• osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • porozumět slyšenému;
 • sledovat a vyprávět příběh;
 • samostatně vyjadřovat pocity, mínění, úsudky;
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, umět vyjádřit, o čem uvažuji.
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • porozumět slyšenému;
 • sledovat a vyprávět příběh;
 • samostatně vyjadřovat pocity, mínění, úsudky;
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, umět vyjádřit, o čem uvažuji.
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • porozumět slyšenému;
 • sledovat a vyprávět příběh;
 • samostatně vyjadřovat pocity, mínění, úsudky;
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, umět vyjádřit, o čem uvažuji.
 • Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Naše země
  Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Naše země

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok je zaměřen na seznamování dětí se světem lidí, kultury a umění, osvojování si poznatků o prostředí, ve kterém děti žijí.

  Očekávané výstupy:

  • osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;

  • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;

  • porozumět slyšenému;

  • sledovat a vyprávět příběh;

  • samostatně vyjadřovat pocity, mínění, úsudky;

  • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, umět vyjádřit, o čem uvažuji.

  Časový rozsah: 1 týden

  Věková skupina: 5 - 6 let


  Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok je zaměřen na seznamování dětí se světem lidí, kultury a umění, osvojování si poznatků o prostředí, ve kterém děti žijí.
  Očekávané výstupy:

  • osvojit si elementární poznatky o své zemi a její kultuře;
  • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
  • porozumět slyšenému;
  • sledovat a vyprávět příběh;
  • samostatně vyjadřovat pocity, mínění, úsudky;
  • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, umět vyjádřit, o čem uvažuji.

  Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 5 - 6 let


  Úvod:

  Integrovaný blok seznamuje děti s naší zemí, její historií, krajinou a státními znaky. Integrovaný blok je možné dále doplnit o další kapitoly.

  Pomůcky:

  • vlajka ČR;
  • obrázek státního znaku ČR;
  • omalovánka vlajky;
  • slepá mapa ČR;
  • obrazový materiál (pohlednice, výstřižky z novin a časopisů atd.);
  • výtvarný materiál (čtvrtky, olejové pastely, temperové barvy, pastelky, nůžky, lepidlo, křídy, mléko, špejle atd.);
  • ilustrovaná nástěnná mapa ČR;
  • promítačka;
  • diapozitivy;
  • tužka, pastelky;
  • šátky z monofilu;
  • česká hymna;
  • demonstrační obrázky - stromy.
  Činnosti

  1. den:

  • vysvětlení pojmu státní svátek:
   • vznik Československé republiky 28. 10. 1918;
   • historie;
  • vysvětlení pojmu svátek:
   • dny pracovního klidu;
   • neděle;
   • jmeniny;
   • které dny, svátky nechodíme do MŠ;
  • státní symboly:
   • českých státních symbolů je 7 (Velký státní znak, Malý státní znak, Česká vlajka, Prezidentská standarta, Státní pečeť, Státní barvy (trikolóra) a státní hymna „Kde domov můj";
  • česká vlajka:
   • barvy, pole, kde všude můžeme vidět státní vlajku (auta);
   • vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky;
   • pokud se vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů;
   • oficiální státní symbol, který vyvěšujeme na státní budovy v dny státního svátku;
  • rozhovor: „Jak oslavíte s rodiči státní svátek nebo jak strávíte volno?"
  • výtvarné vyjádření na téma: „Jak oslavíme svátek naší země?"

  2. den:

  • četba pověsti „O praotci Čechovi";
  • rozhovor, volné vypravování k četbě:
   • Jak se jmenovali bratři praotce Čecha?
   • Proč se rozhodli jít hledat nové území?
   • Jak se jmenovala hora, kde se usadili?
   • Proč se tam usadili?
   • Po kom se jmenuje naše země?
  • práce s mapou a obrazovým materiálem:
   • vyhledání hory Říp na dětské nástěnné mapě;
   • prohlížení obrazové publikace o české zemi;
   • pozorování tvaru hory Říp - jaký má tvar (kopec nebo helma);
  • výtvarné vyjádření obsahu pověsti, technika - kresba křídou namáčenou v mléce.

  3. den:

  • promítání diapozitivů České republiky:
   • komentář a hodnocení dětí;
   • sdělování, která místa již děti navštívily, jak se jim tam líbilo, co je zaujalo;
  • kolektivní práce dětí - výtvarné ztvárnění:
   • malba na formát čtvrtky A1 - hora Říp a okolí;
  • kresba členů družiny praotce Čecha, každé z dětí nakreslí jednu postavu;
  • koláž.

  4. den:

  • seznamování se státními symboly;
  • pozorování vlajky, rozložení barev, procvičení geometrických tvarů;
  • vybarvovaní české vlajky, výroba vlajky - připevnění na špejli;
  • seznámení se státními znaky:
   • Malý státní znak - červený štít se stříbrným dvouocasým lvem ve skoku se zlatou korunkou a zlatou zbrojí, používá se na razítka a pečetidla úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedule označující památné stromy, k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci (např. soudy);
   • Velký státní znak - reprezentuje spojení všech historických zemí státu - Čech, Moravy a Slezska, Čechy symbolizuje červené pole: 2 × stříbrný dvouocasý lev ve skoku, Moravu modré pole: stříbrno-červeně šachovaná orlice ze zlatou korunou a Slezsko černá orlice se zlatou korunou ve zlatém poli, slouží k vnější reprezentaci státu, označení budov, státních orgánů či úřadů;
  • rozhovor: „Kde jste viděli některý ze státních symbolů, dokážete je popsat?"
  • poslech státní hymny - vysvětlení textu;
  • výtvarné vyjádření obsahu hymny - kresba.

  5. den:

  • český národní strom - lípa malolistá, též lípa srdčitá;
  • druhy stromů, obrázkový materiál - 3 listnaté (kaštan, lípa, bříza) a 3 jehličnaté (smrk, borovice, modřín), správné určení druhu, děti se pokusí charakterizovat rozdíly a roztřídit stromy do skupin;
  • národní strom:
   • téměř každý stát má svůj národní strom, víte, který je typický pro Česko nebo jiné státy? (např. Kanada - javorový list, Rusko - bříza);
   • práce s atlasem světa a globusem;
  • výtvarná chvilka - frotáž listu lípy, pozorování tvaru listu a žilnatiny;
  • vycházka do parku - vyhledávání lípy a dalších listnatých stromů.

  6. den:

  • výtvarná chvilka - koláž na téma: Moje země - mapa ČR (noviny, časopisy a pohledy s obrázky z Čech);
  • práce s mapou, sousední státy atd.:
   • učitelka předem připraví na čtvrtku A5 obrys České republiky;
   • děti pracují s mapou a atlasem, snaha o umístění obrázků jednotlivých měst, krajin atd. tak, aby odpovídaly skutečnému umístění na mapě;
   • zhodnocení práce dětmi i učitelkou.

  7. den:

  • poslech skladeb:
   • B. Smetana: Z českých luhů a hájů - pohybové vyjádření hudby;
   • B. Smetana: Vltava - výtvarné vyjádření obsahu skladby, malba při poslechu;
  • práce s mapou - slepá mapa, vyznačení řek, pohoří, nížin atd.;
  • výlet na horu Říp.

  Použitá literatura:
  Čornej, P.: Dějiny českých zemí. Praha: Fragment, 2003, ISBN 80-7200-760-2.
  Drijverová, M.: České pověsti pro malé děti. Praha: Sid & Nero, 2006, ISBN 80-86753-04-2.
  Drijverová, M.: České pověsti pro malé děti 2. Praha: Sid & Nero, 2004, ISBN 80-86753-00-X.
  Jirásek, A.: Staré pověsti české. Praha: Albatros, 2003, ISBN 80-00-01213-8.
  Plicka, K.: Praha ve fotografii. Praha: Panorama, 1980.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám