Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dítě v nemocnici

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Alena Štěrbová
Charakteristika: Příspěvek vypovídá o náročnosti vzdělávací práce s dětmi v nemocnici, o specifičnosti tvorby školního vzdělávacího programu, o problémech průběžného plánovaní. Zřejmá je snaha o uplatňování metod a forem práce, které odpovídají možnostem i potřebám nemocných dětí.

Cílová skupina: 2, 5 - 7 let

Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny

Charakteristika: Příspěvek vypovídá o náročnosti vzdělávací práce s dětmi v nemocnici, o specifičnosti tvorby školního vzdělávacího programu, o problémech průběžného plánovaní. Zřejmá je snaha o uplatňování metod a forem práce, které odpovídají možnostem i potřebám nemocných dětí.
Cílová skupina: 2, 5 - 7 let
Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny


1. Charakteristika situace a podmínek vzdělávání

Dítěti, které se ocitne v nemocnici, se změní celý jeho svět. Většinou není připraveno na odloučení, absolvuje nepříjemná vyšetření a prožívá pocity bolesti z nemoci nebo po operaci. Někdy je poprvé v životě odloučeno od matky a ztrácí pocit opory a bezpečí. Zpočátku se všechny děti bojí, některé hlasitě pláčí, volají maminku, jiné se naopak ponoří do svého smutku, jsou apatické a odmítají jakoukoli komunikaci. U některého dítěte se mohou vystřídat obě tyto reakce.

Děti brzy zjistí, že učitelka je jediný člověk, který jim nedělá nic nepříjemného, naopak jim přináší zábavu. Těší se na ni a často se zdravotníků ptají, kdy už paní učitelka přijde. Většinou jsou vstřícné ke spolupráci.

Pro práci učitelky je důležitá dovednost rychle u dítěte odhadnout jeho současný zdravotní a psychický stav i jeho mentální úroveň. Nezbytná je důvěra mezi zdravotníky a učitelkou i jejich dobrá spolupráce.

Práce učitelky probíhá individuálně u postýlek v pokojích jednotky intenzivní péče, na chirurgickém oddělení, na izolaci i v běžných pokojích, částečně také v herně. Do pokojů učitelka přináší nabídku činností pro ležící děti, ale také pro ty, které mohou vstát.

Hračky se dětem většinou brzy omrzí, nedovedou si samy po dobu mnoha hodin v nemocnici hrát. Nejvíce se nám osvědčují výtvarné a pracovní činnosti, protože děti vidí výsledky své práce, prožívají pocit radosti, když mohou ukázat lékařům a sestrám, co namalovaly nebo vyrobily, a to je důležité pro jejich zdravé sebevědomí. Zároveň můžeme při práci s dětmi hovořit o jejich rodině, ujišťovat je, že brzy půjdou domů, umožníme jim donést rodičům dárek. Během rozhovorů a činností pomáháme dětem seznamovat se s jejich vrstevníky i s dospělými, aby se nebály druhého oslovit a sdělit mu, co potřebují, nebo si jenom běžně povídat. Ležícím i ostatním dětem nabízíme knihy nebo vyprávění pohádek. Stává se, že si vyberou tu, kterou již znají ze své MŠ nebo z domova.

Do nemocnice často přicházejí i děti jiných národností. V takových případech dětem vysvětlujeme, že někdo vypadá a mluví jinak a že je to normální. Děti se spolu při spontánní hře domluví i bez společného jazyka.

Zvláštní pozornost věnujeme malým pacientům, kteří do nemocnice přicházejí z dětského domova. Tyto děti většinou tolik neprotestují, protože nikdy nezažily pevný citový vztah k jiné osobě, jsou na duševní strádání zvyklé a ani o něm nevědí. Nesetkávají se ve svém životě s tolika podněty jako dítě z běžné rodiny.

2. Specifika výchovně vzdělávací práce v MŠ při nemocnici

Jako v běžné mateřské škole - plánujeme a pracujeme s dětmi v integrovaných vzdělávacích blocích. Musíme volit taková témata, která jsou pro většinu dětí blízká a zajímavá. Důležité jsou takové aktivity, které děti v dané situaci mohou provádět a které je zaujmou. Jednotlivé činnosti se v plánu mohou opakovat, protože děti se neustále střídají.

Na rozdíl od běžné mateřské školy musíme přizpůsobit nabídku aktivit pravidelnému chodu a dennímu režimu nemocnice. I tak se snažíme zachovávat všechna specifika vzdělávání předškolních dětí. Klíčovým momentem je citlivý individuální přístup ke každému dítěti, důležitá je tvořivost, improvizační a kombinační schopnosti a dovednost děti zaujmout. Hlavním záměrem naší vzdělávací práce je napomoci dítěti zvládat náročnou životní situaci, zmírnit nepříznivé okolnosti působící na její prožívání, rozvoj i učení a usnadnit mu návrat do běžného života i prostředí.

I když dle požadavků postačuje, aby vzdělávací obsah byl v ŠVP zpracován jen velice stručně, nám vyhovuje způsob podrobnější, včetně konkrétních aktivit a pomůcek. V naší situaci vnímáme toto zpracování jako nabídku, z níž učitelka vybírá to, co se pro konkrétní dítě hodí a díky níž je dobře připravena.

3. Ukázka zpracování vzdělávacího obsahu ze ŠVP

Název integrovaného bloku:

Zvířátka, která máme doma, která žijí na našem dvoře, v přírodě i v ZOO

Hlavní záměr bloku:

Seznámení s běžnými domácími a hospodářskými zvířaty, jejich mláďaty, s jejich jmény, vlastnostmi, užitkem, s péčí o ně

Časový rozsah - 2 týdny
Věková skupina - 2, 5 - 6 let

Vzdělávací cíle

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost)
 • osvojení si poznatků důležitých pro osobní vyrovnanost a pohodu prostředí
 • vytváření pozitivního vztahu k nabízeným činnostem (intelektovým i praktickým)
 • rozvoj řečových schopností
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a k umění
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
 • osvojení si nejrůznějších poznatků o zvířatech

Očekávané kompetence

 • soustředit se na určitou činnost
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým, výtvarným a pracovním materiálem)
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy (orientovat se v elementárním počtu do šesti)
 • těšit se z příjemných a hezkých zážitků i setkávání se s uměním
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • získat elementární poznatky o nejrůznějších zvířatech (domácích, hospodářských i volně žijících)

Činnosti

 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů
 • kreslení, malování, modelování, vyrábění různých předmětů
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami a s materiálem
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • sluchové hry, slovní hádanky, pexeso
 • sledování filmových pohádek a příběhů
 • společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace
 • spontánní hra
 • tvůrčí činnosti výtvarné a hudební
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, s encyklopediemi

Zásobník konkrétních aktivit

 • hra se zvířátky a s dřevěnou stavebnicí Hospodářství
 • napodobování zvuků zvířat
 • hádanky (např. Na jaké zvíře si myslím?)
 • četba dětských knih, vyprávění pohádek a příběhů ze světa zvířátek (např. O pejskovi a kočičce, Nejkrásnější pohádky o zvířátkách, O kohoutkovi a slepičce, O kůzlátkách, O řepě, O zvířátkách a loupežnících, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, O zlé koze, Včelka Mája, Nauč mě poznávat zvířátka, příběhy z Martínkovy čítanky, veršované pohádky Kuřátko a obilí, O nezvedených kůzlatech, Zatoulané house, říkadla Ladovy Veselé učebnice)
 • přednášení veršů a básniček (Macek lezl ze vrátek, Šel Janeček na kopeček, Pět růžových prasátek)
 • zpívání písniček (Když jsem já sloužil, Prší, prší, Kočka leze, Náš kohoutek kokrhá, Já mám koně)
 • kreslení
 • vyrábění zvířátek (např. z papíru, z kaštanů)
 • modelování zvířátek

Pomůcky

 • stavebnice Hospodářství, zvířátka z umělé hmoty
 • obrazový materiál, časopisy, leporela
 • dětské knihy, encyklopedie
 • video nahrávky
 • barvy, štětce, pastelky, lepidlo, nůžky, omalovánky
 • modelína a další materiály k vyrábění
 • pexeso Zvířata
 • hudební rytmické nástroje

Dále uvádíme ukázku, jak si připravujeme v rámci tohoto bloku konkrétní denní plán aktivit, který úzce souvisí s podmínkami nemocničního prostředí, s organizací a pevným řádem dne. Základní program činností je stejný pro oddělení JIP, chirurgie i pro hernu. Aktivity během dne opakujeme a přizpůsobujeme možnostem a potřebám dětí v těchto odděleních.

Tematický blok - Zvířátka, která máme doma, která žijí na našem dvoře, v přírodě i v ZOO

Podtéma - Zvířata doma a na dvoře

Věková skupina - smíšené oddělení

Časový rozsah - jeden den

Pomůcky

 • zvířátka z umělé hmoty
 • obrázky zvířat a jejich mláďat
 • leporela Kuřátko a obilí, Veselé písničky
 • knihy Nauč mě poznávat zvířátka a Nejkrásnější pohádky o zvířátkách
 • modelína
 • podložky
 • tác
 • kalendář
 • nůžky
 • lepidlo
 • tvrdý papír složený jako leporelo
 • fixy
 • video Včelka Mája
 • pastelky
 • omalovánky
 • čisté papíry
 • puzzle
 • kostky
Denní program a plán aktivit

7,30 - 8,00 - Přivítání se s dětmi v pokojích ve 3. patře, nabídka činností, rozdání hraček, puzzlí a knih s náměty zvířat. Dětí si hrají v postýlkách nebo u stolků. Od 8,00 do 9,00 volné hry dětí.

8,00 - 9,00 - Učitelka odchází do přízemí na oddělení JIP, kde jsou pouze ležící děti bez možnosti volného pohybu. Individuální práce s ležícími dětmi na lůžku - prohlížení obrázků zvířat, rozhovory - jak se zvířátka jmenují, jaký mají užitek, která má srst, která peří, kolik mají nohou, rozhovor o vlastních zkušenostech se zvířátky doma nebo u příbuzných. Recitace a zpěv básní, písní a říkadel o zvířátkách, která dítě zná ze své MŠ nebo z domova.

Grafomotorické cvičení - Klubíčko

Poslech pohádky - Naše kočka z knihy Nejkrásnější pohádky

9,00 - 9,05 - Učitelka se vrací k dětem ve 3. patře, kde proběhla vizita, následuje krátká konzultace s ošetřující lékařkou - kdo smí do herny, kdo ne, kdo nesmí v herně běhat, ale musí jenom sedět, u koho se sleduje příjem tekutin (je třeba hlásit sestře množství vypitého čaje).

9,05 - 9,35 - Odchod s dětmi do herny.

9,35 - 11,00 - Děti v herně (na koberci, u stolku)

 • modelování zvířátek (záměr - snažit se vytvářet z modelíny figurku zvířátka - kočky, psa, koně...)
 • omalovánky zvířat
 • volné kreslení - jaké zvíře máme doma nebo u babičky
 • společné prohlížení obrázků, hádanky - Které zvíře nám dává mléko? Které všechno najde podle čichu? Které má malé hříbátko?
 • vystřihování obrázků zvířat z kalendáře
 • výroba vlastního leporela - kdo umí, sám se podepíše nebo napodobí podpis podle vzoru učitelky
 • nejrůznější spontánní aktivity v rámci společné hry - učitelka pomáhá dětem navazovat přátelství, domlouvat se spolu o hračku, respektovat se navzájem, individuální péči věnuje novým a nesmělým dětem

11,00 - 11,05 - Úklid hraček v herně.

11,05 - 11,30 - Sledování videa (dle volby dětí, např. Včelka Mája, O pejskovi a kočičce, Dášeňka, Méďové).

11,30 - 12,00 - Návrat do pokoje, hygiena, oběd (s pomocí učitelky).

12,00 - Učitelka přechází na oddělení dětské chirurgické stanice.

Průběh činností s dětmi na oddělení

12,15 - 12,30 - Orientace na oddělení, seznámení se s dětmi. Zde není společná herna. Práce učitelky je individuální, děti se nemohou navštěvovat ani v pokojích. Učitelka donese pomůcky a pracuje s dětmi individuálně (dle jejich zdravotního stavu) seznamuje se s nimi, hovoří a improvizuje dle okolností a věku dětí (ptá se na jméno, bydliště, na rodinu, zda má dítě nějaké zvířátko, jak mu říkají a kdo se o něj stará, co zvířátko potřebuje apod., společně si prohlížejí knížky atd.)

12,30 - 13,00 - Modelování zvířátek, snaha vytvořit z modelíny postavu kočky, psa, koně apod.

13,00 - 13,15 - Poslech pohádky Kačenky Tulačky. Učitelka zapůjčuje dětem dle jejich přání do druhého dne pastelky, omalovánky, čisté papíry, puzzle, kostky a další hračky k samostatné hře.

13,15 - 14,45 - Učitelka se věnuje práci vychovatelky školní družiny.

Další dny probíhají ve stejném režimu jiné aktivity.

Druhý den

Pomůcky

 • CD Písničky a pohádky (Pavel Novák)
 • leporela Líza krmí zvířátka, Kocour v botách, Kuřátko a obilí, Nejkrásnější písničky
 • kostky
 • zvířátka z umělé hmoty
 • kniha České pohádky a říkadla o zvířátkách
 • kniha Nejkrásnější pohádky
 • čisté papíry
 • čtvrtky
 • pastelky
 • vodové barvy
 • dřevěná stavebnice Hospodářství

Poslech CD písničky, pohádky a vyprávění od Pavla Nováka, prohlížení leporel, hra s kostkami a se zvířátky z umělé hmoty, stavíme ohrádky pro zvířátka.

Seznámení se s písní Když jsem já sloužil

 • Společné prohlížení knihy České pohádky a říkadla o zvířátkách, učitelka podle obrázků zazpívá píseň Když jsem já sloužil. Zakrýt obrázky, pokládat otázky (např. jaké zvíře si vysloužil, co zvíře dělalo, kolik let sloužil, vysvětlit, že pojem kolik let znamená kolik roků, počítáme roky na prstech ruky).
 • Společný zpěv písně, doprovod na rytmické nástroje. Děti se přidávají ke zpěvu podle svých možností (celý text nebo alespoň refrén).

Zpíváme další písně, které děti znají ze své MŠ, kreslíme obrázky zvířátek (vystavíme je nad postýlkou dítěte).

Poslech pohádky - Na malém statku z knihy Nejkrásnější pohádky

Volná hra na koberci a u stolku dle volby a zdravotních možností dětí.

Nabídka

 • společná hra s hospodářstvím
 • malování pejska nebo kočičky - učitelka dětem nabídne předem nakreslený obrázek a ukáže postup vybarvování štětcem a vodovými barvami
 • puzzle
 • volné kreslení
Třetí den

Pomůcky

 • barevné kostky
 • lego
 • hříbečky
 • obrázky zvířat
 • rytmické hudební nástroje
 • vystříhané husičky
 • lepicí tyčinka
 • lepidlo Herkules
 • tmavě modré papíry A4
 • bílé papíry
 • štětce, fixy, tužky, vodové barvy
 • společenská hra Husičky
 • kniha Nejkrásnější pohádky
 • leporelo Zatoulané house

Aktivity

 • opakování písně z předešlého dne Když jsem já sloužil, otázky: Pamatuješ si, která zvířátka si vysloužil? Byla mezi nimi i husička?
 • poslech veršované pohádky Zatoulané house
 • lepení husičky - práce s papírem, nůžkami, lepidlem, pastelkami
 • společenská hra Husičky - vysvětlit pravidla a dodržet je
 • opakování písní, které dítě zná ze své MŠ a z domova: Já mám koně, Kočka leze, Skákal pes, doprovod na rytmické hudební nástroje
 • hra Na kouzelníka - Kouzlím, kouzlím, přeji si, aby tady byli samí pejsci, kočičky apod. (ukázat obrázek zvířete, děti napodobují zvuky zvířat a krátce i jejich pohyb)
 • spontánní hra dle volby dětí

Nabídka

 • malování libovolného zvířete - na stole jsou k dispozici barvy
 • vymalovat barvami nebo vybarvit pastelkami obrázky kočky, psa nebo koně
 • hra s hračkami po domluvě s učitelkou - požádat o hračku, domluvit se o ni s jiným dítětem
 • poslech pohádky Odvážný smolař z knihy Nejkrásnější pohádky

Další dny v rámci tematického bloku probíráme různá podtémata, která základní námět rozvíjejí a obohacují. Volíme je podle zájmů a potřeb dětí (např. zvířata volně žijící, v lese, v ZOO, broučci a motýli apod.) a k nimž máme dostatečnou zásobu vhodných pomůcek (hraček, knížek, nahrávek, apod.). Snažíme se o to, abychom obměňovaly nabídku témat a aktivit těch dětí, které jsou v nemocnici delší dobu. I když je velmi obtížné v našich stále se měnících podmínkách zachovávat všechna pravidla integrovaného vzdělávání a prožitkového učení, snažíme se dodržovat alespoň ta základní. Dětem tak jejich pobyt v nemocnici nejen usnadníme, ale také podporujeme jejich rozvoj i učení a obohacujeme jejich poznatkovou zkušenost.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek