Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Využití konceptu ECDL ve střední odborné škole
Odborný článek

Využití konceptu ECDL ve střední odborné škole

23. 3. 2010 Odborné vzdělávání
Autor
Josef Kolář

Anotace

Zamyšlení nad smyslem, využitím a přínosy testování žáků v rámci ECDL středisek zřízených ve školách.

V následujících řádcích se pokusím o krátké zamyšlení nad konceptem ECDL a jeho využitím ve středních odborných školách. Vycházím z vlastních poznatků, které jsem jako manažer střediska a akreditovaný tester, ale i středoškolský pedagog, v uplynulých letech získal.

Co je to ECDL?

S touto zkratkou se na poli informačních technologií setkáváme již několik let, a proto je zřejmě zbytečné zmiňovat, že se jedná o mezinárodně uznávanou a objektivní metodu pro ověřování znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. Její význam v překladu znamená něco jako „evropský řidičský průkaz na počítač”. V mimoevropských zemích se používá zkratka ICDL (tedy International Computer Driving Licence). Vlastní testování probíhá dle přesných pravidel v sedmi modulech, zaměřených na znalosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou a základními kancelářskými a komunikačními aplikacemi. Testovací báze jsou postavené na různých platformách, díky čemuž ECDL své uplatnění najde jak v desktopových řešení na bázi MS Windows, tak v prostředí Linuxu.

Zřízení testovacího střediska

Myšlenka na založení Testovacího střediska ECDL v naší škole vznikla zhruba před šesti lety a popudem k této aktivitě byly tyto faktory:

  • umožnit vlastním žákům získání ECDL certifikátu za finančně zajímavých podmínek
  • využít výsledky testů pro autoevaluaci školy
  • nabídnout koncept testování i širší veřejnosti v rámci vedlejší hospodářské činnosti školy

Po zvážení všech pro i proti (finanční a administrativní náročnost procesu akreditace) jsme se rozhodli pro podání žádosti o akreditaci střediska. Procedurálně se jednalo o sestavení žádosti, proškolení a otestování dvou pověřených osob, přípravu a následnou kontrolu testovací místnosti a archivu. Výsledkem tohoto procesu bylo udělení akreditace a zařazení do seznamu akreditovaných středisek spolu s právy a povinnostmi z tohoto faktu vyplývajícími (propagace konceptu, archivace dokumentů, závazek mlčenlivosti apod.). Provoz střediska je spojen s opakujícími se náklady na prodloužení akreditace střediska a jeho testerů.

Vlastní chod střediska, otázky propagace

Jelikož hlavním důvodem zřízení střediska bylo testování vlastních žáků, zahájili jsme po jeho akreditaci nenásilnou, ale viditelnou informační kampaň mezi čtvrtými, ale i ostatními ročníky. Jako formu jsme zvolili kratší přednášky před celou třídou o podstatě ECDL konceptu, jeho významu pro budoucnost, a také o principech vlastního testování.

Počáteční nedůvěru, způsobenou hlavně informací, že to není „úplně zadarmo” se nám podařilo odbourat zdůrazněním důležitosti budování vlastní pozice a také hodnoty na trhu práce, který se sice otevírá směrem do Evropy, za hranice našeho státu, ale na druhou stranu se i zvyšují jeho nároky na absolventy a uchazeče o zaměstnání.

Výsledkem našich snah byla první skupina zájemců, kterou jsme v pomaturitním období otestovali a s potěšením konstatovali, že drtivá většina zájemců v tomto testování uspěla. V průběhu samotných testování ojediněle vyplynuly na povrch neznalosti žáků zejména v oblasti používání kancelářských aplikací, pramenící v nedostatečné přípravě a přecenění vlastních schopností. Na základě těchto zjištění jsme pak operativně upravili metodiku výuky těchto dovedností, tak aby absolventi naší školy byli schopni obstát nejen v ECDL testech.

Samotný provoz střediska zejména v období testování je nutné skloubit s běžným chodem školy. Na kompletní test ze všech sedmi modulů je třeba vyblokovat testovací místnost z běžné výuky na dobu, po kterou může probíhat zpracování testových otázek (v reálu jde o 7 bloků s délkou 45 minut plus přestávky mezi jednotlivými moduly). Dále je třeba uvolnit příslušného vedoucího testování, který provádí dohled nad vlastním testováním.

Za zmínku stojí i potřeba větší propagace nejen uvnitř školy, ale i navenek, neboť jsme se setkávali s dotazy zájemců z laické veřejnosti, kteří měli zájem si ten „řidičák na počítači” u nás udělat. Zde se zřejmě projevilo někdy pouze povrchní vnímání informací veřejností.

V dalších letech fungování střediska se nám více či méně dařilo realizovat nábor mezi vlastními žáky. Finanční spolupodíl je pro většinu z nich tím odrazujícím faktorem, přesto však určitá skupina žáků (potažmo jejich rodičů) bere vložený vklad jako dobrou investici do budoucna, kdy ECDL certifikace může uchazeče o zaměstnání posunout v žebříčku na vyšší příčky. Společností, které jako jeden z vítaných předpokladů uvádí právě ECDL certifikát, je prozatím pomálu, ale postupem času přibývají a věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Využitelnost v projektech ESF

Velký boom z hlediska počtu zájemců o testování naše středisko zažilo v minulém roce, kdy započala realizace projektu Digitální škola v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Součástí projektových aktivit Digitální školy bylo i testování základních a v případě projektu i nezbytných uživatelských znalostí a dovedností na poli informační gramotnosti.

ECDL koncept byl pro tento účel vybrán zejména pro svou objektivnost, celoevropsky uznávanou vypovídací schopnost a v neposlední řadě i ekonomickou výhodnost takového způsobu testování, oproti jiným řešením na dodavatelské bázi. Jelikož se na realizaci projektu podílí i další 4 odborné školy z Olomouckého kraje, prošlo testováním více než 150 žáků. Dlužno dodat, že ne u všech dopadl výsledek v první fázi dle představ, a proto museli někteří absolvovat i opravná testování z modulů, ve kterých nebyli úspěšní.

Na základě takto objektivně zjištěné a díky získanému osvědčení i potvrzené úrovně počítačové gramotnosti nyní žáci absolvují speciální výuku s využitím výpočetní techniky. Vytvořené elektronické studijní materiály a výukový portál umožnily vnést do běžné výuky prvky interaktivnosti, vlastního postupu v rámci učební látky, autotestování či prostředí otevřeného diskusního fóra.

Další implementace ECDL konceptu do projektových činností se nabízí v oblasti podpory zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zde právě ECDL certifikace může být v pozici logického a objektivního výstupu projektů zaměřených na cílovou skupinu pedagogů.

Shrnutí na závěr

Jak se tedy jeví spojení středoškolského prostředí a ECDL konceptu? Dá se říci, že se vhodně doplňují. ECDL nabízí objektivní hodnocení úrovně žáků na poli informační gramotnosti, školy na druhou stranu poskytují celému konceptu dostatečnou propagaci v daném segmentu uchazečů o ECDL certifikát. V případě, že chcete jako škola svým žákům nabídnout něco navíc, případně jste aktivním hráčem na poli projektových činností, je akreditace vlastního ECDL střediska vhodným nástrojem uspokojení těchto potřeb. Využití kapacit našeho střediska je toho dostatečným důkazem.

Literatura a použité zdroje

[1] – FRANCŮ, Marie. Jak zvládnout testy ECDL. 3. vydání. Praha : Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 9788025126530.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
23. 3. 2010, 21:21
Bez certifikátu v ruce v budoucnu asi nepůjde nic. ECDL už na školách je dobrý začátek, navíc, u SOŠ, je jím naplněno celé průřezové téma Informační a komunikační technologie a jeho složením jsou prokazatelně splněny Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi .

Jen tu citaci si dovolím kritizovat. Správně je: FRANCŮ, Marie...
Janek Wagner
26. 3. 2010, 07:41
1. Nepovažuji ECDL za vhodný koncept pro školství, vznikl zcela z jiného důvodu.

2. Ve firemním sektoru zaměstnavatele ECDL nezajímá.

3. Použít pro autoevaluaci placený test je podle mne poněkud nesmyslné.

4. Jsme prodejci v MLM systému, nebo kantoři?
Martin Rusek
26. 3. 2010, 08:48
Vážený pane Wagnere, v bodu 2 s Vámi nesouhlasím. Personalista profesionál ECDL zná. Jellikož je většina dnes vykonávaných sedavých zaměstnání spojena s počítačem, zkouuška má váhu. Zaměstnal byste někoho, kdo prošel testováním a prokáže, že zvládá základní práci s kancelářskými programy, manažerem souborů a snadno vyhledává informace na síti, nebo někoho, kdo si napíše "znalost PC: MS Office, Internet"? Jinak v bodě 3 s Vámi plně souhlasím. Mr
Jiří Šperl
29. 3. 2010, 21:53
ECDL považuji pro střední školství jako dobrou volbu. Jen ta finanční stránka může být trochu problém. Chápu, že opravu testu, vydání certifikátu apod. musí někdo zaplatit. Navíc pokud školení ECDL probíhá v rámci volitelných nebo nepovinných předmětů na státní škole, jak to občas bývá, je to trochu v rozporu s "bezplatným" vzděláváním. Ale pořád je to dostupný a jediný certifikát, který umožňuje ověřit kompetence využívání ICT.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.