Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Inventář v předmětu stolničení

Inventář v předmětu stolničení

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Alice Rožánková

Kontext

Třída: jedná se o třídu, kde je v průměru okolo 20 žáků. Třída je velice různorodá a objevují se zde i žáci, kteří již absolvovali jeden, popř. dva roky na jiných školách. Přestože se v této třídě nachází žák se specifickou poruchou učení a věkové rozpětí mezi některými žáky v prvním ročníku jsou i tři roky, panují zde dobré vztahy a žáci si od prvních hodin mají snahu pomáhat.

Mezipředmětové vztahy: pro žáky je tento předmět stolničení úplně novým předmětem. Proto zde nelze navazovat na již získané poznatky ze základních škol, ale snažíme se, aby se žáci co nejdříve naučili spojovat a používat informace, které získali v dalších odborných předmětech - praktická cvičení, technologie, potraviny a výživa a při odborném výcviku - vše na základě ŠVP ISŠ Klatovy obor kuchař-číšník.

Východiska

Cílem je naučit žáky skupinové a týmové práci, protože někteří žáci tímto způsobem na základních školách nikdy nepracovali. Nejdříve se tvoří více skupinek s méně žáky - především pro práci s textem a učebnicí a na závěr jsou vytvořeny větší čtyři skupiny. Při tomto způsobu výuky i ověření osvojené látky je důležité přijmout určitou roli ve skupině a tím zároveň i zodpovědnost za výsledek práce celé skupiny. Výsledkem kooperativního učení je především uvědomění si následujících principů - všichni musí akceptovat, že uspějí pouze tehdy, když budou spolupracovat, musí koordinovat svou práci a uvědomit si cíl - splnění úkolů. V průběhu kooperativního učení se rozvíjí komunikace, schopnost rozhodování, odpovědnost za rozhodnutí a průběžné řešení různorodých názorů. Žáci se učí některé části tématického celku společně, ale zároveň tím rozvíjí i vlastní individualitu a rozšiřují své znalosti a dovednosti.

Cíle

Vyučovací cíle:

 • porozumět novým názvům a označením
 • vyhledat informace v textu, interpretovat je a zapsat
 • používat odborné výrazy při mluveném projevu, pojmenovat inventář a zařadit ho do příslušné skupiny
 • poznat z praktické ukázky jednotlivé druhy inventáře, vysvětlit jeho použití.

Výchovné cíle:

 • naučit se spolupracovat a pracovat ve skupině
 • naučit se nést zodpovědnost za rozhodnutí nejenom za sebe, ale i za celou skupinu
 • při práci ve skupině dodržovat pravidla chování, komunikovat i ve vypjatých situacích v rámci pravidel společenského chování, naslouchat ostatním a přijmout jejich argumenty
 • vytvořit si vlastní názor a zaujmout vlastní stanovisko
 • naučit se pracovat ve stanoveném limitu - jednotlivé úkoly musí zpracovat do pěti minut a tím se zvyšuje tlak na urychlené zpracování zadaných úkolů, což má především význam při učení na koncentraci, rychlé rozhodování a udržení si maximální pozornosti při práci

Metody

 • výklad s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • ústní vyjadřování
 • praktické ukázky

Realizace

Téma je realizováno ve dvanácti vyučovacích hodinách, deset hodin je věnováno přímé výuce a dvě hodiny na opakování a realizaci testu a skupinové práce.

1. hodina

Žáci jsou seznámeni s tématem a hlavním cílem - seznámit se s běžnými i speciálními druhy inventáře a získat znalosti o použití tohoto inventáře na provozovnách odborného výcviku. Je proveden zápis na tabuli ve formě grafického znázornění rozdělení inventáře do jednotlivých skupin.

2. až 10. hodina

Žáci jsou průběžně seznamováni s jednotlivými druhy inventáře, s jejich zařazením do příslušných skupin. Výklad je doplňován prací s učebnicí, žáci používají dále prospekty, názorné ukázky. Na začátku každé hodiny je provedeno souhrnné opakování dosud probrané látky, kdy toto opakování probíhá formou rychlé reakce - každý žák dostane jednu otázku z libovolné části probraného učiva a okamžitě odpovídá.

11. hodina

Žáci píši test na známky z probraného tématu. Mají celkem 15 otázek, které jsou bodově ohodnoceny a na základě získaného počtu bodů dostávají známky. Celkem mohou získat 55 bodů a bodové rozmezí známek je - 55 - 45, 44 - 34, 33 - 23, 22 - 12 a 11- 0. S bodovým ohodnocením jsou předem seznámeni. Na otázky odpovídají ihned písemně po přečtení vyučujícím. Na závěr jsou všechny otázky znovu přečteny a žáci mají pět minut čas na kontrolu. Po písemném testu následuje společné zodpovězení otázek, upřesnění odpovědí a opětovné seznámení s bodovým rozmezím známek.

12. hodina

Tato hodina bezprostředně nenavazuje na probraný celek, ale následuje až po dalších třech až čtyřech vyučovacích hodinách. Do této doby se stále již probraný celek zkouší ústní formou a průběžně se opakuje. Zároveň se začíná probírat další tematický celek.

K závěrečnému opakování tohoto celku je využito skupinové práce. Třída je rozdělena do čtyř skupin, kdy každá skupina dostává úkol, na který během pěti minut musí písemně odpovědět. Po pěti minutách dochází ke střídání úkolů. Dva z těchto úkolů jsou teoretické a dva praktické.

Se způsobem hodnocení a bodovým ohodnocením jednotlivých úkolů jsou žáci opět předem seznámeni. Po testu proběhne opět seznámení se správnými výsledky. Tímto testem je toto téma uzavřeno a ústní zkoušení je pouze z právě probíraného učiva.

Výsledky uskutečněného příkladu, shrnutí, zhodnocení

Žáci si v průběhu celého tématického celku vyzkoušeli různé způsoby výuky - klasický výklad, práci v malých skupinkách i ve větší skupině. Někteří žáci se prvně učili pracovat s učebnicí a vyhledávat podstatné a důležité informace pro zvládnutí tématu. Rozšířili si znalost používaných výrazů v gastronomickém provozu a seznámili se s používáním jednotlivých druhů inventáře a s jeho údržbou. Pochopení a zvládnutí tohoto tématu je velice důležité pro rozšiřování dalších znalostí a dovedností nejenom při předmětu stolničení, ale také při vykonávání odborného výcviku. Na tyto základní znalosti žáci navazují v dalším tématech předmětu stolničení, prohlubují si je při praktických cvičeních. Důležitým prvkem byla i práce ve skupině, kde se žáci navzájem poznali a v průběhu jednotlivých hodin byla vidět vzrůstající spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny. Práce se zpětným projektorem a praktické ukázky inventáře byly výrazným zpestřením výuky.

Kontakt

Alice Rožánková

Integrovaná střední škola Klatovy

Voříškova 823

e-mail: isskt.rozankova@seznam.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám