Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kdo žije na hradě?

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Markéta Šmydkeová
Spoluautor: Jana Šmydkeová
Anotace: Příspěvek je věnován urozeným obyvatelům středověkého hradu, mezi něž patří příslušníci královské rodiny, ale také například rytíři. Na tomto pozadí nabízí aktivity pro procvičení řady kompetencí. V úvodu článku je uvedeno krátké povídání, které může být použito jako úvodní motivace.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: barevné papíry, lepidlo, bílá čtvrtka, pastelky, voskovky, vyrážečka, tužka, pravítko, nůžky, předtištěné hlavy draka, slánky s ohybem, tavná pistole, plastová lahev (nejlépe zelená), zelený výkres, řezací nůž, zelená látka, korková zátka, štětec, barva, předtištěné části těla kašpárka, spínací špendlíky určené ke spojování papíru, sešívačka, Big Shot, barevné samolepicí papíry, „vyrážečka“, klobouková guma, lepenka z krabice, rolka od papírových utěrek, zbytky látek, krajky, korálky, ozdobné knoflíky, umělé květiny, vlna, fix, samolepicí fólie, papírový kapesník, tenký motouz, polystyrenová kulička, tavná pistole, maketa koně, kužely, překážky, obruče, lavička, válečky, meč, kroužky, luk, dřevěné korále, šátek, barevná papírová kolečka, korunka, fólie, laminátor, popletené obrázky, stavebnice, obrázky (oblečení, jídlo, dopravní prostředky atd.), klavír
Klíčová slova: princezna, drak, středověk, hrad, rytíři, král, království
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V každém středověkém hradu žil jeho pán a majitel. Mohl to být buď král, nebo královna se svou rodinou, či nějaký jiný šlechtic, kterému s péčí o království pomáhali úředníci a jeho moudří rádci. O urozené obyvatele hradu se staralo služebnictvo a hlavní správce hradu – purkrabí.

Hlavním úkolem kašpárka, kterému se tehdy říkalo dvorní šašek, bylo všechny rozveselovat. V tom mu pomáhali potulní herci a komedianti, kteří kočovali od hradu k hradu po celém království. Čas od času hrad navštívili i trubadúři, kteří hráli na loutny a mandolíny a zpívali písně o lásce či hrdinských činech statečných rytířů. Ti spolu s vojáky dbali na bezpečnost všech obyvatel hradu.

Být rytířem byla veliká čest. Mladí chlapci se na tuto roli připravovali už od dětství. Když jim bylo sedm let, odešli sloužit na královský hrad, kde se stali pážaty, sloužili králi a učili se všemu potřebnému. O něco později se stali panoši a jejich úkolem se stala péče o šlechtické zbraně a koně. Pokud svědomitě plnili své povinnosti a naučili se správnému rytířskému chování, král je pasoval na rytíře. Rytíři museli být čestní, stateční, šlechetní, museli za všech okolností držet slovo, ochraňovat vdovy, sirotky a všechny slabé a prokazovat úctu dámám. Jejich úkolem bylo bojovat v královské armádě a ochraňovat království.

Aby se rytíři stále udržovali v kondici a také pro pobavení šlechty, byly na hradech pořádány rytířské turnaje. Na nich rytíři bojovali v nejrůznějších dovednostech, třeba v šermu, střelbě z luků a samostřílu. Neoblíbenější disciplínou byla jízda na koních, při které se soupeři snažili navzájem shodit ze sedla za pomoci dlouhého kopí. Pro své bezpečí rytíři používali ochranné štíty, přilbu a velmi těžké železné brnění. Vítěz turnaje byl odměněn květinovými věnci od urozených dam.

Protože v brnění vypadali všichni rytíři stejně a protože bylo nezbytné, aby se navzájem poznali, zvolili si všichni svůj erb. Byl to znak s barevným vzorem nebo obrázkem, který charakterizoval svého nositele a stal se symbolem celé rodiny, který pak přecházel z otce na syna, z generace na generaci. Erby měli rytíři namalované na svém brnění, vyšité na vlajkách a každý je tak od sebe bezpečně rozeznal. Později vznikla celá věda, která se věnuje zkoumání erbů, říká se jí heraldika.

Na některých hradech žila i strašidla a v noci se tu a tam v některé z věží objevila i Bílá paní. Kromě lidí bydlela na hradech samozřejmě i zvířata. Díky včelkám zde měli lidé med a vosk, koně sloužily jako jediný dopravní prostředek. Rytíři a králové se na nich rádi proháněli po lesích, kde s pomocí speciálně cvičených dravých ptáků a smeček psů lovili divokou zvěř.

Na království

Pomůcky:

 • popletené obrázky
 • stavebnice
 • obrázky (oblečení, jídlo, dopravní prostředky atd.)
 • klavír

Postup:

Popletené – v tento den je úkolem dětí odhalovat popletené věci

 • popletená pohádka – učitelka vypráví příběh o králi, který si rád hrával hry na počítači
 • malíř popleta – v rybníce se děti koupou a uprostřed jedno bruslí, na uhličnatém stromě roste hruška, na stromech rostou klobásy
 • popletené hračky – smícháme několik druhů stavebnic a úkolem dětí je je roztřídit a uklidit
 • co tady nepatří – z obrázků dítě vyřadí ty, které do skupiny významově nepatří (mezi jídlo zapleteme obrázek oblečení) atd.

Zpěvavé

 • veškeré pokyny paní učitelka dětem zpívá
 • poznávání písničky podle zahraného nebo zpívaného úryvku
 • hra na ozvěnu – melodická cvičení
 • známé písně zpíváme „hlasy zvířat“ (písničku Skákal pes zpíváme celou na slabiku haf, mňau, béé, méé...)

Poznámka: Další království je možné si vymyslet podle toho, co paní učitelka potřebuje procvičit a zopakovat (například barevné, zdravé, jarní, dopravní království).

Království podle písmen

Pomůcky:

 • žádné

Postup:

Řekneme dětem, že v jednom království žijí jen lidé, jejichž jméno začíná například na písmeno „K“. Děti poté vymýšlejí jména pro princeznu, prince, krále, královnu, šaška atd. Obdobně mohou v království žít zvířata nebo být věci jen na jedno písmeno.

Barevné království

Pomůcky:

 • obrázky
 • barevné papíry
 • nůžky
 • fólie
 • laminátor

Postup:

V omalovánkách či na internetu vyhledáme obrázky hradu a dalších předmětů, které bylo možné používat již ve středověku. Na barevné papíry okopírujeme obrázek hradu, takže získáme například modrý, červený, žlutý a zelený hrad. Stejně postupujeme u obrázků předmětů, pouze s tím rozdílem, že není nutné mít všechny předměty ve všech barvách. Jedinou podmínkou je použít stejné barvy papírů. Poté můžeme pro delší životnost vše zafóliovat. Úkolem dětí je třídit předměty dle barvy a přikládat je ke hradu ve shodné barvě.

Pohybová hra s korunkou

Pomůcky:

 • korunka

Postup:

Děti vytvoří kruh a zpívají píseň, přitom si předávají korunku po kruhu z hlavy na hlavu. Když učitelka tleskne, vypadává ten, kdo ji má v danou chvíli na hlavě.

Korále pro princeznu

Pomůcky:

 • papír
 • fix
 • barevná papírová kolečka

Postup:

Na papír předkreslíme dětem oblouk, který představuje šňůru k navlékání korálků. Děti na ni přikládají barevná kolečka dle zadaného algoritmu – učitelka např. zadá pořadí korálků červená, modrá, bílá a dítě v této řadě dále pokračuje. Obtížnost volíme podle věku dětí.

Obměna:

Předkreslíme dvě šňůrky a zadáváme úkoly typu: v horní řadě je pět korálků, na dolní „navlékni“ o dva více apod.

Obměna:

Na řadě korálků můžeme procvičovat pořadí v řadě (první, poslední, hned před, hned za, uprostřed)

Princezna řekla (variace na hru Kuba řekl)

Pomůcky:

 • žádné

Postup:

Děti plní úkoly, které jim zadává učitelka (například sedni si, vyskoč, otoč se, poskoč si, vyzuj si botu atd.). Ale pokud příkaz nezačne slovy „princezna řekla“, nesmí jej děti uposlechnout. Kdo se nechá nachytat, vypadává ze hry.

Hádavá princezna

Pomůcky:

 • žádné

Postup:

Učitelka říká různá slovesa. Úkolem dětí je se s ní hádat a říct zápor tohoto slova (například spí – nespí, má – nemá atd.).

Obměna:

Obdobně můžeme tuto hru hrát s tvořením různých tvarů rozkazovacího způsobu – učitelka řekne například čti – děti říkají nečti atd. 

Navlékání korálků

Pomůcky:

 • dřevěné korále
 • provázek
 • šátek

Postup:

Dětem nechystáme provázek a dřevěné korálky, z nichž jeden uvážeme na konec, aby se ostatním dětem při práci nevyvlíkaly. Poté jim zavážeme oči a jejich úkolem je bez použití zraku navléci korále pro princeznu.

Rytířské závody

Pomůcky:

 • maketa koně
 • kužely
 • překážky
 • obruče
 • lavička
 • válečky
 • meč
 • kroužky
 • luk

Postup:

Nejlépe na zahradě nachystáme dětem rytířské závody. Jednotlivé disciplíny mohou být následující:

 • překážková dráha na koních – děti s maketou koně zdolají překážkovou dráhu (slalom mezi kužely, přeskočení a podlezení překážky, proskočení obručí, chůze po lavici atd.)
 • shazování válečků v běhu mečem (tyčí)
 • chytání kroužků hozených do vzduchu na meč
 • střelba z luku na cíl

Strašidlo

Pomůcky:

 • papírový kapesník
 • tenký motouz
 • polystyrenová kulička
 • tavná postole

Postup:

 1. Rozložíme papírový kapesníček a doprostřed položíme polystyrenovou kuličku.
 2. Pod kuličkou kapesník uvážeme tak, aby vznikla hlavička, na kterou přilepíme kousek špagátu.
 3. Strašidlo můžeme využít k dechovým cvičením. 

Loutky

Pomůcky:

 • lepenka z krabice
 • rolka od papírových utěrek
 • lepidlo
 • nůžky
 • zbytky látek
 • krajky
 • korálky
 • ozdobné knoflíky
 • umělé květiny
 • vlna
 • fix
 • samolepicí fólie

Postup:

 1. Z lepenky vystřihneme pruh 15 cm dlouhý a 4 cm široký (ruce) a kruh o průměru 8 cm (hlava).
 2. Rolku od papírových utěrek nařízneme následujícím způsobem – dva kratší zářezy naproti sobě, do kterých zasadíme hlavu, a dva delší za nimi, v nichž budou zasunuty ruce. 
 3. Z vhodné látky vystřihneme pruh 30 x 12 cm, který přeložíme napůl, a vystřihneme v něm otvor. Tak vzniknou šaty, které navlékneme na připravenou postavu.
 4. Na hlavu namalujeme obličej a z vlny vytvoříme vlasy a nalepíme korunky vystřiženou ze zlaté samolepicí fólie.
 5. Celkový výrobek můžeme dozdobit dle vlastní fantazie (korále, brože, umělé květiny, krajky, ozdobné knoflíky atd.).
 6. Loutku můžeme využít k hraní pohádek nebo jako motivační prvek k dalším aktivitám.

Výroba korunek

Pomůcky:

 • tvrdý papír
 • šablona
 • barevné samolepicí papíry
 • „vyrážečka“
 • lepidlo
 • klobouková guma
 • nůžky

 Postup:

 1.  Předkreslíme podle šablony tvar korunky.
 2.  Děti si jí vystřihnou a slepí.
 3.  Dozdobit ji mohou barvenými ornamenty, které jsme vysekali z barevných samolepicích papírů.
 4.  Aby korunka dětem nepadala, můžeme jí opatřit kloboukovou gumou. 

Výroba vějíře

Pomůcky:

 • barevný papír
 • nůžky
 • sešívačka
 • Big Shot (univerzální stroj pro výrobu papírových dekorací)

 Postup:

 1. Z barevného papíru vystřihneme obdélník.
 2. Máme-li možnost, použijeme pro jeho plastičnost přístroj Big Shot.
 3. Papír poskládáme do harmoniky a v dolní části sepneme sešívačkou.  

Kašpárek

Pomůcky:

 • předtištěné části těla kašpárka
 • nůžky
 • spínací špendlíky určené ke spojování papíru
 • prstové barvy

 Postup:

 1.  Na internetu či v omalovánce vyhledáme obrázek kašpárka.
 2.  Obrázek rozstříháme na jednotlivé části – trup, nohy, ruce, hlava a ofotíme na tvrdý papír.
 3.  Děti obrázek vybarví prstovými barvami.
 4.  Pak jednotlivé části vystřihneme.
 5.  Na závěr postavu složíme zpět a spojíme speciálními spínacími špendlíky (lze nahradit sešitím jehlou a nití nebo slepením).

Drak z plastové láhve

Pomůcky:

 • předtištěné hlavy draka
 • pastelky
 • nůžky
 • slánky s ohybem
 • tavná pistole
 • plastová lahev (nejlépe zelená)
 • zelený a bílý výkres
 • řezací nůž
 • zelená látka
 • korková zátka
 • štětec
 • barva

 Postup:

 1.  Na bílý výkres předkreslíme hlavy draka, na zelené křídla a obojí vystřihneme.
 2.  Na konec každého brčka přilepíme hlavu, kterou nejdříve vybarvíme.
 3.  Plastové lahvi uřežeme dno.
 4.  Můžeme ji ozdobit nařezáním pomocí nože, aby to vypadalo, že má drak šupiny.
 5.  Z látky ustřihneme pruh, který jako ocas přilepíme k tělu draka.
 6.  Poté k němu přilepíme rovněž křídla a nohy, které zhotovíme z korkové zátky, kterou před tím rozřežeme napůl a natřeme na zeleno.
 7. Na závěr ustřihneme konec brčka tak, aby za ohybem zbylo jen několik cm.
 8. Krky i s nalepenými hlavami vlepíme do hrdla lahve.

Představ se nám

Pomůcky:

 • výkres
 • nůžky
 • voskové pastely
 • tužka

 Postup:

 1. Povíme dětem, že ve středověku neexistovala příjmení, jak je známe dnes, a šlechtici i obyčejní lidé dostávali jména, která charakterizovala jejich vzhled, povahu, původ či profesi.
 2. Každé dítě si pak vymyslí své vlastní středověké jméno.
 3. Vysvětlíme dětem, co jsou to erby a k čemu sloužily.
 4. Na výkres dětem předkreslíme obrys erbu.
 5. Děti si jej vystřihnou a poté se pokusí vytvořit si svůj vlastní erb inspirovaný jejich středověkým jménem.

Galerie předků

Pomůcky:

 • barevný papír
 • lepidlo
 • bílá čtvrtka
 • pastelky / voskovky
 • vyrážečka
 • tužka
 • pravítko
 • nůžky

 Postup:

 1. Na bílé čtvrtce odměříme několik centimetrů široký okraj a odstřihneme jej.
 2. Vlepíme ji na střed archu barevného papíru.
 3. Do takto připraveného rámečku děti malují postavy (rodiče, prarodiče, princezny, rytíře, krále atd.).
 4. Hotové výrobky lze použít k dalším aktivitám – na příklad třídění dle barevnosti okraje, algoritmy, vzájemná poloha atd.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Středověký hrad.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc4392 kBKdo žije na hradě – obrázky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 08. 2012
Zobrazeno: 18055krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠMYDKEOVÁ, Markéta. Kdo žije na hradě?. Metodický portál: Články [online]. 16. 08. 2012, [cit. 2020-07-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/16145/KDO-ZIJE-NA-HRADE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 08. 2012 08:57
Článek prezentuje velmi pěkné a jistě zábavné aktivity, jejichž prostřednictvím je možno na tématu života na hradě rozvíjet všechny klíčové kompetence. Tematicky navazuje na předchozí článek autorky, který se zabýval životem v dané době. Aktivity mohou být pro učitele velmi inspirující - a to nejen pro učitele mateřských škol, ale také mladších školáků. Kdyby byly činnosti přesněji didaktiky popsány, mohly by být obecně použitelné a to s výchovněvzdělávacím efektem.
1.Autor: Bc. Michael NovotnýVloženo: 19. 08. 2012 23:22

Velmi pěkně a zábavně zpracovaný článek. Jakoby se učitelky mateřských škol bály aplikovat dějiny a historii do vzdělávací nabídky. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud je toto téma podáno dětem hravou formou, velice je baví.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.