Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze...

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze - Archiv

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jana Bartošová
Archiv obsahuje informace informace o různých typech škol, významných pedagogických osobnostech a životě J. A. Komenského. Součástí inventáře jsou i trojrozměrné pomůcky.

Základ koncepce nynějšího archivu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze byl vytvořen již koncem devadesátých let 19. století jako uznání nezbytnosti sbírat a uchovávat doklady o dějinách našeho školství. V současné době fond tvoří více než 70.000 signatur, které dokumentují:

  • nejstarší dějiny našeho školství;
  • školství a jeho představitelé v období národního obrození;
  • rozvoj a organizaci školství a pedagogické teorie v letech 1850 - 1918;
  • historii školství s přihlédnutím k pokusným a reformním snahám učitelstva v letech 1918 - 1938;
  • činnost učitelských organizací před první světovou válkou a mezi oběma válkami;
  • činnost významných pedagogických osobností až do současné doby;
  • školství za okupace.

Fond se člení do čtyř oddílů:

Oddíl A shromažďuje doklady vztahující se k různým typům škol, a to především škol klášterních, farních, kapitulních, triviálních, opakovacích. Nalezneme tu například "patentní knihy" (rukopisné sbírky úředních předpisů a pokynů ve věcech školských), výkazy o návštěvě školy a pilnosti žáků, seznamy žáků, zprávy o jejich prospěchu, úřední knihy. Patří sem i školní účetní knihy, soupisy školních inventářů, dekrety, úřední předpisy, školní pamětní knihy. Doklady pocházejí především z 19. století, některé i ze starší doby.

Skupina škol městských, hlavních a normálních obsahuje řadu obdobných materiálů. Oddíl škol pedagogických zahrnuje listiny vztahující se k učitelským ústavům a ke středním a vyšším školám pedagogického zaměření. Následují drobnější soubory dokladů o školách učňovských, průmyslových, zemědělských, obchodních, zdravotních a o odborných školách pro ženská povolání (např. o rodinných školách, školách výživy, školách sociálních a jiných).

V oddílu o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči je uložena dokumentace o Jedličkově ústavu a práce Augustina Bartoše. Dokumentace činnosti Bakulova ústavu je zařazena v oddíle S - Slavín, ve fondu Františka Bakuleho. Obsáhlý soubor mateřských škol zahrnuje mimo jiné cenné archivní materiály ze školy na Hrádku, původně první české opatrovny proslavené Janem Vlastimírem Svobodou (1803 - 1844), kolekci ukázek prací dětí těchto škol, studie J. B. Dolenského a odkaz převzatý od I. Jarníkové o historii našeho školství do roku 1945. V nedávné době Muzeum J. A. Komenského získalo rozsáhlý archiv mezinárodní organizace OMEP věnující se problematice předškolní výchovy.

Sbírka materiálů k historii všeobecně vzdělávacích škol uchovává kromě jiného školní kroniky, pamětní knihy, historii školních budov, třídní knihy a výkazy, rozvrhy hodin, konferenční zápisy, učební osnovy z různých období, disciplinární řády, výroční zprávy a doklady o životě studentů, o činnosti studentských spolků, písemné práce studentů a další.

Zvláštní skupinu představuje školství pokusné. Bohatě dokumentována je především činnost Pokusné pracovní školy v Holešovicích z let 1922 - 1927, spojená se jmény J. Sedláka a K. Žitného. Neméně bohatě dokumentována je také činnost Domu dětí v Krnsku v letech 1919 - 1925, Dětské farmy v Libni E. Štorcha z let 1922 - 1929, Volné socialistické školy práce v Kladně v letech 1919 - 1933 a s ní spojená činnost F. Náprstka, Č. Janouta a J. Hladkého. V oddíle dále nalezneme návrhy uskutečňované v reformních jednotných diferencovaných školách ve třicátých letech v Nuslích, Michli, Kobylisích, Hostivaři, Zlíně, Otrokovicích a jinde. Ve sbírce se nalézají nejrůznější svědectví o činnosti těchto škol, o jejich pedagogických výsledcích a zkušenostech. Patří sem rovněž různé polemiky kolem pokusného školství.

Velké množství poznatků z metodiky obsahuje soubor nazvaný Vzdělání a zkoušky školních inspektorů. Vývoj organizace školství je dokumentován sbírkou představující přehledné zprávy a statistiky, školní administrativu, školské zákony a nařízení, učitelské konference a porady, listiny z bývalé Zemské školní rady, z Ústředního školského úřadu a podobně.

Několik menších souborů uchovává informace o našem bývalém školství menšinovém v národnostně smíšeném pohraničním území a o českých školách v cizině. (Především ve Vídni - činnost spolku Komenský vázaná na jména J. Jahna a Fr. Melichara, v USA - české školy z konce 19. století v St. Louis, v Clevelandu, v Chicagu).

Druhá velká část oddílu A shromažďuje dokumenty týkající se vyučování. Jsou to především všeobecně zaměřené materiály se vztahem k didaktice, metodice, pedagogické psychologii a podobně. Nalezneme zde materiály k průzkumu a pozorování žáků, přípravy učitelů, nové vyučovací metody, klasifikaci, žákovské zkoušky, součástí je i sbírka vysvědčení ze škol filiálních, triviálních, opakovacích, soupisy učebních pomůcek a metodiky jednotlivých vyučovacích předmětů. Především z 19. století pocházejí svědectví o různých prostředcích výchovy, "černé" a "bílé" knihy, pochvalná uznání, knihy cti a knihy hanby, disciplinární tresty, vylučování žáků ze studia.

Zvláštní oddíl je věnován péči o mládež, zdravotní a sociální péči (prázdninová péče, feriální osady, ozdravovny) a s ní související činnosti různých spolků v uplynulých dobách, jako byly například Československá jednota v Praze, Spolek pro pořádání ušlechtilých zábav mládeže, Komitét dam pro stravování chudých školních dětí, Spolek ku podporování chudé školní mládeže, spolek Lidumil, spolek Radoslav, Legie malých, Milíčův dům a jiné. Nejrozsáhlejší je sbírka dokumentující činnost Ligy lesní moudrosti.

Třetí část oddílu A je věnována dokumentům, které se vztahují k učiteli. Jsou zde shromážděny osobní, služební, studijní, platové doklady učitelů, nezařazených v samostatném oddílu S. Patří sem také staré školní fasse, doklady o usilování učitelů o zrovnoprávnění s jinými státními úředníky, učitelské paměti a deníky. Dále zde nalezneme doklady k dalšímu vzdělávání učitelů, k dálkovému studiu, pedagogická čtení, učitelské zájezdy, přípravy na vyučování, Pedagogické týdny, konference a sjezdy, učitelské zkoušky.

Všestrannou činnost a působení pedagogů od poloviny 19. století dokumentuje rozsáhlá sbírka materiálů o více než čtyřiceti učitelských spolcích a organizacích. Nalezneme mezi nimi Budeč pražskou, Učitelskou jednotu Komenského, Zemský ústřední spolek jednot učitelských v Čechách a jiné.

Z ostatních menších souborů lze uvést sbírku letáků, mandátů, nařízení a vyhlášek od 17. století do roku 1914.

Oddíl S - Slavín je souborem dokladů se vztahem k význačným pedagogům. Nalezneme tu doklady osobní, rodinné, studijní, dokumenty k učitelské činnosti, publikované i rukopisné práce, korespondenci, vzpomínky a jiné.

Oddíl K - neknižních komenian uchovává materiály dokumentující život a dílo J. A. Komenského a ohlasy jeho pedagogického vlivu doma i v cizině.

Oddíl P shromažďuje trojrozměrné vyučovací pomůcky, kterých Muzeum J. A. Komenského v Praze v současné době vlastní více než dvě stě.

Archivní fond Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (Valdštejnská ul. 20, Praha 1 - Malá Strana) je badatelsky hojně využíván jak studenty, tak pedagogickými pracovníky. Lze v něm nalézt řadu podnětů ke zkvalitnění výuky, ale také řadu témat pro seminární a jiné práce. Vyhledávání v archivu ulehčují zájemcům kartotéková hesla. Archiv je přístupný po předchozí telefonické domluvě (tel.: 257 533 455) ve všedních dnech od 7:45 do 16:15 hodin.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek