Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Program rozvoje metakognitivního myšlení...

Program rozvoje metakognitivního myšlení dětí předškolního věku

Informativní příspěvek
Autor Zdeňka Valentová
Spoluautor: Bc Kateřina Šišková , Bc Lucie Krupová
Příspěvek čtenáře seznámí s programem rozvoje mekognitivního myšlení dětí předškolního věku. Realizovaný program vychází z aktivit metodiky Let´s Think! a zaměřuje se na rozvoj kognitivního myšlení dětí, na kooperaci, komunikativní dovednosti, řešení problémů, tvořivosti a kompetencí k autoregulaci učení předškolního věku. Příspěvek stručně popisuje průběh aktivity, názornou ukázkou je přiložený metodický list.

V rámci řešení Specifického vysokoškolského výzkumu prostřednictvím Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (IGA/58/FHS/10/A) realizují studentky Fakulty humanitních studií ve spolupráci s MŠ Páleníčkova, jako jediné pilotní mateřské školy v ČR, projekt Tvorba inovativního programu rozvoje metakognitivních dovedností dětí předškolního věku.

V České republice pracují mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Do svých osnov zařazují také inovativní prvky, které obohacují běžný denní chod mateřské školy a zejména rozvoj kognitivních (poznávacích) dovedností o další nonkognitivní dovednosti, jako jsou např. sociální, emoční nebo osobnostní.

Nepřímo se setkáváme se snahou o rozvoj metakognitivních dovedností dětí. Je to dáno především tím, že v ČR dosud nebyla navržena a ověřena koncepce pro práci s dětmi v oblasti metakognitivího rozvoje (učit děti myslet a učit se).  V zahraničí se objevuje řada inovativních programů, které jsou na proces porozumění vlastnímu učení a rozvoj myšlenkových strategií dětí přímo zaměřeny (Learning to Learn L2L, Cognitive Acceleration, Tools of the Mind, Teaching Children to Think, aj.).

Realizovaný program vychází z koncepce Kognitivního rozvoje (Cognitive Acceleration) a pracuje s vybranými aktivitami metodiky Let´s Think! (Adey; Robertson; Venville 2001). Tyto aktivity navazují na činnosti realizované v rámci RVP PV a zaměřují se na přípravu dalšího vzdělávání dětí předškolního věku, rozvoj jejich myšlení (a poznávání), kooperace, komunikativních dovedností, řešení problémů, tvořivosti a kompetencí k autoregulaci učení (plánování řešení v jednotlivých krocích, monitorování pokroku a hodnocení úspěchu nebo neúspěchu). Výzkumy ukazují, že rozvoj metakognitivních dovedností ovlivňuje další úspěšnost žáků v základní škole (Shayer; Adey 2002; Duckworth; Akerman; MacGregor; Salter; Vorhaus 2009).

Inovativní program rozvíjí především dětské myšlenkové aktivity. Děti se učí aplikovat dovednosti pro rozvoj myšlení do ostatních oblastí učení pomocí zábavných aktivit, což uplatní především při nástupu do školy, ale také v běžném životě. Každá aktivita je zaměřena na určitý typ dovedností, které se děti „nevědomě“ učí:

  • řazení,
  • třídění (klasifikace),
  • časová posloupnost,
  • prostorové vnímání,
  • příčinná souvislost a
  • pravidla hry.

Vybrané aktivity jsou realizovány systematicky vždy jedenkrát týdně podle náročnosti a typu aktivity. Každá aktivita je založena na problémové situaci, která podněcuje děti k hlubšímu myšlení a k tomu, aby se k řešení problémové situace dopracovaly vlastními silami (ve spolupráci s ostatními dětmi ve skupině). Učitel zde funguje jako poradce. Děti pracují se specifickými pomůckami, které jsou navrženy tak, aby navozovaly reálné situace a podněcovaly děti v jejich myšlení.  Jedna aktivita probíhá se skupinou max. 6 dětí a trvá zhruba 20–30 minut, což se přizpůsobuje schopnostem a soustředění dětí v tomto věku. Ukázkový pracovní list s podrobnými popisem vybrané aktivity je zařazen v příloze.

Pilotní ověření bylo realizováno v průběhu pololetí 2010, program je však koncipován jako jednoletý. Výsledky empirického ověření efektivity programu Let’s Think! a jeho metodika budou publikovány v odborném tisku začátkem roku 2011.

Nová koncepce bude dále ověřována v univerzitní mateřské škole „Quočna“ a metodika bude k dispozici studentům pedagogických oborů, laické veřejnosti a všem mateřským školám v ČR, které budou mít zájem tuto metodiku využít.

Kontakt:
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., Bc. Lucie Krupová, Bc. Kateřina Šišková, Bc. Zdeňka Valentová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
e-mail: hrbackova@fhs.utb.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc7199 kBMetodický list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám