Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > K průřezovému tématu Člověk a svět práce

Ikona teoreticky

K průřezovému tématu Člověk a svět práce

Ikona odbornost
Autor: Milena Tichá
Anotace: Příspěvek vyzdvihuje význam průřezového tématu Člověk a svět práce v rámci kurikula počátečního středního odborného vzdělávání. Toto průřezové téma doplňuje odborné znalosti a dovednosti žáků o poznatky, které jim pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na pracovní trhy a při uplatňování pracovního práva.
Téma příspěvku:Člověk a svět práce
Klíčová slova: podnikání, trh práce, svět práce, průřezové téma
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Významnou část kurikula počátečního středního odborného vzdělávání tvoří průřezové téma Člověk a svět práce. Základním výchovně vzdělávacím cílem tohoto tématu je připravit takové absolventy počátečního odborného vzdělávání, kteří se dokáží úspěšně uplatnit na pracovním trhu i v životě. Toto průřezové téma doplňuje odborné znalosti a dovednosti žáků o poznatky, které jim pomohou při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na pracovní trhy a při uplatňování pracovního práva.

Průřezové téma Člověk a svět práce má značný společenský význam, hraje velkou úlohu při celkovém rozvoji osobnosti žáků. Proto prochází napříč vyučovacím procesem a zasahuje kurikulum jako celek. Má výrazný formativní charakter, neboť má pozitivně působit na postoje a hodnotové orientace mladých lidí. Posláním tohoto průřezového tématu je vybavit žáky takovými znalostmi a kompetencemi, které jim pomohou využít jejich osobní a odborné předpoklady tak, aby se úspěšně uplatnili na trhu práce, přizpůsobili se jeho změnám a dokázali samostatně budovat vlastní profesní kariéru.

Naplnění uvedených úkolů předpokládá, že si žáci plně uvědomí odpovědnost za vlastní život, dokáží ocenit význam vzdělání a své odborné kvalifikace. Dokáží kriticky posoudit své osobní, zdravotní a kvalifikační předpoklady pro další studium nebo pro uplatnění na pracovním trhu a tyto předpoklady porovnat s nabídkou pracovních příležitostí a požadavky zaměstnavatelů. Umí se samostatně seznámit s možnými alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání či možnostmi dalšího vzdělávání. Dokáží posoudit informace o různých variantách svého uplatnění či navazujících formách dalšího vzdělávání, a to z hlediska svých osobních předpokladů, zájmové orientace a profesních cílů. Jsou schopni se písemně i verbálně prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli a formulovat své priority a svá očekávání, konkrétně pak sestavovat žádosti o zaměstnání, odpovídat na inzeráty, napsat profesní životopis, jednat s případným zaměstnavatelem, účastnit se výběrových řízení a přijímacích pohovorů.

Důležitým předpokladem dobré orientace a úspěšného uplatnění ve světě práce jsou také základní znalosti právních norem týkajících se uzavírání a rozvazování pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i právních norem vztahujících se na soukromé podnikání. V této oblasti by měli žáci získat takové znalosti a kompetence, které jim umožní aktivně pracovat s příslušnými právními předpisy v každodenním životě, v zaměstnání nebo při vedení vlastní firmy.

V neposlední řadě by žáci měli umět využívat různých služeb zaměstnanosti a jejich informačního zázemí, vědět o existenci informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb v oblasti volby povolání, hledání zaměstnání a rekvalifikace. Být informováni o dostupnosti podpory nezaměstnaným a o existenci záchranné sociální sítě a vědět, na koho se obrátit v případě, že se dostanou do složité životní situace. V této souvislosti by měli ale také pochopit podstatu principu solidarity, na kterém je sociální systém vybudován.

S ohledem na rychle se měnící strukturu ekonomiky by absolventi počátečního odborného vzdělávání měli umět pružně reagovat na nově vznikající pracovní příležitosti, být ochotni se rychle rekvalifikovat a vycházet vstříc rostoucím požadavkům na mobilitu pracovních sil, být schopni hledat a především nacházet pracovní uplatnění nejen na domácím trhu práce, ale také na podstatně širším pracovním trhu Evropské unie, který se pro ně po našem vstupu do EU ve stále větší míře otevírá. Měli by umět nacházet potřebné informace o pracovních podmínkách v jednotlivých členských zemích Evropské unie, ale i v zemích stojících za rámcem tohoto integračního seskupení, protože díky globalizaci světového hospodářství vznikají pro absolventy škol nové, nebývalé pracovní příležitosti na světovém pracovním trhu. Ti, kteří vstoupí na tento globalizovaný pracovní trh, budou muset čelit stále větší konkurenci, umocněné vysokými nároky na kvalitu nabízené práce.

Je přirozené, že řada absolventů počátečního odborného vzdělávání zvolí cestu soukromého podnikání. Proto by se měli umět orientovat v různých právních formách podnikání, dokázat vyhodnotit jejich výhody a nevýhody, vymezit rozdíly mezi zaměstnaneckým poměrem a podnikáním a uvědomit si na obou stranách případná rizika. Přitom by měli umět odvodit, jaké závazky a povinnosti jsou s jejich dalším uplatněním spojeny. Konkrétně pak by měli umět vymezit základní kroky, které vedou k založení živnosti, a co je potřeba udělat pro vstup do jednotlivých forem obchodních společností. Předpokladem pro to je alespoň zběžná orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku.

V průřezovém tématu Člověk a svět práce je kladen velký důraz na praktickou aplikaci získaných znalostí a kompetencí, proto by je měli žáci nabývat především vlastním objevováním při samostatném řešení konkrétních zadání, při hledání východisek z problémů postavených na příkladech z každodenního života, při práci s konkrétními podkladovými informacemi a při simulování modelových situací, s nimiž se setkají s velkou pravděpodobností po ukončení svého studia. Jejich obecným posláním je přispět k rozvoji samostatného ekonomického myšlení, racionálního rozhodování a odpovědného chování žáků, a tak je připravit na vstup do ekonomicky aktivního života.

Citace a použitá literatura:
[1] - JEZBEROVÁ, R. Nová koncepce klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání. Praha : NÚOV, 2007.  
[2] - Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF. 2007. [cit. 2010-12-16]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strate...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 12. 2010
Zobrazeno: 5860krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TICHÁ, Milena. K průřezovému tématu Člověk a svět práce. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2010, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/9921/K-PRUREZOVEMU-TEMATU-CLOVEK-A-SVET-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 12. 2010 14:45
Článek popisuje k čemu slouží průřezové téma Člověk a svět práce. Dobře řemeslně odvedená práce, nic víc, nic míň.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.