí říkadel k tématu.

Očekávané kompetence

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích, koordinovat lokomoci, sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, zvládat základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, rozlišovat rytmus, spolupracovat při praktických činnostech.

Činnosti k tématu
 • vycházky k zahrádkám a do lesoparku
 • pozorování a vyprávění o změnách v přírodě (počasí, ovzduší, růst trávy, rašení listů vrby, růst prvních jarních květin, péče o ně...)
 • výroba Morany (použili jsme velkou vařečku, na kterou jsme z textilu vytvarovali větší loutku)
 • seznámení se s lidovými zvyky, prohlížení obrázků, vynášení Morany, vítání jara, malování kraslic
 • zhotovení vrbových větviček (nastříhali jsme krepový papír na tenké proužky a přivázali jej na větvičky, které si děti nasbíraly v lesoparku)
 • výtvarné ztvárnění písně (výtvory jsme použili k výzdobě třídy)
 • kresba květin (tyto artefakty daly děti jako dárek rodičům)
 • nácvik rozpočitadla, písní a tanečku
 • využití hry na rytmické nástroje, pohybové vyjádření písně
Zásobník

Písně a tanečky

 • Vrby se nám zelenají
 • Uvíjíme věneček
 • Otevřelo jaro zem
 • Co mi povíš

Říkadla

 • Stojí javor u potoka
 • Zimu jsme vám odnesli
Pomůcky
 • přírodniny
 • obrázky s motivy Jara
 • výtvarné pomůcky
 • Orffovy nástroje

Hodnocení dětí (co se děti naučily, poznaly, získaly, apod.)

 1. Děti dokázaly záměrně pozorovat a všímat si změn v okolní přírodě, nacházet znaky jara, orientovat se v pojmech zima a jaro, naučily se nazpaměť krátké texty.

 2. Děti se dokázaly vyjádřit prostřednictvím hudby a hudebně pohybových činností, zvládly základní hudební a instrumentální dovednosti.

 3. Instrumentální hra odpovídala stavbě říkadla a jeho hudební formě, kterou si děti zvolily samy. Po zvládnutí základních rytmických figur si 5-6leté děti vytvářely vlastní doprovod, což představovalo určité osamostatňování hry na instrumentální nástroje (dřívka, činelky, triangl).

 4. U pohybového vyjádření jsme rozvíjeli dětskou taneční představivost - děti začaly chápat, co všechno lze pohybem znázornit a vyjádřit.

 5. Z výtvarného projevu dětí, z barevného pojetí jejich kreseb, které vznikaly bezprostředně po hudební chvilce, jsme poznali, jak na děti působila barva zvuku v rytmicko-melodickém cvičení.

 6. Při řešení problému - vytvořit vlastní doprovod k písni - hledaly děti různé možnosti a varianty, využily vlastních předchozích zkušeností, fantazie a představivosti, vědomě vyvíjely určité úsilí.

 7. Z hezkého a příjemného zážitku měly radost nejenom děti, ale i rodiče.

Jaké oblasti jsme jednotlivými činnostmi obsáhli?
Obrázek
1. Obrázek
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 12. 05. 2005
Zobrazeno: 20834krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Vrby se nám zelenají. Metodický portál: Články [online]. 12. 05. 2005, [cit. 2020-02-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/234/VRBY-SE-NAM-ZELENAJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.