Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Zvířátka, která bydlí u naší babičky

Ikona prakticky

Zvířátka, která bydlí u naší babičky

Ikona prikladIkona kratkodobe
Autor: Dana Svobodová
Spoluautor: Martina Bohuňková
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody.

Očekávané výstupy: Schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí.

Časový rozsah: 1 týden

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Klíčová slova: projekt, jaro, třídní plán činností

Cíl výuky:

Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody.

Očekávané výstupy: Schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí.
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 3 - 6 let


Úvod

 • Projekt je zpracován vždy na dobu jednoho týdne, dle potřeby jej lze prodloužit nebo zkrátit. Vše se přizpůsobuje dané situaci, přáním dětí, jejich zájmu a potřebám. Vychází z dlouhodobého programu školy, který se jmenuje ROK DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Ten je rozdělen na čtyři roční doby, měsíční témata a týdenní projekty.
 • Je z větší části stavěn na vlastním prožitku dítěte, jeho zkušenostech, fantazii a tvořivosti.
 • Téma z oblasti života domácích zvířat jsme zvolily z toho důvodu, že nabízí řadu možností k všestrannému využití při všech aktivitách dětí. Je pro děti velmi poutavé, je přizpůsobivé a tvárné k různým situacím, je velice podnětné a tvůrčí. Téma jsme záměrně zvolily pro jarní období, jelikož tím umožníme dětem přímý kontakt s živými mláďaty.

Hlavním cílem projektu je:

 • rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody
 • v dětech má projekt vyvolat radostnou náladu, dobrou pohodu, vzbudit v nich zájem o nové poznatky

Na základě tohoto projektu má dítě získávat poznatky k dosažení očekávaných výstupů (kompetencí), kterých by mělo dosáhnout na konci předškolního období. Jednou z kompetencí je schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí.

Takto zpracovaný projekt je uskutečňován v době, kdy děti docházejí do mateřské školy již delší dobu a dobře znají její dětský i dospělý kolektiv, režim mateřské školy i její blízké okolí. Mají již získány základy důležitých očekávaných kompetencí, na které projekt navazuje.

Projekt je vypracován pro podmínky naší mateřské školy, která se nachází v malém městě, uprostřed lesnaté krajiny a zemědělských usedlostí. Je zpracován pro dvě třídy mateřské školy, přičemž hlavní cíl a specifické cíle jsou vždy stejné, liší se v obsahu konkrétních denních aktivit. Je respektován věk dětí, jejich potřeby i individuální zvláštnosti. Projektu se účastní obě třídy ve stejnou dobu, vzájemně spolu spolupracují, vytvářejí například kolektivní výtvarné dílo, které vytvoří každá třída zvlášť, ale poté je společně vystaveno a tvoří jeden celek (Koza a kůzlátka).

Projekt je součástí třídních plánů. Plánovaný obsah činností dětí je pouze vodítkem pro paní učitelku, není nijak závazný, je možné jej neustále doplňovat, dotvářet.

Evaluační činnost se provádí denně směrem k dítěti, kdy převažuje pochvala a je sledován hlavně kladný prožitek dítěte a zájem o nabízenou činnost.

Na závěr projektu je zhodnocen projekt jako celek, kdy učitelka hodnotí svou práci a zda činnosti nabízené dětem byly vhodně zvoleny, zda měly požadovaný přínos pro děti a zda byly plněny dílčí cíle.

Pro další projektování jsou výsledky evaluace a hodnocení velice důležité, protože na jejich základě se projekty upravují, obměňují či znovu mírně obměněné opakují.

Do projektu jsou zařazovány různé další činnosti, v našem případě je to návštěva psovoda PČR se psem v mateřské škole s ukázkou "Jak se bránit napadení psem".

Paní učitelky také, dle svých možností, přinesou dětem ukázat své vlastní domácí zvířátko (např. "zakrslého" králíčka, křečka apod.).

JARO SE PROBOUZÍ

Téma: "Zvířátka jsou naši kamarádi"

Podtéma: "Zvířátka, která bydlí u naší babičky"

Konkrétní cíle a záměry:

Seznámit se s některými druhy domácích a hospodářských zvířat. Jaké zvuky vydávají, čím se živí. Blíže se seznámit s podrobnostmi o životě některých zvířat. Využít získané poznatky a ověřit si je v praxi. Zjistit, jaký je vztah člověka a zvířete, probouzet v sobě lásku ke zvířeti. Seznámit se s možnostmi ochrany zvířat, péče o ně, chování k volně pobíhajícím zvířatům.

Ukázka plánu na jednotlivé dny:
Činnosti a příležitosti
Spontánní:
 • hra s dřevěnými zvířátky - Farma
 • volné kreslení, puzzle se zvířátky
Částečně řízené:
 • vystřihování zvířátek z časopisů, nalepování do domečku z papíru
 • tvořivá hra "Na zvířátka"
Řízené:
 • motivované cvičení - přirozené ohyby napodobující pohyb zvířete - "Zvířátka"
 • kontaktní kruh - seznámení s domácími zvířátky, vlastní zkušenosti se zvířátky (rozhovor)
 • seznámení s novou říkankou "Pejsek"

Spontánní:
 • hra se stavebnicí dřevěných kostek a zvířátky - ohrady, stáje pro zvířata
 • kreslení, hry se zvířecími čepičkami
Částečně řízené:
 • seznámení s novou písní, spojení s rytmizací "Když jsem já sloužil"
 • omalovánky se zvířátky - pokusit se o skutečnou podobu podle předlohy
Řízené:
 • prohlížení obrázků hospodářských zvířat, jejich umístění do kreslené farmy, vyprávění, rozhovor
 • grafomotorické cvičení - uvolňování zápěstí, "Kozlík přeskakuje hromádky"
 • pohybová hra "Na zvířátka" - maminka hledá mládě podle zvuku, běh s vyhýbáním

Spontánní činnost:
 • plastová stavebnice se zvířátky, plyšová zvířátka donesená z domova - mazlíčci;
 • dřevěné loutky zvířátek.
Částečně řízené činnosti:
 • kolektivní práce - muchlání a nalepování papíru, vlny "Strakatá koza"
 • tvořivá hra Na farmu - opatrování a péče o zvířátka
Řízené:
 • vycházka do blízkého okolí, pozorování zvířátek ve dvorech domů, rozhovory, vyprávění o vlastních zvířátkách, o zážitcích se zvířátky
 • pohybová hra "Na kočku a myš"

Spontánní:
 • hra s plyšovými zvířátky, zvířecími čepičkami
 • prohlížení knih a časopisů se zvířátky, volné kreslení
Částečně řízené:
 • muchlání papíru, nalepování, dokreslování - výroba vlastního zvířátka
 • tvořivá hra "Na veterináře" - péče o nemocné zvířátko
Řízené:
 • návštěva Kozí farmy - setkání se skutečným živým zvířetem, fyzický kontakt s ním, prohlídka jeho obydlí, prohlídka toho, co žere jeho mládě, seznámení se i s ostatními zvířecími obyvateli farmy
 • různé druhy chůze - koně, husy, čápi, při vycházce na Kozí farmu

Spontánní:
 • volné kreslení, modelování, vystřihování, lepení
 • konstruktivní stavebnice - boudy pro psy
Částečně řízené:
 • kreslení zážitků z Kozí farmy - co se mi nejvíce líbilo, kresba suchým pastelem
 • poslech pohádky "O neposlušných kůzlátkách", následný rozhovor o pohádce
Řízené:
 • kontaktní kruh - rozhovory o tom, jak se chováme ke zvířátkům, jak se o ně musíme starat
 • beseda se psovody PČR na téma "Ochrana před napadením psem"
 • krmení skutečného zvířátka - křeček, králíček, co všechno musíme ještě udělat pro naše zvířátko

Zásobník:

BÁSNIČKY

Pejsek za plotem
Tati, kup mi pejska
Náš kohout kokrhá
Slepička
Oříšek

PÍSNIČKY

Když jsem já sloužil
Macek a pejsek
Psí kusy
Kačenky
Kohoutek a slepička
Naše kočka strakatá

JAZYKOVÁ CHVILKA

artikulační cvičení - voláme na kočičku: čičiči-čičí-čiči-čičičí
gymnastika mluvidel - přehnaná artikulace CZS, AEIOU
dechová cvičení - nádech, zadržení výdechu - kočička se protahuje

AKCE ŠKOLY

návštěva Kozí farmy v Sedlci, beseda s psovody PČR

Reflexe:

Evaluační činnost se provádí denně směrem k dítěti, kdy převažuje pochvala a je sledován hlavně kladný prožitek dítěte a zájem o nabízenou činnost. Na závěr projektu je zhodnocen projekt jako celek, kdy učitelka hodnotí svou práci a zda činnosti nabízené dětem byly vhodně zvoleny, zda měly požadovaný přínos pro děti a zda byly plněny dílčí cíle. Pro další projektování jsou výsledky evaluace a hodnocení velice důležité, protože na jejich základě se projekty upravují, obměňují či znovu mírně obměněné opakují.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 04. 2005
Zobrazeno: 27998krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVOBODOVÁ, Dana. Zvířátka, která bydlí u naší babičky. Metodický portál: Články [online]. 12. 04. 2005, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/185/ZVIRATKA-KTERA-BYDLI-U-NASI-BABICKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.