Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jak jsme slavili masopust

Ikona prakticky

Jak jsme slavili masopust

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová
Anotace: Tento příspěvek vznikl v únoru s cílem seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Motivuje děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazii při výtvarných a jiných činnostech.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: výtvarný materiál, zbytky látek, nůžky, ponožky, silonové podkolenky, provázky, vata, klobouková gumička, kartičky s číslicemi, kruhy, rytmické nástroje
Klíčová slova: klíčové kompetence, osobnostní a sociální výchova, kompetence k učení, zvyky a tradice, smyslové vnímání, předškolní vzdělávání, kooperativní výuka, matematická gramotnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Seznámit děti s některými lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Rozvíjet myšlení, řeč, tvořivost a fantazii při matematických, výtvarných i jiných činnostech.

Zaměření projektu

 • seznámení s tradicemi
 • plánování, příprava oslav, projevy radosti
 • seznámení a nácvik písně Masopust
 • opakování písně Já jsem muzikant
 • rozvíjení zručnosti, tvořivosti a fantazii při vytváření masek, výzdobě třídy a školní zahrady
 • důsledné dodržování bezpečnosti při práci s nůžkami
 • koordinace činnosti rukou a zraku při skládání z papíru
 • třídění, seskupování, řazení a počítání
 • spolupráce při tanci, výzdobě, rytmizaci
 • kultivace vkusu a estetického cítění
 • sebepoznávání a sebehodnocení (co se mi líbí, co umím a dovedu)
 • tancování, experimentování s pohybem, rytmem a hudbou
 • rozvíjení chuťového vnímání (vepřová pečeně, knedlík, zelí, koblížky)
 • oceňování úsilí a práci druhého

Realizace nabízených činností

1. Motivace, vyprávění učitelky

Masopust je období veselí, legrace i hostin. Na hostinách se jí maso, jitrnice, koláče, koblížky a jiné dobroty. Lidé si připravují masky a maškary, tancují a zpívají. Je to období od Tří králů až do začátku postní doby. Co asi znamená slovo maso – půst? Dokázali byste se zříct nějakých dobrot? Líbilo by se vám připravit si masky na karneval, vyrobit jitrnice, vyzdobit školku, pozvat rodiče a kamarády na oslavu?

2. Zhotovení plakátu a pozvánky

Děti navrhují, co napsat, vymýšlejí text, navrhují obrázky, sledují učitelku při psaní, pomáhají s vybarvováním a umístěním plakátu.

3. Výroba jitrnic

Pomůcky: ponožky, silonové podkolenky, odstřižky látek, vata, provázky, špejle
Postup: Ponožku naplníme nastřihanými kousky látek, případně i vatou. Konce zavážeme provázkem, případně na uzel, do kterého zastrčíme špejle.
Využití hotových výrobků ke tvořivým hrám dětí i k činnostem řízených učitelkou.

Vzdělávací nabídku zaměříme na činnosti k procvičení pojmů o množství, poznávání číslic, nacházení společných znaků, podoby, rozdílů, porovnávání, uspořádání i třídění souborů podle určitého pravidla (barvy, velikosti, druhu textilu).

4. Řešení problémových úkolů

 • porovnat a seřadit jitrnice podle velikosti, hmotnosti a objemu
 • na základě vlastní činnosti říct, co je lehčí, těžší než, delší než, kratší než, světlejší než, tmavší
 • porovnávat jitrnice přiložením k sobě
 • rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení, je to pravda, že...
 • na základě činnosti odůvodňovat pravdivost tvrzení
 • uspořádat danou skupinu na základě zvoleného pravidla, první, poslední, za, před
 • vytvářet skupinu o daném počtu prvků přepočítáváním jitrnic
 • odhadovat počet pomocí zrakového vnímání
 • vytvářet číselnou řadu jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest

5. Zhotovení masek, papírové basy

Pomůcky: tužky, tvrdší papír, barvy, nůžky, děrovačka, klobouková gumička
Postup: Tužkou nakreslíme obrys masky, vybarvíme podle vlastní představy. Po uschnutí vystřihneme otvor pro oči. Děrovačkou uděláme díry na provlečení gumičky. Do otvorů provlékneme gumičku a upevníme, zavážeme konce na uzlík tak, aby se zabránilo vyvléknutí z otvorů.
Basu nakreslíme na tvrdší karton, který děti vybarví hnědou barvou. Dokreslíme detaily, vystřihneme.

6. Rozhovor s dětmi

Ukážeme dětem obrázky tradičních masek (kobylka, kominík, slamák, medvědář s medvědem, bába s nůší, hudebníci apod.). Děti si prohlížejí obrázky, povídáme si o tom, jaký měly masky úkol v průvodu, jakou legraci vyváděly.

Masky a maškary patří k masopustu. Můžeme si zahrát na masky nejdřív i bez masek. Maska může být nazlobená, veselá, smutná, nešťastná. Budeme napodobovat její výraz a hádat, co se za maskou skrývá. Jakou masku jsi měl na loňském karnevalu? Za co půjdeš letos? Jakou masku představuješ a co umíš?

7. Pohybová hra Masopust

Hrou procvičujeme reakci na slovo. Děti jsou rozmístěny volně v prostoru herny. Na slovo „Maso!“ se začnou pohybovat, tancovat a radovat. Na zvolání „Půst!“ se zastaví a nehýbají se.
(In Zima, zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry, str. 82)

8. Písně To je zlaté posvícení, Masopust

Pomůcky: bubínek, drhlo, tamburína, ozvučná dřívka
Postup: Děti jdou jeden za druhým, volným krokem a zpívají:

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
(In Svátky a významné dny v programu MŠ, str. 25)

Během písně vytvoří kruh, drží se za ruce a zpívají:

Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu.
Na slovo „pospolu“ se pustí a čelem do kruhu třikrát tlesknou. Děti stojící vedle sebe se uchopí za ruce, točí se ve dvojici a zpívají:
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali, poznovu.
(In Svátky a významné dny v programu MŠ, str. 26)

9. Výzdoba třídy a školní zahrady

Pomůcky: krepový papír v pestrých barvách, nůžky, nafouknuté balónky, provázky, girlandy
Postup: Nastříháme krepový papír na proužky, které děti na školní zahradě přivazují na větvičky keřů, stromů, na plot. Na výzdobu třídy použijeme nafouknuté balónky, barevné papírové ozdoby, girlandy, které pověsíme od stropu anebo upevníme na vhodných místech. Při výzdobě děti navrhují, kam ozdoby umístit, jak střídat barvy.

10. Karneval

Umožníme dětem prožít radost z maškarního reje, hudby, rytmického pohybu, tance, oblíbených her.

11. Maškarní průvod, pohřbívání basy a hodování

Na závěr masopustního období pozveme rodiče na slavnost spojenou s pohřbíváním basy a průvodem masek. Nabízíme typické masopustní pečivo – koblížky a k pití čaj.

Reflexe:

Během tohoto projektu byly děti velice aktivní, měly možnost získávat nové, ale i navázat na předchozí zkušenosti a poznatky. Povedlo se nám udržet zájem dětí až do ukončení projektu. Téma dětem přineslo nejenom poznání lidové tradice, ale i hodně radosti. Podařilo se nám vysvětlit dětem podstatu svátku masopustu pochopitelným způsobem. Průběh a kvalitu námi plánovaných aktivit ovlivnila atmosféra roční doby a prožitek z jednotlivých činností.

Matematická gramotnost – děti dokázaly vnímat, postřehnout rozdíly, rozlišovat, třídit i řadit podle určitého pravidla, odhadovat podobu i rozdíly, počítat, přiřazovat číslice.

Sociální gramotnost – děti se učily vzájemně se respektovat, navzájem si pomáhat a chovat se ohleduplně.

Citace a použitá literatura:
[1] - NÁDVORNÍKOVÁ, Hana. Svátky a významné dny v programu MŠ. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2007. 126 s. ISBN 80-86307-32-8. 
[2] - ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Zima. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2005. 119 s. ISBN 80-7346-059-9. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt8679 kBJak jsme slavili masopust u Tygříků
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 04. 2011
Zobrazeno: 55254krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Jak jsme slavili masopust. Metodický portál: Články [online]. 15. 04. 2011, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/11461/JAK-JSME-SLAVILI-MASOPUST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 04. 2011 12:25
Vhodný materiál pro inspiraci k přípravě na masopustní období a závěrečný karnevalový rej masek.
1.Autor: Jiřina MarkováVloženo: 08. 01. 2012 11:52

Moc hezké a inspirativní, pěkná je i prezentace. Masopust v naší mateřské škole také slavíme, tradicí se stal školní masopustní průvod obcí, kdy se k nám přidávají i žáci základní školy.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.