Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Byla jedna básnička

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Pro děti je velmi důležitý rytmus. Díky poezii můžeme u dětí rytmické cítění rozvíjet. Dále rozvíjíme vztah k umění, lidem a přírodě. V cílech čtenářské gramotnosti rozvíjíme jazykový cit, slovní zásobu, zkvalitňujeme výslovnost a komunikaci. Seznamování dětí s poezií by mělo vycházet z prožitkového a situačního učení. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné si na procházce obsah básně znovu prožít a vyzkoušet. Dalším důležitým aspektem při seznamování a při motivaci k básni je pohyb. Děti by měly mít možnost báseň prožít i pohybově. Např. pohybovat se jako zvířata na obrázku, pantomimicky ztvárňovat jednotlivé obrazy. Doplňkem mohou být i hudební a rytmické nástroje, které podpoří rytmus. Při výběru básní jsem akcentovala úvodní formuli „Byla jedna,“ která je typickým znakem začátků pohádek a básniček. Vyjadřuje časovou a místní neurčitost, a děti musí pracovat s vlastní fantazií.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

BYL JEDEN MÍČ

Cíle: Prostřednictvím dramatické hry a předčtenářských dovedností rozkrýt rytmickou podobu básně a rozvíjet slovní tvořivost.

Věk: 4–6

Pomůcky: míč, klíč, sirka

V. Nezval

Byl jeden míč,

v tom míči klíč,

v tom klíči dírka,

v té dírce sirka,

v té sirce plamen,

skočil do kamen.

Metodika postupu:

1. Seznámení s básní

Učitelka recituje báseň, na konci každého verše napětí a pauza.

2. Hra na tělo

Při recitování děti předvádí vždy poslední slovo z verše, každý individuálně.

MÍČ – KLÍČ – DÍRKA – SIRKA – PLAMEN – KAMEN

3. Rozhovor nad textem, sdílení pocitů, názorů

Např.: Děti jak asi vypadal ten míč? A ten klíč?

Jak mohla být velká dírka v klíči?

Jak je velká sirka?

Jakou barvu má plamen?

Co to jsou kamna?

4. Kultivace smyslu pro rým a rytmus

Učitelka začne recitovat verš a děti doplňují skupinově nebo individuálně následné slovo, práce ve dvou řadách – první skupinka začne verš a druhá jej doplní.

5. Společná pohybová hra

Básničku recitujeme a provázíme pochodem, poskoky a štronzem v závěru. Vhodné je zapojit i dynamiku hlasu, začínáme šeptáním, postupně zesilujeme.

6. Malba básničky

Technika zapouštění barev do mokrého povrchu. Každé dítě dostane čtvrtku vystřiženou do tvaru kruhu (míče). Papír si namočí vodou a pomocí vodových barev a štětce zapouští obrazy z básně. Do míče nakreslí klíč s dírkou, dále sirku s plamenem. Jde spíše o prožitkovou arteterapeutickou techniku. Vhodné je pustit k činnosti relaxační hudbu.

7. Ztracená básnička /venkovní činnost na zahradu, do parku/

Pomůcky: míč, klíč, sirka

Děti, děti, naše básnička, kterou jsme se naučili a kterou už umíme, se tady venku před námi schovala. Zkusíme ji společně najít?“

V přírodě nebo na zahradě učitelka připraví malé a bezpečné ohniště. Sedneme si kolem něho a zeptáme se dětí, zda ví, co to je (ohniště). Básnička se nám ale venku ztratila, někde tady na nás kouká. Máme napsanou básničku s vynechanými slovy. Učitelka recituje, ale když mlčí, děti mají za úkol ten zamlčený předmět hledat v okolí.

Kdo předmět najde, tak přinese, a hledá se dál.

V posledních verších (plamen, kamen) už učitelka zapálí oheň a děti sedí kolem.

Povídají si, jaké to bylo básničku hledat a jak nás za to zahřeje.

Děti mohou z okolí přinášet drobné větvičky, přikládat je na oheň a užívat si prožitek všemi smysly (možná i chutnými špekáčky :-)

Další možnosti:

Rytmická kresba podle veršů

Zhudebnění textu

Hledání stejných rýmů k základním slovům z básně (míč, klíč, sirka, …)

Závěr:

I v tak krátké básni je důležité, aby měl recitátor smysl pro stupňování a vyvrcholení zážitku. Děti těší dobře vygradovaná hra s napětím. Dostávají tak povědomí o důležitosti stavebního principu.

BYLA JEDNA BUBLINA

Cíl: Vypěstovat u dětí gradační cit pro následnou interpretaci básničky

Věk: 4–6

J. Vodňanský

Byla jedna bublina,

bublila se bublila.

A jak tloustla,

místo jídla

polykala vodu z mýdla.

Prásk! A praskla.

To má za to,

že mi ani nenabídla.

Metodika postupu:

  1. Seznámení s básničkou v kruhu, kolem míče – recitace s gradací

  2. Motivační rozhovor – co je bublina, jak vzniká, zážitky spojené s bublinou

  3. Volný pohyb při čteném textu – děti mohou předvádět růst bubliny (rozšiřování, rozkročení, nafouknutí tváří, polykání vody). Štronzo (dřep) na prasknutí bubliny. Uvolnění

  4. Výtvarná hra – zachycení gradace linií – rytmická kresba kruhů na velký formát papíru, střídání pravé a levé ruky a směrů

  5. Pokus s vodou a mýdlem – trénování dechu, zadržování, zesílení – děti dostanou vodu s kapičkou mýdla a velkým silným brčkem foukají do vody a pozorují vznik bublin. Poté je mohou praskat (tuto aktivitu zařadit dle uvážení, aby se u mladších děti zamezilo vdechnutí vody). Mladší děti mohou lovit bubliny z bublifuku, které učitelka vytvoří.

  6. Procházka za bublinou – k vodnímu toku (potok, rybník, řeka) – děti sledují a zapisují do tabulky čárky, kolik uviděly za danou chvíli na vodě bublin nebo jiných zajímavých úkazů na vodní hladině.

Říkadla:

BYLA JEDNA BABKA

Cíl: Zachytit rytmus básně a experimentovat s verši

Věk: 4–6

Byla jedna babka,

prodávala jabka,

za děravý groš,

prodala jich koš.

Zdroj: Leporelo Utíkej Káčo

Náměty na práci s říkadlem:

Děti tleskají na – babka a jabka

Děti dupají na – groš a koš

Obměna:

Děti vytleskávají a vydupávají a zároveň vymýšlejí zdrobněliny slov.

Babka – Babička

Jabka – Jablíčka

Groš – Grošíček

Koš – Košíček

Necháme děti tvořit a vymýšlet další slova zdrobnělá. Můžeme se doprovázet dřívky.

Ptáme se dětí, jaká slova se jim líbí více – zdrobnělá, nebo původní.

Jak se jim líbí, když jim říkáme jménem? Jaké oslovení se jim nelíbí? – vhodná prosociální aktivita i pro dětské posluchače-kamarády na úvod roku.

BYLA JEDNA ŽIŽALA

Cíl: Poukázat na etický rozměr básně

Věk: 4–6

Byla jedna žížala,

bonbon k svátku dostala,

nikomu ho nedala,

do díry se schovala.

Zdroj: http://cile-jako-rybicka.webnode.cz

Náměty na práci s říkadlem:

Dokáží děti najít, jakou vlastnost měla žížala?

Je to správné?

Umíte se dělit?

Co se mohlo stát žížale?

Zkusíme tu žížalu i básničku napravit?

Děti vymyslí, jak to mohlo jinak dopadnout.

Například:

Byla jedna žížala,

bonbon k svátku dostala,

kamarádům nabídla,

všem se potom líbila.

Závěr:

Poezie má v předškolním vzdělávání své nezastupitelné místo. Rozvíjí jazyk a nabízí velké množství her a námětů, jak děti přilákat do světa knih a naší krásné české slovesnosti.

Poezie nabízí především prožitek. U dětí předškolního věku je to prožitek zprostředkovaný učitelkou, která by měla být pro přednes a recitování básniček velmi nadšená.

Literatura:

Bečvářová, I. (2004): Pracovní listy z dramatické výchovy. Prachatice: SVIS MŠMT.

Nebesová, B. (2009): Poezie v předškolním vzdělávání. Bakalářská práce. Č. Budějovice. Dostupné online: https://docplayer.cz/16045067-Poezie-v-predskolnim-vzdelavani.html.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek