Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Komentované DUM na téma finanční gramotnost pro SŠ
Odborný článek

Komentované DUM na téma finanční gramotnost pro SŠ

2. 12. 2013 Odborné vzdělávání
Autor
Lukáš Hula

Anotace

Článek pojednává o třech DUM, které byly vytvořeny v rámci projektu "EU peníze školám". Materiály je možné použít pro výuku finanční gramotnosti jak v odborném, tak všeobecném vzdělávání. Jedná se o články na téma cenné papíry, exekuce a inflace.

Pro potřeby tohoto článku jsem procházel materiály pro výuku finanční gramotnosti, které vznikly v rámci projektu „EU Peníze středním školám“ a byly publikovány na portále www.dumy.cz ve formátech MS Office či pdf. Zvolil jsem nakonec tři materiály, které se zabývají méně obvyklými tématy didaktických materiálů tvořených učiteli. Z tohoto důvodu jsem automaticky vyloučil všechny materiály, které se zabývají základními tématy finanční gramotnosti, jako jsou peníze, rodinný rozpočet, ČNB a banky obecně. Vybrané materiály jsou určené pro středoškolské vzdělávání a při komentování je vztahuji mj. i ke Standardům finanční gramotnosti pro střední školy.

Materiál „Cenné papíry“

Téma cenných papírů nalezneme ve Standardu finanční gramotnosti pro střední školy - konkrétně pak v části věnované finančním produktům (přebytek finanční hotovosti). Cenné papíry jsou vítaným tématem pro autory učebních materiálů. Na jedné straně nejsou tolik zprofanované jako „rozpočet domácnosti“, který řeší ohromné množství vzdělávacích materiálů. Na straně druhé se pak jedná o zajímavé téma, ke kterému existuje mnoho podkladových materiálů.

Jako ukázku zpracování jsme si zvolili materiál Hany Keprové z Gymnázia Tanvald nazvaný jednoduše Cenné papíry. Návštěvníci portálu www.dumy.cz tento materiál ohodnotili *** a my bychom se k tomuto hodnocení připojili. Materiál je dobře zpracovaný, obsáhlý, pracuje s obvyklými zdroji. Bohužel plně nevyužívá potenciál, který téma má. Kvalitu také trochu snižuje nelíbivá grafika. Pro výuku v sextě (nebo ve 2. ročníku gymnázia či odborné školy) je však plně dostačující a zaobírá se i jedním cenným papírem, jehož znalost považujeme za velmi důležitou – směnkou. Na směnku narážíme v křížovkách, známe ji z literatury, ale tím k naší škodě tyto znalosti většinou končí. Zde má ještě školní vzdělávání svůj dluh.

Cílem komentovaného materiálu je navrhnout postupy, které může pedagog při používání metodického materiálu zapracovat do své výuky. Problematika cenných papírů je značně obsáhlá a je třeba najít rozumný poměr mezi nutným zjednodušením a objasněním problematiky žákům.

Na celém materiálu je velmi pozitivní fakt, že autorka do prezentace zařadila otevřené otázky, a vyučující tak má možnost pracovat s metodou brainstormingu, na kterou už budou žáci nejspíše zvyklí. Pokud by nějakou náhodou nebyli, tak je třeba upozornit je na to, co se od nich očekává.

Snímky 2 a 3 se zabývají náležitostmi cenných papírů (CP). V závislosti na použití materiálu by mohlo být vhodné trochu změnit pořadí snímků a začít s tím, jaké CP známe. Následně pak se věnovat jejich náležitostem a nakonec jednotlivým CP. Vraťme se ale k náležitostem CP. Učitel nechá žáky vyjmenovat, co si myslí, že by měly CP obsahovat. S návrhy je pak možné dále pracovat a diskutovat o nich. Učitel by měl žáky upozornit, že náležitosti se liší podle druhu CP[1] a mohou být upravovány různými právními předpisy.

Snímky 7 a 8: Zde bychom se rádi věnovali položené otázce „Proč kupovat akcie?“ Vzhledem k faktu, že jedním z cílů finanční gramotnosti je zabezpečit se na stáří[2], je žádoucí, aby učitel zdůraznil právo podílu na zisku – dividendu. Vhodné je také zmínit roli akcie jako prostředku uchování hodnoty, který je možno prodat buď v případě potřeby volných finančních prostředků, nebo za účelem zisku. Podrobnější rozpracování této látky je učivem pro vyšší ročníky, ale základní informace může být předložena ani žákům z nižších ročníků středních škol. Ostatní práva spojená s držením akcií jsou pro běžného občana méně zajímavá. Taktéž doporučujeme vyučujícím, aby zdůraznili míru rizikovosti jednotlivých cenných papírů.

Snímky 11 a 12 se zabývají dluhopisy. Zde doporučujeme vyučujícím upozornit na jeden fakt, který je třeba brát v úvahu a který souvisí i se snímky 9 a 10. Je jím vysoká míra zadluženosti různých zemí. Až donedávna se hledělo na dluhopisy jako na ultrakonzervativní cenné papíry. Nyní se situace mění. S tím, jak roste zadluženost různých zemí a klesají jejich ratingy, tím sice roste úroková míra, ale zároveň i riziko, že emitent nebude schopen dluhopisy vyplatit. Je proto vhodné, aby žáci pracovali s dluhopisy různých emitentů a uvědomili si, že některé z nich jsou pořád ultrakonzervativní, ale některé jsou velmi rizikové. Slovní spojení „dluhopis – nejbezpečnější investice“ má již své výjimky. Proto je také třeba žáky upozornit, že i dluhopisový fond může nakoupit špatné dluhopisy (tzv. toxické), a tím výrazně poškodit své portfolio.

Za snímky 15 - 17 autorku velmi chválíme. Byť směnečný zákon[3] ve své podobě platí již hodně dlouho, nebyl až doposud běžně používán. V posledním desetiletí začaly tento institut využívat nebankovní subjekty nabízející půjčky. Neznalost zákona stojí v tomto případě za nejednou osobní tragédií. Proto doporučujeme vyučujícím se této problematice věnovat déle a zdůraznit veškerá rizika směnek, obzvláště pak z tzv. bianko směnek.

Materiál „Exekuce“

Exekuce. Již samotné slovo zní děsivě a spousta našich spoluobčanů měla možnost si ji prožít na vlastní kůži. Ve Standardu finanční gramotnosti pro střední vzdělávání ji přímo nenajdeme, ale táhne se celou problematikou finanční gramotnosti jako červená nit. Proto sem se rozhodl okomentovat materiál z www.dumy.cz Ing. R. Krastenicsové (uvedena v materiálu jako autorka, soubor na internet vložil pan Štěpán Bartoš) ze SPŠ a SOŠGS Most, p. o. Exekuce a Exekuce – test.

Prezentace je hodnocena ***, pracovní list pak *. S hodnocením prezentace tak úplně nesouhlasíme, zvýšili bychom o jednu *. Pracovní list je pak velmi stručný, ale otázky jsou pro dané téma důležité. Hodnotili bychom ***.

V materiálu kladně hodnotíme pokyn, jak materiál uchopit. První část prezentace je věnována definicím a citacím ze zákona. Dá se očekávat, že žáci už slovo exekuce slyšeli a mají již vytvořeny určité konotace. Daný didaktický materiál jim poskytuje širší pohled na zvolenou tematiku, což je velice vhodné, protože většina populace má o zasazení exekutora do legislativního rámce jenom vágní znalosti.

Velmi důležitou částí prezentace je obrana proti exekucím a exekutorům. Velmi kladně hodnotíme fakt, kdy autorka zmiňuje skutečnost, že nejlepší obranou proti exekucím by bylo nedělat neuvážené finanční operace. Tento návyk vidíme jako klíčový pro výuku finanční gramotnosti a měl by být akcentován ve všech hodinách finanční gramotnosti.

Kladně hodnotíme použití základních termínů jako je „povinný“ nebo „oprávněný“. Tyto termíny jsou běžně používány, ale stále mnoho občanů neví přesně, co znamenají.

Důležité je i zařazení částek, které se z exekuce vyjímají. Jednak je tím posílena informovanost žáků, ale také to jasně ukazuje, jak je následný život člověka v exekuci složitý, pokud mu exekutor ponechá opravdu jenom životní minimum. Už jenom tato představa by měla žákům stačit na to, aby se snažili vyhnout nesplácení dluhů.

Menší nedostatek prezentace spatřujeme v opomenutí informace, že exekuce bývá často jediným způsobem, jak se může věřitel svých prostředků domoci.

Učitel, který by chtěl s materiálem pracovat při výuce, může velmi dobře kombinovat výklad a brainstorming. Při použití DUM by se měl zaměřit nejenom na vlastní problematiku, ale i na zdůrazňování faktu, jak se exekucí vyvarovat – pečlivě plánovat půjčky, podrobně číst smlouvy, hlídat si závazky, ale také vyhýbat se neopatrnému půjčování peněz.

Pracovní list pak obsahuje šest důležitých otázek spojených s problematikou exekuce. Považujeme jej za vhodný nástroj k doplnění výkladu. Jeho použití je plně v kompetenci učitele - může jej použít jako podklad pro práci v hodině, jako test pro písemnou práci nebo jako domácí úkol pro jednotlivce či skupinu žáků.

Materiál „Inflace“

Inflace je stará jako prostředky směny samy. Mít povědomí o jejích příčinách a hlavně důsledcích je velmi důležité. Učivo o inflaci je součástí povinného ekonomického základu pro střední školy a současně je také obsaženo ve Standardu finanční gramotnosti pro střední školy. Vybrali jsme materiál, který není příliš teoretický, protože se domníváme, že konstrukce grafů souvisejících s inflací by měla být spíše učivem pro vysoké či vyšší odborné školy.

Zvolili jsme materiál Miroslavy Famáčkové ze Střední školy uměleckomanažerské, s. r. o. v Brně. Materiál je hodnocen ***, my s tímto hodnocením souhlasíme. Jedná se o solidní podklad, byť kratšího rozsahu, se kterým může učitel dále pracovat. Navíc má pěknou vizuální podobu. Materiál obsahuje základní teoretické pojmy, a nezabývá se složitou ekonomickou teorií, která se k inflaci váže. Nicméně inflace tažená poptávkou a inflace tažená nabídkou zpracována být mohla, i když to už je trochu složitější problematika.

Pozitivní je fakt, že autorka uvádí graf s vývojem inflace v ČR, což umožní žákům získat povědomí o tom, jak se inflace za poslední období vyvíjela. Vzhledem k faktu, že DUM je již nějakou dobu publikován, musí vyučující, který by chtěl materiál použít, tento graf zaktualizovat. Vhodné by také bylo vložit graf s historickým vývojem v samostatné ČR, protože toto by žákům poskytlo náhled na úroveň cenové hladiny v čase. S tímto doplněným zdrojem informací by se pak dal použít materiál jako projektový úkol - porovnat vývoj cenové hladiny a průměrné mzdy v ČR za určité období. Tento úkol by vedl žáky k propojení vývoje cenové hladiny a vývoje průměrné mzdy a poskytl by jim ucelený pohled na kupní síly obyvatelstva ČR.

V prezentaci nechybí definice základních termínů a vzorec pro výpočet inflace. Následuje tradiční členění na různé typy inflace. Na závěr je zařazeno stručné opakování.

Z hlediska výuky finanční gramotnosti bychom ještě přidali vliv inflace na úspory a závazky včetně případných doporučení, jak se má občan chovat při setkání s různými typy inflace.

Každopádně je materiál dobře uchopitelný a je vhodný pro školy, kde není ekonomie stěžejním předmětem.

Závěrem

Na portálu www.dumy.cz se nyní nachází 230 materiálů k finanční gramotnosti pro potřeby středního vzdělávání. Drtivá většina těchto materiálů je průměrné kvality. Nenašli jsme jediný, který by si zasloužil plný počet *****. Také se zde nachází nezanedbatelné procento materiálů, které s finanční gramotností mají společné jenom málo, popřípadě vůbec nic – například některé věci z nauky o podniku, účetnictví či makroekonomie. Hodně materiálů je na téma peníze, hospodaření rodiny, rodinný rozpočet. Je to logické, protože tato témata jsou nejjednodušší, ale také je to škoda, protože jiná, také zajímavá témata, zůstala takřka bez příspěvků. Specifickou kategorií jsou DUMy zaměřené na ochranu spotřebitele. Vzhledem k novele občanského zákoníku dojde i ke změnám na tomto poli, takže tyto materiály budou brzy zastaralé. Je  tedy otázkou, zda by pak měly být veřejně dostupné.

CITACE A POUŽITÁ LITERATURA

BOXED. DUMy. [online]. Unhošť : BOXED. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://dumy.cz>.

FAMÁČKOVÁ, M. Inflace. In: www.dumy.cz [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://dumy.cz/material/92888-inflace>.

Gymnázium Tanvald [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.gymtan.cz/>.

KEPROVÁ, H. Cenné papíry. In: www.dumy.cz [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://dumy.cz/material/67547-cenne-papiry>.

KRASTENICSOVÁ, R. Exekuce. In: Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most. [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/stahnout/93041>.

KRASTENICSOVÁ, R. Exekuce – test. In: Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most. [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/stahnout/93043>.

Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most. [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.soupalachmost.cz/>.

Střední škola uměleckomanažerská, Brno. [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.soupalachmost.cz/>.

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, 2007 [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf>.


[1] §4 odst. A) 591/1992 Sb. zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech v platném znění

[2] Národní strategie finančního vzdělávání – květen 2010 (Ministerstvo financí), s. 15

[3] Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lukáš Hula

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Finanční gramotnost v projektech EU peníze školám.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Finanční gramotnost