Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > ŠVP - Rok v mateřské škole

Ikona teoreticky

ŠVP - Rok v mateřské škole

Ikona odbornost
Autor: Jarmila Kadlecová
Anotace: Příklad zpracování charakteristiky ŠVP
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: koncepce školy, prezentace školy, popis a formy vzdělávání, charakteristika vzdělávacího programu

Pozn. V příspěvku nabízíme příklad zpracování charakteristiky ŠVP


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

I. KONCEPCE ŠKOLY

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

II. DLOUHODOBÉ CÍLE

1. cíl: Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení1

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu;
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení;
 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění;
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe;
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání;
 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2. cíl: Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost2

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi;
 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání;
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích;
 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.

3. cíl: Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí3

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb;
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry;
 • vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé);
 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.

4. cíl: Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání:

 • dbát na to, aby dětský nábytek a ostatní vybavení bylo pro děti bezpečné a estetického vzhledu, dostatečně vybavovat školu hračkami, pomůckami, materiály, umístit hračky a pomůcky tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát;
 • vést děti k tomu, aby se podílely na výzdobě školy (věcné podmínky);
 • poskytovat dětem plnohodnotnou stravu a dostatek tekutin v průběhu celého dne;
 • dbát na to, aby denní řád byl pravidelný, ale zároveň umožňoval přizpůsobovat organizaci činností během dne potřebám a aktuální situaci, v denním programu respektovat individuální potřebu spánku i aktivity, dodržovat každodenně dostatečně dlouhý pobyt venku (životospráva);
 • vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře jak děti, tak i zaměstnanci školy, respektovat potřeby dětí, dbát na rovnocenné postavení všech dětí, dostatečně vést děti k samostatnosti, využívat pozitivního hodnocení a stimulace, vytvářet přátelskou atmosféru (psychosociální podmínky);
 • při vstupu dětí do MŠ uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové i frontální aktivity, dbát na soukromí dětí, nepřekračovat doporučené počty dětí ve třídách (organizace);
 • jasně vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, informační systém v MŠ a plánování školy musí být funkční, respektovat názory zaměstnanců školy, kolektiv musí funkčně spolupracovat;
 • rovněž je nutná spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi a odborníky (řízení MŠ);
 • ředitelka MŠ musí vytvářet podmínky pro další vzdělávání (personální a pedagogické zajištění);
 • pedagogové musí úzce spolupracovat s rodiči dětí, všichni zaměstnanci musí zachovávat patřičnou mlčenlivost o osobních údajích dětí, rodin (spoluúčast rodičů).

5. cíl: Respektování individuálních potřeb a možností dítěte:

 • vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti;
 • tam, kde je to potřebné a účelné, je nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy;
 • u dětí mimořádně nadaných doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností dítěte.

III. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - viz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

IV. PREZENTACE ŠKOLY

Mateřská škola Medlov byla založena ve školním roce 1945/1946, jak se uvádí v kronice školy. Byla provizorně umístěna v přízemí budovy Obecné školy v Medlově, kde zůstala až do roku 1983. V roce 1980 se začala stavět nová (současná) mateřská škola. Slavnostní otevření nové mateřské školy se konalo 22.1. 1983. Celodenní provoz bez stravování se tak po 37 letech změnil na celodenní provoz se stravováním, jelikož součástí nové mateřské školy je školní jídelna. Ve školní jídelně se vaří obědy i pro základní školu. Mateřská škola je jednotřídní, obklopená velkou školní zahradou. Součástí školní zahrady je bazén, který je v letních měsících využíván.

Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, plavecký kurz apod.). Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Také se věnujeme prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti - individuální pohovory, schůzky, prostřednictvím nástěnek. Tradicí je několikaletá spolupráce s místní ZŠ, s okolními MŠ, s logopedickou poradnou, pedagogicko-psychologickou poradnou, dětským lékařem.

V. POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Individuálních vzdělávacích plánů využíváme nejen k rozvoji dětí s odkladem školní docházky, ale také k rozvoji dětí talentovaných a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (společné akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik, návštěva divadla apod.), které organizujeme v průběhu celého roku.

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, slouží tento školní vzdělávací program zároveň jako třídní program, učitelka i ředitelka tudíž respektují témata pro daný týden s tím, že se společně domlouvají, zda téma týdne prodloužit nebo v případě potřeby změnit z důvodu nečekané situace (např. příjezd cirkusu)

Z výše uvedeného vyplývá, že škola žije v daný týden jedním podtématem, v příštím roce se daná témata mohou změnit.

Použitá literatura a zdroje:
Rámcový programu pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2001.


1 Převzato z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Praha: VÚP v Praze, s. 7.
2 Převzato z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Praha: VÚP v Praze, s. 7.
3 Převzato z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Praha: VÚP v Praze, s. 7.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 05. 2007
Zobrazeno: 15671krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KADLECOVÁ, Jarmila. ŠVP - Rok v mateřské škole. Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2007, [cit. 2019-07-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1383/SVP---ROK-V-MATERSKE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.