Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Jaro, jaro už je tu!

Ikona odbornost
Autor: Dagmar Domalípová
Anotace: Autorka příspěvku stručně uvádí průběh tvorby ŠVP po vstupu do právní subjektivity, která s sebou přinesla sloučení čtyř mateřských škol. Z prezentovaných bloků je zřejmé sjednocení plánování po stránce formální. Obsah vzdělávací nabídky je ponechán na možnostech každé jednotlivé školy.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP

Do právní subjektivity nevstupovala naše čtyřtřídní mateřská škola umístěná v centru města samostatně. Příspěvkovou organizaci tvoří další tři mateřské školy. Co měly jedna jednotřídní a dvě dvoutřídní mateřské školy při slučování společného? Zřizovatele, rozpracované vlastní verze ŠVP a umístění v příměstských lokalitách.

První měsíce jsme hlavní pozornost věnovali ekonomickému propojení chodu všech škol. Od školního roku 2005/ 2006 směřujeme ke sjednocení formy ŠVP. Obsah zůstává v kompetenci jednotlivých pracovních kolektivů v čele s vedoucími učitelkami. Odlišné podmínky vzdělávání přinášejí odlišný přístup ke zpracování obsahu vzdělávací nabídky. V ŠVP jsou proto společné pouze okruhy zahrnující identifikační údaje o mateřské škole a její obecnou charakteristiku. Programový dokument průběžně inovujeme v souladu s aktuální situací v mateřských školách i blízkém okolí. Zejména evaluační systém vyžaduje v rámci každé mateřské školy dopracování s ohledem na její specifičnost. Formu evaluačního systému se již podařilo sjednotit. Z přehledných tabulek vyplývá, kdo bude hodnotit, co bude hodnotit, jaké techniky k hodnocení využije a kdy bude hodnocení realizováno. Každá MŠ vypracovala k ŠVP rozličné interní přílohy (např. kritéria hodnocení, plány mimoškolních aktivit a spolupráce s rodiči apod.).

Následující ukázky zpracování integrovaných bloků s jedním tématem dokladuje respektování identity každé ze čtyř mateřských škol i po sloučení do jedné organizace.

1. Dvoutřídní mateřská škola v lokalitě Mladá Boleslav - Sahara

Název: Jaro, jaro už je tu!
Charakteristika integrovaného bloku: Ukázka plánu vzdělávací nabídky. V rámci realizace integrovaného bloku dáme dětem příležitost osvojit si řadu praktických a komunikativních dovedností přiměřených věku. Zaměříme se na rozvoj kultivovaného projevu, tvořivosti, tvořivého myšlení i sebevyjadřování.
Očekávané výstupy:
 • chápat elementární časové pojmy
 • seznámit se s ročními obdobími, s jejich znaky a odlišnostmi
 • všímat si změn v přírodě
 • mít radost z nadcházejícího období
Předpokládaný časový rozsah: 1 týden
Cílová skupina: 3 - 6 let
Pedagogické záměry

Vytvoříme prostor k řešení problémů při kultivaci mravního a estetického vnímání. Zdůrazníme nutnost vážit si života ve všech jeho formách. V reálných situacích posílíme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem a sebedůvěru. To vše se snahou dosáhnout spokojenosti u každého jedince.

Očekávání

Předpokládáme, že po ukončení projektu budou mít děti posílené povědomí o nutnosti péče o zdraví, čistotu a o významu aktivního pohybu se zdravou výživou. Zvládnou základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a běžné způsoby pohybu - v různém prostředí (zvládání překážek, házení a chytání míče). Projeví zájem o knížky, dokáží soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. Sluchově rozliší začáteční a koncové slabiky i hlásky ve slovech. Naučí se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky), pojmenují to, co je obklopuje. Pochopí prostorové pojmy (vlevo, vpravo, nahoře, uprostřed, za, pod, u), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, ráno, zítra, večer, jaro, léto, podzim, zima), orientují se v prostoru, částečně i v čase. Budou se těšit z hezkých a příjemných zážitků při pozorování přírodních a kulturních krás i ze setkání s uměním. Budou citlivé k živým bytostem, přírodě i k věcem, dokáží spolupracovat s ostatními. Lépe budou vnímat umělecké podněty, pozorně poslouchat, nerušit, sledovat se zájmem literárně dramatické či hudební představení a zhodnotí svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo). Pomohou pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé tvory).

Činnosti a příležitosti:

 • vycházky do přírody, výlety - pozorování změn v přírodě;
 • zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení);
 • cvičení k posílení klenby nožní;
 • básně, zpěv písní, hra na dětské hudební nástroje;
 • popis situace (skutečné, dle obrázku);
 • poznání některých písmen, číslic, sledování očima zleva doprava;
 • spontánní hra, společenské hry;
 • smyslové hry, grafomotorická cvičení;
 • námětová kresba, využití nové výtvarné techniky, pracovní činnosti;
 • návštěva divadelního představení;
 • opakování tvarů;
 • prohlížení knih, rozhovory nad obrázky.

Zásobník:

 • výtvarný materiál;
 • cvičební nářadí;
 • knihy, encyklopedie, CD, VHS;
 • dětské hudební nástroje, zpěvníky;
 • pracovní listy, literární texty.

Hodnocení:

 • doplněno po realizaci tématu.

2. Dvoutřídní mateřská škola Debř nad Jizerou

Název: Když jaro ťuká
Charakteristika integrovaného bloku: Svět kolem nás se stále mění, vnímáme probouzející se přírodu.
Očekávané výstupy:
 • postupovat podle instrukcí
 • popsat situaci (obrázek)
 • schopnost pozorovat změny v okolí
Předpokládaný časový rozsah: 3 týdny
Cílová skupina: 3 - 6 let
Cíle tématu

Rozvoj pohybových dovedností, ovládání pohybového aparátu. Rozvoj jazykových dovedností (vyjadřovacích schopností, pozornosti a fantazie). Rozvoj hudebnosti dětí, pracovních dovedností, estetického vkusu. Posílení aktivního postoje k životu, ke světu a životu vůbec.

Očekávání

Předpokládáme, že děti zvládnou pohyb ve skupině, procvičí si správnou výslovnost, popíší situaci (skutečnou, podle obrázku), dokáží postupovat dle pokynů a instrukcí učitelky, určí vzájemnou polohu objektů, zdokonalí si práci s hlasem při hře s loutkami, vytvoří vlastní doprovody na hudební nástroje, při pozorování si budou všímat změn a dění v nejbližším okolí.

Činnosti vedoucí k cíli:

 • vycházky k zahrádkám na Radou;
 • pozorování a vyprávění o změnách v přírodě;
 • písně, básně a říkadla s jarní tematikou;
 • využití hry na rytmické nástroje;
 • pohybové vyjádření jarní písně;
 • kresba a malba prvních jarních květin;
 • výroba Babice zimice;
 • vycházka k Jizeře, házení Babice zimice do vody doprovázené naučenou básní;
 • zdobení větviček (jehnědy, kočičky);
 • grafomotorika - pracovní list - Jaro.

Zásobník:

 • básně a říkadla: "Přišlo jaro do vsi", "Až přijde jaro", "Sněženka";
 • písně a tanečky: "Kosí písnička", "Uvíjíme věneček".

Pomůcky:

 • obrázkový a výtvarný materiál.

Hodnocení:

 • doplněno po realizaci tématu.

3. Čtyřtřídní mateřská škola Mladá Boleslav

Název: Poslové jara
Charakteristika integrovaného bloku: S využitím jarního tématu seznámit děti s tradicemi a zvyky naší kultury, vnímat změny v přírodě.
Očekávané výstupy:
 • získat poznatky o přírodě
 • přistupovat citlivě k živým bytostem a přírodě jako celku
 • koordinovat pohyby s rytmem
 • umět vyjádřit vlastní představy tvořivými činnostmi
Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
Cílová skupina: 3 - 7 let
Pedagogické záměry

V rámci tématu se budeme snažit vytvářet u dětí základy aktivních postojů ke světu a k životu, včetně schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Zaměříme se na vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a na rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, hudebních, dramatických). Prostřednictvím nabízených činností budeme dbát o zkvalitňování jazykových, estetických a pohybových dovedností, o kultivovaný řečový projev. Dětem umožníme aktivní zapojení do přiměřených pracovních činností.

Očekávání

Předpokládáme, že si děti osvojí elementární poznatky o lidových zvycích, o přírodě a přírodních jevech. Budou vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý. Dokáží citlivě přistupovat k živým bytostem a k přírodě. Zkvalitní si výslovnost s ovládáním dechu, tempa a intonace řeči. Naučí se krátké texty, projeví zájem o knížky. Pohyby lépe zkoordinují, sladí pohyb se zpěvem, napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru. Prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností zvládnou základní hudební dovednosti, zazpívají píseň, zahrají na dětské hudební nástroje. Své představy vyjádří pomocí různých výtvarných technik a dovedností. Při praktických činnostech dokáží spolupracovat.

Činnosti vedoucí k cíli:

 • pozorování a vypravování o změnách v přírodě;
 • vycházky k zahrádkám a do lesoparku;
 • prohlížení obrázků a knih;
 • seznámení s lidovými zvyky (vynášení Morany, vítání jara, Velikonoce);
 • rytmické a pohybové činnosti;
 • nácvik básní, písní, tanečků;
 • výtvarné činnosti;
 • práce s technickým a netradičním materiálem;
 • pokus s klíčením rostlin.

Zásobník:

 • Písně a tanečky:
  • "Volám tě sluníčko"
  • "Co schází jaru"
  • "Vlaštovky"
  • "Kosí píšťalka"
  • "Uvíjíme věneček"
  • "Když se jaro připraví"
  • "Přišlo jaro"
  • "Březen"

Hodnocení dětí:

 • doplněno po realizaci tématu.

4. Jednotřídní mateřská škola v lokalitě Mladá Boleslav - Čemeřice

Název: Vítáme jaro
Charakteristika integrovaného bloku: V nabízených činnostech si děti osvojí poznatky o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a vývoji, schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí.
Očekávané výstupy:
 • vnímat přírodu všemi smysly
 • citlivě přistupovat k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • vyjádřit představivost a fantazii v tvořivých činnostech při výtvarném vyjadřování svých prožitků
 • uvědomit si, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • využívat zkušenosti k učení
Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
Cílová skupina: 3 - 6 let
Pedagogický záměr

Budeme se snažit v dětech vyvolat radostnou náladu, pohodu, vzbudit jejich zájem o nové poznatky o přírodě.

Očekávání

Předpokládáme, že se děti naučí poznávat přírodu všemi smysly, budou citlivě přistupovat k živým bytostem a při činnostech si zvýší povědomí o významu životního prostředí pro život člověka.

Činnosti vedoucí k cílům:

 • přeskakování nízkých překážek plynule za sebou;
 • poslech příběhu o jaru - "Jak zasadili semínko";
 • seznámení s jarními květinami a jejich názvy - procházky;
 • seznámení s básní o květinách, o jaru;
 • zachycení charakteristiky jarní květiny - kresba;
 • ošetřování květin, co potřebují k růstu;
 • vystřihování, sestavování, lepení - jarní výzdoba školky;
 • počítání, třídění, slučování kytiček v záhonu;
 • poslech ptačího zpěvu;
 • vyrábění Morany, její vynášení, lidové zvyky;
 • pozorování toku řeky Jizery a života kolem;
 • zpívání o jaru;
 • třídění metodických pomůcek - co patří, nepatří k jaru.

Zásobník:

 • básně - "Sedmikráska", "Sněženka", "Duben", "Jarní"
 • písně: "Jarní", "Na jaře" ad.
 • grafomotorika:
  • ovál - kytička, motýl (Písanka malého předškoláka);
  • vázaná klička (Písanka 4 - 5 let).
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 04. 2007
Zobrazeno: 34339krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOMALÍPOVÁ, . Jaro, jaro už je tu!. Metodický portál: Články [online]. 30. 04. 2007, [cit. 2019-07-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1322/JARO-JARO-UZ-JE-TU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.