• naučit se překonávat jazykové bariéry;
 • zbavit se ostychu při kontaktu se svým kamarádem;
 • spolupracovat s ostatními;
 • porozumět cizímu jazyku;
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.
 • Časový rozsah: 1 rok (časový rozsah 1 bloku - 5 dnů)
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • naučit se překonávat jazykové bariéry;
 • zbavit se ostychu při kontaktu se svým kamarádem;
 • spolupracovat s ostatními;
 • porozumět cizímu jazyku;
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.
 • Časový rozsah: 1 rok (časový rozsah 1 bloku - 5 dnů)
  Věková skupina: 5 - 6 let" />
 • naučit se překonávat jazykové bariéry;
 • zbavit se ostychu při kontaktu se svým kamarádem;
 • spolupracovat s ostatními;
 • porozumět cizímu jazyku;
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.
 • Časový rozsah: 1 rok (časový rozsah 1 bloku - 5 dnů)
  Věková skupina: 5 - 6 let" /> Spolupráce bez hranic
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Spolupráce bez hranic

  Spolupráce bez hranic

  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Autor Věra Veselá
  Charakteristika integrovaného bloku: Projekt si klade za cíl, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české mateřské škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty. Témata 4 bloků jsou vybírána tak, aby je bylo možno plnit i neverbálními způsoby kontaktu. Každý integrovaný blok je zpracován v češtině a v němčině.

  Očekávané výstupy:

  • naučit se překonávat jazykové bariéry;

  • zbavit se ostychu při kontaktu se svým kamarádem;

  • spolupracovat s ostatními;

  • porozumět cizímu jazyku;

  • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;

  • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.

  Časový rozsah: 1 rok (časový rozsah 1 bloku - 5 dnů)

  Věková skupina: 5 - 6 let


  Charakteristika integrovaného bloku: Projekt si klade za cíl, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české mateřské škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty. Témata 4 bloků jsou vybírána tak, aby je bylo možno plnit i neverbálními způsoby kontaktu. Každý integrovaný blok je zpracován v češtině a v němčině.
  Očekávané výstupy:

  • naučit se překonávat jazykové bariéry;
  • zbavit se ostychu při kontaktu se svým kamarádem;
  • spolupracovat s ostatními;
  • porozumět cizímu jazyku;
  • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
  • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých.

  Časový rozsah: 1 rok (časový rozsah 1 bloku - 5 dnů)
  Věková skupina: 5 - 6 let


  Naše mateřská škola v roce 2002 uzavřela první partnerskou smlouvu o spolupráci s německou evangelickou mateřskou školou - Partnerství MŠ Aš, Okružní a MŠ Olešnice (SRN). Počáteční projekt se jmenoval „Prostory k setkávání" a byl určen dětem mezi pátým a šestým rokem. Cílem byla výměna informací, zkušeností a tradic mezi českou a saskou mateřskou školou.

  Projekt nabízel možnost výměny zkušeností nejen mezi učitelkami, ale i mezi dětmi a rodiči. Vzájemné návštěvy a společně organizované akce nebo slavnosti podporovaly prohloubení vztahů mezi dětmi i učitelkami. Děti postupně mezi sebou překonaly počáteční ostych a komunikační bariéry.

  Projekt byl zahájen společnou hrou, při které si děti našly svého kamaráda - partnera, s kterým spolupracovaly po celou dobu trvání projektu. Důležitým úkolem bylo navázat osobní vztahy mezi dětmi i učitelkami, což se zdařilo.

  Velmi přínosné pro bližší profesní i osobní kontakty mezi učitelkami byly sobotní semináře, v nichž si pedagogové vyměňovali názory a zkušenosti. Zadávaná cvičení byla zpracovávána ve smíšených česko-německých skupinách.

  Roční projekt „Spolupráce bez hranic" je sestaven ze čtyř týdenních bloků:

  1. „Mám poklad" - umět společně objevovat a radovat se z poznaného, tvořivě zpracovávat nabízený materiál;
  2. „Dálka a blízkost" - přicházet zážitkem k novým zkušenostem, učit se pozorovat různé detaily, společně se podílet na tajemných hrách;
  3. „Ticho" - pociťovat jemné rozdíly, které všestranně obohacují život, prožívat poznané ticho, společně objevovat nové hry;
  4. „Buď můj kamarád" (podrobně rozpracováno v článku).

  Projekt byl koncipován tak, že se děti během roku po čtyři týdny denně od pondělí do pátku setkávaly v české a německé mateřské škole. Všechny děti se společně zapojovaly do nabízených činností. České děti dojížděly do německé mateřské školy a německé děti naopak do české mateřské školy.

  Součástí projektu bylo i několik doprovodných akcí - např. dožínky, sportovní den, moje město - které umožnily dětem častěji se vídat, společně si hrát, poznávat prostředí druhého kamaráda.

  Vyvrcholením byl společný třídenní pobyt dětí v městečku Schőneck (SRN) na statku. Projekt byl připraven pro 24 dětí - 12 dětí českých a 12 německých.

  Pracovali jsme s dětmi ve dvou jazykově smíšených skupinách po 12 dětech na každé straně hranice, s každou skupinou pracovaly 2 učitelky (česká a německá). Děti měly svého kamaráda, se kterým tvořily dvojici při společných činnostech (12 párů dětí).

  Týdenní blok: BUĎ MŮJ KAMARÁD

  Pedagogický záměr:

  • učíme děti chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když mluví jiným jazykem a jinak se chovají;
  • vedeme děti k tomu, aby se uměly rozdělit, poznávaly radost na straně darujícího i obdarovaného;
  • učíme je spolupráci ve dvojici s německy mluvícím kamarádem;
  • učíme je hravou formou jednoduše komunikovat v cizím jazyce (např. pojmenovat ovoce, počítat, pozdravit, poděkovat).

  Pomůcky:

  • motivační obrázek (2 kamarádi se dělí o sladkost);
  • novinový papír;
  • čokoládové tyčinky (trubičky);
  • hodně ovoce na salát (podle počtu dětí) - lze přinést po domluvě s rodiči jako domácí úkol, prkénka na krájení ovoce, nože, mísa, lis na citron, misky podle počtu dětí, cukr (případně med);
  • mísa na slupky;
  • korálky s písmenky;
  • kulatá gumička;
  • půlené obrázky;
  • modelína.
  1. DEN - SETKÁNÍ

  Činnosti:

  • motivační obrázek - 2 kamarádi se dělí o sladkost - děti popisují děj:
   • vymyslí jména postav na obrázku, příběh;
   • popisují důsledky jednání, vyjadřují pocity obdarovaného a darujícího, radost, vlastní zážitky a zkušenosti;
   • co je správné (např. papír od sladkostí nepatří na zem, ale do koše);
  • vyprávění vlastního zážitku:
   • „Setkali jste se někdy s někým, kdo byl lakomý? Nechtěl se s vámi rozdělit, nebo vám něco půjčit?";
  • experiment:
   • na talířku uprostřed kruhu je méně čokoládových tyčinek, než je dětí;
   • děti porovnají počet a zjistí, že se nedostane na všechny;
   • hledají řešení situace - tyčinky lze rozlomit na polovinu, pak se dostane na každého;
  • hra s novinovým papírem:
   • 1 dítě dostane novinový list - trháním přepůlí na polovinu;
   • polovinu si ponechá a druhou polovinu dá svému kamarádovi;
   • takto hra dále pokračuje, obdarovaní kamarádi opět svůj papír trháním půlí a znovu předávají dalším dětem, až jsou všichni kouskem papíru obdarováni;
   • mravní ponaučení - je milé podarovat svého kamaráda, nebýt sobecký.
  2. DEN - PŘIPRAVUJEME SALÁT

  Činnosti:

  • ovoce:
   • dvojice dětí sedí u sebe, spolu s učitelkou si ukazují ovoce;
   • děti pojmenují, určí barvu, počet (německy a česky);
  • obrázky:
   • pak děti samy vybírají obrázky, pojmenují („Kdo si pamatuje, jak se to řekne německy, česky?") a přiřadí ke skutečnému ovoci;
  • říkadla - řekneme si říkadla vztahující se k tématu:
   • učitelka oloupe ovoce;
   • děti ho krájí na malé kousky - dají do společné mísy, přikyselí citronem, osladí, zamíchají a salát rozdělí do misek;
  • hra „Ovocný košík":
   • děti si vyberou obrázek ovoce, který není celý;
   • ve dvojicích hledají chybějící části obrázků, které jsou ukryty v místnosti;
   • děti kombinují, které části obrázků k sobě patří;
  • modelování, kreslení ovoce, další variantou jsou pracovní listy na grafomotorická cvičení (koulení jablka, kreslíme banán apod.).
  3. DEN - KAMARÁDI - PÍSNIČKA

  Činnosti:

  • píseň - učíme se písničku „Ať jsi holka nebo kluk";
  • říkadlo - „Kamarád":

  Kamarád, kamarád je ten, koho mám rád,
  pomůže, poradí, po ruce mě pohladí.
  Kamarád, kamarád je ten, koho mám rád.
  My jsme všichni kamarádi, protože se máme rádi.

  • hra s barevnými kolečky:
   • každá dvojice sbírá kolečka jedné barvy;
   • kolečka nosí do kruhu (hnízda);
   • na konci hry se kolečka spočítají a určí, která dvojice jich má nejvíc;
  • kresba kamaráda - k dispozici jsou rozmanité výtvarné materiály (voskové pastely, fixy, křídy) a formáty papíru;
  • dramatizace na téma „Nejsem lakomá, ráda se rozdělím" nebo „Mám, ale nedám...":
   • beze slov předvedou nejprve učitelky (využívají různá gesta, posunky);
   • hodnotíme společně s dětmi, snažíme se poznat, co scénka vyjadřovala.
  4. DEN - NÁRAMEK

  Činnosti:

  • říkáme si jména dětí, jakým písmenkem začínají, děti písmenka poznávají, vyhledávají, z písmenek si sestavují jméno (někdo to už umí sám, někomu pomůže učitelka nebo kamarád);
  • pak mohou z korálků s písmenky složit a navléci na gumičku své jméno, popřípadě náramek doplnit dalšími ozdobnými korálky, sváží oba konce (i za pomoci učitelky) a náramek si mohou na památku se svým kamarádem vyměnit.
  5. DEN - BRAMBORÁČEK

  Činnosti:

  • kouzelný košík - pojmenovat přinesené druhy zeleniny - česky / německy;
  • hra „na nákup":
   • děti si ve dvojicích vyberou „nákup" (ovoce, zeleninu) a pojmenují v obou jazycích;
  • bramboráček:
   • výroba „bramboráčka" nebo „mrkváčka" pro kamaráda - ze zeleninových plodů a přírodního materiálu, jako jsou např. koření, šípky, listy, větvičky, sláma;
  • pohybová chvilka zaměřená na zručnost a obratnost:
   • skáčeme v bramborových pytlích;
   • vozíme na kolečku brambory - vyznačenou trasou.
  Závěr

  Děti poznaly nové kamarády, společně mezi sebou zkusily verbálně i neverbálně komunikovat a spolupracovat. Učily se respektovat potřeby druhých. Zjistily, že i neznámé prostředí jim může poskytnout bezpečí a mnoho nových podnětů a že přátelství se dá navázat i v cizojazyčném prostředí.

  Během cesty mikrobusem načerpávaly nové poznatky z cest do zahraničí a odlišné kultury.

  Rodiče z obou partnerských mateřských škol naši spolupráci a aktivity, na kterých se společně podílíme, přivítali kladně. Ve spolupráci s německými partnery chceme i nadále v dalším roce pokračovat. Naše mateřská škola se sloučila se základní školou. Naším programem se společně snažíme vytvořit podmínky pro výuku němčiny od mateřské školy s plynulou návazností na školu základní.

  Literatura:
  Prokopová, H.: Učíme děti německy. Ostrava: PEG, 1991.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek