Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část

Informativní příspěvek
Autor Národní ústav pro vzdělávání
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.

Co konkrétně vykonává učitelka MŠ zařazená do 8. platové třídy a co má v náplni učitelka zařazená do 9. platové třídy?

Popis činnosti učitele MŠ naleznete v Metodickém pokynu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (č. j.: 10300/2010-25) (http://goo.gl/2gEct)

Učitel mateřské školy

8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. Učitelky, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vzdělávacího programu.

9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud máte další dotazy, doporučujeme vám obrátit se přímo na vašeho zaměstnavatele, který s vámi uzavíral pracovní smlouvu a náplň práce. Tyto dokumenty jsou pro vás jako zaměstnance stěžejní.

Prosím o informaci, jak zařadit pomoc při oblékání dětí na vycházku. Jedná se o přímou, nebo nepřímou práci?

Zaměstnavatel zaměstnanci určuje pracovní dobu a přímou pedagogickou činnost. Výklad je uveden v § 23 Přímá pedagogická činnost, zákon č. 159/2010 Sb. novelizuje s účinností od 1. 7. 2010, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Přímou pedagogickou prací se rozumí přímé působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi, umožňující jejich edukaci na základě komplexně prováděné osobnostní diagnostiky, s důrazem na pedagogické ovlivňování, kontrolu a řízení.

Nepřímou pedagogickou prací se rozumí práce, které souvisí a vyplývají z přímé pedagogické práce, ale jejich prvořadým cílem není edukace, ale především dohled, dozor a kontrola dětí při dodržování příslušného režimu, zvolené činnosti, pravidel a bezpečnosti provozu. Do nepřímé pedagogické práce je započítána i potřebná příprava k výkonu odborné pedagogické činnosti, včetně související administrativní agendy.

Oblékání dětí na vycházku v MŠ je zařazováno jako přímá pedagogická práce.

Prosím o odpověď na následující dotazy:
1/ Pokud mě ředitelka mateřské školy vyšle na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jedná se o samostudium, nebo se tato činnost vykazuje jako pracovní činnost na pracovišti?
2/ Pokud máme pouze vedoucí učitelku, nikoliv ředitelku, a máme 4 třídy (2 s celodenním a 2 s polodenním provozem), kolik hodin má být vedoucí učitelka u dětí (přímá pedagogická práce) a kolik hodin z úvazku v kanceláři? Má chodit tato vedoucí s dětmi na vycházky?

1/ Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 24, odstavec 4 písm. b) vysláním a účastí na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků čerpáte volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (tzv. samostudia).

2/ Míra vyučovací povinnosti a míra povinnosti výchovné práce pedagogického pracovníka je upravena v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Ve spojeném zařízení základní a mateřské školy jmenuje obvykle ředitel základní školy vedoucí učitelku, v jejíž pracovní náplni je kromě přímé výchovné práce zajištění organizačních záležitostí ohledně chodu mateřské školy, například organizace práce provozního zaměstnance či vedení předepsané pedagogické dokumentace, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, spolupráce se zákonnými zástupci dětí.

V případě vedoucích učitelek mateřských škol může být rozsah přímé pedagogické činnosti snížen podle počtu tříd až na úroveň zástupce ředitele školy. Tato skutečnost je stanovena v nařízení vlády číslo 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Ve Sbírce zákonů č. 273/2009, 273 nařízení vlády ze dne 17. 8. 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnost pedagogických pracovníků v čl. 1, odst. 4, naleznete přehled – týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Zástupce ředitele u 4 až 6 tříd MŠ má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 20 hodin. Zástupce ředitele u 1 až 3 tříd MŠ má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 25 hodin.

V neposlední řadě zřizovatel stanovuje poměr přímé a přímé výchovné práce ředitele MŠ (vedoucí učitelky).

Vedoucí pracovník chodí s dětmi na procházky v době přímé pedagogické činnosti tak, aby byla dodržena bezpečnost dětí. Zaměstnanci MŠ jsou povinni řídit se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění BOZP.

Na webových stránkách http://www.msmt.cz/, v sekci dokumenty, naleznete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.

Ráda bych se zeptala, kdo má v mateřské škole o počtu 48 přihlášených dětí na starosti omývání hraček a pomůcek. Je to povinnost učitelky?

Náplň přímé a nepřímé pedagogické práce stanovuje ředitel MŠ s konkrétním pracovníkem. Další informace naleznete v provozním řádu MŠ či organizačním řádu MŠ. Přesný popis činnosti daného pracovníka je uveden v pracovní náplni. Náplň práce pracovníka je k nahlédnutí u ředitele MŠ.

V provozním řádu MŠ bývá uvedena informace (provozní řády jednotlivých MŠ se mohou lišit), že zaměstnanci MŠ jsou povinni řídit se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění BOZP. Dále jsou zaměstnanci povinni dbát na ochranu majetku MŠ před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím. V provozním řádku MŠ bývá často uvedeno: Za uložení hraček, pomůcek a za vypnutí a uložení didaktické techniky na určené místo zodpovídá učitelka, která uvedené věci používala. Ta také, pokud končí službu, uvede třídu do náležitého stavu pro provoz v příštím dni.

Pedagog MŠ udržuje čistotu prostředí, hraček i výchovných pomůcek. Pečuje o bezpečnost dětí a odpovídá za ni.

Na webových stránkách http://www.msmt.cz/, v sekci dokumenty, naleznete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských, základních a odborných škol.


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek