Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Hodnocení žáků a jejich motivace

Hodnocení žáků a jejich motivace

Informativní příspěvek
Autor Ing. Bc. Josef Mágr
Hodnocení žáků jako motivační činitel při realizaci ŠVP hraje klíčovou roli při zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Výstupní hodnocení je zaměřeno nejenom na úroveň znalostí a dovedností žáků, ale také na očekávání žáků a učitelů vyjádřené známkou. Níže popisovaný postup pak byl ověřen v praxi která potvrdila větší aktivitu žáků při výuce.

Kontext

Žáci jsou hodnoceni za výsledky své práce pomocí známek a to následujícími způsoby:

 • ústní zkoušení
 • malé písemné práce
 • testy
 • střední písemné práce
 • hodinové písemné práce
 • grafické práce
 • laboratorní cvičení
 • pohybová cvičení
 • manuální práce
 • hodnocení aktivity při vyučování
 • hodnocení nápadů a námětů žáka
 • hodnocení domácích úkolů
 • hodnocení žákovských projektů
 • hodnocení prezentací a vystoupení žáků před spolužáky.

Každá forma hodnocení má pak svoji váhu a výsledné hodnocení je pak výsledkem dílčích hodnocení. V naší škole s výhodou používáme program BAKALÁŘ. Počet známek a formy hodnocení jsou rozepsány podle předmětů v tematickém plánu a schváleny na doporučení předmětové komise ředitelem školy. Aktivitu žáka je vhodné převést na známku z hlediska komplexního hodnocení žáka.

Východiska

Ve škole jsou ověřovány tři vzdělávací programy a to:

 • Elektrotechnika
 • Strojírenství
 • Technické lyceum.

Žáci vzdělávaní podle nových ŠVP patří spíše k nadprůměrným k dosahovaným výsledkům ve výuce.

Žáci mají zájem na dosažení co nejlepších výsledků.

Učitelé vyučují ve třídách kde jsou realizovány ŠVP se podíleli na jejich tvorbě.

Učitelé mají zájem na dobrých výsledcích žáků.

Učitelé mají zájem na zlepšování úrovně hodnocení žáků.

Ředitel školy a celé vedení školy mají zájem na dobrých výsledcích žáků.

Cíle

Zavedením nového způsobu hodnocení je sledována větší motivace žáků s tím, že je naplněno jejich očekávání.

Porovnání původního a nového způsobu hodnocení žáků je v příloze.

Při původním způsobu hodnocení mohou nastat následující situace:

 • Známka je v v souladu s očekávání žáka hodnocení působí motivačně.
 • Známka není v souladu s očekáváním žáka hodnocení nepůsobí motivačně, pokud tato situace trvá delší dobu žák se často spokojí s nižšími dosahovanými výsledky.

Při novém způsobu hodnocení v případě že nedošlo k souladu s očekáváním žáka a hodnocením učitele zapůsobí zpětná vazba a nedostatky které vznikly při vzdělávání se formou zopakování učiva odstraní. V praxi to pak znamená vyhradit v tematickém plánu určitý časový prostor pro tyto situace, pro opakování. Z pohledu ŠVP je nutné zvolit přiměřený rozsah výuky tak, aby byly naplněny požadavky dané RVP, sociálních partnerů a státních maturit.

Realizace

Výše uvedená metoda hodnocení byla aplikována ve dvou třídách a dále se v tomto způsobu hodnocení pokračuje.

Hodnocení ve třídě technického lycea v předmětu fyzika

Hodnocení započalo první úvodní hodinou ve vstupním testu, kde žáci mimo jiné otázky odpověděli na dotaz:

 • Jakou známku měl žák na základní škole - současné postavení žáka
 • Jakou známku by si přál na střední škole - očekávání žáka

V průběhu pololetí jsou pak výsledky hodnocení s žáky projednávány a je prováděno srovnání s očekávanými a skutečně dosaženými výsledky. Konkrétně očekávaná známka u této třídy je hodnocení chvalitebně. Pokud je známka horší proběhne cyklus opakování a následné přezkoušení. Výsledkem je lepší výsledek znalostí a dovedností, lepší známka. Žáci mají o výuku zájem, aktivně se do výuky zapojují, hodnocení působí motivačně.

Druhou třídou kde je metoda aplikována jsou elektronické počítačové systémy v předmětu elektronika, která se vzdělává podle dokumentů schválených MŠMT.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Školní vzdělávací programy umožňují pružně reagovat nejen na požadavky sociálních partnerů, ale vytváří prostor pro aplikaci nových metod při výuce a hodnocení žáků. Nová metoda hodnocení umožní především:

 • Zvýšit zapojení žáků do výuky
 • Zlepšit dosahované výsledky ve vzdělávání
 • Zvýšit motivaci žáků

Uvedená metoda se v řadě případů aplikovala již v minulosti. Cílem je tuto metodu zavést ve škole postupně u všech předmětů a učitelů. Výsledkem je shoda cílů žáků a učitelů.

Kontakt

Ing. Bc. Josef Mágr

zástupce ředitele pro organizaci a metodiku výuky

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 595

magr@vosvdf.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc28 kBPorovnání hodnocení
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám