Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Olga Jehlíková
Mateřská škola ve Slaném - U divadla pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu, který ve svém základním konceptu respektuje RVP PV, podoba plánování je však specifická. Pracuje jinak i s některými pojmy. V příspěvku je nabídnuta konkrétní ukázka, jak učitelky postupují při plánování vzdělávacích aktivit - od ročního přes měsíční, týdenní až po denní plán aktivit v centrech. Ukázka se věnuje tématu seznamování s operou a baletem a může být v mnohém inspirativní i pro učitelky mimo program Začít spolu.
1. UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ ROČNÍHO PLÁNU
Téma: Kdo si hraje, nezlobí
Motto:

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ (Robert Fulghum)

Pedagogický záměr:

Vzbuzovat zájem o hru, rozvíjet tvořivost, fantazii, zdokonalovat různorodé schopnosti a dovednosti formou hry.

Měsíc Téma a podtémata Hlavní cíle
prosinec Vánoční hraní
 • Čertí rojení

 • Voňavé pečení

 • Andělské zvonění

 • Velké těšení

 • Učení se odvaze
  Rozvoj smyslů a jejich koordinace
  Poznávání české národní tradice
  Rozvíjení fantazie, tvořivosti
  leden Na mrazíky
 • U pramene

 • Ve městě

 • V lese

 • Na ledě

 • Poznávání historie
  Hledání rozdílů historie a současnosti
  Poznávání proměny přírody
  Procvičování obratnosti a vytrvalosti
  únor Klauniáda
 • Klaunova škola

 • Klaunovo rojení

 • Klaunovy proměny

 • Klaunův divadelní svět

 • Procvičování početních pojmů, tvarů a barev
  Rozvoj fantazie, upevňování dovedností jemné motoriky (stříhání, lepení)
  Prohloubení spolupráce s rodinou
  Poznávání různých možností uměleckého projevu
  2. UKÁZKA MĚSÍČNÍHO PLÁNU
  Téma: Klauniáda
  Obrázek
  1. Obrázek
  3. UKÁZKA TÝDENNÍHO PLÁNU
  Téma: Klaunův divadelní svět
  Obrázek
  2. Obrázek
  4. UKÁZKA DVOU DENNÍCH PLÁNŮ KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ
  Téma: Svět opery
  Společné činnosti:
  1. Ranní kruh
  • Děti sedí na koberci v kruhu, drží se za ruce a říkají říkanku:
   Kdo si hraje, nezlobí,
   čaroděj mu napoví,
   nuda smutek z kola ven,
   užívej si každý den.
  • Potom postupně jeden druhého pohladí, osloví ho jménem a popřeje mu hezký den. Toto je každodenní rituál. V den opery se děti vítaly tak, že vymyslely na jméno kamaráda nějaký popěvek.
  2. Další společné činnosti
  • Aktivita – poslech kazety Klasika před školou – úryvky z Rusalky A. Dvořáka.
  • Konkrétní cíl – rozvoj poslechových, pohybových a tanečních dovedností, koordinace pohybu s hudbou podle pokynů vypravěče.
  • Pomůcky – velká modrá látka znázorňující Rusalčino jezírko, velký hrnec, stuhy, šátky k tanci na plese, kazeta Klasika před školou.
  • Organizace – děti sedí v kruhu na koberci, naslouchají hudbě a komentáři z kazety.
  • Postup:
   Podle pokynů se ocitají na břehu jezírka (modrá látka), na břehu tančí víly (děti tančí v rytmu hudby a vnímají árii Rusalky). Při árii čarodějnice míchají v hrnci kouzelný nápoj pro Rusalku, který ji učiní člověkem. Na plese děti tančí ve dvojicích nebo individuálně se stuhami a šátky. Árie vodníka je opět u jezírka. Závěrem děti vyjadřují své pocity, identifikují dobro a zlo, radost a smutek, opakují některé úryvky z árií, které si zapamatovaly.
  3. Plánované činnosti v centrech aktivit
  Dramatické hry
  • Aktivita – vymýšlíme a hrajeme scénku ve zpěvu jako operu.
  • Konkrétní cíl – rozvoj hudební fantazie.
  • Pomůcky: divadelní kostýmy, látky, šátky, stuhy, velké kostky, paraván, zvonek, barevné papíry, nůžky.
  • Postup:
   Děti si určí role, promyslí jednoduchý děj tak, aby místo mluvení zpívaly. Z barevných papírů nastříhají pruhy = lístky do divadla, určí místo, kde bude pokladna, a pozvou ostatní děti na představení. Děti si „zakoupí“ lístky, posadí se do hlediště. Po zazvonění opera začíná.
  • Závěr:
   Operní zpěváci zhodnotí svůj výkon, vyjádří své dojmy a prožitky.
  Kostky
  • Aktivita – při hře s kostkami vymýšlíme „árii“.
  • Konkrétní cíl – rozvíjení hudební fantazie, rytmizace.
  • Pomůcky – kostky, auta, papír, fixy.
  • Postup:
   Děti si staví z kostek, hrají si s auty. Vyberou si tu hračku, která se jim nejvíce líbí, složí na ni rým, zrytmizují ho a přidají popěvek.
  • Závěr:
   Učitelka tento rým zaznamená na papír a dítě si ho podepíše. Děti ostatním představí hračku a zazpívají na ni svoji „árii". Seznámí je se svými pocity.
  Manipulační hry
  • Aktivita – skládáme půlené obrázky a vymýšlýme k některému z nich „árie“.
  • Konkrétní cíl – rozvíjení jemné motoriky, koordinace zraku, hmatu a hudební fantazie.
  • Pomůcky – půlené obrázky věcí zvířat, hraček z umělé hmoty, papíry, fixy.
  • Postup:
   Děti nejprve obrázky roztřídí, najdou obě poloviny a spojí je. Potom si vyberou jeden z nich, složí na něj rým a melodii.
  • Závěr:
   Učitelka rým zaznamená na papír, který si dítě podepíše. Děti seznámí s obrázky ostatní a řeknou, který byl nejobtížnější složit nebo naopak a každý zazpívá ke svému obrázku „árii“.
  Knihy a písmena 1
  • Aktivita – opisujeme slovo „ opera“, malujeme obrázek.
  • Konkrétní cíl – rozvoj vnímání tvarů, procvičování správného držení tužky a přiměřeného tlaku na podložku, koordinace ruky a oka.
  • Pomůcky – kancelářský papír, měkké trojhranné tužky.
  • Postup:
   Děti vybírají z množství písmen ta správná, která jsou napsána na tabuli a postupně je opisují na papír tužkou. Mohou si je různým způsobem vybarvit nebo vyzdobit pastelkami. Pod nápis nakreslí pastelkami něco, co je zaujalo při poslechu Rusalky.
  • Závěr:
   Děti hovoří o tom, co se jim na této práci líbilo, co se jim povedlo, i o tom, co bylo pro ně těžké.
  Ateliér
  • Aktivita – kreslíme do mokrého podkladu „jak Rusalka tančí“.
  • Konkrétní cíl – seznamování se s novou technikou, zachycení lidské postavy v pohybu.
  • Pomůcky – čtvrtky, tácky s vodou, houbičky, inkoust, špejle.
  • Postup:
   Děti si navlhčí čtvrtku mokrou houbičkou. Postavu tančící Rusalky kreslí špejlí namočenou do inkoustu.
  • Závěr:
   Děti pozorují, jak inkoust pomalu usychá a celá kresba je jakoby zahalena do tajemné mlhy Rusalčina jezírka. Uspořádáme výstavku Rusalek, děti své obrázky popisují.
  Téma: Svět baletu
  1. Společné činnosti (Ranní kruh a další aktivity)
  • Organizace – děti z počátku sedí v kruhu na koberci, buď v sedu zkřižmo s rovnými zády, nebo v sedu na patách, postupně se uvolňují v rytmu hudby a tančí.
  • Konkrétní cíl – rozvoj hudebního vnímání a vyjadřování hudby pohybem.
  • Pomůcky – šátky, stuhy, velký kus modré látky, magnetofon, kazeta Klasika před školou, úryvek z Čajkovského Labutího jezera.
  • Postup:
   Děti si řeknou svoji každodenní říkanku a při přání hezkého dne vstanou a představí se uprostřed kruhu nějakým pantomimickým pohybem. Učitelka dětem sdělí, že pohybem se dá vyprávět i celá pohádka. Třeba pohádka O labuti. Do středu kruhu položí modrou látku, děti ji uchopí oběma rukama a v souladu s hudbou s ní houpají. Naslouchají hudbě a komentářům na kazetě. Ten je přímo strhává do děje pohádky. Tu tančí s labutěmi, hned zase s princem.
  • Závěr:
   Děti si sdělují své zážitky, srovnávají filmovou pohádku O labuti s baletem Labutí jezero. Upozorňují na rozdíly mezi nimi.
  2. Plánované činnosti v centrech
  Dramatické hry
  • Aktivita – zkoušíme spojit pantomimu s baletem.
  • Konkrétní cíl – rozvoj pohybových dovedností, rytmizace a vyjadřování se pohybem.
  • Pomůcky – nejsou zapotřebí.
  • Postup:
   Činnost probíhá na velkém koberci. Každé z dětí si připraví několik činností a zkouší je vyjádřit pohybem. Mohou si vzájemně poradit nebo zkoušet pohyb ve dvojicích. Posléze děti předvádí pantomimu ostatním dětem – divákům. Ti pak hádají činnost, kterou jejich kamarádi pohybem vyjadřují.
  • Závěr:
   Hru si vyzkoušejí všechny děti. Postupně hodnotí, jak jsou samy schopné předvést určitou činnost, nebo ji rozpoznat u kamaráda.
  Kostky, pohyb
  • Aktivita – „Baletíme“ na lavičce.
  • Konkrétní cíl – cvičení rovnováhy, rozvoj orientace v prostoru.
  • Pomůcky – švédská lavička, žíněnka, stuhy, šátky.
  • Postup:
   Děti si samy zvolí organizaci. Buď každý „baletí“ na lavičce podle svého, nebo vždy jeden předcvičuje a ostatní napodobují jeho pohyby. Aby děti snáze udržely rovnováhu, mají v ruce stuhu nebo šátek. Pokud už jim to jde dobře, otočí učitelka lavičku užší stranou nahoru. Zpočátku si mohou děti pomáhat udržovat rovnováhu ve dvojicích.
  • Závěr:
   Děti vysvětlují ostatním, jak se správně na lavičce „baletí“, na co si mají dát pozor apod. Potom si vyzkoušejí lavičku všechny děti. Je třeba dbát na bezpečnost.
  Manipulační hry
  • Aktivita – modelujeme labutě.
  • Konkrétní cíl – práce s modelovací hmotou, rozvoj dovednosti vystihnout správný tvar těla labutě a ztvárnit jej.
  • Pomůcky – slaná modelovací hmota (předpis na slanou modelovací hmotu viz M. Kohlová: 200 výtvarných činností), podložky, modrá látka, nůžky.
  • Postup:
   Z jednoho kusu modelovací hmoty děti vytvarují tělo, krk i hlavu labutě. Na zobák použijí hmotu obarvenou potravinářskou barvou. Potom malými nůžkami boky labutě nastříhají, a znázorní tak peří.
  • Závěr:
   Labutě děti přenesou do haly a posadí je na modrou látku, která imituje Labutí jezero. Přitom hodnotí svoji práci a přemýšlí, co by se dalo pro příště ještě zlepšit.
  Knihy a písmena
  • Aktivita – opisujeme slovo „balet“, doplňujeme obrázkem.
  • Konkrétní cíl – rozvoj vnímání tvarů, procvičování správného držení tužky a přiměřeného tlaku na podložku, koordinace ruky a oka.
  • Pomůcky – kancelářský papír, měkké trojhranné tužky.
  • Postup:
   Děti vybírají z množství písmen ta správná, která jsou napsaná na tabuli a postupně je opisují na papír tužkou. Mohou si je různým způsobem vybarvit nebo vyzdobit pastelkami. Pod nápis nakreslí pastelkami něco, co je zaujalo při poslechu Labutího jezera.
  • Závěr:
   Děti hovoří o tom, co se jim na této práci líbilo, co se jim povedlo, i o tom, co bylo pro ně těžké.
  Ateliér
  • Aktivita – kolektivní malba zážitků z Labutího jezera.
  • Konkrétní cíl – zaplnit celou plochu papíru, používat syté barvy, učit se pracovat v kolektivu.
  • Pomůcky – velké balicí papíry, barvy temperové, štětce různých velikostí, zástěry, hadříky.
  • Postup:
   Děti se rozhodnou, s kým chtějí malovat, vyberou si místo a domluví se, co každý namaluje. Při práci se mohou volně pohybovat po ateliéru, vybírat si barvu, štětce, sdělovat si své zážitky, radit se 2.
  • Závěr:
   Malíři svá díla vystaví v hale mateřské školy, vysvětlí ostatním, co vše je na jejich obrázku, proč to tak namalovaly, jak namíchaly tu a tu barvu apod.
  Písek a voda
  • Aktivita – tvoříme v písku, vyjadřujeme zážitky z baletu.
  • Konkrétní cíl – procvičování motorických dovedností.
  • Pomůcky – pískový stůl s pískem, lopatky, kbelíčky, voda, přírodniny, zbytky látek, miska z umělé hmoty, kameny, dřevěná zvířátka, karton, nůžky.
  • Postup:
   Děti nejprve prohnětou a promísí písek s malým množstvím vody. Domluví se na konceptu stavby, při které použijí všechen dostupný materiál. Misku z umělé hmoty „zakopou“ do písku, nalijí do ní vodu, a vznikne tak Labutí jezero. Postaví královský hrad se zahradou a koňmi. Z kartonu vystřihují labuť a prince.
  • Závěr:
   Děti jsou na své dílo patřičně hrdé. Proto je dobře, pokud jej mohou obdivovat i jejich rodiče.
   Obrázek
   3. Obrázek
   Obrázek
   4. Obrázek

  1 Je třeba, aby se v tomto centru během týdne vystřídaly všechny děti a mohly si vyzkoušet tento způsob práce. Pro přehled má každé dítě své eurodesky, kde má uložené všechny pracovní listy zařazené podle měsíců.
  2 Děti by neměly pracovat se štětci, které mají dlouhou násadu, a to kvůli bezpečnosti, ale i špatné manipulaci s nimi. Při malování by měly stát, aby mohly pracovat celou paží, a procvičovat tak nejen zápěstí, ale i ramenní kloub. Mají také lepší přehled o tom, co už namalovaly, a lépe a bezpečně manipulují s barvami.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám