Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Školní řád Mateřské školy Bakov nad Jize...

Školní řád Mateřské školy Bakov nad Jizerou

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Dagmar Vlastová
Příspěvek ukazuje jeden způsob zpracování školního řádu v konkrétní mateřské škole.

Školní řád Mateřské školy Bakov nad Jizerou byl zpracován v souladu s následujícími platnými právními předpisy a normami:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, § 50;
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Články školního řádu:

 1. pravidla provozu;
 2. práva a povinnosti rodičů;
 3. práva dětí;
 4. podmínky zacházení s majetkem;
 5. spolupráce s partnery.
1. Pravidla provozu

Zápis a způsob přijímání dětí do MŠ:

 • zápis provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a městským rozhlasem;
 • ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, a informuje rodiče zasláním "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ";
 • o přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka takto:
  • děti s trvalým bydlištěm v Bakově nad Jizerou a jeho městských částech;
  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky;
  • děti zaměstnaných matek;
  • dle volné kapacity MŠ lze zařazovat i mladší děti matek na MD;
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Provoz mateřské školy

Mateřská škola je pětitřídní, čtyři třídy jsou v pavilónových budovách, jedna třída v přízemí vily v Palackého ulici č.p. 311. V každé třídě jsou děti všech věkových skupin. Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Děti se do MŠ přijímají zpravidla do 8.15 hodin, příchody a odchody lze po dohodě s rodiči uskutečnit v průběhu celé provozní doby. Důvodem je snaha přiblížit život v MŠ co nejvíce prostředí rodiny při respektování individuálních biorytmů dětí.

V období prázdnin bývá provoz MŠ přerušený zpravidla na 4 týdny. Přerušení nebo omezení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav pracuje ve škole logopedický kroužek, kam docházejí individuálně rodiče se svým dítětem - každé liché pondělí od 12.30 do 16.00 hod.

Ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav pracuje též na škole kroužek výuky hry na flétnu a keramický kroužek.

Docházka dětí, omlouvání jejich nepřítomnosti

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem, a to osobně zápisem do sešitů v šatnách, nebo telefonicky na č. 326 781 502. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Styk s rodiči

Dítě předá učitelce zákonný zástupce. V zájmu dítěte nahlásí jeho případné zdravotní, ale i jiné potíže. Učitelka předá dítě zákonnému zástupci a zároveň poskytne případné informace týkající se chování dítěte v době pobytu v mateřské škole. Pověřené osobě předá učitelka dítě pouze na základě zmocnění této osoby zákonným zástupcem dítěte (formuláře u třídních učitelek).

Rodiče okamžitě nahlásí učitelce změny týkající se dítěte (změna bydliště, zdravotní pojišťovny, pediatra, tel. číslo rodičů apod.). Pokyny, aktuální informace, různá sdělení jsou zveřejňovány na nástěnkách. Konzultační hodiny s ředitelkou lze dohodnout ústně nebo po telefonu. Učitelky poskytují běžné informace o prospívání dětí v mateřské škole při předávání dětí (při přijímání). V případě zájmu a potřeby rovněž také soukromě v předem domluveném termínu.

Stravování

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah je stanoven tak, aby se dítě vždy stravovalo, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole. Stravné se hradí formou sporožira nebo složenkou. Omlouvání ze stravování se provádí 24 hodin předem zápisem do sešitů v šatnách nebo telefonicky. Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí.

Úplata za předškolní vzdělávání

viz samostatná směrnice, upravovaná vždy k 30. 6. příslušného roku.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

V rámci bezpečnosti a zdraví dětí zodpovídají zákonní zástupci za bezpečné oblečení a obutí dětí. Z důvodu předcházení úrazu dbají na to, aby předměty a hračky, které si děti do MŠ přinášejí z domova, splňovaly podmínky bezpečnosti. Nedovolené jsou zejména ostré předměty, tvrdé bonbony, žvýkačky, pantofle apod.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (viz Styk s rodiči). Při náhlém onemocnění dítěte či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje dle pokynů HS. V průběhu dne vedou učitelky v případě zjištění odchylky od běžného zdravotním stavu dětí v třídní dokumentaci záznamy o jeho průběhu.

Zákonný zástupce dítěte musí při nástupu doložit potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem, do MŠ může být přijímáno pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Děti jsou pojištěné.

Obsah vzdělávání zaměříme na vytváření povědomí dětí o významu péče o čistotu a zdraví. Prostřednictvím projektů, které tvoří přílohy Školního vzdělávacího programu, prohloubíme povědomí dětí o tom, že nesmí ohrožovat zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. Pochopí, že všichni lidé mají stejná práva. Budeme se snažit předcházet projevům násilí, ubližování a ponižování. V případě nutnosti budeme řešit konkrétní případy s rodiči.

Oblečení a hygienické potřeby dětí:

 • bačkory;
 • oblečení, které umožní volnost pohybu (hry na zahradě, vycházky do přírody);
 • oblečení do deště a chladného počasí;
 • vhodné je i náhradní spodní prádlo;
 • pyžamo - v případě, že dítě v MŠ pobývá v době odpoledního odpočinku;
 • kapesník;
 • hrneček.

Doporučujeme tyto předměty označit jménem dítěte nebo jemu přidělenou značkou.

Školní vzdělávací program

Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, do kterého je možné nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě obdržet jeho kopii. Program je uložen u ředitelky školy.

Režim dne

Režim dne je stanoven pouze orientačně. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmu a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajištění správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je dodržován pitný režim. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují do režimu dne tělovýchovné chvilky.

2. Práva a povinnosti rodičů
 • rodiče mají právo na informace o dětech, poskytování poradenských služeb, právo na informace o vzdělávacím programu;
 • rodiče mají právo pobývat se svým dítětem ve třídě v době adaptace a dle svého zájmu a po dohodě s učitelkou vstupovat do her svého dítěte;
 • rodiče mají právo podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, spolurozhodovat při plánování programu MŠ;
 • rodiče mají právo podat k ředitelce školy stížnosti, oznámení i podněty, a tak usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v MŠ;
 • rodiče mají povinnost v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy;
 • povinnosti pro rodiče vyplývají rovněž v článku 1.
3. Práva dětí

Každé dítě v Mateřské škole Bakov nad Jizerou má právo na respektování Úmluvy o právech dítěte. Každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb. Tato práva ve své práci respektují všichni zaměstnanci mateřské školy.

4. Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí

Společně si vytvoříme pravidla společného soužití ve třídě, včetně šetrného zacházení s vybavením. Svobodu dětí vyvážíme nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat tato pravidla. Děti se budou zapojovat do jednoduchých úklidových prací ve třídě i na školní zahradě (uklízení hraček atd.).

5. Spolupráce s partnery

Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ, ŠD, ZUŠ Bakov n. Jizerou, Domem s pečovatelskou službou v Bakově n. Jizerou, Domem dětí a mládeže v Mladé Boleslavi, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. Formy spolupráce jsou blíže specifikovány v Ročním plánu školy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám