Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Ing. Miroslava Illetšková
Popisovaná hodina je příkladem použití některých méně tradičních metod ve výuce ekonomiky – her, soutěží, křížovky, opakování a výkladu s pomocí informačních technologií. Tématem hodiny je živnostenské podnikání.

Anotace - pokračování

Toto téma je probíráno během tří vyučovacích hodin. V prvních dvou jsou žáci seznámeni s možnostmi podnikání v ČR, s postupem při zakládání živností a s jednotlivými typy živností, aby se uměli se orientovat v živnostenském zákoně. Celé téma je směřováno k praktickému využití poznatků po dokončení studia. Popisovaná hodina je třetí v pořadí a je zaměřena především na upevnění učiva, zopakování základních pojmů a seznámení žáků s povinnostmi spojenými s vlastnictvím provozovny.

U žáků jsou rozvíjeny kompetence komunikativní - žáci se účastní diskuse o daném problému, kompetence k řešení problémů - žáci se snaží navrhnout řešení daného problému, personální a sociální kompetence - žáci pracují v týmu a podílejí se na realizaci společných činností, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - žáci se snaží porozumět podstatě a principům podnikání a posuzují podnikatelské příležitosti v rámci výukové hry, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

Kontext

Výuka probíhá v prvním ročníku ve třídě, která má 30 žáků, obor kuchař - číšník. Téma je pro žáky přitažlivé, většina z nich má zkušenost s podnikáním z restaurací, kde mají svou praxi, nebo z rodiny a do budoucna takovou aktivitu plánují. Na tyto zkušenosti je navazováno při probírání teorie.

Tato třída je velmi živá a vyučování tradičními metodami (výklad) je zde složité. Ve třídě jsou žáci s různými schopnostmi a nadáním, několik žáků se specifickými poruchami učení, celkově je to třída spíše podprůměrná.

V průběhu vyučovací hodiny jsou využívány vazby na průřezová témata „Člověk a svět práce" a „Občan v demokratické společnosti".

Východiska

Výuka navazuje na zkušenosti s prací s informačními technologiemi a na částečnou znalost některých typů her z předchozího průběhu školního roku.

Cíle

Vyučovací cíle:

 • Upevnění získaných znalostí a pojmů z oblasti živnostenského podnikání.
 • Žáci znají postup při zakládání živností a podrobně popíšou jednotlivé kroky, vědí, kde se v jejich okolí nalézají potřebné úřady.
 • Žáci rozlišují jednotlivé typy živností a znají podmínky, které pro ně musí splňovat.
 • Dobrá orientace žáků v živnostenském zákoně.
 • Žáci se naučí jak označit provozovnu a povinnosti s provozovnou spojené.
 • Žáci si osvojují vyučování pomocí moderní techniky, se kterým se budou setkávat i po ukončení studia, někteří jsou schopni spolupracovat na vytváření prezentací, u těchto žáků se zvyšuje motivace k předmětu.
 • Zlepšení komunikativních dovedností vybraných žáků, přesné a výstižné vyjadřování (hra Kufr).
 • Rozvoj pozornosti, postřehu a tvůrčích schopností (osmisměrka).

Výchovné cíle:

 • Aktivní soustředěná spolupráce s vyučujícím i mezi žáky vzájemně při řešení problémů motivovaná úspěchem ve hře.
 • Nadřazení úspěšného vyřešení problému skupinou svému vlastnímu úspěchu - tolerance ostatních názorů.
 • Posílení sebevědomí některých žáků - úspěšné vyřešení problému, úspěch ve hře.
 • Zlepšení vztahů žáků ve třídě i vztahů žáků a vyučujícího.
 • Možnost využití některých her a tvorby prezentací i ve svém volném čase (smysluplné využití volného času).

Realizace

Na začátku hodiny je žákům rozdána osmisměrka (viz příloha). Úkolem je nalézt ukrytá slova, která lze číst zleva doprava a opačně, odspoda nahoru a opačně a čtyřmi způsoby diagonálně. Osmisměrka byla vyučující sestavena k probíranému tématu a obsahuje základní pojmy související s živnostenským podnikáním. Žáci nejprve vyplní správné slovo nebo slovní spojení podle znalostí získaných v předchozích hodinách a poté ho vyškrtnou v osmisměrce. Ze zbylých písmen pak poskládají tajenku. Nejrychlejší jsou odměněni a poskytnou ostatním malou nápovědu, dokud úkol nevyřeší celá třída. Kromě rozvoje pozornosti a postřehu slouží tento typ luštění výborně k zapamatování obsažených pojmů. Vyřešení osmisměrky trvá přibližně 15 min.

Poté je třídě pomocí počítače a dataprojektoru promítána prezentace týkající se již probraného učiva. Prezentace obsahuje především obrázky a minimum textu (obrázky pomáhají žákům v zapamatování údajů a v orientaci v problematice - např. obrázek místního finančního úřadu, vyobrazení zákonů zabývajících se danou problematikou, obrázky různých typů podnikání, vzor žádosti o výpis z trestního rejstříku apod.).

Na každém snímku je zvýrazněno jedno nebo více písmen, která si žáci zapisují a sestavují z nich slovní spojení související s živnostenským podnikáním - probíhá opět soutěž, komu se podaří první doplnit tento pojem. Žáci se tak musí soustředit na každý snímek, zlepšuje to jejich pozornost, úkol je však tak snadný, že je neodvádí od probíraného tématu.

Po zopakování již známých znalostí (10 min) je třídě promítnut příběh (bez textu - pouze obrazový), kde je znázorněno 5 typů živností a podnikatel, který se mezi nimi rozhoduje (obrázek podnikatele, jeho vzdělání a praxe, jednotlivé živnosti - překladatel, taxislužba, kuchař, pohřební služba a kominík, zamítavá vyjádření státních úřadů). Žáci mají za úkol správně rozhodnout, kterou živnost může zvolit daný podnikatel - správná je pouze jedna varianta. K rozhodování mohou využít živnostenský zákon. Tato hra trvá 5 min.

Pomocí dalších prezentací (obrazových i textových) a výkladu jsou v další části hodiny vysvětleny povinnosti spojené s provozovnou a její označení (např. obrázky správně a chybně označené provozovny), žáci si zapisují poznámky do sešitu.

Pro upevnění tohoto tématu je na závěr hodiny použita ještě hra známá z televize pod názvem Kufr. Dvojice se vystřídají 2x za pololetí (každou hodinu soutěží jedna dvojice na slova z právě probírané látky). Jeden ze soutěžících si sedne před tabuli a vyučující ukazuje nad jeho hlavou slova, která se snaží vysvětlit druhý z dvojice (nesmí přitom říci kmen slova). Po minutě se dvojice prostřídá, ten, který vysvětloval, bude hádat. Pokud se nějaké slovo nedaří uhodnout, mohou ho žáci vynechat, ale ztrácí za něj půl bodu. Na konci jsou sečteny body - za každé slovo jeden bod.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Realizovaná hodina splnila téměř všechny vytčené vyučovací i výchovné cíle. Přispěla významnou měrou k upevnění získaných znalostí a pojmů z oblasti živnostenského podnikání. Žáci při luštění osmisměrky i při hrách prokázali velmi dobrou znalost probíraného učiva, především jednotlivých praktických kroků při zakládání živností. Hledáním různých typů živností motivovaném soutěží si žáci osvojili orientaci v živnostenském zákoně. Probírání nové látky formou prezentací je pro žáky přitažlivější, snadnější (zapisování poznámek do sešitu), lépe zapamatovatelné - spojení s obrázky. Žáci se po hodině dobrovolně hlásili k samostatnému zpracování i jiných probíraných témat do podobné formy, jaká jim byla představena - smysluplné využití volného času, lepší studijní výsledky.

Hra Kufr je u žáků velmi oblíbená, probíhá v ní celoškolní soutěž, pomáhá zlepšovat vyjadřovací schopnosti, upevňovat učivo a výhodou je i malá časová náročnost (asi 3 min.).

Hry přispěly k aktivní spolupráci žáků při hodině, tato netradiční hodina také zlepšila vztahy mezi žáky a vyučující. Vítězové jednotlivých her byli odměňováni a některým uzavřenějším žákům vítězství pomohlo i k větší důvěře ve své schopnosti v předmětu.

Cílem hodiny bylo i zlepšení vztahů ve třídě a větší tolerance k názorům ostatních, tyto cíle byly splněny pouze pro danou hodinu, ale neměly trvalejší dopad na kolektiv třídy.

Celkově je tato hodina hodnocena z hlediska splnění cílů velmi kladně. Příprava popisovaného vyučování je náročná, proto je vítané také zapojení žáků do těchto aktivit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek