Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Týdenní plán Zdravé MŠ

Ikona teoreticky

Týdenní plán Zdravé MŠ

Ikona odbornost
Autor: Jana Malenovská
Anotace: Týdenní plán Zdravé MŠ usilující o vytváření respektu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, o vytváření pozitivního vztahu dětí v kolektivu s důrazem na spolupráci a komunikaci ve skupině.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: týdenní plán, podpora zdraví

Plán vznikl jako pracovní materiál pro Zdravou mateřskou školu, je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. Směřuje k ochraně osobního zdraví, jak fyzického, tak i psychického. Vede děti k uvědomění si sama sebe i ostatních. Činnosti vycházejí z vlastních prožitků a zkušeností dětí.

Hlavní cíle týdenního plánu:

 • respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • rozvíjení komunikace a spolupráce

Příprava realizace projektu

 • vytvoření myšlenkové mapy pro plánované činnosti
 • spolupráce s ZŠ Oskol, Švabinského (návštěva)
 • spolupráce s rodiči (informovanost)

1) Navrhované činnosti: Hrajeme si na školu a zápis do 1. třídy, poznáváme prostředí ZŠ
Cíl: připravit děti na zápis do 1. třídy a na vstup do základní školy
Pomůcky: grafické listy O sobě, Kurikulum podpory zdraví v MŠ
Spolupráce: ZŠ Oskol, Švabinského

Myšlenková mapa: RODINA

 • společenství mateřské školy
 • schůzky rodičů - informace k zápisu
 • návštěva ZŠ Oskol, Švabinského
 • přehled oblastí a podobností u předškolních dětí, zvláště IV. ( Kurikulum podpory zdraví v MŠ)
 • oblast sociální kultury

Dílčí cíle dle Kurikula Zdravé MŠ:

Str. 124 3/4 II.3 Své chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role
Str. 124 3/4 IV.1 Mít představu o roli školáka
Str. 125 3/5 III.2 Dodržovat základní společenské normy komunikace
Str. 125 3/5 III.3 Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou
Str. 126 3/6 V.2 Vyvodit některé důsledky ze situací, dějů kolem něj, přizpůsobit tomu své chování
Str. 127 3/7 V.4 Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody

Otázky pro pedagoga:

 • co můžeme udělat pro školáky
 • jak se pedagogové budou podílet na přípravě k zápisu
 • v čem děti staršího věku vidí výhodu být spolu s dětmi mladšími
 • jak předat pro rodiče informaci o škole a zápisu do ní co nejzajímavěji
 • jak prezentovat informace o zápisu do první třídy pro rodiče

Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období: Citace: Kurikulum podpory zdraví v MŠ.

Str. 124 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku
Str. 125 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný
Str. 126 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby
Str. 127 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

2) Navrhované činnosti: Seznamujeme se s lidovými tradicemi při oslavě masopustu, společně vyrábíme masky, radujeme se a bavíme s kamarády při masopustním karnevalu v mateřské škole.
Cíl: získat povědomí o místních tradicích, zvycích a slavnostech
Pomůcky: různorodý materiál na tvorbu masek, výzdoby, různé pochutiny; Kurikulum podpory zdraví v MŠ
Spolupráce: s rodiči

Myšlenková mapa: KARNEVAL aneb ,,Maso, sbohem"

 • šibřinky nejen pro děti, ale i pro dospělé
 • estetické působení v interiéru, tvoření lampiónů, masek
 • dramatizace, pohybové ztvárnění na hudbu, orffovy hudební nástroje
 • pohyb ve vázaném útvaru, lampiónový průvod s hudebním doprovodem
 • tradiční kuchyně „překvapení paní kuchařky k vodění medvěda"

Masopustní veselí je více než vhodné k tomu, abychom děti seznamovali s různými řemesly (současnými i dávno zapomenutými), s nářadím a nástroji, které k nim patří a které mají na dosah po ruce.

Dílčí cíle dle Kurikula Zdravé MŠ:

Str. 112 1/7 V.3 Vědět o různosti kultur, ras a etnik; ví, že lidé různých etnik mají své zvyklosti
Str. 116 2/5 I.1 Rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou; pohyb přizpůsobuje rytmu
Str. 119 3/1 II.2 Vytvořit si pozitivní vztah k umění; vyhledává příležitost ke zpěvu a tanci
Str. 120 3/1 IV.3 Vědět o místních tradicích, zvycích a slavnostech; účastní se příprav oslav
Str. 122 3/ II.1 Mít bohatě rozvinutou fantazii

Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období: Citace: Kurikulum podpory zdraví v MŠ.

Str. 112 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věk, jazyk, kultura, etnikum, rasa, náboženství, sociální zázemí, životní úroveň)
Str. 116 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody
Str. 119 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat
Str. 122 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

3) Týdenní plán: Masopustní období je více než vhodné k tomu, abychom děti seznamovali s různými řemesly (současnými i dávno zapomenutými) s nářadím a nástroji, které k nim patří, také s profesemi, jež patří k dnešku.

Cíl: získat povědomí o místních tradicích, zvycích a slavnostech, hlouběji proniknou do lidových řemesel

Myšlenková mapa: RODINA

 • společenství mateřské školy
 • stará řemesla a věci denní potřeby
 • estetické působení v interiéru
 • využití starých řemesel k názornému učení
 • prožitkové učení a získávání nových poznatků a zkušeností

Dílčí cíle dle Kurikula Zdravé MŠ:

Str. 112 1/7 V.3 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo
Str. 119 3/1 II.2 Vytvořit si pozitivní vztah k umění
Str. 122 3/3 II.1 Mít bohatě rozvinutou fantazii (Mít bohatě rozvinutou fantazii); přednáší říkadla, básně
Str. 122 3/3 II.1 Záměrně vnímat a znát názvy, jevů a rozumět obsahu názvů

Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období: Citace: Kurikulum podpory zdraví v MŠ.

Str. 112 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věk, jazyk, kultura, etnikum, rasa, náboženství, sociální zázemí, životní úroveň)
Str. 119 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat
Str. 122 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví
1/3 Zdravý životní styl: Ví, kdy se chová správně a kdy špatně, umí říci, co se mu na druhých nelíbí a líbí.

Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát
1/5 Zvídavost: Je zvyklé klást otázky a dožaduje se odpovědi.

Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví
2/2 Etické kategorie hodnoty: Zná lidové pohádky, zajímá se o charakterové vlastnosti hrdinů, dokáže je napodobovat.

Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
2/3 Zdraví: Umí odmítnout nevhodný pokyn, v rizikových situacích dokáže říci ne, uniknout, svěřit se.

Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě
2/6 Zdravý životní styl: Umí slovně pojmenovat potraviny a některá jídla, pomáhá při přípravě jednoduchého jídla

Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti
3/3 Poznávací funkce: Uplatňuje fantazii ve výtvarných činnostech a dovede své představy vyjádřit slovně, pohybem či hudbou.

K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný
3/5 Řešení problémů: Dokáže svůj názor obhájit adekvátní formou

Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
4/1 Návyky: Dovede být samostatné v sebeobsluze, stolování, hygieně, neobrací se s každou maličkostí na dospělého.

Dovede označit své potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování
4/2 Zodpovědnost: Má návyk vhodnou formou požádat o nápoj, jídlo, možnost odpočinku, pohybu, správně pojmenovává činnosti ve třídě a okolí.

Odhaluje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost
4/3 Bezpečnost: Umí pojmenovat dopravní bezpečnostní rizika v blízkém okolí školy a domova, přechází bezpečně silnici a zná některé dopravní značky.

Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč
4/6 Názory: Dovede slovně vyjádřit své potřeby a přání, používá vžitých gest neverbální komunikace.

Chápe, že lidé mají různé pocity, dovede je rozpoznávat
5/4 Emoce: Umí rozlišovat význam gest, mimických a pohybových projevů, pozná podle tváře náladu kamaráda.

Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace
5/6 Komunikace: Umí mluvit srozumitelně, přiměřeně hlasitě, neskáče do řeči, nechá mluvčího domluvit.

Má vytvořené základní návyky společenského chování
6/1 Společenské chování: Má vytvořené základní návyky a pravidla společenského chování při návštěvě divadla, koncertů, umí požádat, poprosit a poděkovat.

Je ochotné vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
6/2 Naslouchání: Neodmítne kontakt s dítětem z důvodu jeho odlišnosti.

Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými
6/3 Vyjadřování: Umí se vyjadřovat v rozvitých větách, vypráví pohádky, příběhy, zážitky, hraje divadlo, nepřepíná hlas.

Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími
7/2 Různost společenství: Ví, že každý stát má své symboly, že lidé různých etnik mají své zvyklosti a mluví různými jazyky.

Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti
7/4 Soužití: Uznává pravidla soužití.

Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou
7/7 Ochrana přírody: Chová se šetrně k životnímu prostředí, neubližuje živočichům.

Použitá literatura:
Havlíková, M. - Vencálková, E.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-061-5.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 03. 2008
Zobrazeno: 25745krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MALENOVSKÁ, Jana. Týdenní plán Zdravé MŠ. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2008, [cit. 2019-07-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2084/TYDENNI-PLAN-ZDRAVE-MS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Bohunka TrelováVloženo: 15. 12. 2009 20:07
Milá Jano, vy opravdu píšete každý týden takovýhle plán??? B.T.
2.Autor: Iveta BurešováVloženo: 16. 08. 2011 00:22

Toto lze stihnout za týden????

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.