Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kooperativní vyučování v odborném předmětu...

Ikona informativni

Kooperativní vyučování v odborném předmětu části strojů

Autor: Ing. František Černý
Anotace: Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v odborném předmětu části strojů. Při vyučování se žáci učí najít pojmenování strojních součástí s příklady využití v praxi, a spojení jednotlivých součástí v jeden celek, tj. v jedno funkční zařízení.
Klíčová slova: pracovní listy, skupinové vyučování, kooperativní vyučování, strojní součásti

Kontext

Třída, v níž výuka metodou kooperativního vyučování probíhá, má 20 žáků. Od 1. ročníku jsou žáci zvyklí pracovat dle metod kooperativního vyučování. Jsou vedeni ke spolupráci, vzájemné komunikaci, schopnosti vyjadřovat a  obhajovat své názory. Učí se být zodpovědní za své výsledky, ale i výsledky celé své skupiny, a to před sebou, ostatními spolužáky i učitelem. Proto jsou vedeni ke zvládání schopnosti zdatně argumentovat a své názory prezentovat ve své pracovní skupině i v celé třídě. Vedle samostatné práce tedy zvládají běžně pracovat ve dvojicích, čtveřicích i větších skupinách, jejichž sestavení si vytvářejí samostatně, samozřejmě vždy pod určitým řízením učitele tak, aby v každé skupině byli žáci nadanější, průměrní i slabší.  Ve skupinách se vyskytují i žáci se specifickými poruchami učení. Učitel dbá na to, aby v každé skupině byl žák, který bude vhodný jako mluvčí a  koordinátor žáky utvořené skupiny. Žáci jsou vedeni k co největší samostatnosti v koordinaci práce své skupiny.

Východiska

Pro praktickou realizaci kooperativního učení ve vyučovacím předmětu části strojů ve spojení s použitím IKT je nutné dodržovat základní principy takového učení:

 1. Pozitivní vzájemná závislost
 2. Osobní odpovědnost
 3. Interakce tváří v tvář
 4. Formování a využití skupinových i interpersonálních dovedností
 5. Reflexe skupinové činnosti

Ad 1:

Všichni členové skupiny vnímají skutečnost, že uspějí jen když uspějí všichni členové jednotlivě. Na společně vytyčeném cíli tedy pracují  společně a navzájem se koordinují tak, aby jejich spolupráce vedla k co nejefektivnějšímu  a zdárnému dokončení úkolu.

Ad 2:

Žáci se učí  vzájemné spolupráci, ale přitom tím  rozvíjejí i svou osobní zodpovědnost za zdárné splnění úkolů celé skupiny. Rozvíjejí se tedy i individuálně.

Ad 3:

Učební činnost této vyučovací hodiny probíhá ve skupinách, obvykle ve čtveřicích. V rámci své skupiny žáci pracují v úzkém osobním kontaktu.

Ad 4:

Vlivem kooperativního učení se rozvíjejí osobní dovednosti žáků. Především dovednosti komunikativní. Budování důvěry mezi žáky, jejich vzájemné poznávání, vstřícnost v  komunikaci, společné řešení problémů  a konfliktů s konstruktivním přístupem a rozhodováním.

Ad 5:

Jednotliví žáci hodnotí úspěchy i případné neúspěchy své osobní i společné práce, úsilí, postup práce a výsledky a úspěšnost dosažení stanoveného cíle. Vzájemně hodnotí a reflektují ve skupině svou spolupráci. Stanovují případně nové a efektivnější metody a přístupy, které by jejich spoluprací směřovaly k lepším výsledkům pro dosažení stanoveného cíle.

Cíle vyučovací hodiny předmětu části strojů

1) Hlavní vyučovací cíle:

Žák:

 • nalézá význam části strojů, resp. strojních součástí, pomocí práce ve skupině
 • uvědomuje si, do jaké míry je schopen najít informace k zadané problematice
 • ověřuje si schopnost komunikace se spolužáky
 • zdokonaluje se v odborném popisu jednotlivých součástí
 • učí se efektivně využívat IKT ve spojení s danou problematikou
 • porovnává starší a moderní technologie

2) Hlavní výchovné cíle:

Jedním z hlavních výchovných cílů je směřovat žáka k utváření a rozvíjení tzv. klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

Žák:

 • hledá termíny prostřednictvím internetu a zapisuje důležité informace týkající se přesně zadaného úkolu
 • rozděluje ve skupině úkoly
 • nalézá významy jednotlivých strojních součástí pomocí vyhledávače, dostupné literatury (tj. učebnice, strojnických tabulek, encyklopedií, odborných časopisů apod.)
 • samostatně vyhledává informace a plánuje způsoby řešení a poté se ve skupině dohodne a přesně formuluje optimální řešení na pracovní listy
 • vnímá a pozitivně ovlivňuje tempo své práce (v závislosti na individuálních možnostech)
 • konzultuje s pedagogem svá řešení, případně požádá o pomoc a chápe potřebu vzájemné spolupráce jako nejlepšího řešení při řešení zadaných úkolů
 • obhajuje svůj názor vůči kolektivu a prezentuje kultivovaně (dodržuje pravidla slušného chování) nejlepší možná řešení
 • spolupracuje se všemi členy skupiny i ostatními spolužáky
 • je schopen sebekontroly, respektuje druhé a naslouchá ostatním
 • učí se samostatně a ve skupinách formulovat a prezentovat své myšlenky, názory, řešení, a to účelně, výstižně a přehledně

Realizace výuky

Úvodní část – Seznámení s tématem a cíli hodiny a jejich zápis na tabuli.

 • učitel přehledně formuluje zadání úkolu, stanoví cíle a naznačí směr postupu řešení úkolů
 • stanoví předem čas a rozsah úkolu pro každou skupinu
 • zdůrazní pozorné přečtení úkolu
 • upozorní na hlavní cíle a způsob řešení zadaného úkolu
 • vyzve žáky k vytvoření skupin (nejlépe čtveřic)
 • dbá na výše uvedené principy utváření skupin

Motivační část (práce ve skupině)

Každá skupina obdrží obálku s určitým počtem názvů částí strojů, resp.strojních součástí. Úkolem je strojní součásti nebo části strojů patřící k sobě seřadit, případně sestavit z nich strojní zařízení. Čtveřice si rozdělí úkoly a stanoví čas, kdy výsledky soustředí dohromady. Tato část výuky trvá asi 10 minut a probíhá v lavicích, kde žáci sedí čelem k sobě. Po uplynutí doby následuje vyhledávání informací z dostupné literatury, internetu a dalších zdrojů. Po získání a  setřídění informací skupina formuluje na pracovním listu svoji odpověď. Tato část hodiny trvá 20 minut. Jakmile je skupina hotova, odevzdá řešení učiteli. Učitel žákům předá list se  správným řešením. Žáci si přečtou správná řešení a sami vyhodnotí úspěšnost své práce.

Reflexe

Ve zbývající části hodiny vybraní mluvčí za jednotlivé skupiny oznámí úkoly a jejich správná řešení ostatním spolužákům, zhodnotí, jak se jim ve skupinách pracovalo a jak byla jejich skupina úspěšná při řešení úkolu.

Společně s učitelem žáci hodnotí výsledky svých řešení a uvedou návrhy na možná efektivnější řešení a přínos v získávání vědomostí tímto způsobem v uvedeném předmětu. Zároveň navrhnou, co podle jejich názoru je třeba zlepšit či změnit k dosažení lepších výsledků jednotlivců i celé skupiny.

Závěrečná část

Učitel zhodnotí práci, výsledky, postupy a slovně podrobně zhodnotí úkoly každé skupiny. Témata a úkoly je možné cyklicky měnit.

Prací ve čtveřicích si žáci prakticky vyzkoušeli důležitost aktivní účasti jednotlivce i celé skupiny na úspěšném řešení společného úkolu. Ověřili si potřebné strategie pro efektivní hledání odborných výrazů, příkladů praxe a spojování strojních součástí v jeden celek za účinné spolupráce všech členů skupiny. Tím se také podporuje kreativita žáků při hledání správných řešení. Doporučuji po pěti až šesti týdnech měnit složení skupin, aby nedocházelo ke stereotypům v práci skupin.

Citace a použitá literatura:
[1] - MIČKAL, K. Strojnictví a části strojů. Sobotáles, 1995. ISBN 80-85920-01-8 . 
[2] - KRÁL, Š. Strojnictví pro 2. ročník SPŠ nestrojnických. Praha : SNTL, 1986.  
[3] - KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování . Praha : Karolinum, 2001.  
[4] - KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.  
[5] - ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN ISBN 80-7178-463-X. 
[6] - ČERVENKA, S. Angažované učení. Praha : T. Houška, 1992. ISBN ISBN 80-900704-8-5. 
[7] - HOLEČEK, Isbn 80-7082-739-4. Aplikovaná psychologie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2001. ISBN ISBN 80-7082-739-4. 
[8] - KOLÁŘ, Z.; ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. ISBN ISBN 80-247-0885-X. 
[9] - ZELINKOVÁ, O. Poruhy učení. Praha : Portál, s. r. o., 2003. ISBN ISBN 80-7178-800-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 11. 2009
Zobrazeno: 4537krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERNÝ, František. Kooperativní vyučování v odborném předmětu části strojů. Metodický portál: Články [online]. 05. 11. 2009, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4606/KOOPERATIVNI-VYUCOVANI-V-ODBORNEM-PREDMETU-CASTI-STROJU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 09. 11. 2009 09:25
Pokud někdo potřebujet blíže vysvětlit pojem kooperativní výuka, podívejte se do našeho lexikonu ve WIKI, http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kooperativn%c3%ad_v%c3%bduka
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.