Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Propojení teoretického vyučování s odborným...

Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Ing. Libuše Hajná
Příklad dobré praxe je ukázkou propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem. Řeší problémové situace v odborném výcviku, hledá příčiny jejich vzniku, způsoby řešení a technologické návaznosti. Rozvíjí klíčové kompetence žáků učebního oboru pekař k samostatnému řešení problémových situací, k analýze technologického problému, rozvíjí u žáků schopnosti uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Současně rozvíjí komunikativní kompetence žáci presentují návrhy řešení, vysvětlují je a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy.

Kontext

Výuka probíhá v 1. ročníku učebního oboru pekař ve třídě s 10 žáky. Žáci pracují ve skupinách - ve dvojicích, popřípadě trojicích podle náročnosti problematiky. Lavice jsou uspořádány do tvaru písmene U, tak, aby žáci na sebe dobře viděli a rozuměli prezentovanému problému . Toto uspořádání umožňuje také dobrou vzájemnou komunikaci mezi žáky, ale také možnost usměrnění diskuse vyučujícím.

Východiska

Realizace skupinového vyučování a vedení žáků k samostatnému řešení problémových situací je vázáno na schopnost žáků využívat znalosti z odborných předmětů a zkušenosti z odborného výcviku, vzájemně spolupracovat a mezi sebou komunikovat. Žáci přistupují k zadaným úkolům zodpovědně, tak aby výsledek jejich práce i práce celé skupiny odpovídal jejich možnostem a schopnostem.

Východiska pro praktickou realizaci propojení praktického a teoretického vyučování formou skupinového vyučování jsou následující zásady:

Pozitivní vzájemná závislost

Všichni žáci ve skupině si uvědomují, že si musí ujasnit problém, který mají vyřešit a společně hledat nejlepší řešení které vede k vyřešení zadaného úkolu. Práce každého z nich je důležitá pro hodnocení celé skupiny.


Osobní zodpovědnost

Žáci řeší zadanou problematiku společně, ale každý z nich přitom využívá své znalosti a rozšiřuje své vědomosti. Každý z nich je zodpovědný za řešení za splnění zadaného úkolu.

Interakce tváří v tvář

Výuka a tvůrčí činnost probíhá v malých skupinách, proto žáci pracují společně v blízkém kontaktu.

Formování a využití interpersonálních a skupinových znalostí.

Žáci při řešení odborného technologického problému pracují v týmu a podílejí se na realizaci společných pracovních činností, přijímají a odpovědně plní svěřené úkoly, přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhají předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.

Pro dobrou práci celé skupiny je potřebné aby se žáci navzájem znali, aby byly mezi nimi dobré kamarádské vztahy, musí si navzájem věřit. Vzájemná diskuse při hledání a navržení nejlepšího řešení zadané problematiky vede k ohleduplnosti a rozvíjí u žáků komunikativní dovednosti.,

Schopnost presentace výsledků skupiny a diskuse

Členové skupiny své řešení presentují před ostatními spolužáky, zdůvodní navržený způsob řešení, obhajují jej před spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

  • Propojit teoretické vyučování s odborným výcvikem
  • Upevnit teoretické znalosti
  • Řešit praktické úkoly

Hlavní výchovné cíle:

  • Schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
  • Presentovat řešení, vysvětlit a obhájit navržené řešení před spolužáky, reagovat na dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu.
  • Naučit žáky přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat.

Realizace

Seznámení žáků s cíli vyučovací hodiny, zápis na tabuli.

Učitel spolu se žáky vymezí cíle vyučovací hodiny, společně si ujasní význam, návaznosti a důležitost vymezené problematiky.

Žáci se sami rozdělili do skupin po dvou, v poslední vyučovací hodině před odborným výcvikem, vzhledem k tomu, že problematika vyučovací hodiny úzce navazuje na práci v odborném výcviku. Každá skupina totiž informuje o práci jednoho dne praxe a poukazuje na vzniklé problémy. Pro dobrou práci ve skupině je důležité, aby se žáci navzájem znali, aby byly mezi nimi dobré kamarádské vztahy, musí si navzájem věřit.

Každá skupina si zvolí svého mluvčího, který informuje ostatní o průběhu jednoho pracovního dne v odborném výcviku, popíše jaké druhy pečiva ten den vyráběli, jaké použili suroviny, technologické postupy a strojní zařízení, poukáže na problémy ke kterým v průběhu práce došlo. Tuto část si žáci již předem připravili.

Po každé prezentaci je dán prostor ostatním žákům k diskusi.

Vyučující rozdá žákům pracovní listy.

Každé skupině zadá vyučující k řešení jeden úkol, který souvisí s probíranou problematikou, přitom vychází z problémů na které poukázali ve své prezentaci.

Každá skupina pracuje samostatně, žáci ve skupině si musí ujasnit problém, který mají vyřešit a společně hledají optimální způsob k vyřešení zadaného úkolu. Žáci řeší zadanou problematiku společně, ale každý z nich přitom vychází ze svých znalostí, které si prací ve skupině tříbí a upevňuje.

Při samostatné práci skupin prochází vyučující mezi jednotlivými skupinami a práci žáků kontroluje, usměrňuje popřípadě je navede na správný způsob řešení.

Po uplynutí vymezené doby každá skupina postupně prezentuje výsledky své práce.

Vlastní prezentace

Probíhá tak, že mluvčí každé skupiny, tentokrát ten, který neinformoval ostatní na začátku hodiny o průběhu pracovního dne v odborném výcviku, který si měli žáci připravit.

Výběr mluvčího si již neurčí žáci skupiny, ale vyučující dává prostor k rozvoji komunikativních kompetencí i druhému členu skupiny.

Vybraný žák - mluvčí skupiny popíše na začátku prezentace problém, který měli vyřešit, tak aby i ostatní žáci, porozuměli zadanému úkolu.

Následně uvede a podrobně rozebere, nalezené příčiny vzniku problémové situace v odborném výcviku, poukáže na chyby ke kterým v průběhu práce došlo popíše navržené způsoby řešení a technologické návaznosti.

Po skončení vlastní prezentace následuje diskuse, kde i ostatní žáci mohou vyjádřit svůj názor, svůj návrh řešení. Do diskuse vstupují již oba členové skupiny vysvětlují a obhajují svou práci před spolužáky, reagují na jejich dotazy.

Na závěr vyučující zhodnotí jak způsoby řešení skupiny, tak jejich prezentaci a reakci na diskusi.

V případě, že skupina nenajde správné příčiny technologického problému, nebo navrhne nesprávný postup pro odstranění problému, vysvětlí problematiku a způsob řešení vyučující a následně poukáže na chyby ke kterým došlo v práci skupiny.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení:

Žáci si vyzkoušeli práci ve skupinách, prověřili si své schopnosti a odborné znalosti. Vyzkoušeli si své komunikativní schopnosti při prezentaci výsledků své práce před spolužáky.

Při vlastní práci ve skupinách byla mezi žáky velmi dobrá tvůrčí spolupráce, odborné znalosti však nebyly mnohdy na dobré úrovni.

Kontakt

Ing.Libuše Hajná

Střední škola hotelová a služeb

Na Lindovce 1423

767 27 Kroměříž

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám