Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Doplňkové projekty ŠVP

Doplňkové projekty ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Irena Brandejská
Příklady projektů, které lze začlenit do vzdělávacího obsahu ŠVP.


Doplňkové projekty obohacují vzdělávací obsah našeho ŠVP. Do jednotlivých integrovaných bloků jsou začleňovány dle aktuální situace v mateřské škole, a to s přihlédnutím k potřebám a zájmům dětí. Předpokládáme roční časovou realizaci, jejich naplňování bude vycházet z věkových i individuálních zvláštností dětí. Projekty jsou rámcové, obsahují hlavní záměry a charakteristiku vzdělávací nabídky. Rozpracovány budou na úrovni třídy prostřednictvím TVP, stejně jako jednotlivé integrované bloky. Činnosti povedou k naplnění stanovených záměrů a cílů. Maňásci symbolizují dané záměry jednotlivých projektů.

 • Dědeček Hříbeček" je zaměřen na environmentální výchovu
 • Malenka" se věnuje zdravému životnímu stylu
 • Skřítek" se zabývá prevencí patologických jevů
 • Myšáček" je projekt na seznamování s počítačovou technikou
„Dědeček Hříbeček"

Záměry
Prostřednictvím projektu se budeme snažit rozvíjet schopnosti potřebné pro pochopení pravidel ekologického chování. Podpoříme zejména lásku dětí k přírodě, šetrnost, schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku i jednání. Projekt bude včleněn do jednotlivých integrovaných bloků a jeho smyslem bude posílit oblast environmentální výchovy. Vzdělávací nabídka je vztažena k ročním obdobím a činnostem, které se v tomto čase nabízí.

Činnosti a příležitosti
Děti budou pozorovat změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím, sbírat plody a využívat je k činnostem jako je třídění, přiřazování dle druhu apod. Listy z různých druhů stromů budou využity k pohybovým, pěveckým a výtvarným činnostem. Děti budou pomáhat při úklidu spadaného listí na zahradě, zakrývat je hlínou a experimentovat se semeny rostlin.

Budeme si hrát s větvičkami jehličnanů, obkreslovat na papír kůru stromů, počítat letokruhy na smrkovém pařezu, rozpoznávat houby, jejich význam pro zvěř a člověka. Koruny stromů a ptactvo, mravenci a mraveniště budou dalšími objekty pro pozorování, naslouchání zvukům v přírodě. Zimní počasí nabídne pozorování jinovatky, ledu na listech, trávě, experimentování se sněhem, poznání jeho vlastností a zároveň i experimentování se semeny fazolí, klíčení. Budeme se starat o ptačí návštěvníky naší zahrady. Na jaře se podíváme k našemu rybníku i potoku a vypravíme se i na delší pěší výlety. Budeme třídit odpad do určených kontejnerů v MŠ.

Další doporučené činnosti:

 • pojmenování plodů, poznávání hmatem, přiřazování k rostlinám, určování jejich významu a užitku
 • poznávání nových rostlin, které vyrostou z plodů
 • rozpoznávání listů dle tvaru a jejich přiřazování k rostlinám
 • pozorování klíčení semen
 • rozlišování jehličnanů a listnatých stromů
 • třídění odpadu
 • poznávání života v lese
 • peče o ptáky a lesní zvěř

V úrovni kompetencí se dostane do popředí kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.

„Malenka"

Hlavním záměrem tohoto projektu je vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Projekt sleduje naplňování záměrů v několika oblastech.

1. Péče o moje tělo
Záměr:
Rozvíjet u dětí pohybové dovednosti posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla. Vést děti k osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí.

Činnostní charakteristika

 • každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • dostatek přirozeného pohybu prostřednictvím pohybových her
 • výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • každodenní starost o zoubky
 • hrajeme si na zubaře - správná technika čištění zubů

2. Péče o zdraví
Záměr:
Otužováním dětského organismu přispět k posílení imunitního systému.

Činnostní charakteristika

 • smyslové a psychomotorické hry
 • sezónní sporty
 • využití mlhoviště na zahradě školy se zaměřením na otužování dětského organismu
 • činnosti a hry, které souvisí s vhodným oblékáním
 • divadlo, maňáskové scénky - hygienické návyky

3. Zdravé stravování
Záměr: Vést děti ke zdravému stravování jako základu péče o své zdraví a seznámit je s významem zeleniny, ovoce a vitaminů v naší stravě.

Činnostní charakteristika

 • činnosti s poznáváním zeleniny, ovoce + zpracování
 • hry na zahradníky, prodavače, kuchaře

4. Relaxace jako prostředek regenerace
Záměr:
Podporujeme psychickou a fyzickou zdatnost.

Činnostní charakteristika

 • čtení pohádek
 • poslech relaxační hudby
 • po tělesné aktivitě zařadíme relaxační chvilky
 • společně vytváříme pravidla pro přátelské klima
 • komunitní kruh
„Skřítek"

Záměrem projektu je věnovat více pozornosti prevenci patologických jevů, začlenit ji do každodenní práce, cíleně do jednotlivých integrovaných bloků. Hlavní myšlenkou je předcházet nežádoucím projevům chování a jednání. Vycházíme z uvědomění si důležitosti pojmu „sebeúcta", který je jádrem naší osobnosti. Naše motto zní: „Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si ostatních." Kamarádi si naslouchají, chovají se k sobě přátelsky, řeší problémy v klidu, vytváří pravidla společného soužití.

Činnostní charakteristika
Vzdělávací nabídka bude zaměřena na rozhovory v komunitním kruhu, scénky, dramatizace, budeme si vyprávět příběhy, zážitky ze života. Zahrajeme si pohádku, navodíme pohybové a jiné činnosti ve dvojicích. Vytvoříme si pomyslný koutek „Skřítka".

Cíle

 • dodržovat společná pravidla
 • učit se starat o vše, co nás obklopuje, o naše prostředí i hračky
 • posilovat pocity uspokojení, uznání
 • navzájem si pomáhat
 • mít úctu ke starším lidem
 • vzájemně spolupracovat
 • hodnotit chování kamarádů, za své chování a jednání nést odpovědnost

V úrovni kompetencí se děti procvičí v řešení problémů, získají schopnost řídit svoje chování a rozvinou si kooperativní dovednosti.

„Myšáček"

Projekt bude zaměřen na seznamování dětí s počítačovou technikou.

Záměrem je děti postupně seznámit s manipulací s „myší", využít výukového softwaru za účelem rozvoje komunikativních dovedností a celkového psychického rozvoje. Učit děti dovednostem, které souvisí se společným řešením problému ve spolupráci se skupinou. Vytvořením sborníku pracovních listů zkvalitnit vzdělávací proces všech dětí mateřské školy. Projekt bude aktualizován na základě prvních zkušeností ze zařazování práce dětí s počítačovou technikou.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek