Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Česká brána – ukázka ze ŠVP

Česká brána – ukázka ze ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Blechová
Autorka se zabývá přístupem školy k naplňování rámcových cílů. Poskytuje i částečnou charakteristiku ŠVP. Ve vybraném integrovaném bloku demonstruje uplatňování metod prožitkového učení, které vychází z přímých zážitků dětí. Nabízené činnosti jsou námětově dětem blízké a předpokládají jejich aktivní spoluúčast v procesu učení.

Na vytvoření ŠVP se podílel celý učitelský sbor naší Mateřské školy. Hlavní cíle ŠVP jsou „vloženy "na křídla motýlka. Malý bělásek je nese na své cestě z květu na květ, obrazně do všech činností dětí v MŠ. Zastřešuje tak ostatní naše cíle, které v předškolním vzdělávání dětí sledujeme a snažíme se naplnit.

Rosteme a rozvíjíme se

Tento blok si klade za cíl rozvíjet dítě po stránce tělesné, duševní a citové v souladu s požadavky RVP PV tak, aby se ke konci předškolního období co nejvíce přiblížilo všem očekávaným výstupům.

Dobře se rozhlížejme, co je důležité

Seznamování se základními hodnotami, uznávání hodnot, co je důležité pro člověka, mravní a demokratické principy.

Já už vím - myslíme a sami uvažujeme

Získání osobnostních postojů - jakým způsobem je možno hodnoty naplňovat, vedení dětí k poznání, že mohou svůj život ovlivňovat.

Vzdělávací nabídku jsme soustředili do osmi bloků, zobrazených v myšlenkové mapě do kytiček. Myšlenková mapa nás vede, ale pedagogové mají prostor k vlastní úpravě podle situace v konkrétní třídě, v souladu respektování zásad a očekávaných výstupů RVP PV. Závazné je vystřídání všech témat v průběhu jednoho školního roku. Na bloky navazuje celá řada tematických celků a částí, rozpracovaných v Třídních programech.

Veřejná část ŠVP je určená zřizovateli, rodičovské veřejnosti, odborné veřejnosti a kontrolním orgánům.

Neveřejná verze (podrobná - pracovní) je určená pedagogům mateřské školy. Na ŠVP navazují Třídní vzdělávací programy. Tématické oblasti vzdělávací nabídky představují ucelenou a uspořádanou řadu.

Vzdělávací přístup je založen na prožitcích dětí - učení hrou a činností. Vycházíme od dítěte nikoli od obsahu. Motivujeme děti k jejich aktivní účasti. Umožňujeme dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a situacích. Například - děti projeví zájem o stavbu sportovní haly v bezprostřední blízkosti mateřské školy. Učitelka podporuje jejich zájem, vede je k pozorování a přemýšlení. Dále si společně povídají o druhé největší stavbě u mateřské školy - středověké bráně apod.

Tematické celky:
 • Pozorné děti ve městě
 • Naše město staré i nové
 • Česká brána

Našim cílem bylo využít prostředí MŠ, kterou obklopují historické budovy různého architektonických stylů.

Očekávané výstupy:
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné, přínosné, zajímavé, jemu pochopitelné a využitelné pro další učení i životní praxi
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 • mít povědomí o významu životního prostředí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • orientovat se v prostoru i rovině, částečně i v čase
 • vědomě využít všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, chybějícího
 • prožít radost ze zvládnutého a poznaného
Plánované činnosti:
 • návštěva středověké brány a opevnění města
 • vyprávění o obraně města - zajímavé úryvky z historických publikací
 • prohlídka České brány s galerií - návštěva tvůrčí dílny uvnitř brány
 • námětové a pohybové hry - Na parkánu, Na strážce města, Na příjezd krále a jeho družiny do města, Rytířské hry, Otevírejte českou bránu, Rytířstvo apod.
 • pozorování historické části města, prohlídka věže s hodinami - vyhlídka na město a okolí
 • prohlídka místní radnice a centra města
 • přijetí u paní starostky, návštěva svatební síně
 • návštěva Šatlavy, vyprávění o tom, k čemu dříve sloužila
 • procházka parkem se sochami
 • návštěva podzemí - tajemné sklepy pod náměstím
 • návštěva nové sportovní haly - prohlídka, pozorování stavby
 • seznámení s možnostmi sportovního vyžití ve městě
 • zařazení pohybových aktivit
 • seznámení s rozdíly mezi stavbou z doby minulé a stavbou ze současnosti
 • návštěva zrekonstruovaného Dům pečovatelské péče, škola a další příklady moderní architektury
 • vysvětlení nových pojmů z oblasti architektury a stavebnictví např. (ekologické vytápění, sklárna
 • výlet na most za městem, hrad Bezděz
 • fotografování, uspořádání výstavy v mateřské škole
 • konstruktivní hry Na stavbaře a jiná povolání
 • práce s knihou - historie hradu Bezděz, Bělé pod Bezdězem, dobové oblečení, znaky měst, historické mapy měst
 • práce s médii, internet - letecké snímky na město
 • návštěva stavby, seznámení s novými povoláními
 • kresba - obrana města
 • malba - moje město, můj dům
 • konstrukce staveb z papírových krabiček
Zapojení rodičů do realizace projektu

Položili jsme si otázku: „Čím by mohli rodiče přispět k naplňování cílů?" Například nabídkou prohlídky zajímavého objektu či historické budovy nebo prohlídky svého pracoviště, zapůjčením starých fotografií, předmětů apod. Zajištěním pozvání pěvkyně ND v mateřské škole (píseň z našeho kraje), návštěvy z Domu pečovatelské služby (vyprávění o tom, jak se v Bělé pod Bezdězem žilo dříve), kastelána z hradu Bezděz (tajemné příběhy).

Obrázek
1. Obrázek


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf141 kBMyšlenková mapa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek