Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zajíc

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Marcela Janšová
Anotace: Seznamování s životem zajíce polního a králíka divokého.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: knihy - encyklopedie, časopisy, výtvarné pomůcky

Výstupy:

 • poznat některá zvířata v lese a na poli
 • všímat si změn kolem sebe
 • naučit se zpaměti nové písničky a říkadla
 • umět vyslechnout delší text a umět reagovat na otázky
 • najít v lese vhodný přírodní materiál a vyrábět z něj předměty
 • správné dýchat a koordinovat pohyby při cvičení
 • chápat důležitost potravního řetězce v přírodě
 • umět pracovat s lepidlem, barvou, štětcem

Pomůcky: knihy - encyklopedie, časopisy, výtvarné pomůcky

Motivace: Téma se jmenuje podle knížky Zajíc Janek
Kniha vypráví o skutečném životě zajíce ve volné přírodě, o jeho boji o přežití, nepřátelích, ale i o krásných věcech, které cestou poznává.

Vzdělávací nabídka činností

Seznamování s bajkou
Vysvětlení pojmu bajka, pozorný poslech a reakce na otázky, umět najít a správně pochopit ponaučení z bajky - poslech četby Zajíc a želva a jiné pohádky - Zajíčkův svátek; improvizace učitelky.

Pohybové aktivity
Zaječí slalom, lezení po žebřinách, přelézání prolézačky, chůze po lavičce, přitahování po břiše po lavičce, prolézání strachovým pytlem, správné dýchání - zařazení prvků a cviků z jógy, (využití masážních kopečků, pytlíků z přírodnin, tyčí atd.), protažení celého těla, ploska nohy, relaxace, uvolnění,(rozcvička s balónky).

Zaječí dýchání (břišní, hrudní i kličkové) - jednotlivé cviky zařadit během dne nebo na lehátku po spaní, jednotlivé prvky z jógy.

Říkanka


Zajíc

V kleku na paty si sedni.
Pevně rukama je uchop,
pomalu se k zemi skláněj,
až se čelem dotkneš země.
Tak jsi jako spící zajíc,
jenž má uši podél těla.
pak se pomaloučku zdvihej,
oči opět otevřený,
paty však si stále držíš.
Klidně, vzpřímeně si sedni,
ruce polož na kolena.
Zavři oči, odpočiň si.

Poznávání, proč je zajíc hnědý

 • proč ochranné zbarvení - vysvětlení důvodu ochranného zbarvení
 • výroba čepice zajíce - hnědý textilní kruh, hnědé látky, filc
 • vyhledávání obrázků v časopisech, knihách
 • práce s encyklopedií - hledání obrázků se zajícem
 • PH: „Zajíc a liška"- děti mají v prostoru položené látky, možné úkryty pro zajíce, jedno dítě je liška, má čepičku a číhá, jakmile vyběhne, ostatní se schovají do úkrytů

Poslech příběhu
Zajíc Janek - čtení na pokračování (vždy před spaním), vyprávění a shrnutí předešlého příběhu

Hudebně pohybové hry
Zajíček v své jamce - hru děti znají z předešlého roku (opakování), samostatná výměna hlavní role, čepičky pro zajíce

Seznamování s pohádkou
Zvířátka a dům - seznámení s veršovanou pohádkou, porovnání s klasickou pohádkou, příběhem, ponaučení.


Zvířátka a dům
(První pohádky - Michal Černík)

Krtek, zajíc a vlaštovička
spolu kamarádí od malička.
Jednou krtek řekl přátelům:
„Postavme si spolu dům."
Hned vyhrabal v zemi díru
přesně velkou na svou míru.
„Pojďte, kamarádi, ke mně,
hřeje, voní tady země!"
Vlaštovička švitoří:
„V zemi ještě ochořím.
Já znám lepší místečko,
pod střechou mám hnízdečko."
„Jak bych lezl pod střechu,
zajíc bydlí v pelechu.
Stulím se tam do klubíčka,
travička mě pěkně hýčká."
Tu zvířátka posmutněla.
Tolik spolu bydlet chtěla!
Krtek bručí: „Každý chce své pohodlí."
Zajíc vzdychá: „Proto jsme se neshodli."
Vlaštovička výskne: „Kamarádi,
hlavně že se máme rádi!"

Dramatizace

 • Zajíc a jeho nepřátelé - dramatizace, improvizace
  Děti sehrají příběh o zajíčkovi, který byl napaden, dozví se o jeho způsobu záchrany, aby pochopily nutnost změn v přírodě (potravní řetězec).
  Pomůcky: zelená vlna, čepičky - zajíc, liška, výr, jestřáb
 • Zajíc a liška - dramatizace pohádky (Liška měla chaloupku z ledu a zajíček z kůry...), děti znají pohádku z vyprávění na lehátku, dále improvizují

Hledáme a poznáváme
Práce s encyklopedií, časopisem, knihou, hledání zajímavostí, vysvětlení, otázky, odpovědi.

Procvičování grafomotoriky na téma Zajíc běhá po poli - uvolnění zápěstí, lokte, správné držení tužky, správný sed.

Kresba
Kreslení zajíce, podle říkadla - hlídat držení tužky, individuální péče


Uděláme oválek,
dvě oči jak korálek,
čumáček a fousky,
dvě ouška ouzký.

Vyrábění zajíce z toaletní ruličky - práce s barvou a štětcem, stříhání, lepení, dokreslení detailů.

Obtiskování listů
Listový zajíček - vybrat tvary listů na hlavu, uši, dokreslení detailů, natření listů sytou barvou a otištění na papír.

Pohybové hry
Zaječí pelíšky

 • dvě děti se drží za ruce a dělají pelíšek, jedno dítě dělá lišku a ostatní běhají po lese (třídě) - zajíc se může schovat před liškou do pelíšku - na pokyn Pozor liška se děti snaží lišce utéct nebo se schovat.

Na zajíce

 • ve třídě je vymezený prostor (les), kde jsou zajíci (děti), uprostřed je cesta, kudy chodí myslivec, na druhé straně je prostor (zahrada), kde roste mrkev, zelí. Zajíci (děti) vybíhají pro úlovky a myslivec (jedno dítě) střílí papírovými koulemi po zajících, koho trefí, ten si s ním vymění roli (vyhrává zajíc, který má nejvíc mrkví.)
 • říkadlo:


M: Kam běžíš, zajíčku?
Z: Natrhat mrkvičku!
M: Bojíš se, zajíčku?
Z: Nebojím a všechnu mrkev sním!

Zaječí nory

 • v prostoru třídy jsou na zemi položené velké kruhy - nory
 • děti - zajíčci běhají po lese na písničku, jedno dítě - myslivec číhá, po vypnutí skladby myslivec honí zajíce, ti se schovávají do kruhů

Na hlídače

 • jedno dítě je hlídač zelí, mrkve, ostatní děti - zajíci jdou na lup, hlídač se probudí a honí je
 • říkanka:


Hlídač usnul na lavici,
všichni zajíci na silnici.
Až se zelí nabaštíme,
na hlídače zavoláme!

Zaječí úkryt v lese
Polovina dětí dělá stromy v lese, ostatní jsou zajíci, jedno dítě je liška nebo výr, který vyběhne a chytá zajíce, ti se můžou schovat za stromy.

Zaječí honička
Jedno dítě je liška, má čepičku a honí zajíce, chycené děti odcházejí stranou.

Seznamování s novými písničkami:
Zajíčku v lesíčku - K. Hába / J. Jelínek
Zajíc - autor neznámý
Zajíc trumpetista - hudba P. Jistel, text lidové poezie upravila. M.Vegnerová
V lese
Mysliveček skoro vstává - česká lidová
Běžel tudy zajíček - moravská lidová
Šla Markétka na louku - hudba P. Jurkovič, text J. Žáček
Běží zajíc k javoru - česká lidová

Didaktické hry

 • hledání správné cesty - labyrint, nejprve prstem, pak tužkou (pracovní list)
 • vybarvení králíka správnou barvou, přirozené ochranné zbarvení v přírodě (omalovánka)
 • třídění dokreslováním: Co do lesa patří/nepatří - předtištěný les, děti pracují samostatně, volí vhodné barvy
 • Kde bydlí zajíček? - les, voda, louka,pole, správné roztřídění zvířátek podle prostředí, kde se nacházejí
 • porovnávání - stopy - hledání stop vpísku - zajíc, veverka, pes, kočka, porovnávání stop na obrázku

Vyrábění

 • zajíc ze sáčku - lepení, stříhání (uši, oči, vousky, zuby...), správné držení nůžek, čistota při práci s lepidlem.
 • zajíček z listů - lepení zajíce z usušených listů vhodně tvarově vybraných.

Čtení na pokračování
Např.: J. Holeček, J. Tomeček: Zaječí romance - Zajíček Ouško - nejpilnější školáček.

Básničky a říkadla
Seznámení s říkadly na jedno téma - zajíc polní a králík divoký.

Hodnocení

Děti měly možnost pozorovat králíka domácího doneseného z domova učitelkou, který má podobné rysy jako zajíc. Mohly ho samostatně krmit, pohladit, vyčistit mu klec. Pracovaly s velkým nadšením a chutí. Pomocí her se mohly seznámit s tím, jaké má v přírodě nepřátele, pochopily nutnost potravního řetězce v přírodě.Na tento týden navážeme výletem v červnu na farmu, kde mohou děti poznat i další zvířata,mohou je krmit, v okolí farmy je les, kde lze vidět plno lesních zvířat, především zajíce a srny. Spolupracujeme s rodiči, kteří do školky přinesou vhodné krmení (sušené pečivo).

Citace a použitá literatura:
[1] - BALÍK, J. Kolik váží motýl. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989. ISBN 80-7057-012-1. 
[2] - ČERNÍK, M. První pohádky. Praha : Sid & Nero, 1996. ISBN 80-85886-18-9. 
[3] - LAPTEV, A. M. Malé hrátky se zvířátky. Moskva : Raduga, 1990. ISBN 5-05-003239-3. 
[4] - VEIT, B. Zajíc Janek. Praha : Amulet, 1999. ISBN 80-86299-21-X. 
[5] - Zajíc a želva a jiné pohádky. Praha : Fortuna Print, 1999. ISBN 80-86144-18-6. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf94 kBBásničky a říkanky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 11. 04. 2008
Zobrazeno: 16372krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JANŠOVÁ, . Zajíc. Metodický portál: Články [online]. 11. 04. 2008, [cit. 2019-12-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2218/ZAJIC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.