• pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • vnímat, že svět má svůj řád (rozmanitosti přírody);
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje).
 • Časový rozsah: 1 měsíc
  Věková skupina: 3 - 6 let" /> Léto s veverkou Zrzečkou

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Léto s veverkou Zrzečkou

  Ikona prakticky

  Léto s veverkou Zrzečkou

  Ikona inspiraceIkona strednedobe
  Autor: Alexandra Oherová
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Děti se různorodými činnostmi učí vnímat rozmanitosti přírody. Cílem je získat prostřednictvím prožitku konkrétní poznatky o přírodě, seznámit se s jednotlivými druhy jehličnatých a listnatých stromů, s rostlinami, s drobnými živočichy, ptactvem a hmyzem žijícím na louce a v lese.

  Očekávané výstupy:

  • pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;

  • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat;

  • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;

  • vnímat, že svět má svůj řád (rozmanitosti přírody);

  • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje).

  Časový rozsah: 1 měsíc

  Věková skupina: 3 - 6 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  Očekávaný výstup:

  Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
  Klíčová slova: rostliny, poznatky o přírodě, živočichové
  Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


  Charakteristika integrovaného bloku: Děti se různorodými činnostmi učí vnímat rozmanitosti přírody. Cílem je získat prostřednictvím prožitku konkrétní poznatky o přírodě, seznámit se s jednotlivými druhy jehličnatých a listnatých stromů, s rostlinami, s drobnými živočichy, ptactvem a hmyzem žijícím na louce a v lese.
  Očekávané výstupy:

  • pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;
  • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat;
  • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
  • vnímat, že svět má svůj řád (rozmanitosti přírody);
  • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje).

  Časový rozsah: 1 měsíc
  Věková skupina: 3 - 6 let


  Činnosti jsou plánovány na 1 měsíc (4 týdny) prázdninového provozu MŠ.

  Motivace:

  • četba Dobrodružství veverky Zrzečky (Josef Zeman).

  Organizace:

  • všechny činnosti jsou realizovány v přírodě (les, louka, park, zahrada MŠ).
  1. Veverka Zrzečka a její kamarádi v lese

  Činnosti:

  • četba „Jak veverka zachránila myšáka před bolestí" (Hrátky se zvířátky z lesů a strání);
  • seznámení s lesními živočichy - vzhled, čím se živí, kde si staví hnízda, nory atd.;
  • seznámení s lesními plody a houbami - obrázkový materiál, encyklopedie, lesní plody a houby jedovaté a nejedovaté;
  • houby (figurky) - třídění, přiřazování, porovnávání (více, méně, stejně), jednoduchá číselná řada;
  • seznámení se stromy - druhy (jehličnaté, listnaté, opadavé a neopadavé);
  • výtvarná chvilka - frotáž listu, kůry stromů;
  • poznávání pomocí smyslů:
   • hmat - „Hádej, co měla veverka schované v puklině stromu" (kámen, šiška, klacík, kůra, jehličí, žalud atd.);
   • sluch - naslouchání zvuků lesa (zpěv ptáků, šumění stromů atd.);
  • grafomotorické cvičení - veverka skáče ze stromu na strom (oblouk);
  • hudební chvilka - zpěv písní o lesních zvířátkách a lese (Zajíčku v lesíčku, Sedí liška, Já do lesa nepojedu);
  • logopedická chvilka - napodobování zvuků zvířat (např. sovy - houkání s dlouhým výdechem, hledání slov začínajících na hlásku S);
  • vycházka do lesa - hod šiškou, chůze po kamenech, po kládě atd.;
  • pobyt na školní zahradě - šplh na laně, tyči.

  Individuální chvilka:

  • práce s literaturou, encyklopedie (Náš svět);
  • pracovní list Jahody, Hříbek (Čáry-máry předškoláka - jaro a léto, s. 21, 22);
  • rozhovor nad encyklopedií;
  • rozhovor nad pracovním listem Lesní zvířátka - Veverka (Rok předškoláka - léto, s. 12).
  2. Veverka Zrzečka a její kamarádi u potůčku

  Činnosti:

  • „O velikém bouření a blýskání a pršení" - Pohádky z rozkvetlé louky a stříbrné tůňky;
  • rozhovor k poslechu - řešení problému: „Co by se stalo, kdyby voda ...";
  • na zahradě přenášení vody z kyblíku do lavoru pomocí pěnové houbičky;
  • pozorování vodních živočichů v potoce - pod kameny žije chrostík;
  • výroba lodiček z přírodnin - pouštění po potoce;
  • rozhovor - „Kam až může lodička doplout?" (pramen, potok, řeka, moře, oceán);
  • čištění potoka od nanesených přírodnin;
  • zahrada MŠ - závody papírových lodiček v bazénku (foukání brčkem);
  • pohybová hra - „Kdo spadne do potoka?" - přetahování lana ve dvojicích, které mají mezi sebou žíněnku představující potok;
  • rozpočitadlo - „U potoka roste kvítí".

  Individuální chvilka:

  • graf. cvičení - Vlnky (Čáry-máry předškoláka - jaro a léto, s. 17);
  • předmatematická představivost - skládání lodiček z papíru.
  3. Veverka Zrzečka a její kamarádi na louce

  Činnosti:

  • vývoj motýla;
  • seznámení s druhy hmyzu - pozorování hmyzu v trávě, práce s encyklopedií, pozorování lupou;
  • seznámení s druhy lučních květin, bylin - třídění podle barev;
  • opylování hmyzem;
  • dechová cvičení - čichání ke květině, vítr fouká na květinu (nádech nosem, výdech ústy);
  • poznávání pomocí smyslů - čich, voňavý koktejl - bylinky atd.;
  • hudební chvilka - píseň „Travička zelená", hudebně-pohybová hra „Uvíjíme věneček", „Zlatá brána otevřená".

  Individuální chvilka:

  • pracovní list - Luční kamarádky (Rok předškoláka - léto).
  4. Veverka Zrzečka a její kamarádi na poli a zahrádce

  Činnosti:

  • vycházka do přírody, zahrádky, pole - konec léta, dozrávání úrody, jak se staráme o zahrádku;
  • správné pojmenování - ovoce a zelenina;
  • poslech veršované pohádky „Kuřátko a obilí" (Špalíček veršů a pohádek od F. Hrubína);
  • dramatizace pohádky „Budka v poli";
  • pohybová hra „Na kočku a myš", „Tiše, děti, ježek spí";
  • prosociální hra „Veverka vede krtka zahradou" (chůze ve dvojicích, jeden z dvojice má zavázané oči, druhý ho vede);
  • pozorování žížal (Ekologická výchova v mateřských a základních školách, s. 29).

  Individuální chvilka:

  • rozhovor nad encyklopedií (Náš svět - č. 35 Jdeme do polí, č. 34 Pomáháme dědečkovi sklízet);
  • logopedická chvilka - „Kdo je to?":
  Sedí sama na stromě,
  večer smutně houká,
  světlé oči, silné peří,
  do tmy stále kouká.
  Hádej, hádej,
  hádej znova,
  kdopak je to?
  Inu sova.

  Použitá literatura:
  Balík, J.: Hrátky se zvířátky z lesů a strání. Praha: Rotag, 2001, ISBN 80-901182-6-7.
  Balík, J.: Pohádky z rozkvetlé louky a stříbrné tůňky. Praha: Rotag, 2002, ISBN 80-903175-0-2.
  Bartůněk, D.: Hry v přírodě s malými dětmi. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-539-3.
  Claycomb, P.: Školka plná zábavy. Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-120-4.
  Ekologická výchova v mateřských a základních školách. Pardubice: Ekocentrum Paleta, 2002, ISBN 80-239-0386-1.
  Hrubín, F.: Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2006, ISBN 80-00-01652-4.
  Jurkovič, P.: Pohádky z rozkvetlé louky a stříbrné tůňky. Praha: Rotag, 2002, ISBN 80-903175-0-2.
  Nováková, M.: Čáry-máry předškoláka. Nové Město nad Metují: Nomi, 2001, ISBN 80-238-7080-7.
  Nováková, M.: Rok předškoláka, léto. Nové Město nad Metují: Nomi, 2003, ISBN 80-239-0700-X.
  Smith, Ch .A.: Třída plná pohody. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-602-0.
  Štíplová, L.: Hrajeme si celý rok. Ostrava: Librex, 2001 - 2002, ISBN 80-7228-316-2.
  Veberová, E.: Náš svět. Praha: Albatros, 1995, ISBN 80-00-00214-0.
  Zeman, J.: Dobrodružství veverky Zrzečky. Praha: Erika - Petra, 1998, ISBN 80-7190-648-4.

  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
  Nahlásit příspěvek
  INFO
  Publikován: 07. 01. 2008
  Zobrazeno: 18677krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  OHEROVÁ, Alexandra. Léto s veverkou Zrzečkou. Metodický portál: Články [online]. 07. 01. 2008, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1776/LETO-S-VEVERKOU-ZRZECKOU.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.