Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > INICIATIVY VE VZDĚLÁVÁNÍ

INICIATIVY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
Rozvoj občanské společnosti po roce 1989 vrátil do vývoje vzdělávání fenomén sdružování v podobě různých asociací, občanských sdružení či organizací jiných právních forem. Hlavním motivem, kromě výměny zkušeností, bylo většinou prosazení nějakého myšlenkového proudu, ideje, záměru či projektu. V této rubrice naleznete informace o některých organizacích a iniciativách a projektech.

Rozvoj občanské společnosti po roce 1989 vrátil do vývoje vzdělávání fenomén sdružování v podobě různých asociací, občanských sdružení či organizací jiných právních forem. Hlavním motivem, kromě výměny zkušeností, bylo většinou prosazení nějakého myšlenkového proudu, ideje, záměru či projektu. V této rubrice naleznete informace o některých organizacích a iniciativách a projektech.

V případě, že nenaleznete v seznamu program, projekt či organizaci, o nichž si myslíte, že by zde měly být, napište nám.


ORGANIZACE

Asociace předškolní výchovy - www.aspv.cz
Usiluje o zlepšení informovanosti učitelské i rodičovské veřejnosti. Pořádá odborné a vzdělávací akce a odborné dílny, podporuje studijní, ediční a propagační činnost (např. soutěž Správná hračka), vykonává poradenskou a informační službu.

Asociace waldorfských mateřských škol ČR - home.tiscali.cz/fousek/
Sdružuje učitelky waldorfských mateřských škol a podporuje jejich rozvoj i rozvoj dalších iniciativ pracujících na principech waldorfské pedagogiky, podporuje rozvoj vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky předškolního věku a prosazuje zájmy waldorfských mateřských škol v oblastech rovnoprávného legislativního zakotvení.

Moravský svaz předškolní výchovy (MSPV)
Dobrovolná profesní organizace pracovníků v oblasti předškolní výchovy a všech zainteresovaných jednotlivců, skupin i kolektivů. Jeho působnost je určena především pro Moravu a Slezsko, ale tímto územním hlediskem není nijak omezována. Sídlem MSPV je Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace. MSPV je organizací otevřenou všem, kteří mají zájem o dětí v předškolním vzdělávání. Zájemci o členství se mohou přihlásit na následujících kontaktech:
tel.: 585 013 239, e-mail: mskomenskeho@tiscali.cz
tel.: 585 231 010, e-mail: mszey.olc@volny.cz

OMEP - www.omep-usnc.org
Je jedinou celosvětovou nevládní organizací zaměřenou na děti ve věku 0-8 let. Úzce spolupracuje s organizacemi UNICEF a UNESCO. Členy OMEPu je více nežli 60 Národních komisí po celé zeměkouli. Jednotlivci jsou s OMEPem ve spojení prostřednictvím těchto Národních komisí.

Podblanické ekocentrum - www.csopvlasim.cz
Mateřským školám nabízí účast v síti Středočeská Mrkvička (síť MŠ se zájmem o ekovýchovu), výukové programy pro předškoláky, semináře a terénní exkurze pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání, každoroční pedagogickou konferenci "Výchova a vzdělávání pro život", konzultace v oblasti začleňování EVVO do vzdělávacích programů, časopisy a publikace, půjčování knih a videokazet.

Společnost křesťanských mateřských škol

Společnost Montessori - www.montessoricr.cz
Klade si za cíl přispět k rozvoji alternativního školství v ČR a sdružovat veřejnost, která má zájem na rozšiřování vzdělávání metodou Montessori, podporovat činnost škol akceptujících metodu Montessori, pořádat vzdělávací kursy a semináře, vydávat metodické pomůcky a poskytovat poradenství při aplikaci metody Montessori.

Společnost pro předškolní výchovu - www.spolecnostpv.cz
Je to nezávislé dobrovolné občanské sdružení odborníků z oblasti teorie i praxe péče o děti předškolního věku. Její základní cíl, vycházející z Úmluvy o právech dítěte, je hájit zájmy a práva dětí (zejména předškolního věku) v nejširším slova smyslu. Nabízí akreditované vzdělávací programy a semináře pro pedagogy.


PROJEKTY

KUKADLA - JAKHORA - www.sbscr.cz
Projekt společnosti Step by step má za cíl zvýšit připravenost romských dětí na školní docházku kvalitní předškolní přípravou a zabezpečit vhodný výběr základní školy a úspěšný začátek na 1. stupni ZŠ. Projekt je převážně určen romské komunitě a pedagogům MŠ a 1 stupeň ZŠ.

Škola podporující zdraví (ŠPZ) - www.nszm.cz
Tento Projekt WHO je určen pro základní a mateřské školy. Koordinátorem projektu je Státní zdravotní ústav. Projekt je podporován ze strany Zdravých měst ČR. Mateřské školy, které jsou členem sítě ŠPZ, mají vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje své školy, jejímž cílem je vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů), podporuje zdraví lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní) a v rovnováze s prostředím přírodním a společenským.

Středočeská Mrkvička - www.csopvlasim.cz
Síť mateřských škol ze Středočeského kraje se zájmem o ekologickou výchovu, která funguje od roku 2002. Název Středočeská Mrkvička je odvozen od názvu podobného projektu pro základní a střední školy ve Středočeském kraji - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Projekt zajišťuje Podblanické ekocentrum ČSOP. Tato síť slouží pro zprostředkovávání metodické pomoci, setkávání a výměnu zkušeností, vzájemnou komunikaci, spolupráci a podporu pedagogických pracovníků a MŠ realizujících ekologickou výchovu. Hlavní náplň činnosti tvoří pravidelné rozesílky (cca 4x ročně), v jejichž rámci pedagogové a školy získávají aktuální informace, nabídky a metodické materiály.

Myslí celá škola - www.kritickemysleni.cz
Projekt, jehož cílem je vyškolit ve škole větší počet učitelů ve strategiích a metodách programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) a dosáhnout "kritického" množství učitelů proškolených v RWCT v učitelském sboru.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám