Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Proměna středních škol v centra celoživotního...

Ikona informativni

Proměna středních škol v centra celoživotního učení

Autor: Ing. Eva Spálenská
Anotace: Jedná se o stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE. Článek popisuje aktivity projektu spolu s uvedením jednotlivých výstupů z klíčových aktivit, kterých by měl projekt UNIV 2 KRAJE dosáhnout.
Klíčová slova: celoživotní učení, UNIV 2 KRAJE, individuální projekt národní

Proměna středních škol v centra celoživotního učení

Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené instituce, které vedle počátečního vzdělávání budou nabízet i realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců. V průběhu projektu budou realizovány aktivity, jejichž smyslem je vytvořit co možná nejvhodnější podmínky pro uvedenou změnu. Sítě škol realizujících další vzdělávání budou vytvořeny v každém ze zapojených krajů, resp. budou doplněny počty škol v již existujících sítích.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, projektování modulových vzdělávacích programů, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.). Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy DV, z nich alespoň jeden bude v rámci projektu realizovat.

Síť škol v každém kraji bude mít vlastní webový systém, do kterého bude vkládat vytvořené programy dalšího vzdělávání; tyto systémy budou propojeny navzájem i  s celostátním webem nabídky dalšího vzdělávání DAT. Součástí projektu je propagační kampaň osvětlující potřebu DV pro dospělou populaci ČR.

Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách, který je cílem projektu UNIV 2 KRAJE, umožní lépe využívat v důsledku demografického poklesu nedostatečně využívané personální i materiální kapacity středních škol pro oblast dalšího vzdělávání.

Aktivity projektu

1. Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení

a) vytváření sítí škol realizujících DV

- intenzivní práce s managementem škol i pedagogickými sbory – ovlivňování a utváření postojů;

- utváření spolupráce mezi školami;

b) vytváření vnějšího prostředí pro realizaci projektu

- komunikace se širokým spektrem spolupracujících subjektů, především s krajskými úřady.

Výstupy:

- vytvořené sítě škol ve 13 krajích ČR; v každé síti cca 25 škol (přesný počet bude ovlivněn velikostí a lidnatostí jednotlivých krajů) – celkem 325 zapojených škol;

- nejméně 11 sítí bude na konci projektu právnickou osobou (např. o. p. s.; sdružením);

- předpokládáme, že po ukončení projektu bude nadále funkčních nejméně 80 % vytvořených sítí škol;

- vznik 325 místních center celoživotního učení, z nich nejméně 80 % uzpůsobí svou organizaci práce novým požadavkům (např. pracovník odpovědný za CŽU; hodiny pro veřejnost – informace o DV a poradenství) a dlouhodobě (tzn. po ukončení podpory) zůstane v oblasti poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé aktivních;

- 325 stručných autoevaluačních zpráv škol týkajících se pouze oblasti DV;

- 325 strategických plánů rozvoje DV škol – každá zapojená škola zpracuje svůj strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole;

- veřejně manifestovaná podpora projektu 13 KÚ  – zapracování projektových cílů a vizí do dlouhodobých záměrů krajů;

- nejméně 70 % PP se ztotožní s vizí školy jako centra celoživotního učení. Tento výstup je sice obtížně prokazatelný, přesto ale je nezbytný ke splnění cílů projektu a směřují k němu činnosti aktivity.

2. Prohlubování vybraných profesních kompetencí PP

K rozvoji (prohloubení, rozšíření či inovaci) vybraných profesních kompetencí PP budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti:

a) základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;

b) pedagogické projektování;

c) marketing dalšího vzdělávání;

d) kariérové poradenství pro dospělé;

e) aktuální otázky odborného vzdělávání.

Výstupy:

- celkem podpořeno 10 050 PP:

  • 3250 vzdělávaných PP v kurzu vzdělávání dospělých; úspěšný bude ten, kdo splní podmínky pro získání certifikace jako lektora, předpoklad – 80 % zapojených, tedy 2 600 certifikovaných lektorů – PP zapojených SŠ;
  • 3250 podpořených osob v oblasti pedagogického projektování;
  • 650 podpořených osob v oblasti marketingu;
  • 650 podpořených osob v oblasti kariérového poradenství;
  • 3250 podpořených osob v oblasti aktuálních otázek odborného vzdělávání

- celkem 5 studijních materiálů pro PP;

- celkem 390 realizovaných seminářů (nejsou zahrnuty semináře kurzu pro vzdělávání dospělých, které budou realizovány dodavatelem na základě výběrového řízení).

3. Příprava modulových programů DV a jejich pilotní ověření

Cílem aktivity je připravit na každé zapojené škole – centru celoživotního učení alespoň 3 programy DV. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; další čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do DV; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy. Protože školy pracují v rozdílných podmínkách, není možné přesně dopředu určit, jaké programy budou tvořit, poslední čtvrtina proto vytváří prostor pro zohlednění místních specifik. Programy DV budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání (propojování počátečního a dalšího vzdělávání), v odpovídajících případech budou programy obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí; v odpovídajících případech budou zahrnovat motivační složku.

Výstupy:

- 975 připravených programů DV;

- 325 pilotně ověřených programů DV;

- 3 250 podpořených PP – autorů programů DV;

- 3 250 podpořených účastníků DV, předpoklad 70% úspěšnost z hlediska úspěšného dokončení vzdělávání;

- 975 podpořených PP, kteří se budou podílet na výuce připravených programů DV při jejich pilotním ověřování.

4. Informační podpora DV

Smyslem informačních webů projektu UNIV je jednak informovat o nabídce připravených programů DV, jednak – a tím se tento systém odlišuje od běžně užívaných informačních systémů o nabídce programů – v neveřejné části webu společně sdílet detailně rozpracované programy a jejich jednotlivé moduly (detaily nejsou ve veřejné části přístupné).

Výstupy:

- komplexní integrované obsahové portálové řešení standardu Web 2.0 (Content management systém UNIV KRAJE);

- 13 krajských integrovaných portálů DV (internetové aplikace v prostředí Ruby on Rails) propojené s lokálními IS obsahující nabídky DV (včetně systému DAT);

- metodická dokumentace celého IS a jednotlivých uživatelských rolí, včetně datového a procesního modelu systému;

- zdrojový kód internetových aplikací a jednotlivých dílčích modulů (jádro systému i specifické moduly podpory DV);

- model implementace portálového řešení pro jednotlivé kraje se zřetelem na jejich specifické podmínky nasazení systému;

- realizace 40 školení dle jednotlivých uživatelských rolí IS.

5. Propagační kampaň Učíme se všichni – a rádi!

Cílem propagační kampaně s pracovním názvem Učíme se všichni – a rádi! je informovat obyvatele ČR o dalším vzdělávání a motivovat je k účasti na dalším vzdělávání. Propagace DV, možností jeho využívání, výhod, které jsou se zapojením do dalšího vzdělávání spojené, apod. je nezbytná. V současné době se zdá, že o potřebě DV diskutuje řadu let spektrum odborníků, ale běžní obyvatelé nejsou o této oblasti dostatečně informováni. Jen obtížně lze zvyšovat zapojení české dospělé populace do DV, pokud velká část této populace trpí dojmem, že se nemůže dále vzdělávat, protože „je málo vzdělaná“ (šetření Rabušic – Rabušicová, v tisku). Má-li být rozšiřována nabídka programů DV, je také nutno podnítit poptávku po připravovaných programech. To se samozřejmě netýká pouze programů DV připravených v rámci projektu, ale programů nejrůznějších poskytovatelů DV.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 08. 2010
Zobrazeno: 3219krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SPÁLENSKÁ, Eva. Proměna středních škol v centra celoživotního učení. Metodický portál: Články [online]. 09. 08. 2010, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4620/PROMENA-STREDNICH-SKOL-V-CENTRA-CELOZIVOTNIHO-UCENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.