• Mít povědomí o životním prostředí a jeho ochraně v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a různorodý.
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
 • Vnímat, že změny v přírodě jsou přirozené.
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, chránit přírodu v okolí atd.
 • Časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let" />
 • Mít povědomí o životním prostředí a jeho ochraně v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a různorodý.
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
 • Vnímat, že změny v přírodě jsou přirozené.
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, chránit přírodu v okolí atd.
 • Časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let" /> Voda v okolí Mladé Boleslavi
  Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Voda v okolí Mladé Boleslavi

  Voda v okolí Mladé Boleslavi

  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Autor Pavlína Šimůnková


  Charakteristika integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Pozorování bylo realizováno v okolí Mladé Boleslavi u řeky Jizery a potoku Klenice. Děti se hravou formou seznámí s vlastnostmi vody, s koloběhem vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí.
  Očekávané výstupy:

  • Mít povědomí o životním prostředí a jeho ochraně v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.
  • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a různorodý.
  • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
  • Vnímat, že změny v přírodě jsou přirozené.
  • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, chránit přírodu v okolí atd.

  Časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 4 - 6 let


  Voda je kapka rosy, slza smutku, radosti, voda je živel, ale i rosa či déšť.
  Voda jsou tůňky, řeky a rybníky, přehrady, ale i moře a oceány.

  Příchod jara nás inspiroval k novým činnostem.S dětmi jsme začali uskutečňovat pokusy s různými semeny rostlin, například jsme pozorovali proces klíčení fazolí a hrášku, které děti zasadily. Děti se o rostlinky staraly. Přirozenou cestou jsme se seznámili s významem vody nejen pro člověka, ale i pro rostliny a živočichy. Děti si uvědomily, že voda je nezbytně nutná k životu. Bez vody by ani žádná rostlina nevyrostla.

  Hlavní cíl:
  • vytvořit povědomí o sounáležitosti s živou i neživou přírodou.
  Dílčí cíle:
  • Seznámení s místem, ve kterém děti žijí. Zaměřili jsme se na vodní toky a jejich povodí. Potok Klenice – protéká parkem Štěpánkou. Řeka Jizera – protéká městem Mladá Boleslav.
  • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí.
  • Uvědomění si, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také naopak poškozovat a ničit.
  • Rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
  • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou.
  Očekávané výstupy:
  • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, jak se vyhnout nebezpečí.
  • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že chování člověka ovlivňuje životní prostředí.
  • Rozlišovat aktivity, které mohou životní prostředí podporovat a které je mohou poškozovat.
  • Pomáhat pečovat o životní prostředí – nakládat vhodně s odpadem, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí.
  Plán činností k tématu
  A – voda jako přírodní živel:
  • Projekce DVD KOSTIČKY –zde se děti dozvědí základní informace o vodě, např. jaké je celkové množství vody na světě a v jakých formách, také o čistotě vody, o využití vody v průmyslu, o důležitosti vody k životu a o živočiších žijících ve vodě nebo v blízkosti vody.
  • DVD Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu (Z. Miler) – koloběh vody.
  • Pozorování blízkého prostředí při vycházkách – potok Klenice, který protéká parkem Štěpánkou.
  • Pozorování změn toku Klenice – porovnávání fotografií se současným stavem, například vylití potoku Klenice ze svého koryta.
  • V jakých formách a kde se voda vyskytuje – ledovce, prameny, řeky, moře, oceány.
  • K čemu je voda využívána – k vaření, k pití, k mytí nádobí, k zalévání květin, ke koupání, k čištění silnic a chodníků, k hašení požárů, k výrobě elektřiny.
  • Návštěva HZS – seznámení s prací hasičů, důležité telefonní číslo 150 a v jakém případě ho vytáčíme.
  • Rozeznávání různých zvuků z CD – zvuky vody – řeka, tekoucí voda z vodovodního kohoutku, pití vody atd.
  • Vytváření nových zvuků prostřednictvím vody, např.: přelévání vody, plácnutí dlaně o hladinu, vhození různých předmětů do vody, ždímání látky nasáklé vodou, foukání brčkem do sklenice vody.
  • Poučení o možných nebezpečných situacích (povodeň), doporučujeme použít materiály o povodni v Praze 2002 nebo dětský film Myška a povodeň – Krteček (Z. Miler).
  • Kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse bezprostředně po shlédnutí filmu: je možné zabránit povodni, co všechno dělat, když povodeň nastane. Děti necháme volně se vyjádřit, neskákáme jim do řeči. 
   Obrázek
   1. Obrázek

    

  • Práce s encyklopediemi a obrázkovým materiálem.
  • Porovnávání čistoty vody, porovnávání vzorků vody z vodovodu a vzorku vody z potoku Klenice a z Jizery, získávání pitné vody, její filtrace, exkurze s odborným výkladem do čističky vody Podlázky a Klokočka.
  • Výlet k řece Jizeře – pozorování řeky a jejího okolí, co do vody patří x nepatří.
  • Smysluplné přispívání k péči o životní prostředí. Dbáme o pořádek a čistotu nejen v okolí potoka, chráníme přírodu.
  • Ekohry.
  • Seznámení se symfonickou básní B. Smetany Vltava, návštěva myslivny v Jabkenicích, kde se nachází muzeum B. Smetany, zajímavosti ze skladatelova života, např.:stále komponoval, i když ohluchl.
  • Poslech skladby Vltava, vysvětlení jednotlivých částí.
  • Hudební doprovod skladby – plastové láhve naplněné vodou. Doprovod v režii dětí, jedno dítě představuje dirigenta.
  • Při poslechu skladby Vltava stříhání modrého papíru do tenkých pruhů. Každé dítě dostane papír A4, nastřihne a bude stříhat do spirály tak, aby nepřestřihl, vznikne jim dlouhý nerovnoměrný pruh papíru (děti nevědomky začnou stříhat do rytmu hudby). Pruhy papíru dají děti učitelce, ta je kolíčkem připevní na šňůru. Pruhy představují potoky, které se vlijí do řeky, spojením potoků vznikne řeka, která má velkou sílu.
  Výtvarná chvilka:
  • Využití nastříhaných proužků papíru na tělo nebo šaty pro vodní vílu (viz foto).
   Obrázek
   2. Obrázek

    

  • Hra s nastříhanými pruhy látek (modré, zelené odstíny) – tvoření řek, jejich spojování, doplňování mostů, domů, lesů, využití skládaných lodiček a parníků, nakreslených ryb apod.
  • Voda v řece, zapouštění barev do mokrého podkladu, posypání solí, sůl odsává barvu, vznikne tak efekt kapek.
  • Kresba špejlí namočenou v černé tuši – ryby vystřihnout, nalepit na barevný podklad, dokreslit tuší rostliny, dno.
   Obrázek
   3. Obrázek

    

  • Hra s barvami – pozorování zapouštění barev do sebe, vznik nových odstínů, připravíme si 3 sklenice
   Ž + Č = ORANŽOVÁ
   Ž + M = ZELENÁ
   Č + M = FIALOVÁ
   Děti si výsledky pozorování patelkami zakreslí do připravených pracovních listů.
  • Skládání z papíru – loď nebo parník, dle slovní instrukce učitelky, zdokonalování jemné motoriky, správný úchop nůžek, základní geometrické tvary, využití příslovcí místa, výtvarné dotvoření.
  Cvičení

  Vodstvo – doporučujeme publikaci Hany Volfové Rozcvičky v MŠ II, téma ŘEKA, s. 51, cvičení s modrou látkou, krepovými pruhy, s drátěnkami.

  Pohybová hra Na rybáře – předměty představují zvířata: bambule = žába, drátěnka = ryba, molitanový míček = pulec, kámen = kámen. Učitelka vybírá „potápěče“ a určí, jaké zvíře nebo věc má z vymezeného prostoru vylovit.

  Na bobra – děti stojí po obvodu látky (prostěradlo), kterou drží v úrovni pasu. Jedno z dětí se ponoří pod látku, která představuje vodu, a na jedno nadechnutí opakuje stále dokola libovolné slovo. Pod plachtou děti staví hráz z molitanových nebo dřevěných kostek. Děti předem tipují, kolik se jich bude muset vystřídat, aby z kostek postavily hráz.

  Na potápěče – pruh látky položený na zemi představuje řeku, děti mají za úkol překonat řeku, děti postupují za sebou, vymýšlí různé způsoby překonání řeky, například chůzí, skokem, tanečním krokem, žádný způsob nesmí být vícekrát opakován.

  Čistíme řeku – Do všech koutů v řece zajdi, co tam nepatří, najdi.

  • řeka má vymezený prostor ve třídě nebo na zahradě
  • učitelka umístí do tzv. řeky věc, která tam nepatří (láhev, bota)
  • učitelka umístí do tzv. řeky předměty z různých materiálů, děti hledají dle jejích pokynů, např. co je dřevěné, skleněné apod.

  Cvičení zručnosti – přenášení kelímku po překážkové dráze, slalom mezi překážkami, podlézání napnutého lana, přenášení určitého množství vody v kelímku z jednoho místa na druhé.

  Pracovní list – odpovídat na otázky, které se týkají vody, učitelka přečte otázku a dítě si vybere ze 3 možných odpovědí, tu správnou vybarví (např. Čím se loví ryby? – lanem, udicí, čepicí. Co nejvíc zažene žízeň? – čokoláda, rohlík, voda…)

  Chytání dřevěných rybiček na pruty s magnetem.

  Experiment – které předměty plavou na hladině, plastová umyvadla naplněná vodou, různé předměty, korálek (dřevěný, skleněný, plastový), šroubek, papírová lodička, kolíček na prádlo, guma, vidlička plastová a nerezová apod.

  B – voda a vodníci v pohádce:
  • Četba a poslech pohádek o vodnících.
  • Prohlížení ilustrací vodníků v knížkách.
  • Rozšíření slovní zásoby o přídavná jména – jaký by mohl vodník být, jak by měl vypadat, jaký by neměl být, jaké má vodník bydlení, jaké má vlastnosti.
  • Výtvarné ztvárnění vodníků a jejich podvodního světa – nejprve si připravíme jemný papír a zapouštíme do něj barvy (odstíny modré), ten pak zmuchláme (muchláž), znovu vyrovnáme a nalepíme na připravenou čtvrtku. Tuto techniku můžeme zkombinovat s kresbou tuší dle naší fantazie.
   Obrázek
   4. Obrázek

    

   Obrázek
   5. Obrázek

    

  • Vodník (z plechovky) – tělo vodníka tvoří plechovka, ke které jsou postupně nalepeny jednotlivé části těla - nohy a ruce (navlečené korálky), hlava je nalepena na špejli a připevněna na dno plechovky.
   Obrázek
   6. Obrázek

    

   Obrázek
   7. Obrázek

    

  Pohybové hry

  Vodníci a rybičky

  Já jsem malý vodníček,
  kolik chytnu rybiček?
  1, 2, 3, 4, 5,
  mám vás, rybky, hned.

  Jedno dítě, představuje vodníka, ostatní děti rybky. Vodník a rybky se pohybují ve vymezeném prostoru – v rybníku. Celou hru provází říkanka, vodník má za úkol pochytat rybičky, chycené rybky se stávají pomocníky vodníka a jsou odměněné vodnickým potleskem brekekeke.

  Na sumce

  Jedno dítě představuje sumce, který drží zvoneček a jemně s ním zvoní. Vodník se zavázanýma očima hledá po sluchu zatoulaného sumce.

  Pláče vodníček – pohybové ztvárnění říkadla (písně)

  Děti stojí v kruhu a drží se za ruce, v kruhu stojí dítě představující vodníčka. Děti se pohybují po kruhu a zpívají:

  Pláče vodníček,
  že mu vyschl rybníček,
  mlýnek doklapal,
  (tleskání)
  šůsek fráčku dokapal. (pleskání do zadečku)

  Vodníček si dřepne, ostatní jdou opačným směrem po kruhu a zpívají:

  Sám zbyl v povodí,
  k přehradě se nehodí,

  šel se potopit, (zmenšení kruhu)
  aby měly děti klid. (dupání nohama)

  Závěr

  Děti se zábavnou formou v průběhu čtrnácti dnů seznámily s vodními toky v okolí Mladé Boleslavi. Téma voda je velmi zajímavé, rozsáhlé, nabízející velkou možnost výkladu. Postupně jsme se snažili u dětí vytvořit pocit sounáležitostí s přírodou, kdy je důležité uvědomit si, proč je důležité chránit ji.

   

  Přílohy:
  NáhledTypVelikostNázev
  pdf89 kBBásničky na téma voda, rybník, vodníci
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám