Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Možnosti spolupráce na školním projektu

Možnosti spolupráce na školním projektu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Miroslava Strakatá
Rozvíjení školního projektu v oblasti poznávání přírody i na mezinárodní úrovni

Školní vzdělávací program mateřské školy Heřmaničky je dlouhodobě zaměřen především na poznávání přírody. Toto téma je ovlivněno polohou mateřské školy, která je situována na kraji lesa a z druhé strany obklopena velkou ovocnou zahradou. Zahrada dává dětem dostatek prostoru ke hrám, ale i k vytváření různých přírodních koutků.

Spolupráce s Ochranou fauny České republiky

Ráda bych se alespoň ve stručnosti zmínila o průběhu tohoto projektu. Před 4 roky jsme navázali spolupráci s Ochranou fauny České republiky, jejíž stanice s handicapovanými živočichy sídlí v nedalekých Voticích. V červenci 2003 jsme oslovili zaměstnance Ochrany fauny - předsedu Pavla Křížka a jeho kolegyni RNDr. Petru Novou a seznámili je s naším nápadem případné spolupráce naší mateřské školy a jejich organizace. Setkali jsme se s velkým nadšením a vstřícností a během prázdnin jsme vytvořili společný projekt, který jsme nazvali "Se skřítkem Mecháčkem na výpravách do přírody". Mecháček je plyšový maskot školky a kamarád dětí, kterého si děti samy vymyslely a pojmenovaly. Mecháček se účastní všeho důležitého dění s dětmi.

Cílem projektu bylo seznamovat děti s našimi volně žijícími živočichy, jejich vztahy a úlohou v přírodě, ale také s různými druhy rostlin, keřů a stromů a učit děti chápat vzájemnou souvislost mezi živou a neživou přírodou, a tím je učit kladnému vztahu k přírodě. Toto téma je velmi širokospektré a obsáhne všechny oblasti předškolního vzdělávání. V neposlední řadě citlivý vztah dětí k přírodě velmi výrazně ovlivňuje sociální vztahy mezi vrstevníky.

Každý školní rok byl členěn na tematické měsíční bloky, například "Zvířata a jejich potrava", "Životní prostředí zvířat", "Co žije kolem naší školky", "Příbytky zvířat", "Vánoční nadílka pro zvířátka v lese", "Mláďata v přírodě". Tyto měsíční bloky jsme dále rozpracovávali na týdenní plány a každodenní činnosti, jenž na sebe tematicky a časově navazovaly a vzájemně se prolínaly. Velmi úzce s naší školkou spolupracuje RNDr. Petra Nová z OFČR, která jezdí za dětmi do školky každý měsíc a prostřednictvím her a vlastních prožitků vede děti k získávání zmíněných znalostí a vědomostí o přírodě. Učitelky pak každé téma s dětmi rozvíjejí formou dalších aktivit a her, které vyplývají z rámce předškolního vzdělávání a jsou v souladu s daným tématem. Děti také navštěvují Stanici s handicapovanými živočichy ve Voticích, kde jim Petra ukáže všechna zraněná zvířátka a vysvětlí jim, jak se jim úraz přihodil a zda budou schopná vrátit se zpět do přírody. Má to velký význam nejen proto, že se děti seznámí s různými zvířaty, ale také proto, že poznají, jak lehce mohou přijít k úrazu a jak je důležité, aby se lidé chovali ke zvířatům a k přírodě vůbec ohleduplně. Na závěr každého školního roku probíhá dětská miniolympiáda, během které si děti prostřednictvím her a soutěží ověří znalosti, zkušenosti a vědomosti o přírodě, které získaly během roku. Odměnou za celoroční snahu jim jsou dárky v podobě diplomů, sladkostí, zvířátkových pexes, obrázků, ale také vědomí, že svým vlastním přičiněním samy pomáhaly přírodě.

Spolupráce s mysliveckým sdružením

Mateřská škola také spolupracuje s Mysliveckým sdružením Žďár Smilkov, jehož členové přibližují dětem přírodu formou besedy s ukázkou myslivecké výstroje a výzbroje a zajímavých obrazových encyklopedií. Děti se od myslivců dovědí spoustu zajímavostí o lesních zvířatech, o jejich životě a zákonitostech, ale také je myslivci seznámí se svou rolí, vyprávějí dětem například, jak se starají o zvířátka v zimě, když vše zapadne sněhem a zvířátka si nemohou najít potravu. Myslím si, že je pro děti velmi užitečné vidět pohled na přírodu a péči o ni ze dvou různých úhlů, a vytvořit si tak představu, jakou roli mají v přírodě ochránci a jakou myslivci. Pokud se dětem podají tyto informace pravdivě a s ohledem na jejich věk a chápání, mohou děti prostřednictvím poskytování informací od obou organizací jenom získat.

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami

Zmínila jsem se, že výše zmíněný projekt v úzké spolupráci s Ochranou fauny ČR probíhal úspěšně 4 roky. Poslední školní rok jsme tuto spolupráci rozšířili ještě na mezinárodní úroveň. Prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy jsme vytvořili v rámci programu Comenius - "Partnerství škol" společný projekt s mateřskou školou z Velké Británie, Norska, Slovinska, Chorvatska a Litvy. Společně jsme vypracovali nový projekt pod názvem "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", jehož téma je i nadále příroda a je plánován na 3 školní roky. Ochrana fauny zůstává v projektu dále jako asociovaný partner.

První školní rok spolupráce s evropskými mateřskými školami probíhal velmi zdařile. Každá mateřská škola zapojená do projektu realizovala se svými dětmi totožný program, o jehož průběhu jsme se vzájemně informovali prostřednictvím mailů, dopisů, společných webových stránek, děti si vyměňovaly výkresy a výrobky s přírodní tematikou, fotografie, vánoční přáníčka, také balíčky s přírodninami, které nasbíraly v okolí své školky. Děti z naší MŠ v lese nadšeně sbíraly různé větvičky, šišky, mech, kůru stromů, žaludy, jeřabiny a další přírodniny, které společně s učitelkami ukládaly do balíčků pro všechny naše kamarády v Evropě a těšily se, co bude v balíčcích z ostatních zemí. Z každého došlého balíčku měly velkou radost a opatrně zkoumaly jeho obsah. Byly překvapené, že přírodniny od kamarádů byly dost podobné těm, které rostou u nás, pouze od kamarádů z Chorvatska přišlo velké množství mušliček, protože jejich školka se nachází téměř na břehu Jaderského moře. Ze všech balíčků jsme si udělali ve školce výstavku, kterou si mohli prohlédnout rodiče a sourozenci dětí a také další hosté.

V naší mateřské škole probíhá již druhý školní rok také výuka anglického jazyka pro děti, což má nepřímou souvislost s tímto projektem. Děti vědí, že můžeme mít kamarády i v jiných zemích, a abychom se spolu domluvili, musíme najít "společnou řeč". Lépe tak chápou smysl, proč se učíme cizí jazyky.

Během školního roku proběhly také 2 partnerské schůzky, kde se sešli zástupci všech partnerských školek, aby se vzájemně informovali o průběhu projektu a plánovali další aktivity a nápady. První schůzka se uskutečnila v říjnu ve slovinské mateřské škole, kde jsme společně na zahradě MŠ zasadili "strom přátelství" jako symbol naší partnerské spolupráce. Druhá schůzka byla realizována ve Velké Británii, kde jsme, kromě jiného, navštívili také "Lesní školku". Je to vlastně centrum s rozsáhlými pozemky, včetně lesa, kde si mohou školy objednat různé přírodovědné programy a pracovníci Lesní školky se dětem věnují například v průběhu dopoledne. Viděli jsme, jak předškolní děti v lese prostřednictvím her zkoumají různé rostliny, hmyz, staví si domečky z přírodních materiálů apod. Obě schůzky byly velmi zajímavé a přínosné. Každá mateřská škola prezentovala průběh projektu ve své školce, vzájemně jsme se inspirovali, vznikaly nové nápady, konkretizovali jsme plán dalšího společného programu.

Organizace

Program zaměřený na poznávání přírody probíhá, jak už jsem uvedla, několik let. Mění se a rozšiřují pouze jeho formy, což je pro děti velmi zajímavé a lákavé. Většina aktivit dětí probíhá přímo v přírodě - převážně v lese, ale také na louce, na školní zahradě a v zahradním altánu, kde děti natírají krmítka pro ptáčky, kreslí a modelují zvířátka. Krmítka a budky, které ve spolupráci s učitelkami a Petrou vyrobí, pak společně rozmístí po zahradě. Mezi přírodní koutky na zahradě dále patří ptačí pítko, jehličnaté stromky, jenž darovali mateřské škole myslivci a děti o ně pečují. Děti se v lese, kromě rozmanitých poznatků, učí vnímat přírodu všemi smysly - poslouchají ptačí zpěv, čichají k různým plodům a větvičkám, hmatem zkoumají povrch různých přírodnin, umí pojmenovat barvy a tvary přírodnin, učí se poznávat stopy zvířat, ochutnávají maliny, borůvky, jahody. Všechny aktivity zaměřené na poznávání přírody probíhají formou her a vlastních prožitků, čímž se děti nejlépe naučí vnímat přírodu, rozumět jejím zákonitostem, naučí se ji milovat a chránit.

Závěr

Na závěr školního roku jsme celý projekt a jeho průběh prezentovali rodičům a poté veřejnosti formou informačních panelů, fotografií, letáků a powerpointového promítání na plátno. Po prezentaci si zúčastnění hosté prohlédli celou výstavu a zároveň jsme zodpověděli jejich dotazy. Před námi jsou 2 roky společné cesty přírodou s našimi kamarády z Evropy, s Ochranou fauny České republiky a s mysliveckým sdružením, na které se moc těšíme.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek