Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Stojí město Nepovězto

Ikona prakticky

Stojí město Nepovězto

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Aneta Burešová
Anotace: Cílem projektu je seznámit děti s účelovými budovami ve městě, v němž žijí, a vytvořit u nich povědomí o působení lidské činnosti a významu lidské práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Projekt autorka vytvořila jako součást třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu jejich mateřské školy. Lze jej zařadit v kterémkoli ročním období. Je zaměřen na získávání poznatků a povědomí dětí o životě ve městě se zaměřením na účelové a veřejné budovy. Předchází dalším projektům více zaměřeným na povolání a řemesla.

Hlavní cíl projektu

Seznámení s účelovými budovami ve městě, kde děti žijí a vytvoření povědomí o působení lidské činnosti a významu práce.

Očekávaný výstup

Orientovat se v obci, ve známém prostředí, podle jednotlivých objektů (vědět, kde se nalézá pošta, škola, zdravotnické středisko, policie, obchody a kdo v nich pracuje).

Oblasti spolupráce s rodinou

Získávání informací od rodičů o jejich práci, možnost exkurzí do zaměstnání, která jsou pro děti zajímavá.

Přínos pro dítě

Děti:

 • osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti
 • získávají dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • poznávají místo a prostředí, kde žijí a vytváří si k němu pozitivní vztah
 • vytvářejí si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • chápou, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • orientují se bezpečně ve známém prostředí
 • uvědomují si nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat a mají povědomí o tom, jak se prakticky bránit
 • osvojují si elementární poznatky o okolním prostředí
 • mají povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí v okolí dítěte
 • mají povědomí o širším kulturním i technickém prostředí
Přínos pro rodiče
 • propojení života rodiny s činností mateřské školy
 • význam výchovně - vzdělávací činnosti mateřské školy (seznámení s TVP)
 • posílení sounáležitosti - společné aktivity a prožitky s dětmi
Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • spolupráce při přípravě materiálů a pomůcek
 • manipulování s nůžkami a lepidlem
 • skládání z papíru podle instrukcí učitelky
 • procvičování grafomotoriky - grafické zaznamenávání pohybů vycházejících z ramenního kloubu (dolní oblouk)
 • spojování zpěvu s jednoduchými pohyby rukou a těla
 • poznávací vycházky po městě
Dítě a jeho psychika
 • improvizování s rekvizitami
 • námětové hry
 • poznávání významu některých symbolů - označení budov, uniforma
 • sestavování obrázků z částí
 • výtvarné činnosti vedoucí k výtvarnému zvládnutí různě velkých ploch a naznačeného prostoru
 • námětové kresby
 • hry zaměřené na pohybové a slovní vyjádření přidělené role
Dítě a ten druhý
 • činnosti zaměřené na práci ve skupinách, dvojicích, trojicích
Dítě a společnost
 • poznávání významu práce lidí v mateřské škole
 • poznávání práce rodičů a seznamování se s tím, kde pracují
 • činnosti vedoucí k prohlubování znalostí dětí o práci dospělých, o významu a účelu jejich práce
 • výtvarně znázorňování prostředí, ve kterém se děj odehrává
Dítě a svět
 • poznávání veřejných a účelových budov ve městě, poznávání jejich název, označení a účel
Předpokládané činnosti dětí

I. etapa - motivační

poslech humorné básně „Stojí město Nepovězto" (příloha 1)

 • hledáme nepravdivé tvrzení v textu (humor, „oprava" textu)
 • hledáme správná tvrzení - Kdo co má dělat?
 • hra s obrazovou skládačkou - povolání, slovní popis obrázku
 • poznávací vycházky po městě
 • seznamujeme se s básní

II. etapa

Papírové město - stavíme, tvoříme „město"

 • výtvarné a pracovní činnosti - z dostupných materiálů (krabice, papírové válce, textil, lepenka atd.)
 • nabízíme dětem různé výtvarné techniky - kresba, malba, koláž, grafika
 • zařadíme kresbu podle říkanky „Domek" - s opakováním geometrických tvarů (příloha 2)
 • podle instrukcí učitelky skládáme domek z papíru
 • grafomotorika - kreslíme tašky na střeše - procvičujeme dolní oblouk
 • hádanka k tématu (příloha 3)
 • vytvořené objekty s dětmi pojmenujeme podle účelu (pošta, nemocnice, škola apod.) a rozvineme diskusi na téma „Kdo tam pracuje?"

III. etapa

Ten dělá to a ten zas tohle...

 • dramatické činnosti - námětové hry, hry s rekvizitami a převleky, pantomima
 • práce s písní „Můj táta byl" (příloha 4), vymýšlíme obměny písně, rytmické doprovody a jednoduché doprovodné pohyby rukou, těla
 • procvičujeme jazykové dovednosti
  • tvoření množného čísla - pekař - pekaři
  • tvoření ženského rodu - pekař - pekařka
  • určování počtu slabik ve slovech (pomocí vytleskání, výběru správného počtu kostek, později grafický záznam, do pracovního listu)
 • námětová kresba „Čím budu" (technika - mokrá křída nebo lihový fix a kolorování vodovými barvami)

Myšlenková bouře

Závěr projektu

Na závěr projektu shrneme získané poznatky dětí k tématu. Společně s dětmi si prohlédneme výtvarné práce, zopakujeme písně a básně. Rozvineme diskusi o tom, co se jim nejvíce líbilo, která činnost je nejvíce bavila a která ne, co jsme se dozvěděli a naučili, co se nám podařilo a co ne.

Evaluace

Téma je zpracované do časového úseku 10 dnů, ale lze jej upravit či rozvést na delší časové období. Pro děti bylo téma lákavé, mohly si hrát na práci dospělých. Velmi se nám osvědčila hra v centrech, upravených jako obchod s látkami, nemocnice, škola a kuchyně, dílna. Děti si rozehrály pěkné námětové hry, ze kterých čerpaly zkušenosti při dramatických hrách, pantomimě, pohybové improvizaci s rekvizitou a dalších činnostech tvořivé dramatiky.

Na toto téma vznikly pěkné výtvarné práce, které jsme měly vystavené v prostorách mateřské školy.

Obrázek
1. Obrázek

Všechny činnosti nabízené dětem na sebe volně navazovaly, umožňovaly dětem dostatečný výběr činností, převládalo prožitkové učení, získávání vlastních zkušeností, které děti uplatnily v praktických činnostech.

Obrázek
2. Obrázek
Citace a použitá literatura:
[1] - ŠTÍPLOVÁ, L. Stojí město Nepovězto. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-34-3. 
[2] - POSPÍŠILOVÁ, Z. Hádám, hádáš, hádáme. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292-8. 
[3] - PETRŽELA, Z. Veselé písničky. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-328-4. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf67 kBPříloha 1
Odstranitpdf63 kBPříloha 2
Odstranitpdf66 kBPříloha 3
Odstranitpdf191 kBPříloha 4
Odstranitpdf83 kBMyšlenková bouře
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 05. 2008
Zobrazeno: 13526krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUREŠOVÁ, . Stojí město Nepovězto. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2008, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2275/STOJI-MESTO-NEPOVEZTO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.