Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Seznamovací pobyt žáků nastupujících 1. ročníků...

Seznamovací pobyt žáků nastupujících 1. ročníků

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Ing. Věra Zezuláková
Seznamovací pobyt umožňuje žákům nastupujících 1. ročníků seznámit se se svými spolužáky, s třídním učitelem, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a u ubytovaných na domově mládeže s vychovatelkou. Žáci se také částečně seznámí s pravidly, která platí ve škole a na domově mládeže.
Tím je jim ulehčen přechod do neznámého prostředí. U žáků jsou rozvíjeny jejich sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, komunikační dovednosti, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za sebe i za skupinu.

Kontext

Seznamovacího pobytu se účastní všechny třídy nastupujících prvních ročníků, z každé třídy se až na výjimky účastní všichni žáci. Tito žáci se vzájemně většinou neznají . Třídy pracují samostatně. Při aktivitách, které vykonávají pracují žáci buď jako celá třída nebo ve skupinkách, které se mění ta, aby se žáci co nejvíce vzájemně poznali.

Východiska

Pro realizaci seznamovacího pobytu je nutné, aby jel se třídou třídní učitel. Dále zde se pobytu účastní školní psycholog, výchovný poradce a vychovatelka.

Je nezbytně nutné, aby se všichni tito pracovníci předem důkladně seznámili s programem pobytu a především s jednotlivými aktivitami, které budou během pobytu se žáky vykonávat. Již před pobytem si připravují vše potřebné pro úspěšnou realizaci.

Jednotlivé aktivity jsou popsány v knize Jana Neumana Dobrodružné hry, a cvičení v přírodě1

Osobní zodpovědnost

Přestože žáci nepracují nikdy individuálně, mají osobní zodpovědnost za to, že skupina splnila svůj cíl

Pozitivní vzájemná závislost

Výsledek skupiny je vždy závislý na koordinaci práce jednotlivců. Žáci si musí ve skupině rozdělit úkoly tak (nejlépe podle svých schopností), aby dokázali splnit zadaný úkol. Často jsou aktivity soutěžní, znamená to, že úkol není potřeba jen splnit, ale je potřeba ho splnit lépe než jiná skupina.

Interakce tváří v tvář:

Žáci často pracují v malých skupinkách, kde jsou v těsném kontaktu, v řadě aktivit se musí vzájemně dotýkat.

Formování a využití interpersonálních vztahů

Na počátku pobytu, kdy se žáci neznají jsou zařazeny aktivity, které vedou k tomu, aby se žáci vzájemně poznali v rámci celé třídy. Postupně se přechází k aktivitám, které využívají toho, že se žáci již částečně poznali. V závěru pobytu jsou zařazeny aktivity, při jejichž

realizaci si žáci musí vzájemně důvěřovat, aby splnili daný úkol.

Během všech aktivit se procvičují a upevňují komunikační dovednosti (během mnoha aktivit je potřeba, aby se žáci vyjadřovali velmi přesně), žáci jsou nuceni se rozhodovat a řešit problémy s ohledem na názory ostatních.

Reflexe skupinové činnosti

V závěru každého dne je zařazena tzv. „seance", kdy žáci spolu s třídním učitelem (případně i s psycholožkou) hodnotí celý den. Hodnotí práci svou jako jedince, i jako člena kolektivu, práci pedagogických pracovníků, vyjadřují se o svých pocitech při jednotlivých aktivitách. I během tohoto hodnocení jsou vystaveni tomu, že musí obhajovat (a často i měnit) své názory s ohledem na názory ostatních.

Cíle

Hlavní výchovný cíle:

  • ulehčit žákům přechod do nového prostředí
  • umožnit pedagogickým pracovníkům seznámit se s novými žáky, vysledovat jevy v kolektivu, které by mohly ovlivnit jeho fungování, podchytit žáky, kteří budou potřebovat speciální přístup
  • naučit žáky zodpovědnosti jak za sebe tak za skupinu
  • rozvíjet kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální( účelná spolupráce ve skupině, závislost výkonu skupiny na výkonu jednotlivce), kompetence komunikativní (přesná a jasná formulace myšlenek, zaujímání postojů a jejich obhajoba, naslouchání názorům ostatních a reakce na tyto názory)

Realizace

Rodiče i žáci jsou seznámeni se základními informacemi o kurzu již v červnu předchozího školního roku na zahajovací schůzce. Na internetových stránkách se mohou seznámit s místem pobytu.

Žáci odjíždějí na pobyt v prvních dnech školního roku, případně těsně před jeho zahájením.

Program

Každý den je rozdělen na dopolední, odpolední a večerní blok. V každém bloku jsou přesně určeny jednotlivé aktivity (včetně času, který je na ně vymezen).

Jednotlivé kompetence se rozvíjí během jídla, kdy je stanoven zasedací pořádek, který se během dne mění.

První den se dopoledne žáci seznámí s programem a pravidly pro pobyt a zároveň formou her prozrazují něco o sobě a dozvídají se něco o svém učiteli. Příklad prvního dne je uveden v Příloze 1.

Již v odpoledním bloku nastupují kontaktní hry, kde žáci musí pracovat ve skupinkách, často v těsném osobním kontaktu.

Po večeři následuje večerní program , který je ukončen "seancí", kdy žáci hodnotí uplynulý den.

Druhý den dopoledne následují týmové hry, po obědě je výlet do archeoskanzenu Modrá. Během této cesty plní žáci opět zadané úkoly.

Ve večerním bloku opět žáci "prozrazují" formou hry něco o sobě a večer je ukončen "seancí".

Třetí den, kdy se žáci již trochu seznámili, jsou během všech tří bloků zařazeny hry, kde musí žáci ve skupině aktivně spolupracovat , aby dosáhli splnění požadovaného úkolu.

Den je opět ukončen "seancí".

Čtvrtý den probíhá pouze dopolední blok, ve kterém jsou zařazeny hry důvěry a hry, kdy žáci hodnotí jak pobyt celkově, tak svůj vztah k ostatním žákům.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe

Žáci nastupují do 1. ročníku i na domov mládeže s menšími obavami. Nemají tak velké problémy v komunikaci a v personálních vztazích (ve vztahu k sobě ,k třídnímu učiteli, vychovatelce, výchovné poradkyni i psycholožce). Mají větší pocit zodpovědnosti a dokáží lépe řešit problémy. Lépe zvládají skupinovou práci při výuce,

Pedagogičtí pracovníci získají řadu cenných informací o žácích, které by jinak získávali dlouho, případně by je nezískali vůbec. Dříve jsou podchyceni problémoví žáci, se kterými se pracuje od začátku jejich nástupu do školy.

Kontakt

Ing. Věra Zezuláková

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc28 kBPříloha 1
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek