Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Hasiči v naší vesnici

Ikona prakticky

Hasiči v naší vesnici

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Zdeňka Lufinková Lufinková
Anotace: Hlavním námětem tohoto příspěvku je návštěva hasičů v mateřské škole. Děti se seznámí s aktivitami, které hasiči vykonávají. Návštěvě hasičů předcházela motivace tématem, čím jsou naši rodiče, jaká jsou zaměstnání, řemesla apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možn
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: bezpečnost, hasič, požár

Velitel Hasičského záchranného sboru Mnichovo Hradiště (dále jen ZHS) mě oslovil s žádostí, zda by mohli hasiči z ZHS v objektu mateřské školy absolvovat tematické cvičení. Se svolením zřizovatele a ředitele naší školy jsme domluvili termín související s oslavou Mezinárodního dne dětí. Tuto jedinečnou příležitost jsem se rozhodla využít k obohacení života dětí. Zpracovala jsem krátkodobý projekt a zakotvila ho do vzdělávacího obsahu našeho školního vzdělávacího programu. Protože spolupráce s HZS bude pokračovat, je naším záměrem další zážitky dětí ze společných setkáních nadále využívat k rozvoji poznání a k posílení psychické i tělesné zdatnosti našich dětí v mateřské škole.

Hasiči v naší vesnici

Zaměření projektu:

 • prohloubit představu o profesích rodičů, včetně jejich práce u dobrovolných hasičů;
 • seznámit děti s dlouholetou tradicí dobrovolných hasičů v naší obci;
 • umožnit pozorování hasičů v akci;
 • uplatnit pohybové dovednosti při pohybových aktivitách motivovaných hasiči a při vyhlášení cvičného poplachu;
 • rozvíjet komunikativní dovednosti;
 • vytvořit prostor k tvořivým činnostem - výtvarným, konstruktivním, pohybovým, hudebním a dramatickým a k práci s literaturou;
 • posílit poznatky o prostředí, ve kterém děti žijí, a o způsobu ochrany zdraví;
 • vstřícným a vlídným přístupem zejména k mladším dětem upevnit jejich citovou samostatnost.

Očekávané výstupy
Děti:

 • zdolají připravené překážky;
 • překonají ostych při setkání s dospělými a obavy z nezvyklé situace (cvičný poplach);
 • dokáží komunikovat bez ostychu, vést rozhovory mezi sebou i s dospělými;
 • zformulují dotazy, ve slovním projevu uplatní nová slova vážící se k danému tématu;
 • uvědomí si záslužnost práce dobrovolných hasičů;
 • zvládnou jednoduché pracovní úkony;
 • získají informace o přivolání pomoci v případě požáru;
 • budou vyhledávat informace v knížkách;
 • své zážitky vyjádří prostřednictvím kresby, dramatizace a pohybu;
 • zopakují si písně s tematikou profesí;
 • fantazii a tvořivost uplatní v konstruktivních a námětových hrách.
První den - příprava na setkání
Podtéma "Kde pracují rodiče"

Nabízené činnosti:

 • didaktická hra "Kdo, co, čím";
 • individuální rozhovory na dané téma s uplatněním encyklopedie, fotografií, obrázkového materiálu z úřadu práce;
 • řízený rozhovor na dané téma v komunitním kruhu;
 • dramatizace "Na řemesla" s využitím připravených rekvizit (převleky, nářadí a náčiní, suroviny), děti se střídají v rolích herců a diváků;
 • námětové hry na dětmi připravených stanovištích (ordinace, truhlářská dílna, skleník, škola apod.);
 • zpěv písní podle zájmu dětí s doprovodem klavíru + vyjádření obsahu písní pohybem ("Šel zahradník do zahrady", "Dělání", "Já do lesa nepojedu" atd.);
 • kreslená pohádka "Rexík hasičem";
 • rozhovor s hasičem, otcem jednoho dítěte;
 • sledování příprav hasičů na školní zahradě;
 • prohlížení fotografické dokumentace HZS;
 • snímky z akcí - nebezpečí požáru;
 • řešení problémové situace, jak se zachovat v případě požáru (různé varianty);
 • vycházka k hasičské zbrojnici.
Druhý den - akce na školní zahradě

Nabízené činnosti:

 • přivítání návštěvy;
 • představení techniky HZS, vybavení auta (vše si prohlédnout, vyzkoušet, potěžkat, osahat a na to, co nás zajímá, se ptát);
 • předvedení kompletní výstroje, včetně dýchacího zařízení (stateční mají možnost si výstroj vyzkoušet);
 • asistence dětí při manipulaci s hadicí;
 • posezení v kabině auta;
 • návrat do budovy školy, svačina;
 • sluchový signál, následuje evakuace dětí i personálu na prostranství zahrady;
 • sledování zásahu hasičů - jedna učitelka "nestihne" budovu opustit, hasiči po ní pátrají, nalézají ji, ošetřují a vynášejí z budovy;
 • pozorování hašení požáru;
 • rozloučení, sledování odjezdu hasičů.
Třetí den, uplatnění prožitků dětí

Nabízené činnosti:

 • povídání o tom, co nás včera zaujalo;
 • kreslení na různé formáty, možnost i kolektivní práce;
 • stavba auta hasičů - polykarpova stavebnice;
 • námětová hra "Na hasiče" (mezi doplňky ke hře zařadit i ochranné masky);
 • zdolávání překážkové dráhy na zahradě.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 17. 09. 2007
Zobrazeno: 13126krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, Lufinková. Hasiči v naší vesnici. Metodický portál: Články [online]. 17. 09. 2007, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1590/HASICI-V-NASI-VESNICI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.